Haku

FINE-049800

Tulosta

Asianumero: FINE-049800 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2022

Todennäköinen syy-yhteys Vaxzevria-koronavirusrokotteen ja A:n niveloireiden välillä? Tuliko niveloireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1950) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 8.10.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai ensimmäisen koronarokoteannoksen Vaxzevria-valmisteella (AstraZeneca) 6.4.2021. A sai toisen koronarokoteannoksen Vaxzevria-valmisteella 29.6.2021.

Kolme viikkoa rokotteen saamisen jälkeen A:lle ilmaantui nivelkipuja. Kipua oli aluksi niskassa ja vasemman hartian seudussa. Myös vasen lonkka oli kipeä. Oireet helpottivat hieman kevään aikana, mutta palasivat entistä voimakkaampina toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen. A:lla oli nivelkipuja sekä nivelten turpoamista ja jäykkyyttä eri puolilla kehoa. Oireet jatkuivat vielä syksyllä. A katsoi, että hänellä ilmenneet niveloireet olivat seurausta hänen saamistaan koronarokotuksista ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 11.1.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:n niveloireilu ei todennäköisesti ollut seurausta Vaxzevria-rokotteista. A:lla on todettu nivelrikkomuutoksia, eivätkä oireet sopineet ajallisestikaan rokotteen aiheuttamiksi. Lisäksi nivelkivut olivat toispuoleisia, eivätkä ne siten olleet rokotereaktioksi sopivia. Koska rokotteen ja oireiden välillä ei ollut lääkevahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa edellytettyä todennäköistä syy-yhteyttä, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A kertoo, että niveloireet ilmaantuivat ensimmäisen koronarokoteannoksen jälkeen ja palasivat entistä vaikeampina toisen rokoteannoksen jälkeen. Särkyä ja jäykkyyttä oli ensin vasemmassa olkapäässä ja sen jälkeen myös polvissa, lonkkanivelissä, ranteissa ja sormissa. Kivut olivat ajoittain erittäin vaikeita, eikä kipulääkkeistä ollut juurikaan apua. A toteaa, että häntä hoitaneiden lääkäreiden mukaan niveloireilla oli vahva yhteys koronarokotuksiin.

A katsoo edelleen, että hänellä ilmenneet niveloireet olivat seurausta Vaxzevria-rokotuksista ja hän vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Ratkaisusuosituspyynnössä ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, minkä vuoksi aikaisemmin annettua korvauspäätöstä tulisi muuttaa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että koronarokotteiden tiedetään voivan aiheuttaa lihas- ja nivelkipua. Vaxzevria-rokotteen valmisteyhteenvedon mukaan valtaosa tällaisista haittavaikutuksista on lieviä tai kohtalaisia, ja ne korjaantuvat yleensä muutaman päivän kuluessa rokotuksen jälkeen. Tutkituilla yli 65-vuotiailla rokotteen aiheuttamia reaktioita oli valmisteyhteenvedon mukaan ilmoitettu muita ikäryhmiä vähemmän. A:n tapauksessa nivelkivut alkoivat vasta kolme viikkoa ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen ja kestivät useita kuukausia, mikä ei ole tyypillistä rokotereaktioille. A:lla käsissä todetut nivelrikkomuutokset voivat selittää osan oireilusta. Myös se, että toinen rokoteannos annettiin normaalisti, puoltaa sitä, ettei A:n oireilulla ole todennäköistä syy-yhteyttä Vaxzevria-rokotuksiin.

Vakuutusyhtiö katsoo, että annettua korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 21.5.-16.11.2021.

6.4.2021 päivätyn sairaanhoitajan hoitokertomusmerkinnän mukaan A sai koronavirusrokotteen Vaxzevria-valmisteella.

21.5.2021 päivätyn lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli ollut kolmen viikon ajan niskan ja vasemman hartian kipua. Myös vasen lonkka oli ollut kipeä. Lonkassa todettiin kaikkiin suuntiin lievää liikerajoitusta, kuten oikeallakin puolella. Vasemman olkanivelen liikeradat olivat täydet. Niska-hartiaseudun lihakset olivat pehmeät ja aristamattomat. Kaularanka taipui hyvin eteen ja sivuille. A:lle aloitettiin viikon mittainen tulehduskipulääkekuuri.

14.7.2021 päivätyn terveydenhoitajan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lle oli ilmaantunut nivelkipuja kolme viikkoa koronarokotteen saamisen jälkeen. A oli syönyt oireisiin kolme tulehduskipulääkekuuria. 29.6.2021 A oli saanut toisen koronarokoteannoksen Vaxzevria-valmisteella. Oireet palasivat heti rokotteen saamisen jälkeen. A:lla oli nivelkipuja ja nivelten turpoamista.

15.7.2021 päivätyn lääketieteen opiskelijan hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui vastaanotolle niveloireiden vuoksi. Nivelkivut olivat alkaneet muutama viikko ensimmäisen koronarokotteen saamisen jälkeen. Oireiden mainitaan helpottaneen kesään mennessä. Oireet olivat alkaneet uudestaan toisen koronarokoteannoksen jälkeen. A:lla oli nivelkipua ja muita niveloireita laajalla alueella. Oireita oli alaraajoissa, yläraajoissa ja olkapään seudussa. A:n mukaan oireet olivat nyt pahempia kuin ensimmäisen rokotteen jälkeen. Oireet olivat pahemmat oikealla puolella. Aamulla nivelet olivat erityisen jäykät. Yöllä nukkumaan mennessä oireet olivat kaikkein pahimmat. Uni oli katkonaista ja A heräsi useita kertoja yössä ravistelemaan raajojaan. A:lla ei ollut perussairauksia tai säännöllisiä lääkityksiä.

A:lla ei todettu raajoissa liikerajoituksia. Olkapäiden etunosto onnistui ongelmitta, mutta sivunosto vain noin 90 asteen kulmaan asti. Käsien takakäännössä A sai sormet alaselälle. Olkapäissä todettiin palpaatioarkuutta ulkoreunalla. Oikean käden nivelet olivat jonkin verran turvonneet vasempaan käteen verrattuna. Oikean käden III-sormen kärki oli kääntynyt sisäänpäin DIP-nivelen kohdalta. A sai lähetteen reumakokeisiin laboratorioon. Niveloireiden vuoksi suunniteltiin rokotteen haittavaikutusilmoituksen tekemistä. Laboratoriotutkimuksissa tulehdusarvojen todettiin olevan koholla (CRP 42). Raudanpuuteanemiaan viittaavaa ei todettu (Hb 103).

15.9.2021 päivätyn lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:n hemoglobiini oli hieman noussut (hb 114). Tulehdusarvot olivat normaalistumaan päin (CRP 5 ja La 31). Raudan puutteeseen viittaavaa ei ollut todettu. Myöskään vatsaoireita ei ollut ja paino oli pysynyt ennallaan. Nivelet vaivasivat edelleen. Pahimmat oireet olivat ranteissa ja käsissä. Aamuisin oli jäykkyyttä ja sormissa turvotusta. A sai lähetteen reumasairauksien poliklinikalle.

11.10.2021 päivätyn yliopistollisen sairaalan reumasairauksien poliklinikan lähetteen palautusmerkinnän mukaan A:lla oli esiintynyt TULE-kipuja. Kivut olivat ajallisesti liittyneet koronarokotuksiin. Heinäkuussa myös CRP oli ollut koholla, mutta lähtenyt spontaanisti laskuun. Oireilun arvioitiin olevan mahdollisesti reaktiivista niveloireilua. A:n käsissä oli nähty nivelten virheasentoja, joiden arveltiin mahdollisesti liittyvän primaariin nivelrikkoon. A sai lähetteen käsien röntgentutkimukseen.

16.11.2021 päivätyn lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan röntgentutkimuksessa oli todettu A:n käsissä nivelrikkoa. Reumaan viittaavaa ei ollut todettu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Vaxzevria-rokotteiden saamisen jälkeen ilmenneet niveloireet korvata Vaxzevria-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lla ei ollut tiedossa olevia perussairauksia tai säännöllisiä lääkityksiä. A sai ensimmäisen koronavirusrokotteen Vaxzevria-valmisteella 6.4.2021. Kolme viikkoa rokotteen saamisen jälkeen A:lle ilmaantui nivelkipuja. Kipua oli aluksi niskassa ja vasemman hartian seudussa. Myös vasen lonkka oli kipeä. Oireita hoidettiin tulehduskipulääkkeillä. Oireet helpottivat hieman kesään mennessä. A sai toisen annoksen Vaxzevria-rokotetta 29.6.2021. Oireet palasivat heti rokotteen saamisen jälkeen entistä voimakkaampina. A:lla oli nivelkipuja sekä nivelten turpoamista ja jäykkyyttä. Oireita oli alaraajoissa, yläraajoissa ja olkapään seudussa. Oikean käden nivelet olivat jonkin verran turvonneet vasempaan käteen verrattuna. Oikean käden III-sormen kärki oli kääntynyt sisäänpäin DIP-nivelen kohdalta. Heinäkuussa A:n tulehdusarvojen todettiin olevan koholla. Sittemmin arvot lähtivät spontaanisti laskuun. Syyskuussa A:lla oli edelleen nivelvaivoja. Pahimmat oireet olivat ranteissa ja käsissä. Oireilun arvioitiin olevan mahdollisesti reaktiivista niveloireilua. Marraskuussa tehdyssä röntgentutkimuksessa A:n käsissä todettiin nivelrikkoa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajallinen yhteys Vaxzevria-rokotteen saamisen ja A:n tulehduksellisen, reaktiivisen niveloireilun välillä on selkeä. Reaktiivisten niveloireiden ilmaantumiselle pian rokotteen saamisen jälkeen ei ole lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista löydettävissä muuta syytä. A:lla joissain nivelissä todettu nivelrikko voi aiheuttaa paikallisia oireita. Todetut nivelrikkomuutokset eivät kuitenkaan selitä A:lla ilmenneitä yleistyneitä oireita tai tulehdusarvojen nousua. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että oireet palasivat toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että Vaxzevria-rokote on laukaissut A:n tulehduksellisen, reaktiivisen niveloireilun. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n niveloireilun Vaxzevria-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona ja maksamaan A:lle vakuutusehtojen mukaiset korvaukset.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia