Haku

FINE-049346

Tulosta

Asianumero: FINE-049346 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 01.09.2022

Kaskovakuutus. Kolariturva. Konepellin aukeaminen ajon aikana. Ajoneuvon osasta ajoneuvolle itselleen aiheutunut vahinko. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan 20.3.2022 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan hänen henkilöautonsa konepelti aukesi ajon aikana ja osui auton tuulilasiin sekä kattoon. Vahinkoilmoituksen mukaan auton nopeus oli vahingon sattuessa 60 kilometriä tunnissa. Auton konepelti ei ollut kunnolla kiinni.

Vakuutusyhtiö käsitteli vahingon kolarivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön 5.4.2022 päivätyn korvauspäätöksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ajoneuvon osa on aiheuttanut ajoneuvolle itselleen.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus kieltäytyä korvaamasta ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa vakuutusehdon sanamuodon mukaan, kun vahinko on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen.

Asiakkaan auton konepelti aukesi, kun asiakas oli ajamassa autolla. Asiakas oli erehdyksessä unohtanut lukita konepellin ennen liikkeelle lähtemistään.

Asiakas toteaa valituksessaan, että asiakkaiden tarkoituksena on hankkia vakuutussopimuksella kattava vahinkoturva. Autovakuutukselle on tunnusomaista, että asiakas vakuuttaa auton itsensä tai muun autoa kuljettavan henkilön aiheuttamien vahinkojen varalle.

Vakuutusyhtiön soveltaman rajoitusehdon tarkoituksena on kyseisessä rajoitusehtokohdassa olevat esimerkit huomioiden rajoittaa korvauksia auton kulumisen, huollon puutteen tai käytön virheellisyyden vuoksi hitaasti kehittyvästä tapahtumasta, joka myöhemmin aiheuttaa vahingon. Nyt puheena olevassa vakuutusehtojen kohdassa 4.1 on mainittu rajoituksena muun muassa moottorin vahingoittuminen puutteellisen öljynkierron vuoksi. Tämä on ymmärrettävää, koska vahinko ei synny äkillisesti ja se aiheutuu puutteellisen huollon vuoksi.

Vakuutussopimusta tehtäessä vakuutuksenantajan on annettava tiedot vakuutusehdoista ja erityisesti korvausta rajoittavista ehdoista. Yksittäinen sana ulkoisesta vahingonaiheuttajasta ei voi olla ratkaiseva, vaan koko rajoitusehdon tarkoitus tulee huomioida.

Yleisesti määrittely auton itselleen aiheuttamista vahingoista on erikoinen ja yllättävä. Esimerkiksi huolimattomuuttaan auki jätetyn auton takaoven osuminen autotallin ovenpieleen korvattaisiin, mutta konepellin iskeytyminen autoon ei olisi korvattava vahinko. Koskaan vahingon korvaaminen ei saisi olla riippuvainen sattumanvaraisesta yksittäiseen sanaan perustuvasta ehdosta, eli ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut ajoneuvon itsensä liikkumisesta, ja liikkuminen on ollut vahinkotapahtuman välttämätön edellytys. Konepelti ei olisi ilman liikkumista ja ajoviiman vaikutusta iskeytynyt tuulilasiin ja kattoon. Vahinko on syntynyt yhdellä kertaa äkillisesti tuulen aiheuttaman ajoviiman vaikutuksesta asiakkaan huolimattomuuden vuoksi. Tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Asiakas viittaa valituksessaan Vakuutuslautakunnan lausuntoihin FINE-036057 ja VKL 205/07, joissa on asiakkaan mukaan käsitelty samankaltaista asiaa, kuin mistä nyt on kyse.

Asiakas lisää vielä, että hänen tietoonsa on tullut, että eri vakuutusyhtiöt suhtautuvat nyt puheena olevan kaltaisen vahingon korvaamiseen eri tavoin. Asia on asiakkaan mukaan tärkeä käsitellä uudelleen, koska hyvän asiakaskohtelun vuoksi vakuutusehto ei saisi olla yleisen elämänkokemuksen ja sattumanvaraisen seikan vuoksi vakuutussopimuksen tarkoituksen vastainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että se on käsitellyt vahinkoasian tuulilasin korvattavuuden osalta uudelleen tuulilasivakuutuksesta ja tuulilasille aiheutunut vahinko on korvattu kyseisestä vakuutuksesta.

Asiakkaan ajoneuvon katolle aiheutuneiden vaurioiden osalta vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että kyseessä ei ole kolarivakuutuksen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vahinko on tapahtunut normaaliin liikennöintiin kuuluvan ajamisen aikana. Ajaessa ajoneuvoon kohdistuu ilmavirtauksia, jotka auton konepellin tulisi kestää. Vahingon on aiheuttanut huonosti kiinnitetty konepelti. Konepellin aukeamisen syynä ei ollut törmäys tai muu vastaava ajoneuvoa ulkoapäin äkillisesti vahingoittanut tapahtuma. Vahinko on tapahtunut vakuutusehtojen rajoitusehtokohdan mukaisesti ajoneuvon osasta ajoneuvolle itselleen, eikä vakuutus siten korvaa asiakkaan auton katolle aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, ettei se ota kantaa toisten vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko ajoneuvon katolle aiheutunut vahinko korvattava kolarivakuutuksesta, kun vahinko on tapahtunut konepellin aukeamisesta ajon aikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.5.2017 alkaen) kohdan 4.1 mukaan kolarivakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut
- yhteentörmäys
- tieltä suistuminen
- kaatuminen
- äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkopäin vaikuttanut tapahtuma.

Lisäksi vakuutus korvaa aiheutuneen vahingon, jos ajoneuvo vahingoittuu, kun sitä kuljetetaan muulla kulkuneuvolla.

Kohdan 4.1 alakohdan Rajoitukset mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun
- […]
- se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus
- […].

Asian arviointi

Asiassa on erimielisyyttä siitä, tuleeko auton katolle konepellin aukeamisesta aiheutunut vahinko korvata kolarivakuutuksesta.

Yleisen vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Vastaavasti jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutusehtojen rajoitusehtokohtaan, tulee sen osoittaa rajoitusehdon soveltuvuus tapaukseen.

Vakuutusehtojen mukaan kolarivakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut muun muassa äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1–4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

Asiakkaan valituksessaan viittaamassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa VKL 205/07 on ollut kyse tapauksesta, jossa autolle aiheutui vaurioita konepellin auetessa ajon aikana. Kyseiseen ratkaisusuositukseen liittyvien tapahtumatietojen mukaan auton omistaja oli aukaissut ja sulkenut konepellin käynnistääkseen auton. Auton omistaja epäili, että pakkanen oli aiheuttanut konepellin lukituksen toimimattomuuden, eikä konepelti ollut lukkiutunut kunnolla.  Lautakunta on lausunut kyseisessä tapauksessa, että konepelti on ajoneuvon osa, eikä konepellin autolle aiheuttamia vaurioita voida tämän vuoksi pitää kyseiseen tapaukseen sovellettavan ehtokohdan tarkoittamana ajoneuvoon nähden ulkopuolisen syyn aiheuttamana vahinkona. Lautakunta on todennut kyseisessä ratkaisusuosituksessa lopuksi, että konepellin aukeamisen ei ole osoitettu johtuneen mistään tapaukseen sovellettavien törmäysvakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ulkoisesta syystä.

Vakuutuslautakunta toteaa edellä mainitun tapauksen olevan vahinkomekanismiltaan hyvin samankaltainen nyt puheena olevan vahinkotapahtuman kanssa. Vaikka edellä viitatussa ratkaisusuosituksessa kyseessä olleet vakuutusehdot eivät ole sanamuodoltaan täysin samanlaiset nyt kyseessä olevan tapauksen vakuutusehtojen kanssa, edellyttää korvaussäännös kummassakin tapauksessa vahingon aiheuttaneen syyn olevan äkillinen ja vaikuttaneen vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin. Kummassakin tapauksessa on kyse konepellin aukeamisesta ajoneuvon normaaliin käyttöön liittyvän tavanomaisen ja odotettavissa olevan ilmanvastuksen seurauksena, eikä tapauksissa ole osoitettu, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamasta törmäyksestä tai muusta ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta.

Vakuutuslautakunta ei ole voinut sille asiassa esitetyn selvityksen perusteella todeta, että vahinko johtuisi mistään kolarivakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä tapahtumasta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä korvaamasta vahinkoa.

Asiakkaan auton katto vaurioitui konepellin aukeamisen seurauksena. Näin ollen kyse on kolarivakuutuksen rajoitusehtokohdan tarkoittamasta tilanteesta, jossa ajoneuvon osa on aiheuttanut vahinkoa ajoneuvolle itselleen. Tällaista vahinkoa vakuutuksesta ei korvata, ellei se ole välitön seuraus ehtokohdassa viitatuissa muissa ehtokohdissa mainituista tapahtumista, kuten esimerkiksi törmäysvahingosta. Koska vahingon ei ole aiemmin todetusti katsottu aiheutuneen kolarivakuutuksesta määritellystä vahinkotapahtumasta, ei vahinko voi tulla korvattavaksi myöskään edellä mainitun vakuutusehtojen rajoitusehtokohdan vuoksi.  

Asiakkaan valituksessaan viittaamassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa FINE-036057 on ollut kyse tapauksesta, jossa asiakkaan henkilöauton etupuskuri ja sähköpistoke olivat vaurioituneet sen seurauksena, että asiakas oli aamulla autolla liikkeelle lähtiessään unohtanut ajoneuvonsa lohkolämmittimen sähköjohdon olleen kytkettynä sähkötolppaan. Lautakunta on todennut kyseisessä tapauksessa, että sähköjohdon repäisy on kohdistunut ajoneuvoon ulkoapäin, minkä johdosta vahinkotapahtuman on katsottu aiheutuneen törmäysvakuutusehdoissa tarkoitetusta ulkoisesta syystä. Lisäksi lautakunta on katsonut auton vaurioiden syntyneen kyseisessä tapauksessa äkillisesti, koska lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan auton vauriot syntyivät yhdellä kertaa johdon repäisyn seurauksena. Lautakunta toteaa, että edellä mainitussa ratkaisusuosituksessa vahinkomekanismi on erilainen kuin nyt puheena olevassa tapauksessa, eivätkä ratkaisusuositusten lopputulokset siten ole verrattavissa toisiinsa.

Koska asia ratkeaa edellä mainituilla perusteilla, ei lautakunta katso tarpeelliseksi lausua asiassa esitetyistä muista perusteista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin                                         
Sihteeri Pippola

Jäsenet

Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia