Haku

FINE-049485

Tulosta

Asianumero: FINE-049485 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.10.2022

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Lumen sulamisvedet. Jäätynyt ojarumpu. Oven alareunan sijainti lähellä maanpintaa.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 1950 rakennettuun puurakenteiseen omakotitaloon oli 8.4.2022 tullut sivuoven alta vettä läheisen ojarummun tukkeutumisen vuoksi. Lumen sulamisveden valumisen talon kellariin aiheutti jään takia tukossa ollut rumpuputki katuliittymässä.

Asiakas oli soittanut 11.4.2022 vakuutusyhtiöön ja kertonut, että vahinkopäivänä oli puoli kuudelta aamulla kuullut lirinää. Asiakas oli pyrkinyt estämään veden tuloa pyyhkeillä. Vahinkokartoitusyritys oli imuroinut vettä ja pyytänyt paikalle palokunnan, joka oli imenyt vettä pois ja tehnyt patoa. Palokunta oli myös yrittänyt avata jäässä ollutta ojarumpua, mutta vasta kun kaupunki oli avannut höyryn avulla rummun, oli veden tulo lakannut.

Vakuutusyhtiö tilauksesta kohteessa tehtiin 12.4.2022 vahinkokartoitus, josta laaditun raportin mukaan sulamisvedet  valuivat kadulta kellarin oven eteen ja kynnykseltä kellariin. Raportin mukaan kellarin oven edessä oli painuma, johon vesi lammikoitui.

Vakuutusyhtiö antoi 27.4.2022 korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinko ei ole korvattava, koska ojarummun tukkeutuminen jäätymisen seurauksena ei ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Suomen olosuhteissa. Vakuutusyhtiön mukaan jäätymistä ja lumen sulamista ei voida pitää ennalta arvaamattomana eikä äkillisenä vuotuisen toistuvuuden vuoksi.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakkaan mukaan edeltävien viikkojen aikana oli ollut täysin poikkeuksellinen lumimyrsky. Lunta oli pakkaantunut erityisesti kaupungin lumitöiden vuoksi lähes metri ojarummun päälle, mitä ei ollut aiemmin tapahtunut niiden kymmenen vuoden aikana, jotka asiakas oli asunut kiinteistöllä.

Asiakkaan mukaan yöllä oli ollut kamala ilma, vettä ja rakeita oli tullut kovalla voimalla. Tällainen säiden nopea vaihtelu on poikkeavaa. Vahinkotilanteen ollessa päällä rummun aukaisemiseksi ja sulamisvesien ohjaamiseksi pois pihalta tehtiin kaikki voitava. Vettä tuli pihaan koko kadun varrelta, koska siinä ei ole kaupungin sadevesijärjestelmää tai kaivoja.

Asiakkaan mukaan pihassa oli poikkeuksellisista sääoloista johtuva vesistötulva. Tulva johtui koko kadun sulamisvesien ohjautumisesta pihaan, koska katuliittymän ojarumpu oli paksun lumipeitteen alla ja jäässä. Asiakas vetosi myös siihen, ettei voinut tietää tai ennalta ajatella ojarummun olevan jäässä.

Asiakkaan valitukseen 25.5.2022 annetussa vastauksessa vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksen perusteella korvattavat vahinkotapahtumat on vakuutusehdoissa lueteltu tyhjentävästi, eikä muita kuin korvattavaksi määriteltyjä vahinkoja korvata. Korvattavuudelle on aina ensisijaisena edellytyksenä vahingon aiheuttaneen tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus. Lisäksi tietynlaiset vahingot on nimenomaisilla rajoitusehdoilla suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa vähitellen aiheutuvasta ilmiöstä aiheutuvat vahingot sekä maakosteuden aiheuttamat vahingot.

Vakuutusyhtiö edelleen toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutusyhtiön vastuulle kuuluva vahinkotapahtuma. Korvattavuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, että vahinko on mahdollisesti yllättävä vakuutuksenottajalle. Äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Siten lumien nopeakaan sulaminen tai se, että oja ja rumpuputket ovat jäässä tai jään/lumen vuoksi tukossa, ei ole Suomen olosuhteissa vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja katsoo, että vakuutuksesta tulee korvata hänelle aiheutunut vahinko vaatimusten mukaan. Asiakas toistaa vakuutusyhtiölle aiemmin esittämänsä perustelut ja painottaa vielä, että vaikka vahinkopäivänä lumet olivat lähes sulaneet, kolmea päivää ennen vahinkoa lunta oli tullut poikkeuksellisen paljon ja kinokset oli kasattu tien reunoille ja jäätyneiden ojien päälle. Vahinkoa edeltävänä yönä satoi räntää, rakeita ja vettä, ja jopa ukkonen jyrähteli. Asiakas ajatteli ensin vedentulon johtuvan vesisateesta ja sulamisvesistä, vaikka pääasiallinen syy olikin jäätynyt ojarumpu ja se, että kotikadun vesi ohjautui ojan sijaan pihoille. Asiakkaan mukaan tällainen säästä ja sen äkillisistä vaihteluista johtuva vahinko on äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Vakuutusyhtiö toistaa aiemmin esittämänsä ja asiakkaan ratkaisupyynnössä esitettyjen seikkojen vuoksi lausuu lisäksi, että ojan vedenpinnan kohoaminen ja veden nouseminen maan tasolle runsaiden sateiden jälkeen ojarummun jäätymisen ja tukkeutumisen seurauksena on vähitellen tapahtuva ilmiö, eikä sitä voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisenä.

Vakuutusyhtiö vielä perustelee kielteistä ratkaisuaan toteamalla, että kartoitusraportissa olevan valokuvan perusteella voidaan arvioida, että talon kellariin johtavan oven alareuna on talon sokkelissa niin lähellä maan pintaa, että riski veden tunkeutumisesta kellariin sateen tai lumen sulamisen seurauksena on ilmeinen.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen (voimassa 1.4.2021 alkaen) kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
- rikosturva
- laiterikkoturva
- putkistovuototurva
- särkymis- ja menetysturva.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Kohdan 5.1.1 (Palo- ja luonnonilmiöturva) mukaan
[…]
palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan luonnonilmiövahinkona vahinko, joka on aiheutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti
- myrskytuulesta, trombista, ukkospilven laskuvirtauksesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai tuulenpuuskasta
- vesistö- tai merivesitulvasta rakennukselle tai huoneiston osille ja rakennuksen sisällä olevalle irtaimistolle
- jään liikkumisesta, joka johtuu vesistö- tai merivesitulvasta
- vakuutettuun omaisuuteen suoraan iskeneestä salamasta, joka on pirstonut mekaanisesti omaisuutta. Salamaniskusta aiheutuneen ylijännitteen aiheuttamat vahingot korvataan laiterikkoturvasta.
- rankkasateesta rakennukselle tai huoneiston osille ja rakennuksen sisällä olevalle irtaimistolle, kun vesi on tunkeutunut suoraan maanpinnalta tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.
- poikkeuksellisen voimakkaasta raekuurosta.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, lammessa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.
[…]

Kohdan 5.1.5 (Särkymis- ja menetysturva) mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtuvat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko Suomen olosuhteissa lumen nopeakaan sulaminen tai ojan taikka rumpuputken tukkeutuminen jään tai lumen vuoksi vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksenhakijalla. Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut vakuutusehdoissa selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin arvioidaan esimerkiksi ehdoissa määritellyn luonnonilmiövahingon kuvauksen täyttymistä, tulee täyttyä edellytys vahingon syynä olevan tapahtuman äkillisyydestä ja ennalta arvaamattomuudesta.

Asiakkaan esittämän selvityksen mukaan lunta on ensin satanut runsaasti, jonka jälkeen oli ollut voimakas vesi- ja räntäsade, mikä oli aiheuttanut lumen sulamista. Sulamisvesi ei kuitenkaan ollut päässyt ohjautumaan lumen peittämiin, jäätyneisiin ojiin. Pihaliittymän kohdalla olleen jäätyneen ojarummun vuoksi sulamisvesi ohjautui kadulta asiakkaan pihaan. Sulamisvesi oli kulkeutunut maata pitkin talon kellarin oven eteen ja kynnykseltä sisään kellariin, mistä on aiheutunut vesivahinko.

FINE toteaa, että lumen nopeatakaan sulamista tai ojien tai rumpuputkien jäätymistä ei voida Suomen olosuhteissa pitää poikkeuksellisena. Ojan vedenpinnan kohoaminen ja veden nouseminen maan tasolle runsaiden sateiden jälkeen ojarummun jäätymisen ja tukkeutumisen seurauksena on vähitellen tapahtuva ilmiö, eikä sitä voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisenä.

FINE katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että sulamisvesien pääsy kellariin olisi ehtokohdan 5.1 edellyttämällä tavalla ollut jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurausta. Selvyyden vuoksi FINE toteaa lisäksi, ettei veden tulviminen ojarummun tukkeutumisen seurauksena muutoinkaan täytä palo- ja luonnonilmiöturvassa korvattavalle luonnonilmiövahingolle asetettuja edellytyksiä, ja että asiakkaan vakuutukseen sisältyvästä särkymis- ja menetysturvasta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat luonnonilmiöstä.

Vahinko ei tämän vuoksi kuulu kotivakuutuksen korvauspiiriin, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutuslautakunnan vakiintuneessa ratkaisukäytännössä lumen sulamisvesien aiheuttamia vahinkoja ei ole pidetty äkillisinä ja ennalta arvaamattomina tapahtumina. Tämä ilmenee esimerkiksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksesta FINE-030434 (2020) ja tapauksesta FINE-041561 (2021).

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Paasikoski

Tulosta