Haku

FINE-050269

Tulosta

Asianumero: FINE-050269 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2022

Vakuutustapahtuman määritelmä. Riidan syntyminen. Perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen kiistäminen perusteen tai määrän osalta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on myynyt asuntonsa B:lle 17.5.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla. B lähetti A:lle 10.12.2018 sähköpostilla reklamaation, jonka mukaan B tulee vaatimaan A:lta hinnanalennusta asunnosta löytyneiden kosteusvaurioiden vuoksi. Reklamaation mukaan kosteusvaurioiden korjausten laajuus ja siten vaadittavan hinnanalennuksen määrä täsmentyisivät myöhemmin. A vastasi B:lle saman päivän aikana, ettei hän ole kaikilta osin samaa mieltä ehdotetuista korjauksista, jotka oli esitetty B:n reklamaation liitteenä olleessa kosteuskartoitusraportissa.

A:n asiamies toimitti vakuutusyhtiölle 14.12.2018 päivätyn oikeusturvailmoituksen, jossa A vaati asuntokauppariitaan liittyvien asianajokulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö pyysi asiamiehelle 17.1.2019 lähettämässään sähköpostiviestissä toimittamaan sille perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen sekä asiakkaan vaatimukseen antaman vastauksen. Asiamies vastasi vakuutusyhtiölle, ettei asiaan liittyen ole vielä laadittu vastinetta, koska B ei ollut reklamaatiossaan esittänyt yksilöityjä vaatimuksia. Vakuutusyhtiö vastasi asiamiehelle jatkavansa asian käsittelyä sitten, kun se on vastaanottanut pyytämänsä lisäselvitykset.

A toimitti 15.5.2019 vakuutusyhtiölle hänen ja B:n välisiä sähköpostiviestejä, joista ilmeni B:n kertoneen A:lle 5.5.2019, ettei B ole saanut edelleenkään tietoonsa arviota kosteusvaurioiden korjauskustannuksista. Vakuutusyhtiö vastasi A:lle, ettei asiassa sen näkemyksen mukaan ole vielä syntynyt korvattavaa vakuutustapahtumaa, koska asia ei ole vielä riitautunut.

B lähetti A:lle 11.10.2021 sähköpostiviestin, jossa hän esitti A:lle noin 96 800 euron hinnanalennusvaatimuksen. A:n B:lle 14.12.2021 lähettämän vastauksen mukaan A ei hyväksynyt hinnanalennusvaatimusta sellaisenaan, ja hän esitti B:lle vastatarjouksen. B ei hyväksynyt A:n tarjousta.

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaetuuden 12.1.2022 antamallaan korvauspäätöksellä. A:n asiamies ilmoitti vakuutusyhtiölle 25.4.2022 asian päättyneen asuntokauppariidan osapuolten sovintoon, ja pyysi vakuutusyhtiötä korvaamaan asian hoitamisesta aiheutuneet kulut A:n oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ilmoitti 11.5.2022 päivätyssä maksupäätöksessään katsovansa asian riitautuneen 14.12.2021, ja se korvasi A:n oikeusturvavakuutuksesta asian hoitamisesta aiheutuneet kulut riitautumispäivästä lukien. Vakuutusyhtiö ei korvannut ennen 14.12.2021 tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneita kuluja, koska vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä.

A haki asiamiehensä 6.6.2022 laatimalla oikaisuvaatimuksella päätökseen muutosta. A vaati, että vakuutusyhtiö katsoisi asian riitautuneen A:n kiistettyä B:n reklamaation 10.12.2018, ja että vakuutusyhtiö maksaisi asian hoitamisesta aiheutuneet kulut tästä päivämäärästä lukien. Oikaisuvaatimuksen mukaan B on reklamaatiossaan esittänyt vaatimuksensa niin tarkasti, kuin se sillä hetkellä on ollut mahdollista, ja samoin A on kiistänyt vaatimukset niin yksilöidysti kuin mahdollista.

Vakuutusyhtiö totesi A:lle 16.6.2022 antamassaan vastauksessa, että riita-asiassa vakuutustapahtuman syntyminen edellyttää vakuutusehtojen mukaan sitä, että asiassa on esitetty perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus, joka on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. B:n 10.12.2018 reklamaatio on ollut määrältään yksilöimätön, eikä sitä tällöin voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana määrältään ja perusteeltaan yksilöitynä vaatimuksena. Vakuutusyhtiö totesi lisäksi, ettei A ole sen näkemyksen mukaan missään vaiheessa kiistänyt B:n vaatimuksia perusteen osalta, vaan riita on lopulta koskenut vain vaatimuksen määrää. Tällöin asia ei ole vakuutusyhtiön mukaan voinut riitautua ennen kuin B on esittänyt A:lle määrältään yksilöidyn vaatimuksen, jonka A on kiistänyt. Vakuutusyhtiö toteaa vastauksessaan lisäksi, että oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan asia tulee olla välittömästi saatettavissa käräjäoikeuteen ja kanteen nostaminen edellyttää, että vaatimukset on yksilöity myös määrällisesti.

Asiakkaan valitus

A vaatii asiamiehensä laatimassa Vakuutuslautakunnalle toimitetussa valituksessa ensisijaisesti, että asian katsotaan riitautuneen 10.12.2018, ja että vakuutusyhtiö korvaa asian hoitamisesta aiheutuneet kulut tästä päivämäärästä lukien. A katsoo B:n ilmoittaneen 10.12.2018 reklamaatiossa vaatimuksensa perusteeltaan ja määrältään niin yksilöidysti, kuin se tuolloin on ollut mahdollista. A on myös heti kiistänyt vaatimukset niin yksilöidysti, kuin tuolloin on ollut mahdollista. Asunto-osakkeiden kauppaa koskevissa riidoissa on tavanomaista ja selvää, että vaatimukset yksilöidään lopullisesti vasta korjausten valmistuttua ja kustannusten selvittyä. A katsoo, ettei B:n summaltaan yksilöimätön reklamaatio voi olla este oikeusturvaetuuden myöntämiselle 10.12.2018 lukien.

A vaatii toissijaisesti, että vakuutusyhtiö korvaa hänen oikeusturvavakuutuksestaan vähintään ne kulut, jotka ovat syntyneet 14.12.2021 määrältään ja perusteeltaan yksilöidyn vaatimuksen kiistämisestä. Vakuutusyhtiön katsoman vakuutustapahtuman synnyttämän kiiston esittäminen on vaatinut valmistuja ja selvittelyjä, jotka A:n mukaan tulisi hyväksyä vakuutuksesta korvattaviksi. A katsoo näiden kulujen olevan yhteensä 2 678,40 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin ja toistaa niissä esitetyt perustelut. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että B:n 10.12.2018 reklamaation pääasiallisena tarkoituksena on ollut katkaista vanhentumisaika. A ei ole voinut tuolloin eikä ennen 14.12.2021 kiistää vaatimusta määrän osalta, koska B ei ole asian selvittelyn ollessa vielä kesken yksilöinyt mitään määrällistä vaatimusta. A ei ole missään vaiheessa kiistänyt reklamaation perussyytä, eli myydyssä asunnossa havaittuja kosteusvaurioita, vaikkakin hän on pitänyt vaatimusten perusteeksi esitettyä raporttia osittain virheellisenä.

B ei ole ennen 14.12.2021 esittänyt edes suuntaa antavaa rahamääräistä vaatimusta. A on kiistänyt vaatimuksen määrällisesti 14.12.2021, kun B on esittänyt hänelle täsmennetyn hinnanalennusvaatimuksen. Vakuutusyhtiö katsoo, että vasta tällöin on syntynyt vakuutusehtojen kohdan 4.1 tarkoittama vakuutustapahtuma.

Jotta asia voidaan käsiteltävän kaltaisessa tapauksessa saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, myyjän tulee voida esittää näyttöä siitä, että ostajan vastattavaksi tuleva osuus ei olisi asuntokauppalain tarkoittamalla tavalla merkittävä verrattuna kauppahintaan, mikä on vastuun syntymisen edellytys salaisen virheen tapauksissa. Ilman tietoa korjauksesta aiheutuvista kuluista ja B:lle korjausten jälkeen lankeavasta maksuosuudesta asiaa ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan olisi ennen 14.12.2021 voinut saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi vakuutusehtojen kohdan 3 edellyttämällä tavalla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, milloin asuntokauppaa koskeva asia on riitautunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla, ja mistä lukien asian hoitamisesta aiheutuneiden toimenpiteiden kulut tulee korvata A:n oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.4.2021 lukien) kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. […]

Kohdan 3 (Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa. […]

Kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. […]

Kohdan 7.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata [kuluja] jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. […]

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Vaatimus katsotaan riitautetuksi, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutusturvan korvaussäännösten mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä.

Nyt puheena olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut asian riitautuneen ja vakuutustapahtuman siten syntyneen 14.12.2021, kun A on kiistänyt A:n asunnon ostaneen B:n euromääräisesti yksilöidyn hinnanalennusvaatimuksen. A taas on katsonut asian riitautuneen 10.12.2018, kun hän on vastannut B:n reklamaatioon todeten, ettei hän hyväksy kaikkia B:n reklamaation liitteenä olleessa kosteuskartoitusraportissa esitettyjä korjaustoimenpiteitä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvaetuuden myöntäminen edellyttää, että asiassa on esitetty sekä perusteeltaan että määrältään yksilöity vaatimus, joka on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Asiassa on riidatonta, että B on esittänyt A:lle euromääräisesti yksilöidyn hinnanalennusvaatimuksen 11.10.2021. Koska vakuutusehdot edellyttävät vakuutustapahtuman syntymiseltä sitä, että asiassa on esitetty perusteen lisäksi myös määrältään yksilöity vaatimus, on vakuutustapahtuman tässä tapauksessa katsottava syntyneen 14.12.2021, kun A on tällaisen vaatimuksen kiistänyt.

A on vaatinut vakuutuksesta korvattavaksi vähintään ne kulut, jotka ovat aiheutuneet määrältään yksilöityyn hinnanalennusvaatimukseen vastaamisesta ja vastaukseen liittyvistä valmisteluista. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä. Vakuutuslautakunta on edellä mainituilla perusteilla todennut vakuutustapahtuman syntyneen tässä asiassa 14.12.2021. Näin ollen ennen edellä mainittua ajankohtaa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut ovat kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa, eivätkä tällaiset kulut ole asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvattavia kuluja. Vakuutusyhtiön Vakuutuslautakunnalle toimittaman 11.5.2022 päivätyn maksupäätöksen mukaan vakuutusyhtiö on korvannut A:n oikeusturvavakuutuksesta asian hoitamisesta aiheutuneet asianajokulut 14.12.2021 lukien, jolloin se on suorittanut kuluista korvauksen vakuutusehtojen mukaisesti.

Edellä kerrotuin perustein Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön päätös korvata A:n oikeusturvavakuutuksesta asian hoitamisesta aiheutuneiden toimenpiteiden kulut 14.12.2021 lukien on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Pippola

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia