Haku

FINE-050328

Tulosta

Asianumero: FINE-050328 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2022

Lakipykälät: 69

Ajoneuvon vauriot. Vahingon syy. Näyttövelvollisuus. Oliko kysymyksessä ilkivalta taikka varkauden tai murron yritys? Pysäköintivahinko. Kolarointivahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hänen henkilöautoonsa oli ilmestynyt vaurioita vasemman puolen takaoven keskivaiheille lähelle kuljettajan ovea, takaoven saranapuolen etuosaan ja kuljettajan oven päätyyn takaoven saranapuolen kohdalle. Vahinkotapahtuman ajankohta oli ollut 15.3.2022 klo 20.00 jälkeen, mutta ennen 16.3.2022 klo 19.45, jolloin asiakas havaitsi vahingon. Vahinkopaikka oli asiakkaan asunnon läheinen parkkialue.

Asiakas oli 18.3.2022 tarkastuttanut auton vauriot merkkiliikkeessä ja tehnyt vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle ja rikosilmoituksen poliisille varkauden yrityksestä. Merkkiliikkeen asiantuntija oli asiakkaan mukaan todennut, että joku olisi koittanut kammeta ovea auki ja murtautua autoon, koska jäljet viittasivat murtoyritykseen.

Vakuutusyhtiö pyysi asiakasta käyttämään auton vahinkotarkastuksessa Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:llä (jäljempänä SVT). Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella vakuutusyhtiö katsoi, etteivät auton vauriot ole syntyneet ilkivallan seurauksena. Vakuutusyhtiö perusteli 18.5.2022 antamaansa kielteistä korvausratkaisua sillä, että vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvattavalta vahingolta edellytetään, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vaurioittaa kyseistä ajoneuvoa. Vakuutusyhtiön arvion mukaan ajoneuvon vauriot eivät viittaa siihen, että ne olisi aiheutettu tahallisesti autoa vahingoittaen tai murtautumistarkoituksessa. Oven reunan vääntäminen työkalulla murtautumistarkoituksessa aiheuttaisi huomattavat vääntymät ja maalivauriot, jollaisia ei tarkastuksessa todettu.

Asiakas oli vahinkotarkastuksessa ilmoittanut, että autoa ostettaessa on tehty paikkamaalauksia etuovien kanteissa olleisiin iskemäjälkiin. Vakuutusyhtiö katsoi, että koska välittömästi nyt ilmoitetun uuden iskemäjäljen alapuolella on pensselipaikkaus, on vastaavanlaisia iskemäjälkiä ollut jo ennen nyt ilmoitettua vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiö arvioi niiden syntymisen syyksi sen, että ovea avattaessa ovi on osunut johonkin. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoi, että asiakkaan ilmoittamat oven kanttien vauriot ovat olleet autossa jo ostohetkellä, eivätkä nyt ilmoitetut vauriot ole syntyneet asiakkaan kuvaamalla tavalla. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ole saatujen selvitysten perusteella korvattava.

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun. Oikaisupyynnössään 28.5.2022 vakuutusyhtiölle hän ilmoitti, että auton paikkamaalaukset oli tehty merkkiliikkeessä 11.9.2019 auton oston yhteydessä. Nyt ilmoitettuun vahinkoon kuuluvia vaurioita ei näy asiakkaan toimittamissa kuvissa, jotka on asiakkaan mukaan otettu 12.9.2019 ja 23.8.2021. Asiakas vetosi lisäksi merkkiliikkeen vahinkotarkastukseen, jossa asiantuntija totesi, että vahingot ovat todennäköisesti syntyneet ajoneuvoon murtautumisen yrityksessä tai ajoneuvon tahallisen vahingoittamisen seurauksena. Asiakas vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon joko ilkivalta- tai pysäköintiturvavahinkona.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 21.6.2022 päiväämässään päätöksessä, ettei vahinko ole korvattava sen enempää kaskovakuutuksen ilkivalta- kuin pysäköintivakuutuksestakaan. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiakkaan uudelleenkäsittelypyynnössä ollut mitään sellaista vahinkoon liittyvää uutta tietoa, jota ei olisi ollut aiemmin vakuutusyhtiön tiedossa. Ilkivaltavahingon osalta vakuutusyhtiö totesi, ettei ole saanut sellaista selvitystä vahingon syntymistavasta, joka osoittaisi auton vaurioiden syntyneen ilkivaltaisesti. Pysäköintivakuutuksen osalta vakuutusyhtiö totesi, korvattavuuden edellyttävän, että vahinko on aiheutettu toisella moottoriajoneuvolla ja että vahingon aiheuttaja ei ole tiedossa. Jäljet eivät kuitenkaan sovi toisella moottoriajoneuvolla aiheutetuiksi. Vakuutusyhtiö viittasi korvauksen hakijan näyttövelvollisuuteen ja katsoi, ettei pelkkä jälkikäteispäättely vahingon aiheutumisen syystä ole riittävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Lisäksi vakuutusyhtiö vetosi edelleen siihen, että vauriot ovat olleet autossa jo auton ostohetkellä ja katsoi, ettei vahinko ole korvattava myöskään pysäköintivakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan autoon kohdistuneiden vahinkojen korjaukset kaskovakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Asiakas katsoo, että auton vahinkotapahtumalle on määriteltävissä tarkka paikka, päivämäärä sekä aika. Asiakas painottaa tehneensä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön ja rikosilmoituksen poliisille merkkiliikkeen asiantuntijan ohjeiden mukaisesti. Merkkiliikkeen asiantuntija on asiakkaan mukaan todennut lisäksi, että vasemmanpuoleisen takaoven vaurio ei ole likaa, vaan siitä on pelti painunut sisään ja maali lähtenyt.

Asiakas on liittänyt lisäkirjelmäänsä merkkiliikkeen vahinkoasiantuntijan 7.7.2022 päivätyn kirjallisen lausunnon, jonka mukaan jäljen on aiheuttanut jokin ulkopuolinen tekijä, esimerkiksi toisen auton ovi parkkipaikalla. Edelleen lausunnossa on todettu, että kaikki ajoneuvon ilmoitetut jäljet ovat voineet tulla samasta tapahtumasta, esimerkiksi ilkivalta- tai murtoyritystilanteesta.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset ja katsoo, että aiemmin annetut korvauspäätökset ovat vakuutusehtojen mukaisia. Yhtiö toistaa, etteivät auton vauriot sovi olemaan tahallisesti vahingoittamistarkoituksessa aiheutettuja. Esimerkiksi oven reunan vääntäminen työkalulla tai muuten väkivaltaisesti aiheuttaisi huomattavat vääntymät ja maalivauriot, jollaisia autoissa ei kuitenkaan ole todettu. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei auton vaurioita ole aiheutettu ilkivallalla.

Vakuutusyhtiö tarkentaa lisäksi mahdollista tapahtumakulkua etuoven osalta todeten, etteivät nyt syntyneet vauriot ole sijaintinsa vuoksi voineet syntyä toisen ajoneuvon aiheuttamina. Vakuutusyhtiö myös arvioi, että vauriot ovat todennäköisemmin voineet johtua normaalista kulumisesta, koska vauriokohdan alapuolella olevassa paikkamaalatussa kohdassa on nähtävissä maalin alkava irtoaminen. Vakuutusyhtiö vetoaa myös auton käyttöönottoajankohtaan (vuoden 2014 lopussa). Myös takaoven etureunan osalta vakuutusyhtiö katsoo, etteivät vauriot voi olla toisella moottoriajoneuvolla aiheutettuja tilanteessa, jossa auto on ollut pysäköitynä takaovi kiinni.

Vakuutusyhtiön mielestä takaoven jälki, joka on musta kumimainen läiskä, on toisen ajoneuvon aiheuttamaksi hyvin epätyypillinen. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei läiskää voi ylipäätään pitää auton vauriona, koska maalipinta tai pelti eivät ole tässä kohdin vaurioituneet. Yhtiö toteaa, että kyseessä on puhdistettavissa oleva lika.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiakkaan henkilöauton vaurioiden voida todeta syntyneen samanaikaisesti, koska ne ovat keskenään erilaisia ja sijaitsevat useassa eri paikassa. Näin ollen, mikäli asiassa katsottaisiin vastoin vakuutusyhtiön kantaa, että vauriot olisivat joltain osin auton ilkivalta- tai pysäköintivakuutuksesta korvattavia, olisi kyseessä tällöin joka tapauksessa useampi eri vakuutustapahtuma.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.5 (Varkausvakuutus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, käyttövarkaus, luvaton käyttö tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.
[…]

Ehtojen kohdan 3.6 (Ilkivaltavakuutus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.
[…]
Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
[…]
7. jonka tapahtuma-aikaa ja -paikkaa ei voida määrittää.

Ehtojen kohdan 3.12 (Pysäköintivakuutus) mukaan vakuutuksesta korvataan pysäköidylle ajoneuvolle aiheutunut suorainen esinevahinko, kun vahinko on aiheutettu toisella moottoriajoneuvolla ja kun vahingon aiheuttaja ei ole tiedossa.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija voi luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja paikan.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta. Tarkemmin ottaen kysymys on siitä, onko asiassa esitetty riittävä näyttö siitä, että auton vauriot on aiheutettu ilkivaltaisesti, varkauden tai murron yhteydessä taikka vakuutusehdoissa tarkoitetun korvattavan pysäköintivahingon seurauksena.

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, käyttövarkaus, luvaton käyttö tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.

Ehtokohdan 3.6 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että vahingon tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määrittää.

Ehtokohdan 3.12 mukaan vakuutuksesta korvataan pysäköidylle ajoneuvolle aiheutunut suorainen esinevahinko, kun vahinko on aiheutettu toisella moottoriajoneuvolla ja kun vahingon aiheuttaja ei ole tiedossa. Edellytyksenä on lisäksi, että korvauksen hakija voi luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Riidanalaisia vauriojälkiä on auton vasemman etu- ja takaoven välisellä kohdalla sekä hieman keskemmällä takaovea. FINE toteaa, että etuoven kantissa oleva vauriojälki on pääosin oven sisemmällä sivulla ja takaoven etureunassa oleva vauriojälki oven ollessa kiinni niin suojaisessa kohdassa, etteivät nämä jäljet ole käytännössä voineet aiheutua pysäköintivakuutuksessa tarkoitetulla tavalla toisella ajoneuvolla. FINEn näkemyksen mukaan vauriojäljet eivät ole myöskään sellaisia, mitä tyypillisesti voi syntyä vahingoitettaessa autoa tahallisesti tai murtautumistarkoituksessa. Esimerkiksi oven reunan vääntäminen työkalulla tai muuten väkivaltaisesti aiheuttaisi huomattavat vääntymät ja maalivauriot, jollaisia ei nyt ole havaittu. Vauriot sopivat laadultaan todennäköisemmin olemaan seurausta oven sulkemisesta siten, että jokin esine on oven välissä. Vakuutusyhtiö on lisäksi tuonut esille vauriokohtien lähellä olevat aikaisempien paikkamaalausten jäljet ja todennut pitävänänsä epäselvänä, ovatko vasemman etu- ja takaoven välisellä alueella olevat vauriot ylipäätään aiheutuneet sen jälkeen, kun asiakas on hankkinut auton. Selvyyden vuoksi FINE toteaa, että asiakkaan kertoman mukaan ennen ilmoitetun vakuutustapahtuman sattumista otetut valokuvat on otettu siinä määrin kaukaa henkilöautosta, ettei niistäkään voi päätellä, ettei asiakkaan henkilöautossa olisi ollut vaurioita ennen riidanalaisen vahinkotapahtuman sattumista. 

Edellä esitettyyn viitaten FINE katsoo, että auton vasemman etu- ja takaovien välisessä kohdassa olevien vauriojälkien ei ole osoitettu aiheutuneen tahallisen ilkivallanteon tai varkauden taikka murron yrityksen seurauksena. Tämä arvio koskee myös keskemmällä auton vasemmassa takaovessa olevaa kumimaista vauriojälkeä. Etu- ja takaoven väliset vauriot eivät ole myöskään todennäköisesti aiheutuneet toisen moottoriajoneuvon tai sen osan törmäyksestä. Näistä syistä vauriot eivät ole varkaus-, ilkivalta- tai pysäköintiturvasta korvattavia.

Auton vasemmassa takaovessa keskemmällä oleva musta ”kumimainen” jälki on FINEn näkemyksen mukaan sinänsä voinut syntyä toisen ajoneuvon aiheuttamana. Yhtä todennäköistä kuitenkin on, että vaurio on aiheutunut jostakin muusta syystä. FINE katsoo näin ollen jäävän näyttämättä, että myöskään tämä vaurio olisi aiheutunut pysäköintivakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Henkilöauton vakuutuksiin kuuluu vakuutuskirjan mukaan myös kolarointivakuutus. FINEn näkemyksen mukaan vasemmassa takaovessa keskemmällä oleva musta ”kumimainen” jälki sinänsä sopii aiheutuneeksi kaskovakuutuksen kolarointivakuutuksen ehtokohdassa 3.1 tarkoitetusta iskun tai törmäyksen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt sitä, että tämä vaurio on syntynyt asiakkaan ilmoittamana ajankohtana. Yksinomaan se, että ajoneuvossa on ollut muitakin vaurioita, ei merkitse sitä, ettei vahinko lainkaan tulisi korvattavaksi vakuutuksesta. FINElle vahinkotarkastuksen osalta tässä vaiheessa esitetty selvitys ei myöskään osoita, ettei tämä vaurio olisi yltänyt maalipintaan ja olisi vakuutusyhtiön esittämällä tavalla poistettavissa puhdistamalla.

Koska asiaa ei ole vielä käsitelty vakuutusyhtiössä kolarointivakuutuksesta vasemman takaoven keskemmällä olevan kumimaisen vaurion osalta, yhtiön tulee asiakkaan niin halutessa käsitellä asia vielä kolarointivakuutuksesta ja antaa asiakkaalle korvauspäätös tämän vaurion osalta.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta vakuutusyhtiön ilkivalta-, varkaus- ja pysäköintiturvista antamien korvauspäätösten osalta. Vakuutusyhtiön tulee asiakkaan niin halutessa käsitellä takaovessa keskemmällä olevan vaurion korvattavuus kolarointiturvan perusteella.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              
Esittelijä Paasikoski

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia