Haku

FINE-049490

Tulosta

Asianumero: FINE-049490 (2022)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.09.2022

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Kertamaksuinen lainaturvavakuutus. Maksunpalautus vakuutuksenottajan irtisanottua vakuutuksen. Etupainotteinen maksu. Palautettavasta maksusta ennen vakuutussopimuksen tekemistä annetut tiedot. Selvitykset. Miten palautettava vakuutusmaksu tuli laskea?

Tapahtumatiedot

A sopi 27.9.2019 vakuutusyhtiön kanssa lainaturvavakuutuksesta, jonka vakuutettuina olivat A ja hänen puolisonsa B. Vakuutussopimus sisälsi A:n osalta koko vakuutusajan henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan ja viiden ensimmäisen sopimusvuoden ajan lisäksi turvat työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta ja B:n osalta henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan.

A irtisanoi vakuutuksen 17.5.2022, minkä jälkeen vakuutusyhtiö palautti jäljellä olleeseen vakuutuskauteen kohdistuvan vakuutusmaksun käsittelykululla vähennettynä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä palautetun vakuutusmaksun määrään ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A kertoo, että hän varmisti ennen vakuutussopimuksen tekemistä huolellisesti pankin toimihenkilöltä, miten maksun palautussumma määräytyy, jos sopimus puretaan ennenaikaisesti. Suullinen vastaus oli, että palautus lasketaan laskennallisen kuukausierän mukaisesti suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Eroa ei pitänyt olla kuukausimaksuiseen vakuutukseen, joka oli toinen vaihtoehto. A ei saanut hinnastoa tai hinnan määräytymisperusteita, mutta hän luotti suullisesti saatuun tietoon. Kun A ja B päättivät 2,5 vuoden jälkeen vaihtaa pankkia ja irtisanoivat vakuutuksen, palautussumma olikin 2166,84 euroa vähemmän kuin laskennallisella kuukausierällä saatava summa. Laskennallinen kuukausierä vakuutushakemuksessa oli 55,52 euroa kuukaudessa, kun nyt laskemalla todellinen hinta kuluneelle ajalle oli 128,18 euroa kuukaudessa.

Saatuaan vakuutusmaksun palautuksen A kysyi vakuutuksen myyneeltä toimihenkilöltä, miten palautussumma määräytyy ja mistä ero johtuu. Vielä tässä vaiheessa kyseinen toimihenkilö oli siinä uskossa, että palautussumma lasketaan hakemuksessa mainitun laskennallisen kuukausierän mukaisesti, kuten hän oli vakuutusta myydessä kertonut. Vasta tarkemman selvityksen jälkeen A sai tiedon, että vakuutuksen kertamaksu oli kulunut etupainotteisesti. Vakuutusyhtiön toimittamassa vakuutussopimuksessa palautussummasta mainitaan seuraavasti: ”Palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.” A katsoo, että hänelle on kerrottu palautettavan vakuutusmaksun määräytymisestä virheellisesti, ja vaatii, että hänelle palautetaan vielä 2166,84 euroa.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta toimittamassaan lisäkirjelmässä A ilmoittaa saaneensa lainaneuvotteluissa vuonna 2019 kuukausimaksullisen lainaturvan esitteen, koska kertamaksuisen vakuutuksen esitteitä ei juuri silloin ollut pankista saatavilla. Pankin toimihenkilö kuitenkin vakuutti, että vakuutusten ehdoissa ja sisällöissä ei ole eroa kuukausi- ja kertamaksuisen välillä. Koska irtisanomistilanteessa palautettavan maksun suuruus ei käynyt ilmi annetuista materiaaleista, A ja B kysyivät tätä erikseen ja saivat tiedon, että palautussumma määräytyisi laskennallisen kuukausierän mukaan. Myöskään vakuutusehdoista ei selvinnyt selkeästi hinnan määräytymisperusteita. Ensimmäisen kerran A ja B saivat tiedon maksun etupainotteisuudesta verkkopankin viestillä 17.5.2022.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo palauttaneensa vakuutusmaksun sopimuksen mukaisesti.

Yhtiö toteaa, että työttömyys- ja työkyvyttömyysturva ovat voimassa vakuutuksen alkamisajankohdasta laskien viisi ensimmäistä vuotta. Korvauksen määrän perusteena on työttömyys- ja työkyvyttömyysturvissa vakuutushakemuksessa ilmoitettu kuukausiannuiteetti. Koska kuukausiannuiteetti on vakio, on vakuutusyhtiön korvausvastuu viiden vuoden aikana sama. Toisin sanoen, korvattava summa ei alene vuosien kuluessa. Henkivakuutus ja tapaturmainen pysyvä haitta ovat voimassa koko laina-ajan, ja niistä maksettava korvaussumma on aleneva, jolloin vakuutusyhtiön riski on etupainotteinen. Vakuutusehtojen mukaan korvattava summa on alkuperäisen luottosopimuksen mukaan maksamaton luoton pääoma välittömästi ennen vahinkotapahtumaa. Näissä tapauksissa vakuutusyhtiön korvausvastuu on luoton alkuvuosina suurin. Siten vakuutusmaksusta palautuva osuus alkuvuosina pienenee tältä osin nopeammin kuin loppuvuosina. A:lle maksettu palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu päättymisen jälkeiseen vakuutuskauteen 17.5.2022–27.8.2044. Vakuutusmaksun palautus lasketaan käyttämällä samaa kaavaa kuin laskettaessa vakuutuksenottajan maksamaa vakuutusmaksua.

Yhtiö katsoo, että A on saanut ennen vakuutussopimuksen tekemistä oikeat tiedot siitä, miten irtisanomistilanteessa palautettava vakuutusmaksu määräytyy. Toimihenkilöitä on ohjeistettu siitä, kuinka myyntitilanteissa tulee toimia. Yhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle kyseisen vakuutuksen ehdot ja tuote-esitteet, jotka A on yhtiön mukaan saanut, ja joihin hänellä on ollut mahdollisuus tutustua myös verkkosivuilla.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:n ja B:n 27.9.2019 allekirjoittama vakuutushakemus ja sen liitteenä ollut laskelma. Lisäksi lautakunnan käytössä on A:n toimittama kuukausimaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteseloste sekä vakuutusyhtiön toimittamat kertamaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteseloste ja 1.1.2019 alkaen voimassa olleet vakuutusehdot.

Vakuutushakemus on laadittu lomakkeelle, joka on otsikoitu ”Hakemus, Laaja Vakuutus”. Hakemuksen allekirjoitusrivillä on teksti ”olen saanut [vakuutuksen] tuoteselosteen, vakuutustuotteen avaintietolomakkeen ja vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman sekä tutustunut vakuutuksen sisältöön ja hyväksyn sen”.

Vakuutushakemuksen liitteenä olleessa vakuutusmaksulaskelmassa ilmoitetaan vakuutuksen kertamaksuksi 16.599 euroa ja laskennallisesti laina-ajalle jaettu kuukausimaksu 55,52 euroa.

A on toimittanut lautakunnalle kuukausimaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteselosteen, jonka hän on ilmoituksensa mukaan saanut vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineelta pankilta ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Vakuutustuote on saman niminen kuin kertamaksuinen lainaturvavakuutus. Tuoteselosteessa ei käsitellä irtisanomistilanteessa palautettavan vakuutusmaksun laskentatapaa.

Vakuutuslautakunta on 12.7.2022 pyytänyt vakuutusyhtiöltä selvitystä siitä, mitä tietoa A:lle on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettu palautettavan vakuutusmaksun määräytymisestä irtisanomistilanteessa. Lautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä A:lle annetusta kirjallisesta materiaalista sekä mahdollista vakuutuksen myyjän selvitystä. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan A on saanut kertamaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteselosteen ja vakuutusehdot. Tuoteselosteessa kerrotaan vakuutusmaksun palauttamisesta seuraavaa: ”Jos vakuutus päättyy ennen sovitun vakuutuskauden päätymistä, esimerkiksi laina maksetaan pois ennen sovitun laina-ajan päättymistä, [vakuutusyhtiöllä] on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka vakuutus on ollut voimassa. Muu osa vakuutuksenottajan maksamasta vakuutusmaksusta palautetaan. Vakuutusmaksu on etupainotteinen, joten vakuutusmaksusta palautuva osuus pienenee alkuvuosina nopeammin kuin loppuvuosina, eikä palautuksen määrää lasketa jakamalla vakuutusmaksua tasaisesti koko vakuutusajalle. Palautuksen määrään vaikuttaa mm. vakuutetun ikä, vakuutettu määrä sekä kulunut vakuutusaika. Palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Henkivakuutusmaksun palautus lasketaan käyttämällä samaa kaavaa kuin laskettaessa vakuutetun maksamaa vakuutusmaksua.” Vakuutuksen myyjän selvitystä myyntitilanteesta ei ole toimitettu.

Lainaturvavakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 12.4 (Palautettavan maksun laskenta) mukaan palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Henkivakuutusmaksun palautus lasketaan samaa kaavaa kuin laskettaessa vakuutetun maksamaa vakuutusmaksua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys A:lle irtisanomisen johdosta palautettavan vakuutusmaksun laskentatavasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 5 §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Lain 5 a §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot on toimitettava paperilla tai muulla pysyvällä tavalla taikka verkkosivustolla. Siitä, mitä tietojen toimittamistapaa on kulloinkin käytettävä, sekä tietojen toimittamisen yleisistä vaatimuksista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.  

Lain 9 a §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 183 - 185 artiklassa mainittujen tietojen ilmoittamisesta. (20.3.2015/314)

Henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen (17.2.2011/177) 3 §:n mukaan henkivakuutussopimuksesta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:
1) vakuutusturvan sisältö ja, jos vakuutukseen voi liittää valinnaisia etuuksia, selvitys niistä;
2) vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen;
3) vakuutusmaksut ja, jos vakuutukseen liitetään valinnaisia etuuksia, niiden maksut eriteltyinä;
4) vakuutusmaksukaudet ja muut maksuehdot;
5) mahdollisten lisäetujen määräytymis- ja jakamisperusteet;
6) takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon määräytyminen sekä onko vakuutukseen sijoitettu pääoma turvattu ja missä määrin se on turvattu;
7) sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevat sijoituskohteet ja niiden luonne;
8) vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa sopimus ja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot;
9) yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta;
10) onko vakuutuksenottajalla käytettävissään tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä ja miten niitä voi käyttää;
11) sopimukseen sovellettava laki tai, jos osapuolet voivat valita sovellettavan lain, maininta siitä ja vakuutuksenantajan ehdotus lainvalinnasta.

Vakuutuksen vuosi-ilmoituksen 30.7.2021 mukaan A:n lainaturvavakuutus on sisältänyt vakuutuksenottaja ja vakuutettu A:n osalta henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutuksen, joiden on sovittu olevan voimassa koko vakuutuskauden ajan, ja työkyvyttömyyden ja työttömyyden turvat, joiden voimassaoloajaksi on sovittu 27.9.2019–26.9.2024. Vakuutettu B:n osalta vakuutus on sisältänyt henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuutuksen, joiden on sovittu olevan voimassa koko vakuutuskauden ajan.

Lainaturvavakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 12.2 (Vakuutusmaksun maksaminen) mukaan maksu on maksettava yhdellä kertaa koko vakuutuskaudelta. (…)

Ehtojen kohdan 12.3 (Vakuutusmaksun palautus) mukaan jos vakuutettu tai [vakuutusyhtiö] on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen tai Pankki on irtisanonut luottosopimuksen ja on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle ja vakuutettu on tällöin elossa, [vakuutusyhtiö] palautta osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle tai vaadittaessa pantinsaajalle, jolle vakuutukseen perustuvat oikeudet ja saatavat on pantattu. (…)

Ehtojen kohdan 12.4 (Palautettavan maksun laskenta) mukaan palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksua, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Henkivakuutusmaksun palautus lasketaan samaa kaavaa kuin laskettaessa vakuutetun maksamaa vakuutusmaksua. [Vakuutusyhtiö] vähentää palautuksesta 17 € vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 %:a vakuutuskauden vakuutusmaksuista. Palautusta ei makseta, jos se on vähemmän kuin 8 €.

Asian arviointi

Vakuutussopimuksen sisältö ilmenee lähtökohtaisesti vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta, mutta vakuutusyhtiön vakuutusta markkinoitaessa antamilla tiedoilla voi olla vaikutusta vakuutussopimuksen lopullista sisältöä arvioitaessa.

Asian osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä, mitä kirjallista materiaalia A:lle on annettu ennen vakuutussopimuksen tekemistä. A on lisäksi ilmoittanut, että vakuutuksen myynyt pankin toimihenkilö olisi myyntitilanteessa suullisesti kertonut, että vakuutuksen irtisanomistilanteessa palautettava vakuutusmaksu lasketaan laskennallisen kuukausierän mukaisesti suhteessa jäljellä olevaan vakuutusaikaan.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenantajan tulee lain 5 §:n mukaan antaa hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusten vakuutusmaksuista ja -ehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Tiedot tulee lain 5 a §:n mukaan antaa kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut siitä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, katsotaan vakuutuksen vakuutussopimuslain 9 §:n nojalla olevan voimassa sen sisältöisenä, kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella aihetta käsittää.

Vakuutuksenantajalla on näyttötaakka sen osalta, onko vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset tiedot annettu. Jos vakuutuksenottaja esittää saaneensa vakuutuksenantajalta virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa vakuutuksen sisällöstä, on näyttötaakka tältä osin vakuutuksenottajalla.

Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsillä olevan kaltaisessa kertamaksuisessa vakuutussopimuksessa vakuutusmaksun jakautuminen vakuutuskaudelle ja tämän mukaisesti määräytyvä palautettava vakuutusmaksu vakuutuksen päättyessä ennen alun perin sovittua vakuutusaikaa ovat sellaisia tarpeellisia tietoja, joista vakuutuksenantajan on annettava tieto vakuutuksen hakijalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Henkivakuutusturvan osalta tämä ilmenee henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetusta oikeusministeriön asetuksesta (17.2.2011/177).

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja ja vakuutettu A ja vakuutettu B ovat 27.9.2019 allekirjoittaneet vakuutushakemuksen, jonka tekstin mukaan he ilmoittavat saaneensa lainaturvavakuutuksen tuoteselosteen, vakuutustuotteen avaintietolomakkeen ja vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman sekä tutustuneet vakuutuksen sisältöön ja hyväksyvät sen. Lautakunta toteaa kuitenkin, ettei hakemuksen tekstissä yksilöidä, minkä vakuutustuotteen tuoteseloste hakijalle on annettu. Hakemuksen mukaan kyseessä on ”Laajan vakuutuksen” hakemus. A on itse ilmoittanut saaneensa saman nimisen, mutta kuukausimaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteselosteen, koska pankissa ei ollut vakuutuksesta neuvoteltaessa saatavilla kertamaksuisen vakuutuksen tuoteselostetta. Tätä väitettä tukee se seikka, että A on toimittanut kyseisen kuukausimaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteselosteen Vakuutuslautakunnalle. Vakuutusyhtiö ei ole toimittanut Vakuutuslautakunnalle myyjän selvitystä myyntitilanteesta. Vakuutushakemuksen liitteenä olleessa laskelmassa on ilmoitettu vakuutusmaksun laskennallinen kuukausierä. Laskelmassa ei ole avattu vakuutusmaksun todellista kohdistumista vakuutuskaudelle.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä selostettu huomioiden, että asiassa jää osoittamatta, että A:lle olisi ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettu kertamaksuisen lainaturvavakuutuksen tuoteseloste tai muuta materiaalia, josta vakuutusmaksun etupainotteisuus ja tämän vaikutus irtisanomistilanteessa palautettavan vakuutusmaksun määrään olisivat käyneet ilmi. Lautakunta katsoo, että A:lla on saamansa materiaalin, erityisesti vakuutushakemuksen liitteenä olleen laskelman, perusteella ollut aihe käsittää, että vakuutusmaksu jakautuu tasaisesti koko vakuutusajalle ja että vakuutuksen irtisanomistilanteessa palautettavan vakuutusmaksun määrä lasketaan tämän mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n lainaturvavakuutussopimus on ollut tämän sisältöisenä voimassa, ja suosittaa vakuutusyhtiötä laskemaan palautettavan vakuutusmaksun tämän mukaisesti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä laskemaan A:lle palautettavan vakuutusmaksun siten, että vakuutusmaksu jakautuu tasaisesti koko vakuutusajalle.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Kummoinen
Niklander
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia