Haku

FINE-050125

Tulosta

Asianumero: FINE-050125 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.10.2022

Ajoneuvon vauriot. Näyttövelvollisuus. Oliko kyse vakuutuksesta korvattavasta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi 17.1.2022 autollaan rakennustyömaan kaivantotöiden aiheuttamaan, veden peittämään kuoppaan. Asiakkaan auto kolahti kuoppaan ajamisen seurauksena. Noin sata metriä tämän jälkeen asiakas ajoi uudelleen suureen vesilätäkköön, joka kasteli auton. Asiakkaan päästyä kotipihaansa noin 300 metrin ajon jälkeen auton kojelautaan syttyi varoitusvalo, joka korjaamon mukaan liittyi auton hybridijärjestelmään. Asiakas haki korvausta auton korjauskuluista kaskovakuutuksensa törmäysturvasta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen päätöksen 18.2.2022 vedoten siihen, ettei korjaamolta saatujen tietojen tai vahinkotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella ajoneuvossa ole merkkejä ulkoisesta osumasta tai kuoppaan ajamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli mekaanisesta viasta, joka ei ole kaskovakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vahinko. Asiakas valitti saamastaan päätöksestä vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen, mutta päätös pysyi kielteisenä.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan korvauspäätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että kaskovakuutuksen törmäysturvasta tulisi korvata vahinko, joka on ulkoisen tapahtuman aiheuttama. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö on tehnyt kielteisen korvauspäätöksen vastoin vakuutusehtoja sekä vahinkokorjaamon analyysiä vahingon syntysyystä. Asiakas kertoo, että hyvin leudon jakson aikana runsaat lumet olivat sulaneet tielle, jonka seurauksena suuria lätäköitä oli muodostunut peittäen alleen muun muassa tien pinnoilla olleet epätasaisuudet. Asiakkaan kodin lähellä on kaksi laajaa rakennustyömaata, joiden läheisyydessä kulkee raskaita työmaa-ajoneuvoja. Alueella on tehty myös kaivantoja. Asiakas kertoo ajaneensa autollaan ensin syvään kuoppaan, joka oli peittynyt vesilätäkön alle. Auto heilahti ja kolahti rajusti. Tämän jälkeen asiakas ajoi toiseen vesilätäkköön, jonka alla tie oli epätasainen ja auto heilahti uudelleen. Asiakas huomasi kojelaudassa palavan varoitusvalon päästyään kotipihaansa. Valo osoittautui auton hybridijärjestelmän viaksi. Sammuttamisen jälkeen auto ei enää käynnistynyt ja se hinattiin korjaamolle.

Asiakas kertoo, että viaksi korjaamolla todettiin auton ilmastoinnin kompressorissa ollut oikosulku, joka oli polttanut hybridijärjestelmään johtaneen kaapelin ja aiheuttanut oikosulun koko hybridijärjestelmässä. Hybridijärjestelmän liitoskaapeli ja kompressori jouduttiin vaihtamaan. Asiakkaan mukaan korjaamolla vahingon aiheuttajaksi epäiltiin kuoppiin ajamisen aiheuttamaa voimakasta tärähdystä.

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiö ei ole halunnut käyttää kokonaisvaltaista tarkastelua, vaan käyttänyt puolueellisia ja korjaamon lausunnon vastaisia perusteita päätöksessään. Asiakas toteaa, että korjaamon antaman lausunnon mukaan vahinko ei ole johtunut vedestä tai kosteudesta, mutta vakuutusyhtiö on viitannut kosteuteen kielteisessä korvauspäätöksessään. Lisäksi asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön perusteluissa korostuva näkemys siitä, että autossa ei ole ulkoisia vaurioita on tehty vain yhden puhelinsoiton perusteella korjaamon asiakaspalveluun ilman vahinkotarkastajan läsnäoloa. Asiakkaan mukaan törmäysvahingon korvaamiselta ei edellytetä ulkoisia, näkyviä vaurioita. Nykyiset autot ovat niin elektronisoituja, että vakavia vaurioita voi syntyä ilman näkyviä vaurioitakin. Asiakkaan mukaan kompressorit eivät yleensä rikkoudu vakuutusyhtiön käyttämien perusteluiden mukaisesti kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Lopuksi asiakas lisää vakuutusyhtiön tehneen kielteisen korvauspäätöksen vajaiden tietojen pohjalta, sillä yhtiön vahinkotarkastaja ei ole tarkastanut kompressoria tai autoa.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa ja viittaa asiassa aiemmin annettuun korvauspäätökseen, sekä vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisuun. Vakuutusyhtiö toteaa, että ajoneuvojen vahinkojen tulee olla syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkotapahtumaan. Autossa havaittiin vika kompressorin sisällä. Autossa ei ollut ulkoisia vaurioita, jotka olisivat viitanneet törmäykseen. Kompressorissa ei havaittu ulkoisia vaurioita tai eristevastuksen vioittumista. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on mekaaninen vika. Vakuutusyhtiö viittaa heidän käyttöönsä toimitettuun korjaamon ja asiakkaan väliseen sähköpostikeskusteluun ja toteaa korjaamon edustajan todenneen, että yhteyttä kuoppaan ajamisen ja kompressorin ja virtakaapelin hajoamisen välillä on mahdotonta näyttää. Vakuutusyhtiö viittaa korjaamon edustajan toteamukseen, jonka mukaan kosteutta ei ole havaittu liittimissä, jonka perusteella vaurio vaikuttaa kompressorin sisäiseltä vialta. Vakuutusyhtiön kannan mukaan auton kompressorin ja eristevastuksen vioittuminen ei ole syy-yhteydessä kuoppaan ajamisen kanssa. Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa, että auton vaurioissa ei ole merkkejä veden tai kosteuden aiheuttamista vaurioista, joten vakuutusehtojen rajoitusehto veden tai kosteuden aiheuttamista vahingoista ei tule tapauksessa sovellettavaksi.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) ehtokohdan 3.1 (Törmäysturvat) mukaan törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko asiakkaan auton vaurioiden osoitettu aiheutuneen vakuutuksesta korvattavan äkillisen ja ulkoisen tapahtuman seurauksena.

Näyttövelvollisuus siitä, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta, kuuluu yleisten vakuutusoikeudellisten periaatteiden mukaan korvauksen hakijalle. Korvausta saadakseen asiakkaan on tässä tapauksessa voitava osoittaa, että vauriot ovat johtuneet vakuutusehdoissa edellytetystä autoon kohdistuneesta ulkoisesta tekijästä, kuten törmäyksestä tai tieltä suistumisesta.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan asiakas ajoi 17.1.2022 autollaan suureen vesilätäkköön. Veden alla oli kuoppa, johon asiakkaan auto kolahti. Heti tämän jälkeen asiakas ajoi uudelleen suureen vesilätäkköön, joka kasteli auton. Asiakkaan päästyä kotipihaansa ajoneuvon kojelautaan syttyi varoitusvalo, joka korjaamon mukaan liittyi auton hybridijärjestelmään. Auton korjanneella korjaamolla todettiin auton ilmastoinnin kompressorissa ollut oikosulku, joka oli polttanut hybridijärjestelmään johtaneen kaapelin ja aiheuttanut oikosulun koko hybridijärjestelmässä. Autossa ei havaittu merkkejä ulkoisesta osumasta tai kuoppaan ajamisesta. Korjaamon edustajan mukaan vika vaikuttaa kompressorin sisäiseltä vialta, koska kompressorin liittimissä ei ole esimerkiksi kosteutta. Kova tärähdys on voinut edesauttaa vaurion syntymistä, mutta korjaamon edustajan mukaan kompressori voi rikkoutua myös luonnollisesti ja syy-yhteyttä kuoppaan ajamisen ja hajonneen kompressorin välillä on mahdoton näyttää.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

FINE katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei voida riittävällä varmuudella todeta, että kompressorin oikosulun ja siitä johtuneen hybridijärjestelmän rikkoutumisen syy olisi vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty äkillinen, ulkoisen tapahtuman aiheuttama törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Koska asiassa näin ollen jää näyttämättä, että riidanalaiset vauriot olisivat aiheutuneet vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta, FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Edellä mainituin perustein FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Senni Talvitie

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia