Haku

FINE-049791

Tulosta

Asianumero: FINE-049791 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2022

Lakipykälät: 31, 34, 33

Palovahinko. Suojeluohje. Rakennuksen lukitus. Tuhotyö. Saiko vakuutuksenantaja alentaa palovahingosta maksettavaa korvausta sen perusteella, ettei rakennuksen lukitusta koskenutta suojeluohjetta ollut noudatettu?

Tapahtumatiedot

Tuntemattomaksi jäänyt tekijä oli sytyttänyt 3.3.2022 P Oy:n pysäköinti- ja liiketalon rappukäytävässä tuleen kaksi muovituolia. Poliisin 8.3.2022 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan palo oli sytytetty rakennuksen pohjoispäädyn parkkihalliin ja liike- ja varastotiloihin johtaneen rappukäytävän ensimmäisessä kerroksessa. Pelastuslaitoksen palomestarin mukaan pelastusyksikön saapuessa paikalle rappukäytävän pohjoispuolen ulko-ovi oli ollut lukitsematon.

Palo aiheutti rakennuksen tiloihin laajoja savu- ja nokivahinkoja, joista P Oy haki korvausta rakennuksen vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ilmoitti päätöksellään 16.3.2022 korvaavansa vahingon, mutta alentavansa korvauksen määrää 15 prosenttia vakuutuksen suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella. Rakennuksen palo- ja rikosvahinkojen torjunta ei ollut suojeluohjeissa edellytetyllä tasolla oven oltua lukitsematta. P Oy vaati korvauksen suorittamista täysimääräisenä vedoten siihen, että kyse oli palovahingosta, johon P Oy:n mielestä ei voitu soveltaa rikosvahinkoja koskenutta suojeluohjetta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi muuttamasta ratkaisuaan sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 6.6.2022 antamassaan päätöksessä vedoten siihen, että vahingon syynä oli ollut rikos.

Asiakkaan valitus

P Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta ja vaatinut vahingon täysimääräistä korvaamista. Vakuutusyhtiön vetoama suojeluohje oli ensisijaisesti tarkoitettu torjumaan vakuutusehtojen mukaisia rikosvahinkoja. Vahinko ei ollut mikään niistä eli murto, ryöstö tai ilkivalta. Vakuutusehtojen suojeluohjeet oli otsikoitu erikseen kohdiksi ”Palovahinkojen torjunta” ja ”Rikosvahinkojen torjunta”, joten vakuutusyhtiö oli korostanut rikos ja palovahinkojen erillisyyttä. Poliisin suoritti usein palojen rikostutkintaa, sillä monet palot olivat tahallaan sytytettyjä. Se ei kuitenkaan merkinnyt rikosvahinkojen suojeluohjeiden soveltamista, sillä kyse oli vakuutusehtojen mukaisesta palovahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt P Oy:n vaatimuksen ja lausunut suojeluohjevähennyksen olleen vakuutusehtojen mukainen ja perusteltu. Viranomaisselvityksen perusteella vahingon syy oli rikos eli tuhopoltto, joten kyse oli rikosvahingosta. Rikosvahingoksi katsottiin vakuutusehtojen mukaan muun muassa ilkivaltaisesti tehty omaisuuden vahingoittaminen. Kyse ei ollut puhtaasta palovahingosta ilman rikosta, vaan rikoksen seurauksena ilkivaltaisesti aiheutetusta palovahingosta. Vahinko oli sattunut nimenomaisesti tuhopolton, ilkivallan, johdosta.

Vastaavien ja muiden rikosvahinkojen välttämiseksi vakuutusehtojen suojeluohjeissa oli annettu suosituksia muun muassa lukituksesta. Niiden noudattamatta jättäminen saattoi johtaa korvauksen alentamiseen. Selvitysten perustella rikos ja ilkivaltavahinkojen suojeluohjeita ei ollut noudatettu, joten vähennys oli perusteltu. Suojeluohjeiden mukaan sijaintipaikkaa rajaavan oven oli oltava sellainen, ettei kohteeseen tunkeutuminen ollut mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista. Lukituksen vähimmäisvaatimukset edellyttivät, että ovet oli lukittava.

Vahingon tarkastusraportin mukaan palon syttymisalueella oli ollut selkeitä viitteitä siitä, että tilan suojelu oli ollut pitkään puutteellista. Paloalueella oli kuvien perusteella muun muassa paljon vanhoja graffiteja. Viranomaispöytäkirjan mukaan rappukäytävän pohjoispuolen ulkoovi oli ollut lukitsematta palokunnan saapuessa paikalle. Ei ollut osoitettu, että rappukäytävään olisi päästy riittävän suojan antavia ympäröiviä rakenteita rikkomalla.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutussopimuslain 31 §:ään suojeluohjeiden noudattamisesta ja niiden laiminlyönnin seurauksista. Lain 34 §:ssä oli nimenomaisesti määritelty seikat, jotka on otettava huomioon harkittaessa korvauksen alentamista suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan suojeluohjeiden soveltamatta jättäminen olisi perusteetonta. Tässä tapauksessa suojeluohjeen laiminlyönnillä oli ollut selvä yhteys vahingon syntymiseen, koska oven lukitsemattomatta jättäminen oli mahdollistanut rikoksentekijän pääsyn sisätiloihin. Huolimattomuutta ei voitu pitää vähäisenä. Siten 15 prosentin suojeluohjevähennys oli kohtuullinen ja perusteltu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa P Oy:lle palovahingon johdosta maksettavan vakuutuskorvauksen määrää sen perusteella, ettei rakennuksen lukitusta koskenutta suojeluohjetta ollut noudatettu.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n, Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa, 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutussopimuslain 31 §:n 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 3 momentin mukaan, jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n, Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa, 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

P Oy:n rakennuksen omaisuusvakuutukseen sovellettavien 17.11.2021 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.1, Palo, mukaan korvattavia palovahinkoja ovat
- palo tai noki, joilla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyttä nokea tai savua
- paloräjähdys, jolla tarkoitetaan räjähdysmäisen palon seurauksena syntyvää ylipainetta
- sprinklerivuoto, jolla tarkoitetaan nesteen vuotamista vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen sprinklerilaitteistosta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4, Rikos, mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue
- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi
- ilkivaltaisesti tehty omaisuuden vahingoittaminen.

Vakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 8.1 mukaan tämä vakuutuksenottajaa velvoittava suojeluohje antaa ohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä. Yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen. Tämä suojeluohje sisältää viittauksia erillisiin turvallisuusohjeisiin, jotka löytyvät [vakuutusyhtiö]n internet-sivuilta. Muiden kuin kuluttajien ja kuluttajaan rinnastettavien vakuutuksenottajien osalta ne velvoittavat vakuutuksenottajaa samalla tavalla kuin tämä suojeluohje.

8.3 Palovahinkojen torjunta

8.3.1 Tuhopolton torjunta
Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen tuhopolton tai muun syyn seurauksena ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Tuhopolton mahdollisuus ja palon leviämisvaara on riittävästi estetty, kun syttyvien materiaalien ja jätteiden säilytyksessä noudatetaan jäljempänä esitettyjä turvaetäisyyksiä tai rakenteellisia toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat palon sytyttämistä tai rajoittavat sen leviämistä.

Turvaetäisyydet
Turvaetäisyys on rakennuksen uloimpien rakenteiden ja jäteastioiden tai syttyvien materiaalien välinen vaakasuora vapaa välimatka.
Turvaetäisyyksien on oltava seuraavat:
[...]

Rakenteelliset toimenpiteet
Rakenteellinen palontorjunta on vaihtoehto turvaetäisyyksille. Vähintään yksi seuraavista toimenpiteistä on toteutettava:

- Syttyvät materiaalit ja jätteet säilytetään rakennukseen liittyvissä katoksissa siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Suojarakenteiden on oltava sellaiset, että käsiksi pääsy ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista.
- Syttyvät materiaalit ja jätteet säilytetään umpinaisessa ja lukitussa säilytystilassa.
- Syttyvien materiaalien tai jätteiden säilytyspaikalla rakennuksen ulkoseinä ja räystäs tai ulkoseinä ja katos on rakennettu palamattomista rakennustarvikkeista, ja ne estävät palon leviämisen rakennukseen tai vesikaton alapuolisiin tiloihin vähintään 30 minuutin ajan. Rakenteessa olevien ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen palonkestoajan on oltava myös vähintään 30 minuuttia.
- Syttyvät materiaalit ja jätteet säilytetään sprinklerilaitteistolla suojatussa katoksessa. Sprinklerilaitteiston on oltava suunniteltu ja asennettu sprinklerisääntöjen mukaisesti. Katoksen sprinklerilaitteisto on oltava mitoitettu sammuttamaan palo, jossa palaa katoksessa säilytettävä suurin mahdollinen määrä materiaaleja ja jätteitä.
[...]

8.4 Rikosvahinkojen torjunta

8.4.1 Omaisuuden suojaaminen

Rikosvahinkojen ehkäisemiseksi edellytetään, että vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaa rajaavien ovien, ikkunoiden ja rakenteiden tulee täyttää jäljempänä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Näitä vaatimuksia on noudatettava, kun vakuutettu omaisuus ei ole henkilökunnan valvonnassa.

Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikalla tarkoitetaan vakuutuksenottajan hallinnassa olevia tiloja, joissa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Rakennuksen tai sen osan lisäksi sijaintipaikalla tarkoitetaan myös piha-aluetta. Ovilla, ikkunoilla ja aukoilla tarkoitetaan sijaintipaikkaa rajaavissa rakenteissa olevia ovia, ikkunoita, kiinteitä ja avattavia lasiseiniä sekä muita aukkoja.

Ellei vakuutuskirjalla ole kohteen tiedoissa muuta mainintaa, kohteen suojaukseksi riittävät vähimmäisvaatimukset. Jos vakuutuskirjalla on mainittu noudatettava murtosuojaustaso, kyseisen tason lisävaatimukset vakuutuskohteen suojaamiseksi on esitetty erillisessä kappaleessa.

8.4.1.1 Rakenteet
Vähimmäisvaatimukset
Sijaintipaikkaa rajaavien rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että sinne tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista tai irrottamista. Ovet ja ikkunat sekä niiden lasiruudut on kiinnitettävä siten, että niitä ei voi ulkopuolelta irrottaa.

8.4.1.2 Ovet, ikkunat ja aukot
Vähimmäisvaatimukset
Sijaintipaikkaa rajaavan oven on oltava sellainen, että kohteeseen tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa oven rakenteiden rikkomista.
[...]

8.4.1.3 Lukitus
Vähimmäisvaatimukset
Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaa rajaavat ovet on lukittava. Oven lukitus muodostuu lukoista ja oven avaamisen estävistä varusteista jäljempänä esitetyllä tavalla. Lukon on oltava takalukossa ja oven avaaminen on oltava estetty, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Lukko on takalukossa, kun sen telki on lukitusasennossa liukumaton. Lukituksessa käytettävän käyttö-, varmuus- ja riippulukon on oltava Finanssialan Keskusliiton hyväksymä.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan P Oy:n rakennuksen vahingoittuminen 3.3.2022 on johtunut siitä, että tuntemattomaksi jäänyt tekijä oli sytyttänyt rakennuksen rappukäytävän ensimmäisessä kerroksessa palamaan kaksi muovituolia. Palo on aiheuttanut rakennukseen savu- ja nokivahinkoja. Saadun selvityksen perusteella kyse ei ole palovahingosta, joka olisi syttynyt teknisen laitevian tai muun vastaavan syyn takia, vaan palon on sytyttänyt rakennuksen rappukäytävään päässyt ulkopuolinen henkilö. Lautakunnan näkemyksen mukaan P Oy:n kärsimä vahinko on ollut laadultaan vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukainen palovahinko, mutta sitä voidaan pitää myös vakuutusehtojen kohdan 5.4 mukaisena rikosvahinkona korvattavana ilkivaltaisesti tehtynä omaisuuden vahingoittamisena.

Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan vahingon tapahtumisaikaan rappukäytävään johtanut ovi on ollut lukitsematon. Näin ollen P Oy:n on katsottava laiminlyöneen vakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdassa 8.4.1.3 annetun ohjeen vakuutetun omaisuuden lukitsemisesta.

Vahinkoa koskevaan 10.3.2022 päivättyyn tarkastusraporttiin sisältyvistä valokuvista ilmenee, että rappukäytävää oli tuhrittu laajalti muun muassa graffitein, ja kuvista ilmenevien jälkien perusteella ulkopuoliset henkilöt olivat päässeet rappukäytävään ja oleskelemaan siellä jo pitemmän aikaa. Tämän perusteella lautakunta katsoo P Oy:n laiminlyöneen lukitusta koskevan suojeluohjeen noudattamisen huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n mukaan vakuutuksenantaja saa vedota suojeluohjeen laiminlyömiseen silloin, kun laiminlyönti on ollut syy-yhteydessä vahingon sattumiseen tai sen laajuuteen. Vakuutussopimuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 114/1993 vp s. 45) suojeluohjeella tarkoitetaan vakuutuksenantajan vakuutussopimukseen ottamia vahingon estämistä tai rajoittamista koskevia määräyksiä. Määräys voi koskea laitetta, menettelytapaa tai muuta järjestelyä. Menettelytapamääräys voi koskea esimerkiksi omaisuuden säilyttämistapaa, säilytystilojen sulkemista tai koneiden huoltoa, eli esimerkiksi juuri tässä tapauksessa kysymyksessä olevaa vaatimusta vakuutetun omaisuuden lukitsemisesta.

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuksessa annettujen suojeluohjeiden merkitys on nimenomaan ohjeiden vahinkojen sattumista ja niiden seurauksia estävässä ja rajoittavassa vaikutuksessa. Suojeluohjeella, jonka tarkoituksena on estää luvattomien henkilöiden pääsy vakuutettuun rakennukseen, voidaan vaikuttaa paitsi anastusrikosten estämiseen myös muiden vakuutuksen kohdetta vahingoittavien vahinkotapahtumien riskiin ja torjumiseen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutusehdoissa annettua rakennuksen lukitusta koskevaa suojeluohjetta voida perustellusti tulkita P Oy:n esittämällä tavalla niin suppeasti, että sitä sovellettaisiin vain vakuutettuun omaisuuteen kohdistuviin rikosvahinkoihin.

Selostamillaan perusteilla ja koska vahingon aiheuttanut henkilö on päässyt rakennukseen rappukäytävän oven oltua lukitsematta ja suojeluohjeen laiminlyömisen on siten katsottava olevan syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon, lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön päätöstä alentaa vahingosta maksettua korvausta 15 prosentilla.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei syytä vakuutusyhtiön päätöksen muuttamiseen ole.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Käenmäki
Makkula
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia