Haku

FINE-050812

Tulosta

Asianumero: FINE-050812 (2023)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.05.2023

Miten vastuu asiakkaan kortilla ja sen tunnusluvulla tehdyistä korttitapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortin luovuttaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ulkomailla asuvan tyttären ex-poikaystävä anasti tyttären kotoa tämän hallussaan olleen äidin yhdistelmäkortin ja teki sillä oikeudettomia ostoja ja nostoja 11.7.2022 klo 9.22–16.51 välisenä aikana yhteensä 5.947 euron arvosta. Tytär oli käyttänyt korttia viimeisen kerran ennen oikeudettomia tapahtumia 10.7.2022 klo 14.49. Asiakas ilmoitti kortin suljettavaksi 11.7.2022 klo 22.45, mitä ennen pankki oli kuitenkin sen jo sulkenut klo 17.44, koska oli havainnut sillä epätyypillisiä ostoja. Viimeiset nostoyritykset on tehty kortilla 11.7.2022 klo 17.14, mutta ne olivat epäonnistuneet, koska tapahtumat siinä vaiheessa ylittivät vuorokausikohtaisen nostorajan.

Asiakkaan valitus

Asiakas myöntää toimineensa vastoin korttiehtoja, kun on luovuttanut kortin ja PIN-koodin tyttärelleen, jotta tämä voisi hänen luvallaan käyttää korttia erikoistilanteissa, esimerkiksi kun tyttären oma kortti ei olisi käytettävissä. Kortti varastettiin tyttären asunnosta ja sen teki entinen poikaystävä, joka tunkeutui luvattomasti asuntoon ja varasti kortin tyttären huomaamatta tämän laukussa olleesta lompakosta. PIN-koodi on ollut tyttärellä vain muistissa eikä missään ylhäällä, joten se on joutunut vääriin käsiin noston tai oston yhteydessä aiemmin keväällä, kun tytär on vielä seurustellut korttia oikeudettomasti käyttäneen henkilön kanssa. Tyttären huomattua samana iltana korttivarkauden hän ilmoitti siitä välittömästi asiakkaalle, joka sulki kortin verkkopankissa.

Asiakas myös ihmettelee pankin toimintaa, koska korttia ei ole suljettu jo aiemmin, vaikka kertovat huomanneensa sillä samanaikaisia ostoja ja nostoja sekä koti- että ulkomailla. Asiakas vaatii kortin credit puolelta tehdyt oikeudettomat ostot ja nostot kuluineen (yht. 2.472 euroa) sekä debit puolelta tehdyt osto ja nostot (yht. 3.475euroa).

Pankin vastine

Pankki katsoo, ettei oikeudettomista korttitapahtumista aiheutunut vahinko kuulu sen vastattavaksi.

Asiakas on toiminut korttiehtojen vastaisesti luovuttaessaan kortin ja siihen liittyvän salaisen tunnusluvun sen pitkäaikaiseen käyttöön oikeudettomalle taholle eli tyttärelleen. Kyse ei siis pelkästään ole maksuvälineen vaan myös maksuvälineeseen liittyvän henkilökohtaisen turvatunnuksen luovuttamisesta ulkopuoliselle.  Asiakas on tällä tahallisella toiminnallaan mahdollistanut vahingon syntymisen tapauksessa ja ottanut vastattavakseen riskin kortin ja tunnusluvun joutumisesta tyttäreltään edelleen muun sivullisen henkilön haltuun ja tietoon. Tilanne poikkeaa olennaisesti siitä, että vain kortti olisi luovutettu sivulliselle, esimerkiksi hetkellisesti säilytettäväksi. Pankilla ei ole sopimusoikeudellista mahdollisuutta sopia kortin käyttöön liittyvistä velvoitteista suhteessa sivulliseen korttia käyttävään tahoon, joten on perusteltua, että kortin ja tunnusluvun luovuttanut asiakas vastaa oikeudettomasta käytöstä näissä tilanteissa.

Asiakkaan mukaan kortin anastanut henkilö olisi aiemmin urkkinut korttiin liittyvän tunnusluvun.  Pankki katsoo mahdolliseksi myös sen, että sivullinen on saanut tunnusluvun tietoonsa kortin anastamisen yhteydessä, jolloin tunnuslukua olisi säilytetty korttiehtojen vastaisesti kortin yhteydessä, mikä on tulkittava maksupalvelulaissa ja korttiehdoissa tarkoitetuksi törkeän huolimattomaksi toiminnaksi.

Kokonaisarviona edellä todettuihin seikkoihin nojautuen, pankki katsoo, että kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja siihen liittyvän henkilökohtaisen turvatunnuksen tahallisesti niiden käyttöön oikeudettomalle. Asiakkaan menettely on edelleen johtanut siihen, että korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on päässyt käyttämään toinen sivullinen henkilö eli menettely on syy-yhteydessä syntyneeseen vahinkoon, minkä vuoksi asiakas oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- pankin yleiset korttiehdot
- rikosilmoitus Suomen poliisille 12.7.2022
- rikosilmoitus Hollannin poliisille 11.7.2022

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko asiakkaan kortin oikeudeton käyttö johtunut maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla siitä, että asiakas on luovuttanut pankkitunnuksensa tyttärelleen, taikka siitä, että tilanteessa huolimattomuudesta laiminlyöty lain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia, sekä minkä asteista mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon.
[…]

Korttiehtojen kortin kadottamista koskevan kohdan mukaan kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille. Katoamisilmoitus on tehtävä puhelimitse pankkien yhteiseen sulkupalveluun. […]

Asian arviointi

Kortin ja tunnusluvun luovuttaminen

Pankki on katsonut tapauksessa ensisijaisesti, että asiakas vastaa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta sillä perusteella, että hän on luovuttanut henkilökohtaiset tunnuksensa tyttärensä käyttöön. Pankki katsoo, että vahinko olisi ollut vältettävissä, jos asiakas olisi itse yksin käyttänyt omia tunnuksiaan.

Maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan asiakas vastaa maksuvälineensä oikeudettomasta käytöstä, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän on luovuttanut maksuvälineensä sen käyttöön oikeudettomalle. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan em. lainkohdan mukaisella maksuvälineen luovuttamisella sen käyttöön oikeudettomalle tarkoitetaan maksuvälineen vapaaehtoista ja tietoista luovutusta toiselle.

Tässä tapauksessa on riidatonta, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja sen PIN-koodin tyttärelleen vapaaehtoisesti ja tietoisesti. Asiakas on kuitenkin vedonnut siihen, että luovuttamisella ei ole syy-yhteyttä asiassa aiheutuneeseen vahinkoon, koska kortti on anastettu tyttären asunnosta.

Pankkilautakunta toteaa, että maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain säätämiseen johtaneessa hallituksen (HE 132/2017) esityksessä on 62 §:n 1 momentin osalta todettu, että vastuuperusteen ja oikeudettoman maksutapahtuman välillä pitää olla riittävä syy-yhteys ja että ”Esimerkiksi momentin 1 kohdassa tarkoitettu maksuvälineen luovuttaminen sen käyttöön oikeudettomalle ei näin ollen tarkoittaisi, että maksupalvelun käyttäjä rajattomasti vastaa kaikesta tämän jälkeen tapahtuneesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Vaikka maksupalvelun käyttäjän on tällöin katsottava olevan vastuussa sen henkilön toimista ja huolellisuudesta, jolle maksuväline on luovutettu, syy-yhteyden riittävyys esimerkiksi tilanteessa, jossa kolmas henkilö anastaa maksuvälineen viimeksi mainitulta ja käyttää maksuvälinettä oikeudettomasti, on arvioitava tapauskohtaisesti.”

Pankkilautakunta toteaa, että tässä tapauksessa asiakkaan tytär, jonka käyttöön asiakas on ehtojen vastaisesti tunnuksensa luovuttanut, ei ole tehnyt ko. riidanalaisia maksutapahtumia, vaan ko. maksutapahtumat on tehnyt tyttären ex-poikaystävä, joka oli tyttären asunnosta tavaroitaan hakiessaan anastanut kortin.    

Pankkilautakunta katsoo kortin ja sen PIN-koodin luovuttamisen sopimusehtojen vastaisesti tyttären käyttöön osoittavan asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti pankin kanssa tekemäänsä pankkitunnuksia koskevaan sopimukseen ja sen ehtoihin. Asiassa saadun selvityksen perusteella lautakunta kuitenkin katsoo, ettei oikeudettoman käytön tapahtumisen todennäköisyyttä ole tässä tapauksessa lisännyt se, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja sen PIN-koodin tyttärensä käyttöön, ja ettei luovuttamisella ja nyt tapahtuneella oikeudettomalla käytöllä ole siten sellaista syy-yhteyttä, jonka johdosta asiakas vastaisi asiassa aiheutuneesta vahingosta maksupalvelulain 62 § 1 momentin 1 kohdan perusteella. Lautakunta sen sijaan katsoo, että asiakas on korttinsa ja sen PIN-koodin tyttärelleen luovutettuaan vastuussa tämän tekemistä toimista ja hänen huolellisuudestaan niitä käytettäessä, ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on asiakkaan tyttären menettelyn arviointi. Edelleen lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan tyttären menettelyä on arvioitava samalla tavoin kuin hän olisi itse sopimusehtojen mukainen kortinhaltija, mutta kuitenkin sillä erotuksella, että hänen on tullut kiinnittää erityistä huomiota kortin huolelliseen käyttämiseen sillä asioidessaan, koska on tosiasiassa käyttänyt toisen henkilön henkilökohtaista korttia ja PIN-koodia niitä koskevien ehtojen vastaisesti.

Huolimattomuuden arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen kortin ja sen tunnusluvun suhteen.

Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttia ja tunnuslukua säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat voineet päätyä ulkopuolisen haltuun tai tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään.

Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety tai sen tunnusluku päätynyt ulkopuolisen tietoon, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää sen tietämistä, mutta hänen voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tapahtumien kulku

Pankkilautakunta arvioi asioita ja antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin tapauksiin kyseisestä tapauksesta saamansa selvityksen sekä osapuolten asiassa esittämien seikkojen ja väitteiden perusteella.

Käsiteltävänä olevan erimielisyyden osalta lautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiakkaan kortti on joutunut ulkopuolisen haltuun tyttären kodista hänen oltua läsnä toisessa huoneessa ex-poikaystävän tultua aamupäivällä 11.7.2022 hakemaan asunnosta omia tavaroitaan. Haun yhteydessä oli syntynyt erimielisyyttä, minkä seurauksena paikalle oli kutsuttu myös poliisi. Riidatonta asiassa on, että asiakas on korttiehtojen vastaisesti luovuttanut korttinsa tyttärelleen.

Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen sekä käyttö

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan maksuvälineen haltijalta edellytettäviin kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi sen, että hän säilyttää maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään niin, ettei sivullinen voi yhdistää niitä toisiinsa. Maksuvälineen haltijalta ei voida kuitenkaan vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä. Esimerkiksi se, että maksuvälineen haltija säilyttää sekä maksukorttia että tunnuslukua kotonaan, ei vielä merkitse sitä, että hän olisi laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa. Huolellisena menettelynä voidaan hallituksen esityksen mukaan yleensä pitää esimerkiksi sitä, että maksuvälinettä säilytetään lompakossa tai käsilaukussa ja tunnuslukua kotona lipaston laatikossa. Edelleen esityksessä kuitenkin myös todetaan, että osapuolten väliseen sopimukseen voidaan sisällyttää tarkempia ehtoja siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksuvälineen turvassa.

Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa kortin anastaminen on edellä todetun mukaisesti tapahtunut tyttären kodista, missä hän on kertomansa mukaan säilyttänyt korttia. Tunnusluvun joutuminen ulkopuolisen tietoon on kuitenkin jäänyt osittain epäselväksi, sillä asiakkaan tyttären mukaan se on ollut hänellä vain muistissa ja että ex-poikaystävä olisi onnistunut saamaan sen selville muun asioinnin yhteydessä. Pankki on pitänyt asiassa myös mahdollisena, että tunnuslukukin olisi ollut jollain tavoin säilytettynä. 

Pankkilautakunta katsoo, että arvioitaessa tässä tapauksessa asiakkaan tyttären menettelyä ja mahdollisen huolimattomuuden astetta kortin ja tunnusluvun säilyttämisen sekä käyttämisen suhteen on olosuhteena huomioitavana seikkana olennaista merkitystä sillä, ettei saadun selvityksen mukaan ex-poikaystävän aikaisemmassa toiminnassa ole esitetty tai edes väitetty olleen mitään sellaista, jonka perusteella kortinhaltijan olisi pitänyt korttia käyttäessään tai sitä säilyttäessään omassa lukitussa kodissaan mieltää siihen sisältyvän jotain erityistä väärinkäytöksen riskiä ja ryhtyä siitä syystä tavanomaisen huolellisen kortinhaltijan menettelyn ylittäviin toimiin.  

Kortin tallella olon seuraaminen

Pankkilautakunta toteaa kortin tallella olon seuraamisen kuuluvan olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, ja toimia tämän tiedon pohjalta estämällä kortin käyttö.

Arvioitaessa, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, huomioon otettavaksi tulevat samat olosuhteita koskevat seikat, jotka on huomioitu arvioitaessa kortinhaltijan huolellisuutta kortin säilyttämisessä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Lautakunta toteaa, että kortin anastamista tyttären hallusta on edeltänyt muutamia viikkoja aikaisemmin päättynyt seurustelusuhde ja tapahtumapäivänä ex-poikaystävän tavaroidenhaku, mikä on päättynyt poliisien paikalle kutsumiseen. Tapauksessa tytär on huomannut kortin kadonneen ja tehnyt katoamisilmoituksen noin 12 tuntia sen anastuksen jälkeen. Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi tyttären olisi tullut tarkistaa kortin tallella olo heti tilanteen rauhoituttua. Näin etenkin, kun hän oli jättänyt kortin valvomatta eri huoneeseen kuin missä hän itse oli ollut ja tavaroiden nouto oli saanut varsin poikkeuksellisia piirteitä. Mikäli hän olisi näin toiminut ja ilmoittanut kortin kadonneeksi anastuspäivän aamupäivän aikana, olisi kortin oikeudettomalta käytöltä voitu välttyä tai ainakin kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutunut vahinkoa olisi jäänyt murto-osaan nyt aiheutuneesta vahingosta. Pankkilautakunta katsoo tyttären näin ollen huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttinsa tallella olon tarkistamisen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että sekä asiakas että tämän tytär ovat huolimattomuudestaan laiminlyöneet velvollisuuksiaan kortin luovuttamisen, sen säilyttämisen ja kortin tallella olon seuraamisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo, että asianosaisten menettely kokonaisuutena osoittaa erittäin vakavaa varomattomuutta ja suhtautumista selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta, minkä vuoksi vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä jää heidän omaksi vahingokseen, eikä suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Tervonen

Tulosta