Haku

FINE-049906

Tulosta

Asianumero: FINE-049906 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Korvauksen määrä. Välttämätön ja kohtuullinen asianajo- ja oikeudenkäyntikulu. Toimenpiteen tarpeellisuus. Toimenpidekohtainen vähimmäispalkkio.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 20.12.2021 tehnyt vahinkoilmoituksen oikeusturvavahingosta hakien korvausta kiinteistökauppaan liittyvän riita-asian hoitamisesta aiheutuneista asiamiehen kuluista. Riita-asiassa on ollut kyse siitä, että asiakkaan myymästä asumiskäytössä olleesta talosta löydettiin uusien omistajien toimesta vesivahinko. Talon uudet omistajat vaativat asiakkaan mukaan yli 28 000 euroa vesivahingon aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, selvittämis- ja tutkimiskuluista ja asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Asiassa on päädytty sovintoratkaisuun, jonka mukaan talon myyjät, joista asiakas on toinen, ovat velvollisia maksamaan yhteensä 8 000 euroa vesivahingon aiheuttamista kustannuksista.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvaedun 5.1.2022 päivätyllä päätöksellä, jossa on ilmoittanut korvaavansa vakuutustapahtuman hoitamisesta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Asiakkaan riita-asiaa hoitanut asiamies on vakuutusyhtiön mukaan 24.3.2022 toimittanut vakuutusyhtiöön laskun asian hoitamisesta. Laskun loppusumma arvonlisäveroineen on ollut yhteensä 8 661,40 euroa, josta asiakkaan osuus on ollut puolet eli 4 330,70 euroa. Vakuutusyhtiö on antanut 6.5.2022 korvauspäätöksen, jossa katsoo kohtuullisiksi kuluiksi yhteensä 6 685 euroa, joista asiakkaan osuudeksi 3 342,50 euroa. Vakuutusyhtiö on kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että laskulla on paljon toimenpiteitä, joissa on kysymys sähköpostiviestin vastaanottamisesta tai lähettämisestä, ja näistä on aina veloitettu 0,25 tuntia kappaleelta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asian hoitamisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole kokonaisuutena arvioiden kohtuulliset.

Asiakas on hakenut muutosta päätökseen. Vakuutusyhtiö 15.5.2022 päivätyssä vastauksessa katsonut edelleen, ettei laskutus ole asiassa kohtuullinen. Vakuutusyhtiö katsoo, että sillä on oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen perusteella oikeus arvioida asiamiehen laskuttamien palkkioiden kohtuullisuus maksaessaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen esitetyn laskun mukaisena. Lasku on ollut lain ja vakuutusehtojen mukainen.

Valituksessaan asiakas toteaa, että osapuolten välisessä vakuutussopimuksessa tai vakuutuspäätöksessä ei ole ilmoitettu, minkälaisia perusteita vakuutusyhtiö soveltaa, kun se arvioi asiamiehen laskun kohtuullisuutta. Kun tästä ei ole kuluttaja-asemassa olevan vakuutetun kanssa sovittu, on asiakkaan valituksen mukaan vakuutusyhtiön arvioitava laskun kohtuullisuutta samoja perusteita noudattaen, kuin mitä laissa ja oikeuskäytännössä on noudatettu. Laista ja oikeuskäytännöstä poikkeavat arviointiperusteet, joista ei ole kuluttajan kanssa etukäteen sovittu, eivät olisi kuluttaja-asemassa olevan vakuutetun kannalta kohtuullisia.

Asiakas toteaa, että tuomioistuinkäytännössä on vakiintuneesti hyväksytty, että pienin laskutettava toimenpide on 0,25 tuntia. Sähköpostikirjeenvaihdosta on näin ollen laskutettu lain ja oikeuskäytännön mukaisesti. Asiamiehen tuntiveloitus on niin ikään ollut oikeuskäytännön valossa kohtuullinen (KKO 2018:69).

Asiassa ei ole ollut vakuutusyhtiön väittämin tavoin myöskään kyse tavanomaisesta asiasta, vaan oikeudellisesti tulkinnanvaraisesta kiinteistön kauppaa koskevasta riidasta, jossa vakuutetulta on vaadittu yli 28 000 euron rahallista korvausta. Asian merkitys ei siis ole ollut, sen enempää objektiivisesti kuin vakuutetun kannalta arvioiden, vähäinen. Asian hoitaminen on edellyttänyt oikeudellista osaamista.

Asiakas toteaa, että asiassa suoritettujen toimenpiteiden myötä asiassa on saavutettu sovinto, jossa vakuutettu on joutunut suorittamaan ainoastaan 8 000 euron rahallisen korvauksen. Asiassa on jouduttu käymään neuvotteluja sekä ostajan, että molempien päämiesten kanssa, jotta sovintoon on päästy. Mitään asiamiehen asiassa suorittamia toimenpiteitä ei näin ollen asiassa voida pitää tarpeettomina. Asiakas toteaa myös, että vakuutusyhtiö ei ole edes yksilöinyt, mitkä asiamiehen toimenpiteet ovat asiassa olleet tarpeettomia ja, jotka olisi näin voinut jättää suorittamatta. Mitään tällaisia toimenpiteitä ei ole ollut, vaan kaikki suoritetut toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä asian hoitamisen kannalta.

Lopuksi asiakas toteaa vielä, että laskun kokonaissumma ei myöskään ole asian laatu ja merkitys huomioon ottaen kohtuuton eikä se poikkea tämän laatuisen ja laajuisen riita-asian tavanomaisista kuluista. Asiassa ei näin ollen ole ollut mitään perusteita suorittaa korvausta alhaisempana, kuin on vaadittu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 26.7.2022 päivätyssä vastineessaan katsonut, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan asian hoitamisesta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Oikeudenkäymiskaaren perustelujen mukaan kussakin tapauksessa on harkittava, ovatko vaaditut kustannukset kohtuuden mukaan olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Oikeudenkäymiskaaren säännökset, jotka edellyttävät korvattavilta oikeudenkäyntikuluilta kohtuullisuutta, ovat ilmausta yleisestä oikeusperiaatteesta.

Vakuutusyhtiöllä on päätöksenteossaan vakuutusehtojen ja oikeudenkäymiskaaren perusteella oikeus kohtuullisuusharkintaan. Korvausta voidaan ehtojen mukaan maksaa vain kohtuullisista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Asian hoitamisesta aiheutuneiden asiamieskulujen kohtuullisuutta on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon asian yksilölliset olosuhteet. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Tässä tapauksessa asiakkaan asiamies on edustanut asiakasta sähköpostitse käydyissä sovintoneuvotteluissa. Laskutus asiassa on ollut kokonaisuudessaan 8 661,40 euroa arvonlisäveroineen sisältäen toimenpiteet ajalla 3.1.2022 – 24.3.2022 yhteensä 31,75 tuntia 220 €/h. Asiamiehen tuntiveloitus on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Vakuutusyhtiö on arvioinut kohtuullisiksi kustannuksiksi asian hoitamisesta yhteensä 6 685 euroa, joka vastaa noin 24,5 tunnin työtä asiamiehen käyttämällä 220 euron tuntiveloituksella. Kohtuullistaminen on tehty kokonaisarvioinnin perusteella, ja huomiota on kiinnitetty erityisesti sähköposteihin niiden muodostaessa suuren osan laskutuksesta. On myös huomioitava, että kyseessä oleva riita-asia ei ole ollut tavanomaisesta poikkeava asuntokauppariita, jonka vaatima erityinen juridinen osaaminen voisi perustella normaalia suurempaa laskutusta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tapauksen hoitaminen ei ole vaatinut asiamieheltä erityistä juridista osaamista tai muihin vastaaviin tapauksiin verrattuna erityisiä toimenpiteitä.

Asiamies on toimittanut vakuutusyhtiöön asiassa käytyjä sähköpostikeskusteluja. Sähköpostien hoitamista koskevaa laskutusta ei ole ns. niputettu yleisen käytännön mukaisesti, vaan jokaisen sähköpostin vastaanottamisesta ja lähettämisestä on veloitettu erikseen 0,25 tuntia. Suurin osa asiamiehen laskutuksesta koostuu näistä sähköposteista. Asiamies on lisäksi laskuttanut erikseen muun muassa sovintosopimuksen laadinnasta sekä uuteen materiaaliin tutustumisesta.

Se, että kaikkia erikseen laskutettavia toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä toimeksiannon hoitamisen kannalta, ei tarkoita, että toimenpiteiden erillistä laskutusta voitaisiin pitää kohtuullisena. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan asiamiehen laskuttama aika sähköpostien vastaanottamisesta ja lähettämisestä on liiallinen ottaen huomioon sähköpostien laatu ja laajuus.

Vakuutusyhtiö nostaa esimerkiksi 14.3.2022 sähköpostin, jossa asiamies on vain välittänyt vastapuolen sovintotarjouksen päämiehelleen ja laskuttanut siitä 0,25 h. Kun huomioidaan, että asiamies on laskuttanut toiset 0,25 h sovintotarjouksen vastaanottamisesta, on kyseessä tilanne, jossa asiamies on laskuttanut yhteensä puoli tuntia sovintotarjouksen vastaanottamisesta ja eteenpäin välittämisestä. Päämiehelle lähetetyssä sähköpostissa ei avata sovintotarjouksen sisältöä, vaan samana päivänä käydyssä puhelinkeskustelussa on todennäköisesti käyty tarjous läpi. Puhelinkeskustelusta on laskutettu erikseen.

Vakuutusyhtiö toteaa, että samankaltaisia sähköpostin välittämisiä ja vastaanottamisia on useita. Lisäksi esimerkiksi asiamiehen 4.1.2022 vastapuolelle lähettämästä sähköpostista, jossa tiedustellaan, kuka tutkimukset suorittaa, on laskutettu erikseen 0,25 h. Samoin on laskutettu 0,25 h siitä, kun vastapuolen vastaus kysymykseen on vastaanotettu. Huomattava osa sähköpostiviesteistä koskee käytännön asioiden hoitamista ja osassa niistä on jo mainitusti kyse vastapuolen viestin välittämisestä vakuutuksenottajalle.

Vakuutusyhtiö mukaan vakuutuksenottajan asiamies toteaa lausuntopyynnössä, että tuomioistuinkäytännössä on vakiintuneesti hyväksytty, että pienin laskutettava toimenpide on 0,25 tuntia. Se, että 0,25 tunnin veloitus on yleisesti käytössä pienimpänä laskutettavana toimenpiteenä, ei tarkoita, että se olisi vakuutusehtojen mukainen kohtuullinen korvaus kaikissa tilanteissa ja kaikista toimenpiteistä. Asiamiehen laskulla on erillisinä toimenpiteinä samoina päivinä lukuisia vastaanotettuja ja lähetettyjä viestejä, joissa vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan on kysymys hyvin lyhyistä viesteistä. Suoritetun työn määrä ja laatu huomioon ottaen laskutettuja kustannuksia ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan voida pitää kokonaisuutena arvioiden kohtuullisina.

Lopuksi vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusyhtiöllä on oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen perusteella oikeus arvioida asiamiehen laskuttamien palkkioiden kohtuullisuus maksaessaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan asiamiehen käyttämä tuntiveloitus on kohtuullinen, mutta kokonaisuutena arvioiden asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn laatu huomioiden asian hoitamisesta laskutettu aika on liiallinen. Kohtuullisuuden arvioinnissa huomiota on kiinnitetty erityisesti laskun toimenpiteisiin koskien sähköpostien vastaanottamista ja lähettämistä, joista kaikista on veloitettu työtä 0,25 tunnin ajalta. Kustannuksia ei kokonaisarvioinnin perusteella voida pitää kokonaisuudessaan kohtuullisina.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo, että aikaisemmin annettu korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen eikä syitä sen muuttamiselle ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa asiassa on kysymys siitä, mitä on pidettävä edellä mainitun riita-asian hoitamisesta asiakkaalle aiheutuneiden kohtuullisten ja välttämättömien asiamieskulujen määränä. Kyse on myös siitä, onko hyväksyttävää laskuttaa sähköpostiviestistä toimenpidekohtainen vähimmäispalkkio.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeudenkäymiskaaren (1.1.1734/4) 21 luvun 8 §:n (26.11.1993/1013) 1 momentin (19.3.1999/368) mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 3 (Vakuutusturva) alakohdan 3.1 (Oikeusturva) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 5 (Vahinkojen korvaaminen) alakohdan 5.2 (Korvauksen määrä ja sen laskeminen) mukaan vakuutustapahtumasta korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei ole ottanut kantaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin tai jos kuluista on sovittu tai asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti, korvattavat kustannukset määritetään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista korvataan kohtuullinen palkkio. Palkkion ja kulujen kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä asiamiehen työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.
[…]

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, että asianajaja on edustanut kahta henkilöä, joista toinen on tämä asiakas, jolloin nyt on kyseessä puolet asiamiehen laskutuksesta. Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että puolet syntyneistä kuluista kuuluu asiakkaan vakuutukseen.

Vakuutusehdoissa viitatun oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan pykälää sovellettaessa on kussakin yksittäisessä tapauksessa harkittava, ovatko vaaditut kustannukset kohtuuden mukaan olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Asiamiehen palkkio on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen.

Oikeudenkäymiskaaren säännökset, jotka edellyttävät korvattavilta oikeudenkäyntikuluilta kohtuullisuutta, ovat ilmausta yleisestä oikeusperiaatteesta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen ja mainittujen säännösten perusteella arvioida asiakkaan asiamiehen laskuttamien palkkioiden kohtuullisuus määrätessään oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta. Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että tämä arviointi on toteutunut siinä yhteydessä, kun vakuutusyhtiö on arvioinut asiamiehen tuntiveloituksen olleen kohtuullinen.

Vakuutuslautakunta toteaa edelleen, että vakuutusyhtiö ei ole esittänyt, etteivätkö sähköpostien sisältämät toimenpiteet olisi sinällään olleet tarpeellisia ja jopa välttämättömiä asian hoitamisen kannalta. Asiamies on käynyt sovintoneuvottelut sähköpostitse ja ollut yhteydessä neuvottelujen kaikkiin osapuoliin. Neuvottelujen myötä vesivahingosta maksettava korvaus on saatu alennettua 8 000 euroon, jolloin huomioiden asian laatu ja laajuus, Vakuutuslautakunta toteaa, että syntyneitä asiamieskuluja voidaan pitää kokonaisuutena kohtuullisina.

Vakuutusyhtiö ei ole myöskään kyseenalaistanut, etteikö 0,25 tunnin veloitus olisi yleisesti käytössä pienimpänä laskutettavana toimenpiteenä. Kaikki sähköpostit on saatujen tietojen perusteella lähetetty tai vastaanotettu. Näin ollen Vakuutuslautakunta arvioi, että asiamiehellä on ollut oikeus veloittaa kaikista sähköposteista toimenpidekohtainen vähimmäispalkkio.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiamieskulut asiamiehen esittämän laskun mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Paasikoski

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia