Haku

FINE-049069

Tulosta

Asianumero: FINE-049069 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2022

Pakastimen jättäminen sulamaan. Kondenssivesi. Vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaana olevan asumisoikeusyhdistyksen asukas oli tilannut huoneiston muuttosiivouksen siivousliikkeeltä. Yrityksen työntekijä oli ottanut jääkaappipakastimen virtajohdon irti ja jättänyt pakastimen sulamaan ovi auki, minkä seurauksena sulamisvedet olivat valuneet keittiön lattialle. Vahinko havaittiin, kun huoneistoon oli menty tekemään remonttia.

Asiakas haki korvausta kiinteistövakuutuksesta vahingon seurauksena huoneiston kiinteälle sisustukselle sekä rakenteille aiheutuneista vahingoista. Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö epäsi korvauksen, koska vahingon syyksi ei ollut osoitettu äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa vaan vahinko oli aiheutunut vähitellen, kun pakastin oli jätetty sulamaan.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon uudelleen vedoten Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 503/05, jossa vuokralaisen aiheuttama vastaava vahinko tuli korvattavaksi omistajan kotivakuutuksesta. Asiakas perusteli näkemystään sillä, että samalla tavoin kuin tuossa aiemmassa tapauksessa vuokralainen on katsottu omistajaan nähden ulkopuoliseksi henkilöksi vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioitaessa, on osakas, vuokralainen tai muu taho kiinteistön omistajaan eli kiinteistövakuutuksen vakuutuksenottajaan nähden ulkopuolinen henkilö. Asiakas katsoi vahingon olevan äkillinen ja ennalta arvaamaton ja kuuluvan siten korvattavaksi kyseiset vahingon kattavasta kiinteistövakuutuksesta.

Vastauksessaan yhtiö totesi olevan hyvin todennäköistä, että kun pakastin jätetään sulamaan ilman valvontaa, sulamisvedet valuvat pakastimesta ulos aiheuttaen vahingon. Sulaminen oli lisäksi tapahtunut vähitellen. Kyseessä ei siten ollut äkillinen eikä ennalta arvaamaton tapahtuma. Vastaavin perustein asiaa arvioitiin myös yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.

Asiakkaan valitus

Ratkaisusuosituspyynnössään asiakas uudisti aiemmin vakuutusyhtiölle esittämänsä perustelut vahingon korvaamiseksi. Vakuutusyhtiön vastineessaan viittaaman kondenssivettä koskevan rajoitusehdon osalta asiakas totesi lisäksi, että pakastimeen sen normaalin toiminnan seurauksena kertynyt jää pysyy kiinteässä olomuodossa niin kauan, kunnes se sulatetaan hallitusti tai se sulaa jonkin vahinkotapahtuman takia. Asiakas katsoi, ettei tapauksessa ole kyse hitaasti aiheutuneesta kondenssiveden aiheuttamasta vahingosta ja että pakastimen sulamisvahingoissa vahinko aiheutuu äkillisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kertasi tapahtumatiedot todeten, että muuttosiivouksen tekoon tilattu siivooja oli ottanut jääkaappipakastimen virtajohdon irti ja jättänyt pakastimen oven auki. Tämän seurauksena pakastimeen kondensoitunut jää oli vedeksi sulaessaan valunut lattialle, koska sulamisvesiä ei ollut kerätty astiaan tai muutoin ohjattu muualle kuin lattialle.

Vakuutusehtojen osalta yhtiö totesi, ettei vahinko täytä vuoto- ja LVI-turvassa määriteltyjä korvattavuuden edellytyksiä, koska kyseessä ei ole vakuutusehdoissa tarkoitettu kiinteällä liitännällä vesijohtoverkkoon kytketystä käyttölaitteesta.

Muuta vahinkotapahtumaa koskevan turvan osalta yhtiö totesi, että siitä korvataan muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei erikseen nimettyjä ilmiöitä koskevien turvien kohdalla ole rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Yhtiö totesi, että vuoto- ja LVI-turvaan sisältyy vähitellen tapahtuvasta syystä tai kondenssivedestä aiheutuvia vahinkoja koskeva rajoitusehto, ja koska pakastimen lämpötila on noussut ja jää sulanut vähitellen virran katkaisemisen jälkeen, on vahinko aiheutunut rajoitusehdossa mainitusta vähitellen tapahtuvasta syystä. Lisäksi yhtiö totesi, ettei vuotovahingon aiheuttanut vesi voi tässä olla muuta kuin kondenssivettä, joten myös tästä syystä vahinko rajautuu korvauksen ulkopuolelle. Yhtiö myös viittasi lämpötilan tai ilman kosteuden muutoksista tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuvia vahinkoja koskevaan rajoitusehtoon muun vahinkotapahtuman turvassa. Lopuksi yhtiö katsoi, ettei ole ennalta arvaamatonta, että vettä valuu sulamaan jätetystä pakastimesta lattialle, ellei veden sinne päätymistä ole jollain tavalla estetty. Tässä tapauksessa näin ei ollut tehty, joten vahinko ei ollut ennalta arvaamaton vaan odotettava seuraus pakastimen sulattamisesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, katsotaanko vakuutuksesta korvattavaksi äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi vahingoksi se, kun vakuutuksenottajaan nähden ulkopuolinen taho jättää pakastimen sulamaan siten, että sulamisvedet voivat esteettä valua lattialle. Lisäksi kysymys on vähitellen tapahtuvia ilmiöitä ja kondenssivettä koskevien rajoitusehtojen soveltumisesta tapaukseen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Asiassa sovellettavien, vuonna 2021 voimassa olleiden kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdassa 5 (Vakuutusturva) todetaan, että vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

Kohdan 5.3 (Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto) mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
- vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta. Tukkeutumisvahingolla tarkoitetaan vahinkoa, jossa vesi ei tukoksen takia pääse vapaasti virtaamaan viemärissä eteenpäin, patoutuu ja tulvii huonetilaan kaivosta, altaasta tai poistoputken liitoksesta. Viemärin tukkeutumisesta ei ole kyse silloin, kun vesi ei pääse lainkaan viemäriin
- vuotovahinko, joka aiheutuu käyttölaitteesta vuotaneesta vedestä. Käyttölaitteella tarkoitetaan esimerkiksi pyykin- tai astianpesukonetta, joka on kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon ja liitetty vesijohtoon sulkuventtiilillä.

Vuoto- ja LVI-turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä
- kondenssivedestä
[…]

Kohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.
[…]

Muualla 5. luvussa korvattavuuden ulkopuolelle rajattujen vahinkojen lisäksi Muun vahinkotapahtuman turvasta ei korvata muun muassa vahinkoa, joka aiheutuu kulumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, pölystä, noesta, hajusta, lämpötilan tai ilman kosteuden muutoksista, kutistumisesta, haihtumisesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asian arviointi

Vahingon sattumiseen johtaneet olosuhteet ja tapahtumat ovat asiassa riidattomat. Huoneiston asukas oli tilannut muuttosiivouksen, jonka yhteydessä siivousliikkeen työntekijä oli irrottanut jääkaappipakastimen virtajohdon ja jättänyt pakastimen sulamaan ovi auki. Tämän seurauksena sulamisvedet olivat valuneet lattialle vaurioittaen huoneiston pinnoitteita ja rakenteita.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon aiheuttanut laite ei ole vuoto- ja LVI-turvassa mainittu ja tarkoitettu käyttölaite, joten vahinko ei voi tulla korvattavaksi kyseisestä turvasta. Vahingon korvattavuuden kannalta keskeinen kysymys asiassa on, katsotaanko tapauksessa olevan kyse muun vahinkotapahtuman turvasta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta omaisuusvahingosta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että pakastimessa olevan jään sulaminen ja sulamisveden valuminen lattialle ei ole tässä ennalta arvaamatonta vaan kyseessä on toiminnan odotettavissa oleva ja lisäksi rajoitusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu, vähitellen ja kondenssivedestä aiheutunut seuraus. Asiakkaan näkemyksen mukaan, koska vahingon on aiheuttanut vakuutuksenottajaan nähden ulkopuolinen henkilö, kyseessä on vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton ja siten korvattava vahinko.

Asiakas on myös viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 503/05, jossa oli kyse vastaavanlaisesta vahingosta. Tuossa tapauksessa lautakunta suositti korvaamaan osakkaan vakuutuksesta vahingon, joka oli aiheutunut vuokralaisen jätettyä pakastimen sulamaan. Lautakunta totesi tuolloin muun muassa, että ulkopuolisen tekijän tietoisuus vahingon aiheutumisesta tai sen mahdollisuudesta ei välttämättä merkitse sitä, että kyseessä ei olisi korvattava vakuutustapahtuma. Lisäksi lautakunta totesi, että kuten varkauksissa ja murroissa, myös tuolloin käsillä olleessa tapauksessa oli kyse siitä, että vakuutuksenottajatahoon nähden ulkopuolinen henkilö oli normaalihuolellisesta menettelystä poikkeavalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdassa 5 asetetaan korvattavuuden edellytykseksi kaikkien turvien osalta, että kyse on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneesta suoranaisesta omaisuusvahingosta. Ennalta arvaamattomuuden osalta lautakunta katsoo vakiintuneen pääsäännön olevan, että sitä koskeva arviointi ja tulkinta tapahtuu objektiivisin perustein, ei vakuutetun subjektiivisesta näkökulmasta. Vakuutusehtojen tulkinnassa omaksuttu objektiivisen arvioinnin lähtökohta ilmenee osaltaan myös omaisuusvakuutuksissa yleisen asennus- ja rakennusvirheitä koskevan rajoitusehdon tulkinnassa. Tyypillisesti sillä, kuka virheen on tehnyt tai onko vakuutettu ollut virheestä tietoinen, ei ole merkitystä rajoitusehdon soveltamisen kannalta, vaan kyse on tuolloinkin objektiivisesta arvioinnista.

Lautakunta katsoo ennalta arvaamattomuuden objektiivisen arvioinnin korostuvan rikko- ja vuotovahingoissa sekä näihin rinnastuvissa vahinkotapahtumissa. Lisäksi lautakunta katsoo, että ennalta arvaamattomuuden merkitystä on kunkin vahinkolajin kohdalla arvioitava tuon kyseisen vahinkolajin omista lähtökohdista käsin. Näin ollen vahingon tai sen aiheuttaneen tapahtuman ennalta arvaamattomuuden tosiasiallinen merkitys korvattavuusarvioinnissa voi perustellusti poiketa eri vahinkolajien kohdalla. Esimerkiksi siitä, että omaisuusrikosvakuutuksista korvataan vakuutettuun nähden ulkopuolisen henkilön tietoisella toiminnallaan aiheuttamia vahinkoja, ei ole suoraan tehtävissä johtopäätöstä ennalta arvaamattomuuden tulkinnasta muissa vahinkolajeissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan korvattavuusarvioinnissa on huomioitava yhtäältä tapauskohtaisesti määräytyvät vahinkotilanteeseen liittyvät seikat, toisaalta vahingon ja sen aiheuttaneen tapahtuman ennalta arvaamattomuudelle juuri käsiteltävänä olevan vakuutusturvan osalta merkitykselliset näkökohdat.

Vahingon aiheutumiseen johtaneiden olosuhteiden osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että osapuolten toimittamasta selvityksestä ei tarkemmin ilmene osakkaan tilaaman siivoustyön sisältö ja siihen kuuluneet toimenpiteet yleisesti tai erityisesti jääkaappipakastimen osalta. Riidattomien tapahtumatietojen perusteella pakastimen jättäminen sulamaan on kuitenkin ollut siivouksen tekijän tietoinen tarkoitus, joten lautakunta katsoo kosteusvahingon aiheutumisen olleen tässä objektiivisesti arvioiden siivousyrityksen toiminnan odotettavissa oleva ja hyvin ilmeinen seuraus, eikä vahinkotapahtuman aiheutumiseen liity mitään sellaista ennalta arvaamatonta tapahtumaa tai vahinkoseuraamusta, jota vahingon korvaaminen muun vahinkotapahtuman turvasta edellyttäisi. Arvioiden asiaa kokonaisuutena ja pitäen lähtökohtana ennalta arvaamattomuuden objektiivista tulkintaa lautakunta katsoo, että kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattava ennalta arvaamaton vahinko siitäkään huolimatta, että se on tullut kiinteistön omistavalle vakuutuksenottajalle yllätyksenä ja on ollut tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Mitä tulee vahinkotapahtuman äkillisyydestä sekä vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneita vahinkoja koskevasta rajoitusehdosta esitettyyn, katsoo lautakunta rajoitusehdon määrittävän ja täsmentävän sitä, millaiset vahingot eivät täytä korvaussäännöksen edellyttämää äkillisyyden vaatimusta. Lautakunta toteaa yleisesti, että niin vuotovahinkoja kuin muita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia omaisuusvahinkojakin koskevista vakuutusturvista tyypillisesti korvataan myös vahinkoja, joissa vahinkoseuraamuksen aiheutuminen esimerkiksi putki- tai laiterikon seurauksena on kestänyt huomattavankin pitkään. Vastaavasti kuin ennalta arvaamattomuuden osalta on edellä todettu, lautakunta katsookin, että myös äkillisyyden merkitystä on arvioitava kulloinkin kyseessä olevan vahinkolajin omista lähtökohdista käsin, ja että tuo arviointi ei ole tehtävissä pelkästään vahinkoseuraamuksen syntymiseen kuluneen ajan perusteella. Lautakunnan näkemyksen mukaan silloin, kun pakastimen sulamisen aiheuttaa jokin ennalta arvaamaton tapahtuma, tästä aiheutuvissa kosteusvaurioissa on kyse korvaussäännöksen tarkoittamasta äkillisestä vahingosta, johon myöskään vähitellen tapahtuvia ilmiöitä koskeva rajoitusehto ei sovellu.

Kondenssivettä koskevan rajoitusehdon osalta lautakunta toteaa lisäksi, että kyseinen rajoitusehto määrittää vuoto- ja LVI-turvasta korvattavien vahinkojen piiriä. Huomioiden, että vahinko rajautuu kyseisen turvan ulkopuolelle jo sen korvaussäännöksen perusteella ja että niin vuotovakuutukset kuin äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta olevat vakuutukset vakiintuneesti korvaavat myös putkesta tai laitteesta korvausedellytykset muutoin täyttävällä tavalla vuotaneen kondenssiveden aiheuttamia vahinkoja, ei vakuutusyhtiö tässä voi vedota kyseiseen rajoitusehtoon muuta vahinkotapahtumaa koskevan turvan osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Korpelainen

Jäsenet:
Kankkunen
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia