Haku

FINE-050722

Tulosta

Asianumero: FINE-050722 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2022

Velkomusriidat. Oikeusturvavakuutus. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n henkilötietoja ja pankkitunnuksia käytettiin oikeudettomasti henkilö B:n toimesta vuonna 2018 muun muassa lainojen, pikavippien ja luottokortin ottamiseen. Myöhemmin neljä eri kuluttajaluottoja myöntävää yritystä ja yksi teleoperaattoriyritys nostivat A:ta vastaan yhteensä viisi velkomuskannetta käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus antoi kolmen kanteen osalta yksipuoliset tuomiot velvoittaen A:n maksamaan kanteissa esitetyt saatavat, koska A ei vastannut kanteisiin haastehakemuksissa esitettyjen määräaikojen puitteissa. A haki näiden asioiden osalta takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Takaisinsaantihakemuksissaan A totesi joutuneensa identiteettivarkauden kohteeksi, ja ettei hän ollut todellisuudessa tehnyt saatavien taustalla olevia luottosopimuksia. Kahden muun kanteen osalta A kiisti vaatimukset niin ikään samalla perusteella. Myöhemmin A ja neljä eri kuluttajaluottoja myöntävää yritystä tekivät sovintosopimukset, jotka käräjäoikeus vahvisti erillisissä oikeudenkäynneissä.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 1.12.2021 korvauspäätöksen, jossa se toteaa riita-asioiden perustuvan samaan identiteettivarkauteen, jolloin asiaan myönnetään yksi oikeusturvaetuus. Vakuutusyhtiö viittaa päätöksessään vakuutusehtoon, jonka mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma muun muassa silloin, jos vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A vaatii asiamiehensä laatimassa ratkaisusuosituspyynnössä, että asiassa katsottaisiin olevan kyse viidestä eri riita-asiasta, joihin kaikkiin myönnettäisiin oikeusturvaetuus erikseen.

A toteaa, että neljän eri luotonantajan nostamissa kanteissa on kyse neljästä eri petosrikoksesta, jotka on toteutettu erikseen, eri tavoin ja lisäksi ne kohdistuvat eri velkojatahoihin. Asiassa on kyse erillisistä oikeustoimista ja näin ollen erillisistä oikeudenloukkauksista. Asiat on käsitelty eri oikeudenkäynneissä, joissa jokaisessa on ollut eri kantajataho.

A viittaa FINEn Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen FINE-024262, jossa lautakunta on katsonut kokonaisarvioon perustuen, että asiassa vireillä olleet kanteet ovat olleet eri vakuutustapahtumia ja suosittanut oikeusturvaetuuden myöntämistä erillisiin riita-asioihin. Lautakunta on ottanut ratkaisussaan huomioon, että vakuutusehtojen rajoitusehtoa ei voida tulkita laajentavasti vakuutetun vahingoksi, mikä tulee ottaa myös tässä asiassa huomioon.

A toteaa lopuksi, että käräjäoikeudessa on vireillä lisäksi kaksi velkomusta koskevaa riita-asiaa, joihin hän hakee erikseen oikeusturvaetuutta. Lisäksi syyteharkinnassa on rikosasia, jossa asiakas on asianomistajana.

Vakuutusyhtiö toteaa vastauksessaan antaneensa jokaisen A:n oikeusturvahakemuksen osalta ensiksi erillisen kielteisen korvauspäätöksen vakuutuksen voimassaolon perusteella. Saatuaan asiasta lisäselvitystä vakuutusyhtiö antoi 1.12.2021 myönteisen korvauspäätöksen, jossa se katsoi tässä asiassa kyseessä olevat riita-asiat yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma muun muassa silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Edellä mainitun vakuutusehdon sanamuodon mukaan merkitystä ei ole sillä, onko asioita käsitelty samassa vai eri oikeudenkäynneissä, eikä sillä onko asioilla sama vai eri vastapuoli. Ehdon sanamuodon mukaan merkitystä on sillä, että vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita. Lisäksi asioiden tulee perustua joko samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka kyseessä tulee olla sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Vakuutusyhtiö yhtyy A:n esittämään näkemykseen siitä, että kyse ei ole yhdestä oikeustoimesta tai yhdestä oikeudenloukkauksesta, johon kaikki nyt kyseessä olevat riita-asiat perustuisivat. Asiassa on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan sen sijaan kysymys siitä, perustuvatko vakuutuksenottajan useat riita-asiat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen.

Vakuutusyhtiö toteaa A:n viittaaman FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisuosituksen FINE-024262 osalta, että tapauksessa on ollut ratkaistavana se, perustuvatko kaikki kolme asiakkaan riita-asiaa samaan olosuhteeseen. Lautakunnan mukaan kaksi jälkimmäistä riita-asiaa perustuivat samaan olosuhteeseen, mutta aiemman riita-asian on katsottu perustuneen eri olosuhteeseen. Tässäkin ratkaisussa kahden riidan on katsottu olevan samaan olosuhteeseen perustuvia.

Vakuutusyhtiö viittaa FINEn Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen FINE-038437, jossa lautakunta on todennut, että sanamuotonsa mukaan kyseinen vakuutusehtojen rajoitus voi tulla sovellettavaksi vain tilanteissa, joissa vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita. Lautakunta on katsonut, ettei ehtoa sovellettaessa voida antaa määräävää merkitystä sille, oliko asiat viety käräjäoikeuden käsiteltäväksi useammalla eri kanteella ja oliko oikeus arvioinut niitä erillisinä vai ei. Lautakunta on katsonut asiassa olevan ratkaisevaa nimenomaan se, onko osapuolten vaatimusten katsottava perustuneen vakuutusehdoissa mainituin tavoin samaan olosuhteeseen. Lautakunta on todennut kyseessä olevan vakuutuksen korvauspiiriä rajoittavan ehdon olevan sanamuodoltaan laaja. Sen mukaisesti jo etäisempikin asiayhteys riittää siihen, että esimerkiksi riita-asioita on pidettävä samaperusteisina.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntö huomioiden vakuutusyhtiö toteaa, että nyt kyseessä olevan rajoitusehdon soveltaminen on tehtävä aina tapauskohtaisesti kunkin tapauksen yksilölliset seikat huomioon ottaen. Vakuutusehtojen mukaisesta samasta olosuhteesta on kysymys silloin, kun asioilla on yhteinen yksilöity peruste, johon riidat loogisesti liittyvät.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa A:lla on useita riita-asioita, jotka perustuvat vakuutuksenottajan henkilötietojen varastamiseen sekä luvattomaan käyttämiseen vakuutuksenottajan tapailukumppanin toimesta syksyllä 2018. Kaikki riita-asiat perustuvat tähän samaan olosuhteeseen ja ovat näin ollen yhtä vakuutustapahtumaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiaan sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Oikeusturva) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kohdan 5.1.1 (Vakuutustapahtuma) mukaan korvausta voidaan hakea asiassa, jossa on kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi (1) vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi (2) tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella, tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus. […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, perustuvatko riita-asiat, joihin A on hakenut oikeusturvaetua, vakuutusehtojen mukaisesti samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen, oikeudenloukkaukseen tai samaan tai samanlaiseen vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavissa sopimusehdoissa on määrätty.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa B on syksyllä 2018 käyttänyt oikeudettomasti A:n henkilötietoja ja pankkitunnuksia ottaen niiden avulla useita lainoja sekä luottokortin A:n nimissä. Neljä eri kuluttajaluottoja myöntävää yritystä sekä yksi teleoperaattoriyritys nostivat velkomuskanteet, joissa ne vaativat A:ta maksamaan A:n nimissä tehtyihin sopimuksiin perustuvat saatavat. A on hakenut kolmen asian osalta takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon ja kiistänyt kahden muun asian osalta vaatimukset sillä perusteella, että hän ei ole todellisuudessa tehnyt saatavien perusteina olevia sopimuksia, vaan hän on joutunut identiteettivarkauden kohteeksi. Kulutusluottoja koskevat riita-asiat ovat päättyneet A:n ja kulutusluottoja myöntäneiden yritysten välillä tehtyihin sovintosopimuksiin, jotka käräjäoikeus on vahvistanut erillisissä oikeudenkäynneissä.

FINE toteaa, että kaikkien tässä asiassa kyseessä olevien riita-asioiden taustalla on B:n edellä kuvattu menettely. A on myös kolmen asian osalta hakenut yksipuolisten tuomioiden takaisinsaantia ja kahden asian osalta kiistänyt kanteissa esitetyt vaatimukset samalla perusteella eli sillä, että kyse on identiteettivarkaudesta, eikä hän todellisuudessa ole tehnyt vaatimusten taustalla olevia sopimuksia. FINE katsoo, että asiassa on tällöin kyse vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 tarkoittamasta tilanteesta, jossa A:n riita-asiat perustuvat samaan olosuhteeseen, eli A:n henkilötietojen ja pankkitunnusten oikeudettomaan käyttöön. Käsillä olevien vakuutusehtojen mukaan asiassa on siten kysymyksessä yksi vakuutustapahtuma.

FINE toteaa A:n ratkaisusuosituspyynnössään viittaaman FINEn Vakuutuslautakunnan antaman ratkaisusuosituksen FINE-024262 osalta, että kyseessä on ollut tapahtumatiedoiltaan ja yksityiskohdiltaan erilaisesta tilanteesta, kuin millaisesta nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kyse. Kyseinen ratkaisu ei siten perusta tässä tapauksessa edellytyksiä sille, että A:n riita-asiat tulisi katsoa erillisiksi vakuutustapahtumiksi, joihin jokaiseen tulisi myöntää oikeusturvaetu.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia