Haku

FINE-051214

Tulosta

Asianumero: FINE-051214 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Ehtojen tulkinta. Riidan syntyminen. Oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen määrä.

Tapahtumatiedot

Oikeusturvailmoituksen mukaan vakuutetut A ja B ovat ostaneet vastapuoliltaan X:ltä ja Y:ltä As Oy Z:n asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan As Oy:n asuntoa numero 4 As Oy:n omistamassa rakennuksessa. X on toiminut asunto-osakkeiden myynnin aikaan As Oy:n isännöitsijänä. A ja B katsovat, että vastapuolet ovat myynnin yhteydessä antaneet virheellisiä tietoja kaupan kohteesta sen suhteen, että As Oy:llä on ollut huomattavasti enemmän velkaa, kuin mitä vakuutetuille on ennen kaupantekoa ilmoitettu ja mainittu velka koituu osakkaiden maksettavaksi, jolloin A:lle ja B:lle koituu tästä vahinkoa siltä osin kuin ilmoittamaton velka kohdistuu heidän ostamaansa osakkeeseen ja tulee näin ollen heidän maksettavakseen. A ja B katsovat, että kaupan kohteessa on siten taloudellinen virhe, jonka johdosta A ja B vaativat 18.6.2021 päivätyllä kirjeellään kaupan purkua tai vaihtoehtoisesti hinnanalennusta tai ainakin 50.000 euron vahingonkorvausta. Vastapuolet X ja Y ovat 23.6.2021 sähköpostillaan kiistäneet esitetyt vaatimukset. Oikeusturvailmoituksessa todetaan kuitenkin, että myös ennen kiistämistä asiassa tehdyt asiamiehen toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä asian eteenpäin viemiseksi ja näin ollen myös niistä aiheutuneet kustannukset tulee sisällyttää vakuutuskorvauksen piiriin.

Vakuutusyhtiö antoi oikeusturvailmoituksen johdosta korvauspäätöksen, jossa se myönsi oikeusturvaedun A:n ja B:n asuntokauppaan liittyvään riita-asiaan. Päätöksessään yhtiö huomauttaa kuitenkin, että vakuutusehtojen kohdan 5.2.1.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumaa edeltävistä toimenpiteistä.

A ja B myötäpuolineen päätyivät sittemmin sopimaan riidan ja asiaa hoitaneen asianajotoimiston lasku jaettiin kolmeen osaan, josta A:n ja B:n osuus oli 7767,42 euroa. Lasku asianajokuluista toimitettiin vakuutusyhtiöön maksettavaksi. Vakuutusyhtiö antoi asiassa maksupäätöksen, jossa se katsoi oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi kuluiksi 5.682,57 euroa omavastuulla vähennettynä eli 4.546,06 euroa. Korvauspäätöksen mukaan vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vahinkotapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä. Yhtiö toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa asia on katsottava riitautuneeksi 22.6.2021 alkaen. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö on korvannut 1.000 euroa ennen vahinkotapahtumaa aiheutuneista kuluista kohtuusperustein.

A ja B olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja hakivat siihen muutosta yhtiön sisäiseltä muutoksenhakuelimeltä. Vakuutetut vaativat asianajokulujaan korvattavaksi laskun mukaan täysimääräisenä 7.5.2021 alkaen. Muutoksenhakukirjelmän mukaan riidassa on periaatteessa kysymys taloyhtiön perustajajäsenien välisestä rakennusaikaisesta riidasta, josta A:lla ja B:llä sekä heidän myötäpuolillaan ei ollut tietoa ja jonka osapuoliksi he joutuivat tahtomattaan. A ja B viittaavat osapuolien kesken lähettyihin sähköpostiviesteihin, joista ilmenee tilanteen eskaloituminen jo ennen 22.6.2021, minkä vuoksi kantajina olleet osakkaat päätyivät palkkaamaan asiamiehen valvomaan heidän etujaan. A:n ja B:n näkemyksen mukaan on jo 26.4.2021 ollut ilmeistä, että asia tulee etenemään käräjäoikeuteen, mutta viimeistään perustajaosakkaan 7.5.2021 viestistä käy ilmi lopullinen vahvistus oikeudenkäynnistä. A ja B huomauttavat myös, että heidän myötäpuoliensa vakuutusyhtiöt ovat päätyneet korvaamaan asianajokulut 7.5.2021 lähtien ja asianmukaista olisi, että heille suoritettaisiin korvaus samoin perustein.

Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin antoi asiassa ratkaisun, jonka mukaan asiakirjoista ilmenee, että perustajaosakkaiden välillä on vallinnut riita jo ennen 23.6.2021 siitä, onko asuntojen 5 ja 6 velkaosuudet maksettu vai ei. A:lle ja B:lle ei kuitenkaan ole esitetty mitään vaatimuksia asiaan liittyen eivätkä he puolestaan ole esittäneet vaatimuksia perustajaosakkaille tai As Oy:lle pois lukien vaatimusta yhtiökokouksen järjestämisestä. A:n ja B:n mainitseman 7.5.2021 sähköpostin mukaan perustajaosakas on ilmoittanut aloittavansa oikeustoimet taloyhtiötä vastaan, mikäli perintätoimiin ryhdytään. Ratkaisun mukaan riidan syntyhetkenä on edelleen pidettävä 23.6.2021, jolloin perustajaosakkaat ovat nimenomaisesti kiistäneet A:n ja B:n 18.6.2021 esittämät vaatimukset kaupanpurusta, hinnanalennuksesta ja vahingonkorvauksesta. Lopuksi yhtiö huomauttaa edelleen korvanneensa asiassa 1.000 euroa vakuutustapahtumia edeltäviä toimenpiteitä. Selvyyden vuoksi yhtiö toteaa vielä, että vaikka sinänsä on pidettävä ymmärrettävänä, että A ja B ovat turvautuneet lakimiesapuun jo ennen varsinaisen riidan syntymistä, niin nämä kustannukset eivät silti ole oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavia. Näin ollen asiassa annettua korvauspäätöstä ei ole syytä muuttaa.

Asiakkaan valitus

A ja B olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessa A ja B toistavat vaatimuksensa perusteineen. Heidän näkemyksensä mukaan vakuutusyhtiön tulee korvata asiassa syntyneet asiamieskustannukset täysimääräisesti omavastuuosuudella vähennettynä. Valituksessa käydään läpi riita-asian vaiheet ja todetaan edelleen, että 7.5.2021 mennessä oli selkeää, että As Oy:n uudet osakkaat tarvitsisivat asiamiehen valvomaan etujaan riidassa perustajaosakkaiden kanssa. Tuolloin perustajaosakkaan kirjallinen ilmoitus asian riitauttamisesta kohdistuu suoranaisesti myös A:han ja B:hen, jolloin myös riidan on katsottava syntyneen myös vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Näin ollen A ja B katsovat, että syntyneet asianajokulut tulee korvata tästä ajankohdasta lähtien. A ja B huomauttavat myös, että muiden uusien osakkaiden asianajokustannukset on korvattu 7.5.2021 lähtien heidän oikeusturvavakuutuksistaan.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A ja B selventävät vielä lisää myötäpuoliensa saamien korvauspäätösten sisältöä. Lisäkirjelmän mukaan ainakin toisessa tapauksessa vakuutusehdon sanamuoto vastaa nyt käsillä olevan tapauksen ehtomuotoilua ja korvaus on maksettu toimenpiteistä 7.5.2021 alkaen. Niin ikään kolmannen uuden osakkaan oikeusturvavakuutus on korvannut kulut asianajajan laskun mukaisesti. Edellä mainituilla perusteilla A ja B katsovat, että heitä kohdellaan eriarvoisesti verrattuna toisiin osakkaisiin ja myös tällä perusteelle heidän vakuutusyhtiönsä tulisi suorittaa heille korvaus täysimääräisesti asiamiehen laskun mukaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessa yhtiö toteaa, että vakuutetut A ja B ovat olleen osallisina riita-asiassa, jossa on ollut kysymys As Oy X:n osakkeiden myynnin yhteydessä annetuista virheellisistä tiedoista. A ja B ovat 18.6.2021 laatimassaan kirjelmässään reklamoineet myyjille osakkeita mahdollisesti rasittavasta taloudellisesta virheestä sekä pidättäneet oikeuden vaatia hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua. Myyjät, eli käsillä olevan riita-asian vastapuolet, ovat 23.6.2021 kiistäneet väitteet ja vaatimukset. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutusehtojen mukainen riita on syntynyt tuolloin 23.6.2021. Yhtiö toteaa kuitenkin suorittaneensa tätä edeltävältä ajalta syntyneistä asianajokustannuksista 1.000 euron korvauksen.

Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö toteaa, että 7.5.2021 perustajajäsenen laatimissa kirjelmässä on ollut kyse taloyhtiötä koskevien epäselvyyksien riitauttamisesta tuomioistuimessa, jossa hän on kiistänyt taloyhtiön esittämän vaatimuksen siitä, että hän olisi taloyhtiölle velkaa 334.000 euroa. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan 7.5.2021 kirjelmää ei voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna vakuutettujen esittämän yksilöidyn vaatimuksen nimenomaisena kiistämisemä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Lisäksi yhtiö toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa on erottavissa kaksi eri riitaa, joista toinen on vakuutettujen ja myyjien välinen asuntokaupan virhettä koskeva riita, johon on myönnetty oikeusturvaetu. Toinen riita koskee taloyhtiön keskinäisiä velkaosuuksia, joka siis sinänsä on eri riita-asia. Yhtiö toteaa edelleen, että on sinänsä ymmärrettävää, että uudet osakkaat ovat palkanneet asiamiehen valvomaan etujaan myös taloyhtiön lainaosuuksiin liittyviä epäselvyyksiä selvitettäessä, mutta saatujen selvitysten mukaan 7.5.2021 asianajajaa ei palkattu hoitamaan vakuutettujen riita-asiaa, vaan pitämään vakuutetut taloyhtiötä koskevan riita-asian ulkopuolella.

Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa, että vaikka vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumaa edeltäneistä toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä, niin yhtiö on silti kohtuussyistä suorittanut vakuutetuille riidan syntymistä edeltäneistä kuluista 1.000 euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan asiassa annettu korvauspäätös on tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

A:n ja B:n lisäkirjelmän jälkeen yhtiö huomauttaa vielä, etteivät muiden vakuutusyhtiöiden ratkaisut vaikuta tässä tapauksessa, vaan jokainen vakuutusyhtiö tekee omat päätöksensä itsenäisesti ja omia ehtojaan soveltaen. Näin ollen näillä korvauspäätöksillä ei ole merkitystä nyt käsiteltävään asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, milloin vakuutusehtojen mukainen riita oli syntynyt.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Ehtokohdan 5.1.1 mukaan korvausta voidaan hakea asiasta, jossa on kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Ehtojen kohdan 5.1.2 vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Ehtokohdan 5.2.1.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumaa edeltäneistä toimenpiteistä, asian alustavasta selvittelystä tai sellaisesta asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Näyttötaakka vaatimuksen riitauttamisesta on asetettu korvausta vaativalle. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumaa edeltäneistä toimenpiteistä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:lle ja B:lle on myönnetty oikeusturvaetu asunto-osakkeen kauppaan liittyvään riita-asiaan. Oikeusturvailmoituksessa riidan syntyhetkeksi on ilmoitettu 23.6.2021, kun myyjät ovat kiistäneet ostajien 18.6.2021 esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan. Riidassa on ollut vastapuolena asunto-osakkeen myyjät ja saman As Oy:n perustajaosakkaat C ja D. Asiassa on saavutettu sovinto 24.2.2022. A:n ja B:n asunto-osakkeen kauppaa koskevan riidan lisäksi taloyhtiössä on ollut käynnissä selvittelytoimet liittyen maksamattoman yhtiölainan kohdentumisesta As Oy:n perustajaosakkaiden ja uusien osakkaiden välillä. Myös tässä asiassa on päästy osapuolten kesken sovintoon samana päivänä ja jälkimmäisen sovinnon yksi edellytyksistä oli sovintoon pääseminen myös asunto-osakkeiden kauppaa koskevassa riita-asiassa.

Vakuutusyhtiö korvasi A:lle ja B:lle asianajokulut riidan syntymisestä 23.6.2021 lähtien ja tätä edeltävältä ajalta kohtuussyistä 1.000 euroa. A:n ja B:n näkemyksen mukaan riitaisuudet ovat eskaloituneet jo 7.5.2021 lähtien ja asiamiehen lasku tulisi näin ollen korvata kokonaisuudessaan omavastuuosuudella vähennettynä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan asianajokustannusten korvattavuus vakuutuksesta edellyttää sitä, että asiassa on syntynyt riita. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet muusta lakimiesavun käyttämisestä, kuten oikeudellisesta konsultoinnista vakuutetun oikeudellisen aseman selvittämiseksi tai esimerkiksi sopimuksen laatimiseksi, ellei asiassa jo ole osoitettu syntyneen riitaa. Näin ollen pelkästään siitä, että asian on laajuutensa tai monimutkaisuutensa vuoksi arvioitu edellyttäneen lakimiesavun käyttämistä tai että asian osapuolten oikeudelliset vastuut ovat epäselvinä vaatineet selvittämistä, ei vielä seuraa, että asianajokustannukset korvattaisiin oikeusturvavakuutuksesta.  Vakuutuslautakunta toteaa, että käytettävissä olevan selvityksen perusteella on ilmeistä, että A:n ja B:n 18.6.2021 esittämät vaatimukset asuntokauppaa koskevassa riidassa on kiistetty vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla 23.6.2021 ja näin ollen vakuutusyhtiön päätöstä korvata asiamiehen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset tästä lähtien on lautakunnan näkemyksen mukaan pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Sikäli kun asiamies on avustanut uusia osakkaita As Oy:n maksamattoman yhtiölainan vastuiden selvittämisessä, on lautakunnan näkemyksen mukaan tässä ollut kysymys erillisestä asiasta. Ottaen huomioon, että vakuutusyhtiö on suorittanut myös tältä osin korvauksena syntyneistä kuluista 1.000 euroa, ei lautakunnan mukaan ole perusteita suosittaa asiassa lisäkorvausta maksettavaksi.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, ettei nyt käsillä olevassa tapauksessa voida ottaa kantaa muiden vakuutusyhtiöiden mahdollisesti samassa riidassa antamiin korvauspäätöksiin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karhu
Karimäki
Korpiola
Haapasaari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia