Haku

FINE-049434

Tulosta

Asianumero: FINE-049434 (2022)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2022

Lakipykälät: 17, 17a, 16, 5, 5a, 4, 4b, 3, 6, 9

Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusmaksukauden päättyessä. Irtisanomistahdonilmaisu. Vakuutusmaksukausi. Oliko irtisanominen tehty pätevästi?

Tapahtumatiedot

A:lla oli vakuutusyhtiössä seuraavat vakuutukset: 1) Aikuisen sairauskulu- ja tapaturmavakuutus (jäljempänä Aikuisturva), jossa vakuutettuja olivat A ja B; 2) Matkustajavakuutus, jossa vakuutettuja olivat A ja B; 3) Lapsen tapaturma- ja sairauskuluvakuutus (jäljempänä Lapsiturva), jonka vakuutettuja olivat C ja D sekä 4) Lapsen tapaturma- ja sairausvakuutus (jäljempänä Lapsiturva), jonka vakuutettuna oli E. Vakuutusten 1-3 vakuutuskaudeksi oli vuosittain merkitty 1.6.–31.5. välinen aika ja vakuutuksen 4 vakuutuskaudeksi 1.8. – 31.7 välinen aika. Vakuutusta 1 koskevan vakuutuskirjan 18.4.2021 mukaan vakuutusmaksu tuli vakuutuskaudella 1.6.2021 – 31.5.2022 maksaa neljässä yhtä suuressa erässä.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 25.4.2022 päivätyllä kirjeellä, että se uudistaa vakuutustuotteitaan ja tarjoaa asiakkailleen uutta terveys-, koti-, eläin-, metsä- ja venevakuutusta. Kirjeen mukaan A:n vanha vakuutus päättyy uudistuksen vuoksi 31.5.2022, ja vakuutusyhtiö tarjoaa A:lle uutta vakuutusta. Vakuutusyhtiö on tehnyt A:lle tarjouksen päättyvän vakuutuksen tiedoilla. Kirjeen mukaan vakuutusyhtiön verkkopalvelusta löytyvät uuden vakuutuksen vakuutuskirja, lasku, tuotetiedote, avaintiedot, tuoteseloste ja vakuutusehdot, joihin kehotetaan tutustumaan huolella. Vakuutuskirjassa on myös mainittu päättyvän vakuutuksen sopimusnumero.

Vakuutusyhtiö lähetti A:lle myös 23.6.2022 päivätyn kirjeen, jossa kerrottiin, että A:n vanha vakuutus päättyy uudistuksen vuoksi 31.7.2022. Muilta osin kirjeen sisältö oli 25.4.2022 lähetettyä vastaava.

Asiakkaan valitus

A vaatii, että vakuutusyhtiön ilmoittamat vakuutusten päättämiset katsotaan C:lle otettua vakuutusta lukuun ottamatta pätemättömiksi, ja vakuutukset jatkuvat entisin ehdoin.

A:n perheellä on ollut vuosia lasten ja aikuisten sairauskulu- ja matkustajavakuutukset tässä vakuutusyhtiössä. Huhtikuun alussa yhtiö lähetti A:lle tekstiviestin, jossa kerrottiin, että A:lle on tullut verkkopalveluun tärkeä vakuutuksia koskeva viesti. Verkkopalvelussa oli saatekirje, joka oli A:n muistaman mukaan otsikoitu ”Tutustu vakuutuskirjaan” tms. Tätä ei ole enää mahdollista tarkastaa, koska vakuutusyhtiö on poistanut kirjeen A:n verkkopalvelusta. Ilmoitusluonteisesti mainittiin, että A:n vanha vakuutus päättyy, ja pyydettiin tutustumaan uuteen tarjottavaan vakuutukseen. Kirjeen nimenä oli ”Migration Letter”, ei ”irtisanomiskirje” tai ”irtisanomisilmoitus”, josta selvästi kävisi ilmi, että kyseessä on irtisanomisilmoitus. Kirjeessä ei kerrottu ”puolella sanallakaan”, että vakuutusyhtiö irtisanoisi A:n perheen nykyiset vakuutukset, tai että kirje olisi ilmoitus vakuutusten irtisanomisesta. Sen sijaan kirjeessä oli vain ilmoitusluontoinen toteamus, että vanha vakuutus päättyy – ikään kuin vakuutus olisi päättymässä itsestään. Mitään perusteluita vakuutuksen päättämiselle ei kirjeessä myöskään kerrottu, vaikka vakuutussopimuslaki tätä edellyttää.

A viittaa vakuutussopimuslain 17 a §:ään, jossa määritellään edellytykset, joilla vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa tapaturma- ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla. Pykälän kolmannessa momentissa todetaan, että irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuksen päättymisajankohtaa ja irtisanomisilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei ole tehty laissa säädetysti, irtisanominen on mitätön.

A:n mielestä jo yleinen ymmärrys ja arkijärki kertovat sopimuksen irtisanomisen edellyttävän, että irtisanomista koskevassa ilmoituksessa tulee kertoa ilmoituksen koskevan irtisanomista. Vaihtoehtoisesti kirje tulee nimetä irtisanomisilmoitukseksi. Vuokrasopimusta, työsuhdetta, puhelinliittymää tai mitään muutakaan ei irtisanota ilman, että kerrotaan kyseessä olevan irtisanomisen. Jos vakuutuksenottaja itse tahtoo irtisanoa vakuutuksen, irtisanomisessa tulee käyttää joko irtisanomislomaketta tai kertoa muutoin kirjallisesti, että vakuutuksenottaja on irtisanomassa vakuutustaan. Koska A:n saamassa kirjeessä vain kerrotaan, että vanha vakuutus päättyy, mutta kirjeen ei mainita olevan irtisanomista koskeva tiedote tai ilmoitus, kirjettä ei A:n mielestä voida pitää irtisanomisilmoituksena. Vakuutusten päättäminen tulee tämän takia katsoa lainvastaiseksi ja siten pätemättömäksi.

Sen lisäksi, että A:n ottamia vakuutuksia ei ole irtisanottu lainmukaisesti, hän pitää vakuutusyhtiön yritystä vaihtaa vakuutukset uusiin hyvän vakuutustavan vastaisena. Missään A:lle lähetetyssä tiedotteessa tai kirjeessä ei ole kerrottu mitenkään, miten perheen vakuutukset muuttuisivat, jos A hyväksyisi muutokset vakuutusyhtiön ehdotuksen mukaisesti. Esimerkiksi tietoja uusien vakuutusten ehdoista tai siitä, miten uusi vakuutus poikkeaa vanhasta, ei ole kerrottu. A havaitsi itse, että ehdotettu uusi vakuutus olisi vakuutusmäärältään ja omavastuultaan paljon heikompi kuin nykyiset perheen vakuutukset. A:n mielestä ei ole hyvän vakuutustavan mukaista heikentää vakuutusturvaa näin suuresti ilman, että asiakkaalle avattaisiin muutosta selvästi. Matkavakuutuksessa näyttäisi olevan ainakin Suomessa tapahtuvan matkan osalta voimassaoloon heikennyksiä. A pitää vakuutusyhtiön menettelyä hyvän vakuutustavan vastaisena ja katsoo, että yhtiön yritystä huijata A:ta vaihtamaan perheen vakuutuksia tulee myös tällä perusteella pitää pätemättömänä.

Vakuutusyhtiön vastausten johdosta antamissaan lausumissa A kiinnittää huomiota myös vakuutusyhtiön kirjeissä mainittuun vakuutusyhtiön irtisanomisoikeutta koskevaan ehtokohtaan. Kirjeissä siis esitetään, että yhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. Kuitenkin, kuten vakuutusyhtiö itsekin vastineessaan toteaa, vakuutussopimuslain 17 a §:n mukaan tapaturma- ja sairausvakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden (kursivointi tässä) päättyessä. Tämän sisältöinen ehtokohta on Lapsiturvan ja Aikuisturvan yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 16.7. Vakuutusyhtiön kirjeessä esitetty väite siitä, että yhtiöllä olisi oikeus irtisanoa vakuutukset vakuutuskauden vaihtuessa, on vakuutusehtojen ja lain vastainen. Irtisanomisia on tälläkin perusteella pidettävä pätemättöminä.

A huomauttaa vielä, että ainakin osassa hänen perheensä vakuutuksista, joiden vakuutusyhtiö on ilmoittanut päättyvän, vakuutusmaksu oli sovittu maksettavaksi muutaman kerran vuodessa. Näin ollen niiden vakuutusmaksukausi on ollut lyhyempi kuin yksi vuosi, mistä seuraa, että vakuutuksia ei olisi saanut irtisanoa kesken vuoden. Irtisanomisia on pidettävä myös tällä perusteella pätemättöminä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset perusteettomina. Yhtiö on irtisanonut muut kuin E:tä koskevat vakuutukset 25.4.2022 päivätyllä ilmoituksella päättymään vakuutuskauden päättyessä 31.5.2022. E:tä koskeva vakuutus on irtisanottu 23.6.2022 päivätyllä kirjeellä päättymään 31.7.2022.

Vakuutusyhtiö katsoo vakuutusten irtisanomisten tapahtuneen lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti ja pitää irtisanomisia pätevinä. Yhtiö katsoo myös täyttäneensä vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa uusia vakuutuksia tilalle tarjottaessa. Vakuutusyhtiö viittaa C:n ja D:n sekä A:n ja B:n Lapsiturva- ja Aikuisturvavakuutuksiin sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohtaan 16.7, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa.  A:n ja B:n matkavakuutuksiin sovellettavien kotivakuutuksen vakuutusehtojen yleisten sopimusehtojen kohdan 16.3 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutusta koskeva vakuutussopimus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. E:n vakuutuksen osalta sovelletaan samoja Lapsiturvan ehtoja kuin C:n ja D:n osalta. Sovellettavat vakuutusehdot vastaavat vakuutussopimuslain 17 a §:ssä säädettyä.

A on vedonnut siihen, että hänen saamassaan kirjeessä ei ole riittävällä tavalla kerrottu, että vakuutusyhtiö irtisanoo A:n vakuutussopimukset. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että lainsäädännössä tai vakuutusehdoissa ei määritellä irtisanomiselle tiettyä sanamuotoa tai velvoiteta otsikoimaan irtisanomisilmoitusta tietyllä tavalla, vaan asiaa on arvioitava kokonaisuutena kirjeen sisällön perusteella. Vakuutusyhtiön lähettämässä 25.4.2022 päivätyssä tiedotteessa on kerrottu vakuutuksen päättyvän 31.5.2022. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan vakuutusyhtiöllä olevan oikeus irtisanoa vakuutus yleisten sopimusehtojen perusteella. Vakuutusyhtiö katsoo, että kokonaisuutena arvioiden tiedotteesta on selkeästi ymmärrettävissä se, että vakuutus irtisanotaan vakuutusyhtiön toimesta.

Verkkopalvelussa irtisanomistiedotteella ollut nimi ”Migration letter” on vakuutusyhtiön sisäinen tiedotteen tiedostonimi, joka on saattanut näkyä vakuutuksenottajalle selaimella. Tiedotetta on kuitenkin päässyt tarkastelemaan linkistä, jossa on lukenut ”lue tiedote”. Tiedotteessa ei ole asiakirjalle erityistä nimeä tai otsikkoa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei tiedotteen nimeämisellä ole asiassa merkitystä huomioiden sen, että tiedotteen sisällöstä on edellä kerrotusti ilmennyt sen olevan irtisanomistiedote. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan verkkopalvelusta on teknisistä syistä johtuen poistunut 25.4.2022 päivätty tiedote, joka kuitenkin on toimitettu A:lle myös paperisena postilla. Tiedote on näin ollen ollut vakuutuksenottajan käytössä myös pysyvällä tavalla toimitettuna. Yhtiön käsityksen mukaan muut uusien vakuutusten tarjoamiseen liittyvät asiakirjat, kuten vakuutuskirjat ja tuoteselosteet, eivät ole poistuneet vakuutuksenottajan verkkopalvelusta.

Valituksessa on vedottu myös siihen, ettei tiedotteessa olisi ilmoitettu perustetta irtisanomiselle. Vakuutusyhtiön tiedotteessa kuitenkin kerrotaan vakuutusyhtiön uudistavan vakuutustuotteita, ja tarjoavan asiakkaille uutta terveys-, koti-, eläin-, metsä- ja venevakuutusta. Tämän jälkeen kerrotaan vakuutuksen päättyvän tuoteuudistuksen vuoksi. Yhtiö katsoo, että kokonaisuutena arvioiden irtisanomisen peruste ilmenee tiedotteen edellä mainitusta kohdasta riittävän yksiselitteisesti.

A on valituksessaan katsonut, ettei vakuutusyhtiön menettely asiassa olisi kaikilta osin hyvän vakuutustavan mukaista. Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö toteaa pitävänsä vakuutustuotteiden liiketoiminnallisista syistä johtuvaa laajempaa uudistusta ja vanhojen vakuutustuotteiden poistumista tuotevalikoimasta tämän yhteydessä vakuutussopimuslain 17a §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän vakuutustavan mukaisena irtisanomisen perusteena. Uudistuksessa vakuutusyhtiö uudistaa vakuutustuotteensa sekä vakuutus- ja korvausjärjestelmänsä, koska se haluaa parantaa asiakaspalveluaan, tehostaa toimintaansa ja varmistaa asiakkaittensa yhdenmukaisen vakuutusturvan. Useiden vuosikymmenien aikana tehdyt vanhat vakuutussopimukset yhtenäistetään esimerkiksi vakuutusehdoiltaan, mitä ei voida toteuttaa muutoin kuin irtisanomalla sopimukset ja tarjoamalla tilalle uutta vakuutusta. Vakuutusyhtiö ei enää tarjoa vanhoja vakuutuksia, ja vanhat vakuutukset poistuvat asteittain sen tarjonnasta, minkä vuoksi päättyvät vakuutukset irtisanotaan. Uutta vakuutusta tarjotaan vanhojen tilalle ilman uutta terveysselvitystä.

Irtisanomisperusteen hyvän vakuutustavan mukaisuutta koskevissa vakuutussopimuslain esitöissä (HE 63/2009) viitataan henkilövakuutuksen irtisanomista koskevan 17 a §:n osalta vahinkovakuutusta koskevan 16 §:n 2 momentin perusteluihin, joiden mukaan vakuutuksen irtisanominen voi kohdistua myös kaikkiin tietyn vakuutuksen ottajiin. Hallituksen esityksen mukaan hyväksyttävä syy irtisanoa koko vakuutuskanta voi olla myös se, että vakuutuksenantaja haluaa tehdä sellaisia muutoksia sopimusehtoihin, jotka vaikuttavat keskeisesti vakuutusturvan sisältöön, tai olla enää myöntämättä vakuutusta markkinoitaessa luvattua keskeistä etua. Vakuutustuotteen poistaminen tuotevalikoimasta on katsottu hyvän vakuutustavan mukaiseksi irtisanomisperusteeksi esimerkiksi ratkaisusuosituksessa FINE-029696, jossa oli kyse liiketoiminnan järjestelystä johtuneesta tuoteuudistuksesta ja siitä muodostuneesta tarpeesta tehdä muutoksia vakuutusehtoihin. Lisäksi vakuutustuotteen poistuminen tuotevalikoimasta on katsottu hyvän vakuutustavan mukaiseksi irtisanomisperusteeksi Finanssiala ry:n ohjeistuksissa hyvän vakuutustavan ja vakuutustoiminnan yleisten periaatteiden noudattamisesta esimerkiksi 30.4.2021 päivitetyssä julkaisussa Finanssialan verkkosivuilla osoitteessa https://www.finanssiala.fi/aiheet/hyva-vakuutustapa-ja-vakuutustoiminnan-yleiset-periaatteet/.

Vakuutusyhtiö katsoo, että edellä kuvattu laaja tuoteuudistus ja vanhojen vakuutusten poistuminen tuotevalikoimasta ovat voimassa olevan oikeuden ja hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanomismenettely on toteutettu vakuutussopimuslain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti, eikä irtisanomisia tule pitää mitättömänä.

Uusien vakuutusten tarjoamisen osalta vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskeviin vakuutussopimuslain 5 ja 5 a §:iin. Näiden mukaan vakuutuksen hakijalle on annettava tietoja vakuutuksenantajan vakuutusmuodoista, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 5 a §:n mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot on toimitettava paperilla tai muulla pysyvällä tavalla taikka verkkosivustolla. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutussopimuslaista seuraa velvoitetta eritellä vakuutusehtojen eroavaisuuksia sopimus irtisanottaessa ja uutta tarjottaessa, vaan tiedonantovelvollisuus voidaan täyttää tarjoamalla 5 §:ssä tarkoitetut tiedot uudesta vakuutussopimuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa toimittamalla vakuutuksenottajalle irtisanomistiedotteet 25.4. ja 23.6.2022 sekä verkkopalvelussa tarjotuista vakuutuksista tarjouksen yhteydessä vakuutuskirjat, vakuutuksen tuotetiedotteet, avaintiedot, tuoteselosteet ja vakuutusehdot. Lisäksi asiakasta on tiedotteilla neuvottu tutustumaan uuteen vakuutukseen ja olemaan yhteydessä, jos asiakkaalla on kysymyksiä, tai vakuutusturvaa on tarpeen muuttaa tarjotusta.

A:n vakuutussopimuslain 17 a §:n mukaisen irtisanomisoikeuden ja vakuutusmaksukauden pituuden osalta esittämän johdosta vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusmaksukausi on kaikissa vakuutusyhtiön irtisanomissa vakuutuksissa ollut vuoden mittainen. Yhtiön mukaan vakuutusmaksukausi vakiintuneesti viittaa vahinkovakuutuksen vakuutuskautta vastaavaan uudistumiskauteen, jonka ajaksi määritetään vakuutusmaksu. Vakuutusten vakuutuskirjoista ilmenee vakuutuskauden nimellä kausi, joka on ollut vuoden mittainen. Vakuutusmaksu on määritetty kyseistä vuoden pituista kautta koskevaksi, ja summa on ilmoitettu vuosimaksuna. Vakuutusmaksukauden vakuutusmaksu on vakuutuskirjoista ilmenevällä tavalla maksettu useammassa erässä vuoden aikana. Vakuutuksenottaja on voinut valita sopimukseen maksuerien lukumäärän vakuutusmaksukauden aikana.

Vakuutusmaksun laskuttaminen useammassa erässä ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan merkitse sitä, että vakuutusmaksukausi olisi esimerkiksi maksuerien laskujen välinen aika. Vakuutusmaksukautena on pidettävä sitä vuoden mittaista aikaa, jolle vakuutusmaksu on määritetty. Koska vakuutusmaksukaudet ovat olleet vuoden mittaisia, on vakuutusyhtiöllä ollut oikeus irtisanoa vakuutussopimukset vakuutusmaksukauden päättyessä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu riidanalaisia vakuutuksia koskevat vakuutuskirjat, jotka koskevat vakuutusyhtiön ilmoittamia vakuutuksen päättämisajankohtia edeltänyttä vakuutuskautta sekä vakuutuskirjoja vastaavat vakuutusehdot. Lisäksi lautakunnalle on toimitettu riidanalaiset vakuutusten päättämistä koskevat kirjeet, uusia vakuutuksia koskevat vakuutustarjoukset ja niihin liitetyt laskut. Lisäksi on toimitettu uutta terveysvakuutusta koskeva tuoteseloste, vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja sekä vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiön 25.4.2022 päivätty, yhdelle sivulle painettu kirje, joka on lähetetty postitse A:n kotiosoitteeseen ja joka osapuolten mukaan on toimitettu A:lle myös verkkopalvelussa, on pääasialliselta sisällöltään seuraava:

”Hei,

Haluamme turvata sinun ja läheistesi elämää entistä paremmin. Tämän vuoksi uudistamme nyt vakuutustuotteitamme ja tarjoamme asiakkaillemme uutta terveys-, koti-, eläin-, metsä- ja venevakuutusta.

Vanha vakuutuksesi päättyy – tutustu uuteen vakuutukseen

Uudistuksen vuoksi vanha vakuutuksesi päättyy* 31.5.2022, ja tarjoamme sinulle uutta vakuutusta. Olemme tehneet sinulle tarjouksen päättyvän vakuutuksesi tiedoilla.

Verkkopalvelustamme löydät uuden vakuutuksen

· vakuutuskirjan
· laskun
· tuotetiedotteen
· avaintiedot
· tuoteselosteen
· vakuutusehdot.

Tutustuthan niihin huolella. Vakuutuskirjassa on myös mainittu päättyvän vakuutuksesi sopimusnumero. Jos sinulla herää kysyttävää tai jotain muutettavaa, olethan yhteydessä meihin. Yhteystietomme löydät alta.

Maksamalla laskun saat uuden vakuutuksesi voimaan

Saat sinulle tarjottavan uuden vakuutuksen voimaan, kun maksat laskun. Näin vakuutusturvasi jatkuu katkeamatta. Laskun löydät verkkopalvelun laskut-osiosta. Jos sinulla on käytössäsi e-lasku, saat laskun maksettua verkkopankissasi.

Huomaathan myös, että jos olet aiemmin maksanut vakuutusmaksun 3 erässä, saat jatkossa laskusi 4 erässä. Muut maksueräisyydet säilyvät ennallaan.

Lisätietoja

Voit lukea lisää uudistumisestamme ja tutustua samalla yleisimpiin kysymyksiin ja vastauksiin: [yhtiönimi].fi/uudistuminen.

Terveisin,
[Vakuutusyhtiö]”

Edellä mainitun tervehdyksen jälkeen kirjeen alareunassa ennen alatunnistetta on varsinaista tekstiä pienemmällä tekstikoolla seuraava teksti:

”*Vakuutusten yleisten sopimusehtojen perusteella vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. Muutoksenhakuohjeet löydät verkkosivuiltamme osoitteesta [yhtiönimi].fi/muutoksenhaku.”

Lautakunnalle on toimitettu myös vakuutusyhtiön 23.6.2022 päivätty kirje. Kirje on sisällöltään muita osin samanlainen kuin yllä mainittu 25.4.2022 päivätty kirje, mutta siinä kerrotaan, että A:n vanha vakuutus päättyy uudistuksen vuoksi 31.7.2022.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko A:n ottamien vakuutusten irtisanominen tapahtunut pätevästi. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko vakuutusyhtiön A:lle lähettämiin tiedotteisiin sisältynyt vakuutusten irtisanomista koskevaa tahdonilmaisua. Toissijaisesti kyse on myös siitä, onko vakuutusyhtiön vetoama yleisten sopimusehtojen kohta muodostanut lain mukaisen perusteen riidanalaisten vakuutusten irtisanomiselle ottaen huomioon, että kyse on tapaturma- ja sairausvakuutuksista, jotka voidaan lain mukaan eräin edellytyksin irtisanoa vakuutusmaksukauden päättyessä. Vielä arvioitavana on, onko vakuutusyhtiö ilmoittanut väittämänsä irtisanomisen perusteen riittävällä tarkkuudella, ja onko yhtiön käyttämä peruste ollut hyvän vakuutustavan mukainen. Lisäksi A on tuonut esille, että vakuutusyhtiö ei ole antanut hänelle uutta vakuutusta tarjotessaan riittäviä tietoja tarjotun vakuutuksen eroista A:n aiempiin vakuutuksiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 4 b §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävä vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määriteltävä vakuutustarve.

Lain 5 §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 5 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Lain 5 a §:n (20.4.2018/238) 1 momentin mukaan ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot on toimitettava paperilla tai muulla pysyvällä tavalla taikka verkkosivustolla. Siitä, mitä tietojen toimittamistapaa on kulloinkin käytettävä, sekä tietojen toimittamisen yleisistä vaatimuksista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Lain 6 §:n (Eräiden asiakirjojen antaminen) 2 momentin mukaan, jos vakuutuksenantajalla on vakuutusehtojen mukaan oikeus vakuutuksen sovitun voimassaoloajan (vakuutuskausi) aikana muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, tästä on oltava merkintä vakuutuskirjassa.

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Lain 17 a §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla) mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

C:n, D:n ja E:n Lapsiturvavakuutuksiin sovellettavien yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) sekä A:n ja B:n Aikuisturvavakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 1 (Eräät keskeiset käsitteet) alakohdan ”Vakuutuskausi” mukaan vakuutuskausi on sovittu ajanjakso, joka on merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen voimassaoloajaksi. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Alakohdan ”Vakuutusmaksukausi” mukaan vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu maksettavaksi.

Edellä mainittuja vakuutuksia koskevan ehtokohdan 16.7 (Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutusmaksukauden lopussa) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on vastaavasti oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. 

A:n ja B:n Matkustajavakuutuksiin sovellettavien yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 16.3 (Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden/vakuutusmaksukauden lopussa, 16 ja 17 a §) alakohdan (Henkilövakuutukset) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutusta koskeva vakuutussopimus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutusyhtiöllä on vastaavasti oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Vakuutusta ei kuitenkaan irtisanota sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 17 a §:n 1 momentin mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa. Pykälän 2 momentissa kielletään irtisanominen vakuutustapahtuman sattumisen takia ja sen mukaan irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen. Pykälän 3 momentin mukaan irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Osapuolten välillä on riidatonta, että kyseessä olevat vakuutussopimukset koskevat vakuutussopimuslain 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja tapaturma- ja sairausvakuutuksia, jotka vakuutusyhtiöllä vakuutuksesta riippuen joko yleisten sopimusehtojen kohdan 16.7 tai ehtokohdan 16.3 mukaan sinänsä on oikeus irtisanoa päättymään vakuutusmaksukauden lopussa.

A on vedonnut lausuntopyynnössään siihen, että ainakin osassa hänen ottamistaan vakuutuksista vakuutusmaksu oli sovittu maksettavaksi muutaman kerran vuodessa. Näin ollen niiden vakuutusmaksukausi on ollut lyhyempi kuin yksi vuosi, mistä seuraa, että vakuutusyhtiö ei olisi siinäkään tapauksessa, että vakuutusyhtiön ilmoitusta olisi pidettävä irtisanomisena, saanut irtisanoa vakuutuksia kesken vuoden.

Vakuutusmaksukaudella tarkoitetaan vakuutussopimuslain 17 a §:n mukaan säännöllistä väliaikaa, jolta vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi. Vakuutussopimuslain 17 a §:n perustelujen (hallituksen esitys 63/2009 s. 21–22) mukaan vakuutuksenantajalla ei olisi irtisanomisoikeutta kunkin vakuutusmaksukauden lopussa, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi. Aiemmin vakuutusmaksukausi oli yleensä vuoden pituinen. Sittemmin markkinoille on tullut tapaturma- ja sairausvakuutuksia, joissa vakuutusmaksukausi voi olla jopa vain yhden kuukauden pituinen. Vakuutetun kannalta ei voida pitää kohtuullisena, että tapaturma- ja sairausvakuutuksen kaltainen vakuutus olisi käytännössä jatkuvasti vakuutuksenantajan irtisanottavissa. Tämän vuoksi 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai sitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa. 

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa riidanalaisista vakuutuksista vain A:ta ja B:tä koskevassa Aikuisturvavakuutuksessa vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi useammassa kuin yhdessä erässä. Vakuutuskirjan 18.4.2021 merkintöjen mukaan vakuutuksen vakuutuskausi on 1.6.2021 – 31.5.2022 ja vuosimaksu alennusten jälkeen yhteensä 609,54 euroa. Vakuutuskirjan kohdan Laskutus mukaan sopimuksen vakuutuskausi on 1.6.2021 – 31.5.2022 ja maksuerä tasasuuruiset 152,36 euroa laskutusjaksojen ollessa 1.6. – 31.8.2021, 1.9. – 30.11.2021, 1.12.2021 – 28.2.2022 ja 1.3. – 31.5.2022.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Aikuisturvavakuutusta koskevassa vakuutuskirjassa ei ole nimenomaisia mainintoja siitä, mikä vakuutuksen vakuutusmaksukausi on. Vakuutuskirjan viimeisellä sivulla olevasta asiakastiedotteesta kuitenkin ilmenee, että vakuutusmaksumuutokset tulevat voimaan vakuutuskauden alusta. Vakuutuskirjan merkintöjen perusteella vakuutuksen vuosimaksu on vahvistettu ennakollisesti ajalle 1.6.2021 – 31.5.2022. Näillä perusteilla lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että kyseessä oleva vakuutus uusiutuu kunakin vuonna 1.6. alkaen, ja vakuutuksen vuosimaksu määrätään mahdolliset maksunkorotukset huomioon ottaen vuosittain etukäteen ajanjaksolle 1.6.–31.5. Vakuutuskirjan ja sopimusehtojen mukaan vakuutusyhtiö ei myöskään ole varannut itselleen oikeutta irtisanoa vakuutus muuna ajankohtana kuin mainitun vuoden mittaisen ajanjakson päättyessä. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta tulkitsee sopimusta siten, että vakuutuskirjaan merkitty vakuutuskausi 1.6.–31.5., jolta vakuutuksen vuosimaksu on ilmoitettu, tarkoittaa nyt kyseessä olevan vakuutuksen osalta myös vakuutuksen vakuutusmaksukautta. Sillä, että vakuutusmaksu on Aikuisturvavakuutuksen osalta sovittu maksettavaksi neljässä tasasuuruisessa erässä kolmen kuukauden mittaisilta laskutuskausilta, ei ole vaikutusta tähän arviointiin. Vakuutusyhtiöllä on näistä syistä ollut vakuutussopimuslain 17 a §:n perusteella oikeus irtisanoa myös puheena oleva vakuutus päättymään 31.5.2022 vakuutusmaksukauden päättyessä.

Riidanlaiset kirjeet on tässä tapauksessa lähetetty A:lle yli kuukautta ennen niissä ilmoitettuja vakuutusten päättymisajankohtia. Tältä osin vakuutusyhtiön kirjeet lähtökohtaisesti täyttävät vakuutussopimuslain 17 a §:ssä irtisanomiselle asetetut muoto- ja määräaikavaatimukset.

Tapaturma- ja sairausvakuutuksen irtisanominen vakuutusyhtiön toimesta on vakuutuksen tyypilliseen elinkaareen nähden poikkeuksellinen toimenpide, jolla on suuri merkitys vakuutetuille. Irtisanomiselle onkin vakuutussopimuslain 17 a §:ssä asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattamatta jättämisen seuraamuksena on, että irtisanominen on mitätön. Kuten vakuutusyhtiökin on todennut, vakuutussopimuslain 17 a §:stä tai muistakaan tämän lain säännöksistä ei ilmene, minkälaista sanamuotoa vakuutuksen irtisanominen edellyttää. Selvää kuitenkin on, että jos vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalle lähettämää kirjettä tai muuta viestiä ei sen sanamuodon puolesta voida pitää sopimuksen irtisanomista koskevan tahdonilmaisun sisältävänä, vakuutusta ei voida katsoa pätevästi irtisanotuksi.

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksen irtisanomisen edellyttävän, että vakuutusyhtiö nimenomaisesti ilmoittaa irtisanovansa vakuutussopimuksen. Erityisesti tilanteissa, joissa irtisanottavan vakuutuksen tilalle tarjotaan uutta vakuutustuotetta, kuluttajavakuutuksenottajan näkökulmasta on tärkeää, että irtisanomisilmoituksen muotoilu on selkeä, jotta vakuutuksenottaja voi tiedon vakuutuksen irtisanomisesta saatuaan ryhtyä toimenpiteisiin vakuutusturvansa ylläpitämiseksi, ja tarvittaessa harkita vakuutustarjousten pyytämistä myös muilta kuin kyseessä olevalta palveluntarjoajalta.

Tässä tapauksessa ”vanhan vakuutuksen” on vakuutusyhtiön A:lle lähettämissä kirjeissä ilmoitettu ”päättyvän” kirjeissä mainittuina ajankohtina, ja vakuutusyhtiön tarjoavan A:lle uutta vakuutusta. Kirjeiden tekstissä ei ainakaan nimenomaisesti mainita sitä vakuutusyhtiön vastineessa esille tuotua seikkaa, että vanhat vakuutustuotteet lakkautetaan uudistuksen yhteydessä. Vakuutuksen uudistuksen vuoksi päättymistä koskevan virkkeen lopussa on asteriski (*). Kirjeiden varsinaisessa tekstissä ei ole mainintoja siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoisi vakuutuksen, vaan tekstissä käydään laajasti läpi muun muassa sitä, että uutta vakuutusta koskevat tiedot löytyvät verkkopalvelusta, ja että vakuutus tulee voimaan laskun maksamalla. Päättyvän vakuutuksen sopimusnumeron kerrotaan ilmenevän verkkopalvelussa olevasta vakuutuskirjasta.  Kirjeiden alareunassa on asteriskilla (*) merkitty, kirjeen leipätekstiä pienemmällä kirjasinkoolla painettu teksti, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on yleisten sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Kirjeissä 25.4. ja 23.6.2022 oleva ilmoitus siitä, että vakuutus päättyy, on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan omiaan luomaan lukijalle mielikuvan siitä, että vakuutuksen päättyminen johtuu suoraan sopimuksen ehdoista, eikä toisena sopijapuolena olevan vakuutusyhtiön toimenpiteestä. Vakuutusyhtiön kirjeet eivät sisällä nimenomaista ilmoitusta siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoo jonkin tietyn vakuutuksen. Vakuutuslautakunta katsoo, että myöskään kirjeissä olevaa ilmoitusta vakuutuksen päättymisestä, jonka kohdalla viitataan kirjeen lopussa pienennetyllä tekstikoolla painettuun otteeseen yleisistä sopimusehdoista, jossa vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen mukaan oleva irtisanomisoikeus on sinänsä yleisellä tasolla mainittu, ei voida pitää konkreettisena ilmoituksena siitä, että vakuutusyhtiö irtisanoo kyseessä olevan vakuutuksen.

Koska vakuutusyhtiön kirjeet eivät ole sisältäneet irtisanomistahdonilmaisua, Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät ne A:n ottamat vakuutukset, joiden päättymistä A on vastustanut, ole päättyneet 31.5. ja 31.7.2022, vaan vakuutukset ovat edelleen A:n vaatimuksen mukaisesti voimassa.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa vielä, että siinäkin tapauksessa, että vakuutusyhtiön kirjeitä voitaisiin pitää irtisanomistahdonilmaisun sisältävinä, niissä siteerattu yleisten sopimusehtojen ehtokohta on sanamuotonsa ”…oikeus irtisanoa vakuutuskauden vaihtuessa…” (kursivointi tässä) mukaan liittynyt tapaturma- ja sairausvakuutuksen sijaan vakuutussopimuslain 16 §:ssä tarkoitetun jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanomiseen. Koska vakuutusyhtiön irtisanomisperusteenaan vetoama ehtokohta ei näin ollen ole koskenut sellaisia tapaturma- ja sairausvakuutuksia, joista A:n osalta on kysymys, irtisanomisia olisi tullut myös tällä perusteella pitää mitättöminä.

Asian näin päättyessä Vakuutuslautakunta ei ota kantaa siihen, onko vakuutusyhtiö laiminlyönyt vakuutustarpeen selvittämistä ja tiedonantoa koskevat velvollisuutensa uusia vakuutuksia A:lle tarjotessaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö kohtelee A:n lausuntopyynnössä mainittuja vakuutussopimuksia edelleen voimassa olevina. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Kummoinen
Niklander
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta