Haku

FINE-049331

Tulosta

Asianumero: FINE-049331 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 30.11.2022

Lakipykälät: 5, 9

Varkaus. Sukset. Loma-asunto. Vakuutuksen voimassaolo. Tilapäinen siirtäminen vakuutuskirjassa mainitusta paikasta. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalta on varastettu kaksi suksiparia loma-asunnon lukitusta varastosta. Varkaus on tapahtunut aikaisintaan 11.2.2022, mutta viimeistään 15.3.2022. Asiakas teki varkaudesta rikosilmoituksen 26.3.2022 poliisille ja vahinkoilmoituksen 5.4.2022 kotivakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 5.5.2022 päivätyllä korvauspäätöksellä, vedoten siihen, ettei loma-asunnolla ollut voimassa irtaimistovakuutusta. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti eli alle vuoden siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan.

Asiakas antoi selvityksen, että sukset on ostettu alkuvuonna 2021 loma-asunnon paikkakunnalta Lapista. Koska asiakas on säilyttänyt suksia vakituisesti loma- asunnossa, ei vakuutusyhtiö korvaa suksien varkautta.

Asiakas on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun ja katsonut valituksessaan 10.5.2022, ettei hänelle ollut vakuutusten myyntitilanteessa kerrottu tällaisesta rajoituksesta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 27.5.2022, että asiakkaan vakuutus on alkanut vakuutusyhtiössä 26.10.2011 ja asiakas on allekirjoittaessaan vakuutusehdotuksen vahvistanut, että hänelle on selostettu vakuutusten keskeinen sisältö olennaisine rajoituksineen ja hän on saanut tuote-esitteet. Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun. Asiakas katsoo, ettei vakuutusyhtiö vakuutuksen myyntitilanteessa tuonut lainkaan esiin ehtoa, jossa todetaan, että tilapäinen tarkoittaa alle vuoden aikaa. Asiakas katsoo, ettei ole saanut tarpeellisia tietoja vakuutuksesta, ja että vakuutussopimus on ollut voimassa sen sisältöisenä kuin hänellä on vakuutuksenottajana saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Asiakas edelleen vaatii vakuutusyhtiötä peruuttamaan kielteisen korvauspäätöksen. Kirjelmöinnin lopuksi asiakas vielä tarkentaa, että suksien ostopäivät ovat 8.4.2020 ja 20.1.2021.

Vakuutusyhtiö toteaa vakuutusturvasta, että asiakas on vakuuttanut vakuutusyhtiössä koti-irtaimistonsa Helsingissä olevassa osoitteessa laajalla kotivakuutuksella. Loma-asuntoa ei ole tuossa vakuutuksessa vakuutettu, eikä se ole muutoinkaan vakuutettuna vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö toteaa erikseen, että asiakkaalla on voimassa matkatavaravakuutus kaikkialla maailmassa lomamatkoilla. Matkatavaravakuutus ei kuitenkaan ole voimassa loma-asunnolla eikä matkoilla vakituisen asuinpaikan ja loma-asunnon välillä, joten matkatavaravakuutusta ei voi käyttää kyseiseen vahinkoon.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut korvauspäätöksessä todettua, ja on lisännyt, että vakituisen osoitteen vakuutus on lisäksi voimassa sellaisen irtaimen osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti alle vuoden siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan.

Koska asiakas on ilmoittanut, että sukset on hankittu loma-ajan asunnon paikkakunnalta alkuvuonna 2021, niitä on säilytetty vakituisesti loma-asunnossa, ne eivät ole ikinä käyneetkään vakuutuskirjassa mainitussa paikassa, eikä niitä ole ollut tarkoitus sinne myöhemminkään siirtää, vakuutusyhtiö katsoo, ettei kotivakuutus ole ollut voimassa suksien osalta.

Tiedonantoväitteen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on valituksessaan väittänyt, ettei vakuutusyhtiön edustaja ole myyntitilanteessa kertonut vakuutuksen rajoituksista lainkaan. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vakuutus on alkanut vakuutusyhtiössä 26.10.2011 ja hänelle on toimitettu 1.7.2011 voimassa ollut tuote-esite, jossa käydään läpi kotivakuutuksen voimassaoloalue. Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvoitteensa, eikä tällöin ole myöskään tapahtunut tiedonantovirhettä. Vakuutusyhtiö katsookin, ettei sillä ole aihetta muuttaa asiassa annettua korvauspäätöstä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vuonna 2011 voimassa olleen vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 20 (Rakennusten ja irtaimistojen vakuutusten yhteiset ehtokohdat) alakohdan 20.3 (Vakuutuksen kohde) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kodin ja loma- omaisuus seuraavasti:
[…]
Ehtokohdan 20.3.2 (Koti-irtaimisto tai huvilairtaimisto) mukainen
- vakuutettujen koti-irtaimisto. Koti-irtaimistolla tarkoitetaan kotita­louden päivittäiseen käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, esimerkiksi huonekaluja, kodin tekstiilejä, vaatteita, taloustavaroita ja kodinkoneita.
[…]

Ehtokohdan 20.4 (Vakuutuksen voimassaolo) mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse asiakkaan loma-asunnolta varastettujen suksien korvaamisesta asiakkaan kotivakuutuksesta. Tarkemmin on kyse kotivakuutuksen voimassaolosta muualla kuin vakuutuskirjaan merkityssä paikassa. Kyse on myös siitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutusta myydessään tiedonantovelvollisuutensa ja onko vakuutuksen katsottava olevan mahdollisen tiedonantovirheen perusteella voimassa ilman voimassaoloa koskevaa aikarajausta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vakuutuksen voimassaoloehto ole suksien osalta täyttynyt.

Asiakkaan toimittaman selvityksen perusteella toinen suksipari on ostettu vuoden 2020 keväällä, toinen vuoden 2021 alussa. Sukset on hankittu loma-asunnon paikkakunnalta Lapista. Suksia on säilytetty suksipussissa loma-asunnon varastossa, eikä niitä ole lainkaan käytetty asiakkaan kotivakuutuksen vakuutuskirjalla mainitussa paikassa. Suksia ei saadun selvityksen perusteella ole ollut tarkoituskaan viedä vakuutuskirjalla mainittuun paikkaan.

Vakuutusehdon 20.4 mukaan vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan. Vakuutusehdossa edellytetään molempien seikkojen, alle vuoden pituisen tilapäisyyden ja vakuutuspaikkaan palautumisen tarkoituksen olemassaoloa. FINE toteaa, että saadun selvityksen perusteella kumpikaan näistä edellytyksistä ei täyty. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiö on voinut evätä vakuutuskorvauksen sillä perusteella, ettei kotivakuutuksen irtaimistoturva ole ollut suksien osalta voimassa loma-asunnolla.

Asiakas on lisäksi vedonnut vakuutusyhtiön tiedonantovirheeseen katsoen, ettei ole saanut tietoa rajoitusehdoista. Asiakas toteaa, että olisi kuljettanut suksipussin kotoa loma-asunnolle, eikä jättänyt sitä varastoon, jos asia olisi hänelle selvitetty.

FINE toteaa, että vakuutussopimus vuonna 2011 tehtäessä voimassa olleen vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot ja vakuutusyhtiön tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Mikäli näin ei ole menetelty, on vakuutuksen katsottava vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan olleen voimassa sen sisältöisenä kuin asiakkaalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiön toimittaman selvityksen perusteella asiakkaalle on kotivakuutussopimuksen myyntitilanteessa 26.10.2011 selostettu vakuutusten sisältö olennaisine rajoituksineen ja annettu tuote-esitteet, kotivakuutuksen osalta 1.7.2011 alkaen voimassa ollut tuoteseloste. Asiakas on tämän vahvistanut allekirjoituksellaan. Tuoteselosteessa selvitetään vakuutuksen keskeinen sisältö ja siinä kiinnitetään huomiota myös vakuutuksen rajoitusehtoihin. Tuoteselosteesta ilmenee, että vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan.

FINE toteaa, ettei asiakas ole väittänytkään yhtiön antaneen hänelle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vakuutusturvan sisällöstä vaan tiedonantovirhettä koskevan väitteen osalta asiassa on kyse vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen perusteella FINE katsoo yhtiön täyttäneen tuon velvollisuutensa, eikä asiassa siten ole perusteita poiketa vakuutusehtojen sisällöstä vakuutuksen voimassaolon osalta. FINEllä ei siten ole perusteita suosittaa korvausta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Paasikoski

Tulosta