Haku

FINE-049970

Tulosta

Asianumero: FINE-049970 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2022

Todennäköinen syy-yhteys Comirnaty-koronavirusrokotteen ja A:lla rokotteen saamisen jälkeen ilmenneiden nilkkaoireiden välillä? Tuliko nilkkaoireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1961) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 25.1.2022 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta Comirnaty-valmisteella (BioN-Tech and Pfizer) 23.4.2021. A sai toisen annoksen koronavirusrokotetta Comirnaty-valmisteella 16.7.2021.

A kävi 25.7.2021 tunnin mittaisella sauvakävelylenkillä. Lenkin jälkeen A:n nilkat turposivat, punoittivat ja olivat selvästi lämpimät. A hakeutui oireiden vuoksi lääkäriin 28.7.2021. Oireet jatkuivat useamman kuukauden, eikä tutkimuksissa todettu mitään oireilua selittävää. A katsoi, että oireilu oli seurausta hänen saamastaan koronavirusrokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 4.4.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla ilmenneet oireet ja vaivat eivät todennäköisesti olleet aiheutunut hänen saamastaan Comirnaty-rokotteesta. Koska rokotteen ja oireilun välillä ei ollut vakuutusehdoissa edellytettyä todennäköistä syy-yhteyttä, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo edelleen, että hänellä ilmenneet nilkkaoireet ovat todennäköisesti aiheutuneet hänen saamastaan Comirnaty-rokotteesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, minkä vuoksi aikaisemmin annettua korvauspäätöstä tulisi muuttaa.

Yhtiö toteaa, että A:n ilmoittamat nilkkaoireet alkoivat äkillisesti vasta viikon kuluttua rokotuksesta ja oireiden alkua edelsi helle sekä rasitus. Koronarokotteet eivät tyypillisesti aiheuta pitkittyneitä kipuoireita ja kipuun liittynyt turvotus viittaa muuhun kuin koronarokotteeseen oireen taustalla. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyse ei todennäköisesti ole rokotehaitasta, eikä korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voida suorittaa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 28.7.2021-31.8.2021.

28.7.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin nilkkojen turpoamisen vuoksi. Esitietojen mukaan A:n vasemman jalan 1 varpaan tyvinivel oli ollut turvoksissa ja kipeänä. A:lla oli nivelrikkoa varten käytössä Arcoxia 90 mg -lääkitys. Kummankin nilkkanivelen sisä- ja ulkokehräsen alue todettiin oleva nestelastissa. Iho oli kummassakin nilkassa lämmin. A sai lähetteen laboratoriotutkimuksiin.

29.7.2021 päivätyn etäkontaktimerkinnän mukaan laboratoriotutkimusten tulokset eivät viitanneet kihtiin tai reumaattiseen tulehdukseen.

16.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin oikean nilkan turvotuksen vuoksi. Arcoxian tauotuksen myötä A:n oikea nilkka oli muuttunut jälleen huonommaksi. Molemmat nilkat aristivat aamulla liikkeelle lähtiessä. Oikeassa nilkassa todettiin turvotusta. A sai lähetteen nilkan magneettitutkimukseen.

18.8.2021 päivätyn oikean nilkan magneettikuvauslausunnon mukaan lyhyen pohjelihaksen jänteessä todettiin vahvat tulehdukselliset muutokset. Nilkan ympärillä todettiin ihonalaista turvotusta.

31.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän esitietojen mukaan A oli saanut toisen koronavirusrokotteen 16.7.2021 ja viikko sen jälkeen A:n nilkat olivat alkaneet turpoamaan. Molemmissa nilkoissa todettiin turvotusta, oikeassa selvemmin. Nilkan liikkeen ei todettu aiheuttavan kipua. Jonkin verran pinnallista kiristystä havaittiin. Hoitavan lääkärin arvion mukaan oireilussa saattoi olla kyse koronavirusrokotteen haittavaikutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet nilkkaoireet korvata Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A sairastaa nivelrikkoa ja sen oireiden lievittämiseen hänellä on käytössään Arcoxia 90 mg -lääkitys. A sai ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta Comirnaty-valmisteella 23.4.2021 ja toisen 16.7.2021. A kävi 25.7.2021 tunnin mittaisella sauvakävelylenkillä. Lenkin jälkeen A:n nilkat turposivat, punoittivat ja olivat selvästi lämpimät. Lääkärikäynnillä 28.7.2021 todettiin kliinisesti nilkkaturvotusta. Oikean nilkan magneettitutkimuksessa 18.8.2021 todettiin ihonalaisen kudoksen turvotusta ja jännetulehdus. Oireilu jatkui kesän yli. Hoitava lääkäri epäili, että kyse voisi olla A:n saaman Comirnaty-rokotteen haittavaikutuksesta.

Lautakunta toteaa, että A:n nilkkaoireilun on kuvattu alkaneen pian toisen koronarokoteannoksen saamisen jälkeen. Muita mahdollisia syitä nilkkaoireille ovat lautakunnan käytössä olevien selvitysten perusteella A:n sairastama nivelrikko, fyysinen rasitus ja kuvantamistutkimuksissa todetut oikean jalan lyhyen pohjelihaksen jänteen tulehdukselliset muutokset. Kokonaisuutena arvioiden lautakunta pitää vanhaa vammaa ja lenkin aiheuttamaa rasitusta todennäköisempänä syynä oireilulle kuin A:n saamaa Comirnaty-rokotetta. Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät korvattavaksi vaaditut nilkkaoireet ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla todennäköisessä syy-yhteydessä A:n saamaan koronavirusrokotteeseen. Kyse ei siten ole korvattavasta lääkevahingosta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia