Haku

FINE-049176

Tulosta

Asianumero: FINE-049176 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Ennen matkaa alkanut sairaus vai matkasairaus? Matkan keskeytymisestä aiheutuneiden kulujen korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli puolisonsa B:n kanssa palaamassa lomamatkalta Madeiralta 6.12.2021. A käytti lentokentällä tiivistä kasvomaskia ja samalla hän joutui jonottamaan pitkiä aikoja. A:lle tuli jonottaessa kuuma ja heikotuksen tunne ja hän siirtyi jonosta istumaan puolison jäädessä jonottamaan. A päätti ottaa heikkoon oloonsa Dinitri-suihketta, jonka jälkeen hän pyörtyi.

Tapahtuman vuoksi A ja B menettivät alkuperäisen paluulentonsa Suomeen, ja heille syntyi lisäkuluja majoituksesta matkakohteessa sekä lentokenttäkuljetuksista. Korvauksia kustannuksista haettiin matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että A:n ja B:n matkan keskeytymisen on aiheuttanut nitrosuihkeen käytöstä aiheutunut haittavaikutus. Yhtiö toteaa, että nitrosuihke oli määrätty A:lle A:lla jo ennen matkaa olleen sairauden hoitoon. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä vakuutusehtojen tarkoittama on ennen matkaa olleen sairauden tai vamman äkillinen paheneminen, eikä korvausta matkan keskeytymisestä aiheutuneista kustannuksista voida korvata matkavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot ja painottaa, että hänen huonovointisuutensa johtui olosuhteista lentoasemalla eikä hänellä ollut missään vaiheessa mitään sydänoireisiin viittaavaa, kuten rintakipuja. A kertoo, että lentoasemalla oli kuuma ja huono ilma. A oli myös pukeutunut lämpimästi kotimaan olosuhteita ajatellen ja lopuksi vielä FFP2-maski vaikeutti hapen saantia. A ajatteli kokeilla kuitenkin, että auttaisiko nitrosuihke huonovointisuuteen. Hän kertoo, ettei käytä nitroja, koska hän ei ole niitä tarvinnut. Suihke on mukana vain varmuuden vuoksi ja A on saanut reseptin jo vuonna 2018 pallolaajennuksen jälkeen. Nitrosuihke aiheutti kuitenkin äkillisen verenpaineen laskun ja A pyörtyi. Verenpaine palasi nopeasti normaalille tasolle ja A pääsi pois terveysasemalta 1,5 tunnin jälkeen.

A selostaa myös terveysasemalta pääsyn jälkeisiä tapahtumia ja kritisoi vakuutusyhtiön hätäpalvelun toimintaa. Kun vakuutusyhtiöstä ei ollut apua, varasi A:n ja B:n poika vanhemmilleen lennot heti seuraavalle päivälle.

Edellä mainituilla perusteilla A katsoo, että hänen ja B:n matkan keskeytymisen kustannukset tulee korvata matkavakuutuksesta, koska pyörtymisellä ei ollut mitään tekemistä A:n perussairauksien kanssa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvausratkaisu on vakuutusehtojen mukainen eikä sitä ole aihetta muuttaa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että A:n ennen pyörtymistä ottama nitraatti kuuluu lääkeryhmään sepelvaltimotaudin lääke ja lääkkeen käyttöaihe on rintakivun hoito ja kohtausten lyhytkestoinen ehkäisy sepelvaltimotaudissa. Suihkeen käytön vaikutuksena voi olla pitkäkestoinen verenpaineen lasku ja siitä seuraavat tuntemukset, kuten huimaus ja pyörtyminen. Yhtiö toteaa, että A on ottanut jo ennen matkaa olleen sairauden hoitoon tarkoitettua nitrolääkettä oloaan parantamaan, jonka johdosta hänen verenpaineensa lasku on aiheuttanut pyörtymisen ja alkuperäinen lento kotimaahan on menetetty. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä ei siten ole vakuutusehtojen mukainen matkasairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana ja tästä syystä myöskään keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole matkavakuutuksesta korvattavia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko A:n 6.12.2021 pyörtymisessä ollut kysymys ehtojen tarkoittamasta matkasairaudesta vai ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta ja onko tämä sairaus pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 10.2 mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana turvan voimassa ollessa, ja jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana

Vakuutusehtojen kohdan 10.6 mukaan korvausta maksetaan myös hoitokuluista, jotka ovat aiheutuneet jo ennen matkaa olleen sairauden tai vamman äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta tai tilan muutoksesta matkan aikana. Odottamattomuutta arvioidaan lääketieteellisin perustein. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti, ensiapuluonteinen, matkakohteessa annettu hoito enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta, mutta ei muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia, kuten kotiinkuljetuskustannuksia. Sairauden tai vamman odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaisen sairauden tai vamman pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä

Asian arviointi

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana tai jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei ehtojen mukaan kuitenkaan katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

Vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana korvataan matkakohteessa enintään yhden viikon aikana annettu akuutti ensiapuluonteinen hoito, mutta ei muita kustannuksia. Hoitokuluja korvataan vain, mikäli sairauden paheneminen yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköistä tai odotettavissa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu A on menettänyt tajuntansa lentokentällä odottaessaan lentoaan kotimaahan. Lentokentällä oli huono ilmanvaihto ja kuuma ja A tuli lämpimissä vaatteissaan huonovointiseksi. A ajatteli kokeilla, paranisiko hänen vointinsa sillä, että hän ottaa nitrosuihketta. Nitrosuihkeen ottamisen jälkeen A pyörtyi ja ensiavussa tehtyjen tutkimusten jälkeen tultiin siihen tulokseen, että pyörtyminen johtui nitrosuihkeen aiheuttamasta verenpaineen äkillisestä laskusta. A:n vointi koheni pian nitrolääkkeen vaikutuksen lakattua.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan A:n heikotus, ja siihen liittyvä huonovointisuus lentoasemalla on ollut vakuutusehtojen mukainen uusi matkasairaus. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin asiassa esitetyn lääketieteellisen selvityksen perusteella, ettei A olisi todennäköisesti pyörtynyt ja joutunut ensiapuun ilman ottamansa nitrosuihkeen verenpainetta laskevaa vaikutusta. Näin ollen lautakunnan arvioitavaksi tulee, onko nitrosuihkeen aiheuttamaa pyörtymistä pidettävä ehtojen tarkoittamana ennen matkaa olleen sairauden äkillisenä pahenemisena.

Ehtojen mukaan matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:n pyörtyminen ja näin myös matkan keskeytyminen on aiheutunut A:n saamasta reaktiosta nauttimaansa lääkkeeseen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ei A:n pyörtymisessä siten voida katsoa kysymyksessä olleen tilanne, jossa pyörtymisen aiheuttaneita oireita olisi varsinaisesti ilmennyt ennen matkan alkua tai että pyörtyminen olisi johtunut tilasta, jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä. Nitrolääkkeen ottaminen ei muutenkaan ole ollut tilanteessa mitenkään tarkoituksenmukaista lääketieteellisestä näkökulmasta, vaan lääke on päinvastoin otettu tavallaan erehdyksessä. Näin ollen lautakunta toteaa, ettei matkan keskeytyminen ole aiheutunut ennen matkaa alkaneen sairauden äkillisestä pahenemisesta, eikä vakuutusyhtiö voi evätä korvausta esittämillään perusteilla.                                

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen matkan keskeytymisestä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karhu
Koskinen
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia