Haku

FINE-051345

Tulosta

Asianumero: FINE-051345 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2022

Lakipykälät: 4, 32, 16, 5, 3, 8, 9

Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus. Irtisanomistahdonilmaisu. Oliko irtisanominen tehty pätevästi?

Tapahtumatiedot

A:lla oli vakuutusyhtiössä kotivakuutussopimus, joka sisälsi koti-irtaimistovakuutuksen, vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutus oli jatkuva eli sen voimassaolo jatkui vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisanonut sopimusta. Vakuutuskaudeksi oli merkitty vuosittain 1.5. ja 30.4. välinen aika.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 29.3.2021 päivätyllä kirjeellä, että se uudistaa vakuutustuotteitaan ja tarjoaa asiakkailleen uutta koti-, eläin-, metsä- ja venevakuutusta. Kirjeen mukaan vanha vakuutus päättyy uudistuksen vuoksi 30.4.2021, ja vakuutusyhtiö tarjoaa A:lle uutta vakuutusta. Vakuutusyhtiö on tehnyt A:lle tarjouksen päättyvän vakuutuksen tiedoilla. Kirjeen mukaan päättyvän vakuutuksen sopimusnumero on nähtävissä uuden vakuutuksen vakuutuskirjasta, joka on kirjeen liitteenä.   

Asiakkaan valitus

A pyytää Vakuutuslautakuntaa vahvistamaan itsensä ja kaikkien muidenkin vastaavassa asemassa olevien vakuutuksenottajien osalta, että kotivakuutuksen irtisanominen ei ole tapahtunut pätevästi ja vakuutus on edelleen voimassa. Vakuutusyhtiön lähettämä kirje ei ole sisältänyt irtisanomistahdonilmaisua. Kirjeessä mainitaan, että yksilöimätön vakuutus päättyy kannan uudistamisen johdosta. Sen lopussa on teksti, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. Kirje ei kuitenkaan sisällä tahdonilmaisua, jonka mukaan vakuutusyhtiö irtisanoo tietyn yksilöidyn kotivakuutuksen.

Vakuutusyhtiön vastausten johdosta antamissaan lausumissa A kiinnittää huomiota siihen, että vakuutusyhtiö kutsuu lähettämäänsä asiakirjaa tiedotteeksi. A:n mielestä tiedotteella kerrotaan toiselle osapuolelle jotakin olemassa olevasta asiantilasta tai siitä, mitä myöhemmin ehkä aiotaan tehdä. Irtisanominen on kuitenkin aktiivinen eikä passiivinen toimi. Ilmoitusta siitä, että vakuutus päättyy, kun vakuutuskantaa uudistetaan, ei voida pitää aktiivisena toimena, eikä irtisanomisena.

A:n mielestä ei ole hyvän vakuutustavan mukaista piilottaa sitä, mistä asiassa aidosti on kysymys. Jos A:lle lähetetty tiedote on tarkoitettu irtisanomisilmoitukseksi, asiakirjan nimenä olisi tullut olla ”irtisanomisilmoitus” ja siinä lukea jotakuinkin niin, että ”Vakuutusyhtiö irtisanoo kotivakuutuksen ja vakuutuksen päättymispäivä on 30.4.2021”. Kirjeeseen olisi tullut liittää myös muutoksenhakuohje. Tiedotteesta käy sinänsä ilmi se, millä perusteella vakuutus olisi voitu irtisanoa. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole irtisanonut vakuutusta, vaan ilmoittanut, että vakuutus päättyy kannan uudistamisen johdosta.

Vakuutuskannan uudistaminen itsessään ei A:n mukaan ole vakuutuksen päättymisperuste ja rinnastettavissa irtisanomiseen. Se vain oikeuttaa yhtiön irtisanomaan vakuutuksen. Sopimusoikeuden kannalta ei voida yleisemminkään ajatella, että sopimukset päättyisivät pelkästään sillä perusteella, että tuotteita vedetään pois markkinoilta ja ne korvataan uusilla tuotteilla. Vakuutussopimus päättyy käytännössä vain sen perusteella, että jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Esimerkiksi autovakuutus ei pääty sillä perusteella, että ajoneuvo poistetaan rekisteristä, ainakaan siinä tapauksessa, ettei tämä ole vakuutusehdoissa määritetty päättymisperuste.

A viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 668/96, jossa oli kyse kotivakuutuksen irtisanomisesta vakuutusmaksun laiminlyönnin perusteella. Tuossa tapauksessa vakuutusyhtiö ei käyttänyt kirjeessään ilmaisua irtisanominen, vaan kertoi vakuutuksen päättyvän, jollei vakuutusmaksua makseta. Ratkaisusuosituksesta VKL 668/96 ilmenee, että edes kirjeen ylälaidassa ollut ilmaisu ”irtisanomisilmoitus” ei ollut riittävä, kun kirjeen tekstistä puuttui irtisanomista koskeva tahdonilmaisu. Mainitussa tapauksessa Vakuutuslautakunta katsoi, että lausunnonpyytäjän kotivakuutus ei ollut irtisanomisen johdosta päättynyt.

A:n mielestä hänen tapauksessaan on kyse siitä, että vakuutusyhtiö "ei ole uskaltanut" käyttää termiä irtisanoa, ja on päätynyt lähettämään tiedotteen, jonka pääviestinä on, että vakuutusyhtiö tarjoaa uutta vakuutusta. Tiedotetta ei ole otsikoitu, eikä sen sisällön perusteella voida päätellä, että tiedotteen pääviesti on nimenomaan se, että vakuutusyhtiö haluaa irtisanoa tiedotteen mukana olevista liitteistä ilmenevän vakuutuksen.

A huomauttaa vielä, että vakuutusyhtiö ei nähtävästi itsekään ole pitänyt tiedotteeksi kutsumaansa asiakirjaa ilmoituksena vakuutuksen irtisanomisesta, koska asiakirjaan ei ole liitetty muutoksenhakuohjetta. Verkkosivuihin viittaaminen ei vastaa muutoksenhakuohjeen liittämistä päätökseen. On ajateltavissa, että kymmenillä tuhansilla samanlaisen kirjeen saaneilla ei ole edes mahdollisuutta käydä katsomassa, minkälainen muutoksenhakuohje verkkosivuilla mahdollisesti on. Vakuutusyhtiön tulisi tietää, että velvollisuus muutoksenhakuohjeen liittämiseen koskee korvauspäätösten lisäksi vakuutushakemuksen epäämistä ja vakuutuksen irtisanomista.

A viittaa lopuksi vakuutustarpeen selvittämistä koskevaan vakuutussopimuslain 4 b §:ään ja vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 32 §:ään. Vakuutuksen ajateltu irtisanominen ja uuden vakuutuksen tarjoaminen ovat yksi kokonaisuus. Myös uuden vakuutuksen tarjoamisen on tapahduttava lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti. Tarjottu vakuutussopimus oli laadittu etukäteen, ja sen voimaantulon edellytyksenä oli vakuutusmaksun suorittaminen tuosta uudesta vakuutuksesta. Tiedotteessa oli kehotus ”tutustu uuteen vakuutukseen.”

A:n mielestä hänen valituksensa yhteydessä olisi tilaisuus ratkaista oikea menettelytapa erityisesti niissä tapauksissa, joissa vakuutus tarkoitetaan irtisanoa ennen uuden vakuutuksen tarjoamista. Vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa kerrotaan, mitä tietoja asiakkaalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Vakuutussopimuslain 4 b §:stä puolestaan ilmenee, mitä tietoja on kysyttävä ennen vakuutuksen tarjoamista. Jos vakuutus jää tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta irtisanomatta, voidaan kysyä, houkutteleeko vakuutusyhtiö kuluttajaa tekemään vakuutuksen, joka on hänelle ilmeisen tarpeeton sen vuoksi, että irtisanomatta jäänyt vakuutus on edelleen voimassa. Selvää ainakin on, ettei kahdesta vakuutuksesta voitaisi tällaisessa tapauksessa periä maksua.

Yhteenvetona A katsoo, että hänen tai muidenkaan vastaavan tiedotteen saaneiden vakuutuksenottajien vakuutusta ei ole irtisanottu, ja vakuutukset ovat näin ollen edelleen voimassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Yhtiö katsoo, että vakuutuksen irtisanominen on tehty lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti ja irtisanominen on pätevä. A:n esittämät seikat eivät anna aihetta pitää irtisanomista mitättömänä ja aikaisempaa, irtisanottua vakuutusta edelleen voimassa olevana.

Vakuutusyhtiö on 29.3.2021 päivätyllä tiedotteella irtisanonut vakuutuksenottaja A:n ottaman kotivakuutuksen nro xxxxxxx-y päättymään vakuutuskauden lopussa 30.4.2021. Irtisanomisen syynä on ollut vakuutustuotteiden uudistaminen, ja se, että vanhat vakuutukset poistuvat tuotevalikoimasta uudistuksen yhteydessä. Irtisanotun vakuutuksen tilalle A:lle on tarjottu uutta vakuutusta. A ei ole hyväksynyt tarjousta.

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutussopimuslain 16 §:ään, jonka mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus). Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Sovellettaviin kotivakuutusehtoihin liitettyjen yleisten sopimusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Ehtokohdan 16.6 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.

A on vedonnut siihen, että hänen saamastaan kirjeestä puuttuu riittävä tahdonilmaisu irtisanomisesta. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että lainsäädännössä tai vakuutusehdoissa ei määritellä irtisanomiselle tiettyä sanamuotoa, vaan asiaa tarkastellaan ilmoituskirjeen perusteella. Vakuutusyhtiön lähettämässä kirjeessä on kerrottu vakuutuksen päättyvän 30.4.2021 tuoteuudistuksen ja vanhan tuotteen lakkauttamisen johdosta. Kirjeessä kerrotaan se yleisten sopimusehtojen kohta, johon irtisanominen perustuu. Valituksen perusteella vakuutuksenottaja A:lle ei ole ollut epäselvää, että hänen vanha kotivakuutuksensa irtisanotaan ja päättyy.

Valituksessa on vedottu myös siihen, ettei irtisanomistiedotteessa ole riittävällä tavalla yksilöity irtisanottavaa vakuutusta. Tiedotteessa kuitenkin kerrotaan, että päättyvän vakuutuksen sopimusnumeron näkee tiedotteen ohessa toimitetusta uuden, tilalle tarjotun vakuutuksen vakuutuskirjasta. Kyseisessä vakuutuskirjassa ilmoitetaan päättyneen vakuutuksen numero xxxxxxx-y. Lisäksi asiakirjoista voi todeta tiedotteen koskevan kotivakuutusta, sillä tilalle on tarjottu uutta kotivakuutusta. Lainsäädännössä tai vakuutusehdoissa ei määritellä miten irtisanottava vakuutus tulee yksilöidä. Vakuutusyhtiön mielestä irtisanottava vakuutus on riittävästi yksilöity ilmoittamalla, että vakuutusnumero löytyy liiteasiakirjasta, jossa vakuutuksen numero on kerrottu.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kirjeessä 29.3.2021 ollutta ilmoitusta siitä, että vakuutuksenottajan vakuutus päättyy 30.4.2021, sekä tekstiä, jonka mukaan yleisten sopimusehtojen perusteella vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa, on pidettävä riittävänä tahdonilmaisuna vakuutuksen irtisanomiseen. Yhtiön mielestä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus VKL 668/96 ei sovellu nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen, sillä tuossa tapauksessa vakuutusyhtiön irtisanomisilmoitukseksi otsikoidussa ilmoituksessa ei kerrottu vakuutuksen päättyvän tiettynä ajankohtana, vaan lähinnä referoitiin sitä, milloin vakuutus voidaan vakuutusehtojen puitteissa irtisanoa. Vakuutusyhtiö katsoo, että A:lle lähetetyssä ilmoituksessa on selkeästi kerrottu vakuutuksen päättymisestä.

A on ottanut esille myös muutoksenhakuohjeistuksen. A:lle lähetetyssä ilmoituksessa on kerrottu, että muutoksenhakuohjeet löytyvät vakuutusyhtiön verkkosivuilta osoitteesta yhtiönimi.fi/muutoksenhaku. Vakuutusyhtiö katsoo, että muutoksenhakuohje on lähetetty A:lle asianmukaisesti irtisanomiskirjeen yhteydessä linkin muodossa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vakuutuskautta 1.5.2020 – 30.4.2021 koskeva vakuutuskirja ja vakuutusehdot sekä vakuutusyhtiön 29.3.2021 päivätty kirje, joka on lähetetty postitse A:n kotiosoitteeseen. Yhdelle sivulle painetun kirjeen pääasiallinen sisältö on seuraava:

”Hei,

Haluamme turvata sinun ja läheistesi elämää entistä paremmin. Tämän vuoksi uudistamme nyt vakuutustuotteitamme ja tarjoamme asiakkaillemme uutta koti-, eläin-, metsä- ja venevakuutusta.

Vanha vakuutuksesi päättyy – tutustu uuteen vakuutukseen

Uudistuksen vuoksi vanha vakuutuksesi päättyy* 30.4.2021, ja tarjoamme sinulle uutta vakuutusta. Olemme tehneet sinulle tarjouksen päättyvän vakuutuksesi tiedoilla.

Ohesta löydät uuden vakuutuksen sisällöstä kertovan tuotetiedotteen sekä vakuutuskirjan. Muut vakuutusta koskevat tiedot löydät verkkopalvelustamme. Tutustuthan uuteen vakuutukseesi huolella.

Päättyvän vakuutuksesi sopimusnumeron näet oheisesta vakuutuskirjasta.

Jos sinulla herää kysyttävää tai jotain muutettavaa, olethan yhteydessä meihin. Yhteystietomme löydät alta.

Maksamalla laskun saat uuden vakuutuksesi voimaan

Saat sinulle tarjottavan uuden vakuutuksen voimaan, kun maksat oheisen laskun. Näin vakuutusturvasi jatkuu katkeamatta.

Huomaathan myös, että jos olet aiemmin maksanut vakuutusmaksun 3 erässä, saat jatkossa laskusi 4 erässä. Muut maksutavat säilyvät ennallaan.

Asioi verkkopalvelussamme

Uuden vakuutuksen tuoteselosteen, avaintiedot ja vakuutusehdot löydät verkkopalvelustamme. Jos haluat nämä myös paperisena, otathan meihin yhteyttä.

Verkkopalveluumme pääset kirjautumaan omilla verkkopankkitunnuksillasi osoitteessa [yhtiönimi].fi/ kirjautuminen.

Verkkopalvelussamme voit myös ottaa käyttöösi paperittoman palvelun, jolloin kaikki vakuutuksiin liittyvät tietosi sekä laskusi ovat aina turvassa, tallessa ja saatavilla.

Terveisin,
[Vakuutusyhtiö]”

Edellä mainitun tervehdyksen jälkeen kirjeen alareunassa ennen alatunnistetta on varsinaista tekstiä pienemmällä tekstikoolla seuraava teksti:

”*Vakuutusten yleisten sopimusehtojen perusteella vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. Muutoksenhakuohjeet löydät verkkosivuiltamme osoitteesta [yhtiönimi].fi/muutoksenhaku.”

Lautakunnalle on lisäksi toimitettu A:lle osoitettu 1.6.2021 päivätty kirje, jossa viitataan aiempiin vakuutusyhtiön kirjeisiin, joissa on kerrottu vakuutusyhtiön vakuutustuotteiden uudistamisesta. Vanhan vakuutuksen kerrotaan päättyneen vakuutuskauden lopussa ja vakuutusyhtiön tarjonneen kirjeen vastaanottajalle uutta vakuutusta valmiin vakuutuskirjan muodossa. Kirjeessä todetaan, että uusi vakuutus (vakuutusnumero zzzzcccccc) ei ole tullut voimaan, koska kirjeen vastaanottajalta ei ole saatu tarjouksen hyväksyntää. Jos vastaanottaja kuitenkin haluaa turvaa vakuutusyhtiöltä jatkossakin, häntä kehotetaan soittamaan kirjeessä mainittuun puhelinnumeroon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko A:n kotivakuutussopimuksen irtisanominen tapahtunut pätevästi. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko vakuutusyhtiön A:lle lähettämään kirjeeseen sisältynyt irtisanomista koskevaa tahdonilmaisua. Lisäksi A on tuonut esille, että vakuutusyhtiö ei ole tarjonnut uutta vakuutusta vakuutussopimuslain ja vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 4 b §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävä vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määriteltävä vakuutustarve.

Lain 5 §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 5 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Lain 5 a §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot on toimitettava paperilla tai muulla pysyvällä tavalla taikka verkkosivustolla. Siitä, mitä tietojen toimittamistapaa on kulloinkin käytettävä, sekä tietojen toimittamisen yleisistä vaatimuksista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Lain 8 §:n (Tieto oikeusturvakeinoista) mukaan korvaushakemuksen johdosta annettavasta tai muusta vakuutusta koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi, jollei se ole olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta, voidaanko ja millä tavalla asia saattaa tuomioistuimen, kuluttajavalituslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Lain 16 §:n (Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen) mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön. (28.6.2017/458)

Kotivakuutusehtoihin (voimassa 1.1.2020 alkaen) liitettyjen yleisten sopimusehtojen kohdan 3.3 (Vakuutussopimuksen voimassaolo vahinkovakuutuksessa, VSL 16 §) mukaan vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 ja 16 mainituista syistä.

Ehtokohdan 16.6 (Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden lopussa, VSL 16 §) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste.

Asian arviointi

Vakuutuksen tarjoaminen, vakuutustarpeen selvittäminen ja muiden vakuutuksenottajien asema

A on lausuntopyynnössään vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö ei ole uutta vakuutusta hänelle tarjotessaan menetellyt vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja vakuutussopimuslain mukaisesti.

FINEn ohjesäännön 10 §:n Vakuutuslautakunnalla on oikeus jättää riita-asia käsittelemättä muun muassa silloin, kun riitaan ei liity euromääräistä tai muuta taloudellista intressiä.

Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan A ei ole hyväksynyt vakuutusyhtiön tarjousta uudesta vakuutuksesta. A:n ja vakuutusyhtiön välille ei näin ollen ole syntynyt vakuutussopimusta, jota A:n väittämä vakuutusyhtiön virheellinen menettely voisi rasittaa. Tästä seuraa, että A:n vaatimukseen ei voida vakuutuksen tarjoamisen osalta katsoa liittyvän taloudellista intressiä. Vakuutuslautakunta päättää, ettei se anna asiassa ratkaisusuositusta siltä osin kuin A:n lausuntopyyntö koskee uuden vakuutuksen tarjoamista ja vakuutustarpeen selvittämistä.

A on esittänyt lausuntopyynnössään vaatimuksen siitä, että myös muiden vastaavassa asemassa olevien vakuutuksenottajien osalta vakuutusten irtisanominen katsottaisiin pätemättömäksi.

FINEn ohjesäännön 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Ohjesäännön 6 §:n merkitsee nyt kyseessä olevan tapauksen kannalta sitä, että vakuutussopimuksen voimassa pitämistä koskeva vaatimus voidaan tutkia vain, kun sen esittää riidanalaisen vakuutussopimussuhteen vakuutuksenottaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. A ei ole esittänyt asiassa valtakirjoja muiden mainitsemiensa vakuutuksenottajien osalta. Lautakunta ei tämän vuoksi käsittele A:n vaatimusta hänen mainitsemiensa muiden vakuutuksenottajien osalta.

Onko A:n kotivakuutuksen irtisanominen tapahtunut pätevästi?

Vakuutussopimuslain 16 §:n 1 momentin mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus). Saman pykälän 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 5 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Osapuolten välillä on riidatonta, että kyseessä oleva vakuutussopimus koskee vakuutussopimuslain 16 §:ssä tarkoitettua jatkuvaa vahinkovakuutusta, joka vakuutusyhtiöllä yleisten sopimusehtojen kohdan 16.6 mukaan sinänsä on oikeus irtisanoa päättymään vakuutuskauden lopussa. Riidanlainen 29.3.2021 päivätty kirje on lähetetty A:lle yli kuukautta ennen kirjeessä ilmoitettua vakuutuksen päättymisajankohtaa. Näiltä osin vakuutusyhtiön kirje siis täyttää vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentissa irtisanomiselle asetetut muoto- ja määräaikavaatimukset.

Jatkuvan vahinkovakuutussopimuksen irtisanominen vakuutusyhtiön toimesta on vakuutuksen tyypilliseen elinkaareen nähden poikkeuksellinen toimenpide, jonka seurauksena vakuutussopimus päättyy vakuutuskauden lopussa vakuutuksenantajan yksipuolisen tahdonilmaisun seurauksena. Irtisanomiselle onkin vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentissa asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattamatta jättämisen seuraamuksena on, että irtisanominen on mitätön. Kuten vakuutusyhtiökin on todennut, vakuutussopimuslain 16 §:stä tai muistakaan tämän lain säännöksistä ei ilmene, minkälaista sanamuotoa vakuutuksen irtisanominen edellyttää. Selvää kuitenkin on, että jos vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle lähettämää kirjettä tai muuta viestiä ei sen sanamuodon puolesta voida pitää sopimuksen irtisanomista koskevan tahdonilmaisun sisältävänä, vakuutusta ei voida katsoa pätevästi irtisanotuksi.

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksen irtisanomisen edellyttävän, että vakuutusyhtiö nimenomaisesti ilmoittaa irtisanovansa vakuutussopimuksen. Erityisesti tilanteissa, joissa irtisanottavan vakuutuksen tilalle tarjotaan uutta vakuutustuotetta, kuluttajavakuutuksenottajan näkökulmasta on tärkeää, että irtisanomisilmoituksen muotoilu on selkeä, jotta vakuutuksenottaja voi tiedon vakuutuksen irtisanomisesta saatuaan ryhtyä toimenpiteisiin vakuutusturvansa ylläpitämiseksi, ja tarvittaessa harkita vakuutustarjousten pyytämistä myös muilta kuin kyseessä olevalta palveluntarjoajalta.

Tässä tapauksessa ”vanhan vakuutuksen” on vakuutusyhtiön A:lle lähettämässä kirjeessä ilmoitettu ”päättyvän” 30.4.2021 ja vakuutusyhtiön tarjoavan A:lle uutta vakuutusta. Kirjeen tekstissä ei ainakaan nimenomaisesti mainita sitä vakuutusyhtiön vastineessa esille tuotua seikkaa, että vanha vakuutustuote lakkautettaisiin uudistuksen yhteydessä. Vakuutuksen uudistuksen vuoksi päättymistä koskevan virkkeen lopussa on asteriski (*).  Kirjeen varsinaisessa tekstissä ei ole mainintoja siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoisi vakuutuksen, vaan siinä käydään laajasti läpi muun muassa sitä, että uutta vakuutusta koskevat tiedot löytyvät verkkopalvelusta, ja että vakuutus tulee voimaan laskun maksamalla. Päättyvän vakuutuksen sopimusnumeron kerrotaan ilmenevän kirjeen liitteenä olevasta, uutta vakuutusta koskevasta vakuutuskirjasta.  Kirjeen alareunassa on asteriskilla (*) merkitty, kirjeen leipätekstiä pienemmällä kirjasinkoolla painettu teksti, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on yleisten sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. 

Kirjeessä 29.3.2021 oleva ilmoitus siitä, että vakuutus päättyy, on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan omiaan luomaan lukijalle mielikuvan siitä, että vakuutuksen päättyminen johtuu suoraan sopimuksen ehdoista, eikä toisena sopijapuolena olevan vakuutusyhtiön toimenpiteestä. Vakuutusyhtiön kirje ei sisällä nimenomaista ilmoitusta siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoo kyseessä olevan kotivakuutussopimuksen. Vakuutuslautakunta katsoo, että myöskään kirjeessä olevaa ilmoitusta vakuutuksen päättymisestä, jonka kohdalla viitataan kirjeen lopussa pienennetyllä tekstikoolla painettuun otteeseen yleisistä sopimusehdoista, jossa vakuutusyhtiöllä oleva irtisanomisoikeus on sinänsä mainittu, ei voida pitää konkreettisena ilmoituksena siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoo kyseessä olevan vakuutuksen.

Koska vakuutusyhtiön kirje 29.3.2021 ei ole sisältänyt irtisanomistahdonilmaisua, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kotivakuutussopimus ole päättynyt 30.4.2021, vaan se on edelleen voimassa A:n vaatimuksen mukaisesti. Koska asia ratkeaa jo tällä perusteella ja vakuutusyhtiön väittämää irtisanomista ei voida katsoa tapahtuneen, asiassa ei ole tarpeen antaa lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiön katsottava yhtiön verkkosivuilla oleviin tietoihin viittaamalla liittäneen muutoksenhakuohjeen riidanalaiseen kirjeeseen vakuutussopimuslain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö kohtelee A:n kotivakuutussopimusta edelleen voimassa olevana. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia