Haku

FINE-049657

Tulosta

Asianumero: FINE-049657 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.10.2022

Asunto-osakeyhtiön toiminnan vastuuvakuutus. Esinevahinko. Lumen putoamisesta asunto-osakeyhtiön osakkaiden asunnoille ja piharakenteille aiheutuneet vahingot. Oliko kysymyksessä itselle aiheutetusta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja As Oy X:n hallituksen puheenjohtaja A ilmoitti vakuutusyhtiölle, että As Oy:n omistamassa neljän talon rivitaloyhtiössä oli B ja C taloissa tullut 19.3.2022 lumet katolta alas vieden lumiesteet mukanaan. Tapahtuman seurauksena C-talossa kahden asunnon valokatteet olivat menneet rikki ja kahden asunnon kohdalla myös terassit särkyneet. Myös B talossa lumi oli särkenyt valokatetta ja neljässä asunnossa oli suurempia vahinkoja. A:n omassa osakeasunnossa olivat valokate ja terassi vaurioituneet putoavan lumen vuoksi.

Korvauksia aiheutuneista vahingoista haettiin As Oy X:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se katsoi, ettei kysymyksessä ole As Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma, koska kysymys on lähtökohtaisesti itselle aiheutuneesta vahingoista, jotka on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Yhtiön mukaan itselle aiheutuneen vahingon osalta merkitystä on sillä, kenen vastuulla lumenpudotuksesta huolehtiminen on ollut, eli jos pudotusvastuu olisi ulkoistettu huoltoyhtiölle, niin tällöin kyse ei olisi itselle aiheutetusta vahingosta, mutta nyt käsillä olevassa tapauksessa lumenpudotuksesta tai lumitilanteen seuraamisesta ei ollut sovittu mitään. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vastuu lumitilanteen seurannasta on ollut jokaisella asukkaalla tai osakkaalla riippumatta siitä, onko osakas kuulunut hallitukseen. Huolimattomuus lumitilanteen tarkkailun suhteen on ollut niin sanotusti vahingonkärsineillä itsellään ja näin ollen kysymys on itselle aiheutetusta vahingosta.

Asiakkaan valitus

As Oy X oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A As Oy X:n hallituksen puheenjohtajana toistaa asian tapahtumatiedot ja toteaa, että korvausta vakuutusyhtiöltä on haettu nimenomaan osakkaiden henkilökohtaisiin aineellisiin vahinkoihin sekä niiden korjaamiseen liittyviin kustannuksiin. As Oy X:llä ei ole erillistä sopimusta huoltoyhtiön kanssa. Ainoastaan lumityöt ja hiekoitus talvikuukausina ovat ulkoistettu. Lumen tarkkailusta ei ole myöskään sovittu osakkeen omistajien kanssa erikseen mitään, joten ylimääräisessä taloyhtiön yhtiökokouksessa katsottiin hallituksen ja isännöitsijän olevan viime kädessä vastuussa lumenpudotuksesta huolehtimisesta ja näin ollen kiinteistön omistajan eli taloyhtiön on katsottava olevan vastuussa osakkaille aiheutuneista vahingoista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot, asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä sekä korvauspäätöksissä lausutun kantansa niissä esitetyin perustein.

Vastineessa vakuutusyhtiö toteaa vielä selvyyden vuoksi, että siltä osin, kun As Oy:n omistamat, asunto-osakeyhtiölain ja voimassa olevan yhtiöjärjestyksen nojalla sen kunnossapitovastuulla olevat rakenteet ovat vaurioituneet lumen pudotessa, on kyseessä As Oy:lle itselleen aiheutunut vahinko eikä se voi tulla vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei puolestaan korvata suoranaista esinevahinkoa, vaan ainoastaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole syy-yhteydessä henkilö tai esinevahinkoon.

Siltä osin, kun korvausta on haettu osakkaiden henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisesta kiinteistöomistajan vastuuvakuutuksesta, katsoo yhtiö edelleen, että As Oy:llä ei ollut sopimusta lumenpudotuksesta huoltoyhtiön kanssa eikä lumitilanteen seuraamisesta ei myöskään ollut sovittu mitään As Oy:n yhtiökokouksessa. Näin ollen aktiivisuus asiassa oli vahingon sattumiseen saakka yhteisestä sopimuksesta jätetty kunkin osakkaan henkilökohtaisen panoksen varaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo, että osakkaat, joiden henkilökohtaista omaisuutta vaurioitui tapahtuman seurauksena, ovat osaltaan laiminlyöneet lumen tarkkailun tai ainakin suhtautuneet välinpitämättömästi katollaan olevan suuren lumimäärän mahdollisesti aiheuttamaan riskiin omaisuudelleen. Näin ollen osakkaiden omaisuudelle aiheutunut vahinko on välittömästi seurausta osakkaiden omasta huolimattomuudesta.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopuksi vakuutusyhtiö varaa mahdollisuuden ottaa kantaa mahdollisen vahingon määrään, mikäli vahingon katsottaisiin kuuluvan As Oy:n vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, tuleeko As Oy:n osakkaille katolta pudonneen lumen johdosta aiheutuneet vahingot korvata As Oy:n vastuuvakuutuksesta vai onko niissä kyse vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatuista itselle aiheutuneista vahingoista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 2.1 §:n mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjapidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Järjestyslain 5 §:n mukaan rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle itselleen.

Asian arviointi

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta korvataan kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Järjestyslain 5 §:n mukaan rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Vakuutuslautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti kiinteistön omistajan vastuu kohdistuu kaikkiin kiinteistöllä liikkuviin sekä heidän omaisuuteensa, mikä sisältää myös asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat. Tässä tapauksessa siltä osin, kun välitön esinevahinko on kohdistunut asunto-osakeyhtiön omistamaan kiinteistöön, ei kysymyksessä ole toiselle aiheutunut esinevahinko. Siltä osin, kun vahinko on aiheutunut osakkaan irtaimelle omaisuudelle tai osakkaan kunnossapitovelvoitteen alaiselle omaisuudelle, lautakunta toteaa, että vakiintuneen oikeus- ja lautakuntakäytännön mukaan asunto-osakeyhtiö ei vastaa osakkaalle kunnossapidon laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli osakkaat ovat sopineet kunnossapitotöiden jättämisestä osakkaiden itsensä suoritettavaksi. Vahinkoriski näin toteutetusta ja mahdollisesti riittämättömästä kiinteistönhoidosta kuuluu tällöin osakkaille itselleen. Tämä periaate ilmenee muun muassa korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1995:169. Näin ollen asiassa on arvioitava, mitä talvikunnossapitotöistä ja erityisesti lumitilanteen tarkkailusta8 on osakkaiden kesken katsottava sovitun.

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että vakuutuksenottajana olevassa As Oy X:ssä on osakkaiden kesken sovittuna käytäntönä ollut muiden kuin talvikunnossapitotöiden suorittaminen ns. talonmiesvuoroilla osakkaiden kesken. As Oy X:llä ei kuitenkaan ole erillistä sopimusta huoltoyhtiön kanssa talvikunnossapitotöiden suorittamisesta, vaan tarkoituksena ilmeisesti on ollut, että toimenpiteistä, kuten myös lumenpudotuksesta, sovitaan aina tarpeen vaatiessa erikseen. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on kuitenkin riidatonta myös se, ettei lumitilanteen tarkkailusta tai siitä, kenen vastuulle sen on katsottava kuuluvan, ollut sovittu osakkeen omistajien kesken mitään.

Edellä mainitussa KKO:n ratkaisussa 1995:169 on katsottu, että asunto-osakeyhtiön ei katsottu olevan pihan hiekoittamiseen talkoojärjestelynä suostuneelle osakkaalle vastuussa vahingosta, joka oli aiheutunut tämän liukastumisesta yhtiön hiekoittamattomalla pihatiellä. Vakuutuslautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa ei ole edes väitetty, että osakkaiden kesken olisi sovittu, että lumitilanteen tarkkailu kuuluisi jokaisen osakkaan itsensä vastuulle. Sen sijaan oli sovittu siitä, että talvikunnossapitotyöt suorittaa ulkopuolinen taho aina tarpeen vaatiessa.

Ottaen huomioon edellä selostetun sekä erityisesti asunto-osakeyhtiölain 4:2.1:ssä ja järjestyslain 5 §:ssä todetun, jää Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa selvittämättä, että osakkaat olisivat keskenään sopineet siitä, että lumitilanteen ja lumenpudotustarpeen tarkkailu olisi siirtynyt As Oy:ltä osakkaan vastuulle.  Osakkaille lumen putoamisesta aiheutuneen vahingon on näin ollen katsottava kuuluvan As Oy:n vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta toteaa As Oy X:n olevan asiassa korvausvelvollinen ja suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan ehtojensa mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Koskinen
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia