Haku

FINE-049781

Tulosta

Asianumero: FINE-049781 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2022

Liukastuminen. Selvitykset. Kiinteistönomistajan vastuu. Oliko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 7.4.2022 noin klo 10 ja loukkasi itsensä. Ilmoituksen mukaan liukastumispaikka oli pysäköintialueen perällä. Lisäselvityksenä toimitetun ulkopuolisen henkilön lausunnon mukaan hän ajoi parkkipaikalle noin 10:30 ja pysäköi autonsa asiakkaan auton viereen ja samalla totesi parkkipaikan erittäin liukkaaksi. Parkkipaikka oli osittain röpelöistä jäätä ja osittain sileää jäätä ja jään päällä oli lisäksi ohut kerros lunta. Apteekin asiakkaille tarkoitetulla parkkipaikalla ei ollut hiekoitusta ja kyseinen henkilö kertoo, että käveleminen oli hankalaa. Kaatumishetkellä paikalla olleen toisen henkilön lausunnon mukaan hän oli paikalla noin klo 10 ja huomatessaan asiakkaan kaatuneena maassa, hän yritti auttaa asiakasta ylös. Tämän henkilön lausunnon mukaan apteekin parkkipaikka oli jäinen ja jään päällä oli ohut lumikerros ja paikka oli erittäin liukas. Lausunnon mukaan kyseistä paikkaa ei ollut lainkaan hiekoitettu ja kaatuneen ylös auttaminen oli kahdenkin ihmisen voimin hankalaa liukkauden vuoksi.  Asiakas haki korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että vakuutuksenottaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta kiinteistön alueella asianmukaisesti. Kiinteistön piha oli hiekoitettu 5.4.2022. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan tarkastuskierrokset kiinteistöllä tehdään aamuisin ennen kahdeksaa eikä hiekoituksen tarvetta ole tarkastuskierroksella vahinkopäivän aamuna todettu. Pysäköintialueella pihan perällä piha viettää pensaisiin päin ja siellä on selvityksen mukaan voinut olla kohtia, joissa hiekan päällä on jäätä tai jää ollut niin kovaa, että hiekka pyörinyt sen päällä. Kiinteistöhuollon mukaan pihasta noin 75 % oli vahinkohetkellä sulaa. Säätilatietojen mukaan 5.4.2022 on ollut pakkasta ja vahinkoa edeltävänä päivänä 6.4.2022 lämpötila on ollut plussan puolella pari astetta ja on satanut sekä vettä että lunta. Lämpötila on laskenut pakkaselle noin klo 20 ja pakkanen on kiristynyt yöllä noin 7- asteeseen. Aamulla 7.4.2022 vahinkohetkeen mennessä pakkanen on lauhtunut noin -2 asteeseen ja kello 10 aikaan on alkanut lumisade. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen. Asiakas kertoo, että piha oli liukastumiskohdassa jäinen ja hiekoittamaton. Liukkaudentorjuntaa ei ollut toteutettu lain edellyttämällä tavalla. Tapahtumalla oli silminnäkijä ja lisäksi toinen paikalle tullut henkilö, jotka ovat antaneet kirjalliset lausunnot asiassa. Vakuutusyhtiön päätöksissä on kuitenkin otettu huomioon ainoastaan kiinteistön omistajan ja kiinteistönhoitoyhtiön lausunnot, eikä lainkaan todistajien kirjallisia lausuntoja. Asiakas vaatii, että aiheutunut vahinko korvataan vastuuvakuutuksesta.

Lisäkirjeessään asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön vastineessa on asiavirheitä. Yhtiön maininta ja päätelmä siitä, että todistajat eivät ole nähneet vahinkotapahtumaa ei pidä paikkaansa. Asiakas kertoo, että on jo 2.5.2022 lähettänyt vakuutusyhtiölle sähköpostin, jossa on mainittu silminnäkijän nimi. Hän näki liukastumisen ja hän myös muistaa kaatumispaikan hyvin, mikä ilmenee asiakkaan vakuutusyhtiölle 27.5.2022 lähettämässä sähköpostissa. Asiakas lisää, että vakuutusyhtiölle 16.5.2022 toimitetusta todistuksesta ilmenee, että asiakkaan auttaminen liukastumispaikalta oli vaikeata. Silminnäkijä kertoo seuraavaa: "koska kaatumispaikka oli erittäin liukas ja oli vaara, että me nostajat olisimme kaatuneet. Havaitsin, ettei kyseistä autojen parkkipaikkaa oltu lainkaan hiekoitettu".  Parkkipaikan liukkaudesta tapahtuma-aikana on myös toinen paikalle tullut henkilö antanut samanlaisen todistuksen. Asiakas toteaa, että molempien ulkopuolisten todistukset poikkeavat huoltoyhtiön selvityksestä.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa toimitettuihin osapuolten selvityksiin ja annettuihin korvauspäätöksiin ja katsoo, että asiassa annettu päätös on oikea eikä syytä sen muuttamiseen ole. Yhtiö toteaa, että osapuolten antamat selvitykset parkkipaikan kunnosta poikkeavat toisistaan. Asiakkaan puolelta kerrotaan, että parkkipaikka on ollut täysin hiekoittamaton, erittäin liukas ja jäinen. Huoltoyhtiön mukaan parkkipaikka on ollut sula, vain parkkipaikan reunoilla on voinut olla jäätä. Kiinteistönomistajan mukaan asiakas on ensimmäisten yhteydenottojen yhteydessä kertonut vastaanottaneensa kaatumisen käsillään, ja käsien iho on rikkoontunut hiekoitussepelistä.  Yhtiö pitää joka tapauksessa uskottavana selvitystä siitä, miten liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa hoidettu, so. että parkkipaikan liukkaudentorjunnan tarve on tarkistettu vahinkopäivän aamuna, noin kahta tuntia ennen vahinkotapahtumaa. Parkkipaikka on ollut pääosin sula. Huoltoyhtiö kertoo, että lisähiekoitukseen ei ole ollut tarvetta myöskään pihan laidassa olleen jääpintaisen alueen osalta. Vakuutuksenottajan puolelta annetut selvitykset ovat loogiset ja selkeät. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei sillä ole syytä kyseenalaistaa näiden selvitysten sisältöä. Säätietojen mukaan sää on ollut huoltoyhtiön tarkistuksen ja vahinkotapahtuman välillä kirkas, osin hieman pilvistä, lämpötila pakkasella. Vahinko on ilmoitettu tapahtuneeksi kymmenen aikaan, säätietojen mukaan lumisade on alkanut noin samaan aikaan tai hieman vahingon jälkeen. Yhtiö katsoo säätiedot huomioiden, että kiinteistönomistajalla ei ole ollut velvollisuutta enempiin vahinkopaikan tarkistuksiin aamuisen tarkistuksen ja vahinkohetken välisenä aikana. 

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.9.2019 alkaen) kohdan 3 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella. (…) 

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt kunnossapitotoimia.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 7.4.2022 noin klo 10 ja loukkasi itsensä. Selvityksen mukaan liukastumispaikka on ollut pysäköintialueella pihan perällä, jossa piha viettää pensaisiin päin ja alueella on vakuutuksenottajan selvityksen mukaan voinut olla kohtia, joissa hiekan päällä on jäätä tai jää ollut niin kovaa, että hiekka on pyörinyt sen päällä. Toimitetun selvityksen mukaan piha-alue on hiekoitettu 5.4.2022 ja kiinteistöllä tehdään tarkastuskierrokset aamuisin ennen kahdeksaa eikä hiekoituksen tarvetta ole ennen vahinkoa todettu. Asiakirjojen mukaan säätila on vaihdellut siten, että 5.4.2022 on ollut pakkasta ja vahinkoa edeltävänä päivänä 6.4.2022 lämpötila on ollut plussan puolella pari astetta ja on satanut sekä vettä että lunta. Lämpötila on laskenut jälleen pakkaselle 6.4.2022 noin klo 20 ja pakkanen on kiristynyt yöllä 7- asteeseen ja aamulla 7.4.2022 vahinkohetkeen mennessä lauhtunut noin -2 asteeseen ja kello 10 aikaan on alkanut lumisade.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. Ratkaisukäytännössään FINE on edellyttänyt, että kiinteistön omistajan tulee näyttää huolehtineensa liukkauden torjunnasta asianmukaisesti esittämällä liukkaudentorjunnasta huolehtivan tahon antama luotettava selvitys tehdyistä liukkaudentorjuntatoimenpiteistä kuten esimerkiksi kunnossapitopäiväkirja tai muu luotettava selvitys.

Tässä tapauksessa vahinkopaikka on toimitetun selvityksen perusteella pysäköintialueella pihan perällä, jossa piha viettää pensaisiin päin ja alueella on selvityksen mukaan voinut olla kohtia, joissa hiekan päällä on jäätä tai jää ollut niin kovaa, että hiekka on pyörinyt sen päällä. FINE toteaa, että parkkipaikalla oleva hiekoitushiekka voi liikkua pois kulkualueelta autojen renkaiden mukana, ja tämän vuoksi kyseisen kaltainen liikennöity alue voi tulla helposti liukkaaksi hiekoituksesta huolimatta. Säätila on vaihdellut siten, että vahinkoa edeltävänä päivänä lämpötila on ollut plussan puolella ja vahinkopäivänä koko päivän ajan pakkasella, mikä on FINEn käsityksen mukaan omiaan aiheuttamaan hiekoitushiekan painumisen jään sisälle ja maanpinnan jäätymisen erittäin liukkaaksi.  FINE katsoo lisäksi, että pysäköintialue, jossa on tyypillisesti myös jalankulkuliikennettä, on pidettävä jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa, eikä liukkaudentorjuntaa jäisillä alueilla voida jättää sen vuoksi suorittamatta, että suuri osa muusta pysäköintialueesta on ollut sulana.

Ottaen huomioon edellä mainitut sekä toimitetut kahden ulkopuolisen henkilön selvitykset siitä, että vahinkopaikka oli todella liukas ja jään päällä oli lunta, FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisella tavalla huolehdittu ennen asiakkaan liukastumista. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, joten FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa aiheutuneen vahingon vakuutuksen ehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia