Haku

FINE-049435

Tulosta

Asianumero: FINE-049435 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.10.2022

Omaisuuden menettäminen. Näyttövelvollisuus. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukaan korvattava varkausvahinko?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan tekemän vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan asunnosta oli anastettu tavaraa ja vaatteita 26.7.–30.10.2021 välisenä aikana. Asiakas asui kyseisenä aikana väistöasunnossa putkirikosta johtuneen remontin vuoksi ja epäilee, että varkaudet ovat tapahtuneet hänen poissa ollessaan. Asiakas huomasi tavaroiden puuttuvan 20.12.2021, kun etsi kaapista juhlavaatteitaan. Asiakas kertoo, että remontin aikana taloyhtiössä oli käynnissä myös kattoremontti ja talon tiloissa liikkui runsaasti remonttimiehiä, joilla oli yleisavain käytössään. Asiakkaan tiedossa ei ollut, milloin varkaudet olivat tapahtuneet tai kuka tavarat oli anastanut. Asiakas haki korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 18.3.2022 vedoten siihen, ettei pelkkää oletusta tapahtumankulusta voida pitää riittävänä selvityksenä korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Vakuutusyhtiön mukaan oli asiakkaan jälkikäteispäättelyä, että vahinko oli sattunut remontin aikana. Asiakas haki muutosta korvauspäätökseen. Yhtiön sisäinen muutoksenhakuelin katsoi 17.5.2022 antamassaan ratkaisussa, ettei perusteita korvauspäätöksen muuttamiselle ollut. Korvattavuuden edellytykset eivät sisäisen muutoksenhakuelimen kannan mukaan täyttyneet, koska asiakkaan asuntoon ei ollut murtauduttu murtojälkiä jättäen, eikä asunnon avainta ollut saatu haltuun vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla joko varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Myöskään murtojälkiä ei asunnosta havaittu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vakuutusyhtiön antamaan korvauspäätökseen tyytymätön ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että yläkerran asunnossa tapahtui äkillinen ja ennalta arvaamaton putkirikko, jonka seurauksena myös asiakkaan asuntoon aiheutui vesivahinko. Vuodon laajuuden toteamiseksi asuntoon mentiin poraamalla varmuuslukko ja käyttämällä yleisavainta asiakkaan poissa ollessa. Asiakas kertoo asuneensa koko remontin ajan (26.7.–31.10.2021) väistöasunnossa, eikä näin ollen voinut seisoa vieressä valvomassa, milloin ja miten varkausvahinko tapahtuu. Koska mitään murtojälkiä ei ollut, asiakas ei kokenut tarpeelliseksi käydä läpi kaikkia neljää komeroa heti kotiin palattuaan. Puuttuvat tavarat asiakas huomasi 20.12.2021 etsiessään komerosta juhlavaatettaan. Asiakkaan mukaan komerosta oli anastettu muun muassa vaatteita ja koruja. Asiakas kertoo, että kylpyhuoneremontin lisäksi taloyhtiössä oli tapahtuma-aikaan käynnissä kattoremontti, joten porraskäytävässä liikkui runsaasti työmiehiä yleisavain käytössään, ja hänen on mahdoton tietää, kuka heistä on omaisuutta anastanut. Lopuksi asiakas lisää olevansa varma, että varkaudet tapahtuivat remontin aikana.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa ja viittaa asiassa aiemmin annettuihin korvauspäätökseen sekä yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisuun. Viitaten tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin yhtiö toteaa, että vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. Murtovahinko korvataan, jos rakennukseen, asuntoon tai irtaimiston säilytyspaikkaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen tai avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Vakuutuksesta sen sijaan ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta eikä varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä. Vakuutusyhtiön mukaan aikajänne remontin alkamisesta siihen, kun asiakas havaitsi omaisuuden puuttumisen, on lähes viisi kuukautta. Asiakas ei myöskään ole voinut kertoa mitään tarkempaa ajankohtaa varkauksien tapahtumiselle. Vakuutusehdot ovat sisällöltään yksiselitteiset, eikä vahingon korvaaminen näin ollen ole mahdollista.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.4.2021 alkaen) ehtokohdan 5.1.2 (Rikosturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. Murtovahinko korvataan, jos rakennukseen, asuntoon tai irtaimiston säilytystilaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeudutte muunlaista väkivaltaa käyttäen tai avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Ehtokohdan 6 (Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot) alakohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Alakohdan 6.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhdetta ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko asiakas osoittanut asunnostaan anastetun tavaraa vakuutusehtojen rikosturvaa koskevassa ehtokohdassa määritellyllä tavalla. Lisäksi kyse on varkausvahinkoihin liittyvien rajoitusehtojen soveltumisesta tapaukseen.

Asiassa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. Murtovahinko korvataan, jos asuntoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen tai avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta sekä varkausvahingot, joiden tapahtumahetki, -olosuhde ja -paikka ei ole tarkoin määriteltävissä.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan asiakas oli 20.12.2021 huomannut, että hänen komerostaan puuttuu vaatteita ja tavaraa. Asiakkaan asunnossa oli suoritettu kylpyhuoneremonttia 26.7.–31.10.2021 välisenä aikana, jolloin asiakas oli asunut muualla. Asiakas epäilee, että häneltä kadonnut irtaimisto on anastettu tuona aikana. Vakuutusyhtiön kannan mukaan asiakas ei ole kyennyt määrittämään tarkkaa ajankohtaa varkaustapahtumalle, eikä asunnosta ole löytynyt murtojälkiä, jonka vuoksi vahinko ei voi tulla korvatuksi kotivakuutuksesta.

FINE toteaa, että sen käyttöön toimitetusta selvityksestä ei käy ilmi mitään tiettyä anastustapahtumaa, jonka seurauksena asiakas on menettänyt omaisuutensa. Asiakas on havainnut tavaroiden puuttuvan noin viisi kuukautta sen jälkeen, kun hän oli muuttanut asunnostaan väliaikaisesti toisaalle, ja hieman alle kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän oli muuttanut asuntoonsa takaisin. Asunnossa ei ole havaittu murtojälkiä, eikä asiakkaan antamien selvitysten perusteella ole syytä olettaa, että asiakkaan kotiavaimet olisi saatu haltuun varkauden tai ryöstön seurauksena.

Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön (esimerkiksi VKL 276/15 ja VKL 184/15) mukaan korvauksen hakijan on voitava selvittää, millä tavoin hän on menettänyt omaisuuden. Pelkkä korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättely siitä, mitä esineelle on tapahtunut, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta sekä varkausvahingot, joiden tapahtumahetki, -olosuhde ja -paikka ei ole tarkoin määriteltävissä.

Edellä mainittu huomioon ottaen ja käytettävissä olevaan selvitykseen viitaten FINE katsoo, että asiakkaan tapauksessa ei ole riittävästi näytetty, että omaisuuden menettämisen syy olisi vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta aiheutunut tapahtuma. Koska omaisuuden menettämisen syy jää epäselväksi, ei vakuutusyhtiö ole velvollinen maksamaan korvausta kotivakuutuksen rikosturvasta.

Vakuutusyhtiön esittämiin, asuntoon murtautumista koskeviin kannanottoihin viitaten FINE selvyyden vuoksi toteaa rikosturvan korvaussäännöksen osalta, ettei siinä edellytetä varkausvahinkojen korvattavuudelta asuntoon murtautumista. Samalla FINE kuitenkin toteaa, että asuntoon murtautumisella, mistä tässä tapauksessa ei ole esitetty näyttöä, voi olla merkitystä arvioitaessa, onko varkausvahingon osoitettu tapahtuneen.

Edellä mainituin perustein FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Talvitie

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia