Haku

FINE-048930

Tulosta

Asianumero: FINE-048930 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2022

Matkan peruuntuminen. Peruuntumisen johdosta korvattavat kustannukset. Kuuluuko matkakohdemaan vaatimuksesta ennen matkaa otettu koronavirustesti eli covid-19-virustesti korvata matkustajavakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaat ovat olleet lähdössä matkalle Thaimaahan 3.2.2022–18.2.2022. Matkakohde vaati pakollisen koronavirustestin eli covid-19-virustestin maahan saapumisen edellytyksenä. Asiakkaille suoritettiin testit kotimaassa 1.2.2022. Molempien asiakkaiden testit osoittautuivat positiivisiksi. He joutuivat peruuttaman matkan. Asiakkaat hakivat korvausta matkustajavakuutuksesta siltä osin kuin matkanjärjestäjä ei suorittanut maksunpalautuksia. Lisäksi asiakkaat hakivat korvausta etukäteen maksetusta lentokentän parkkimaksusta, Suomessa otetuista koronavirustesteistä ja etukäteen maksetuista, matkan aikana Thaimaassa suoritettaviksi vaadituista, koronavirustesteistä.

Vakuutusyhtiö suoritti korvauspäätöksien 7.3.2022 ja 14.3.2022 mukaan korvauksen asiakkaiden suoritettavaksi jääneistä sellaisista kuluista, joita matkatoimisto ei hyvittänyt asiakkaille. Lisäksi korvattiin asiakkaiden etukäteen varaama ja maksama lentokentän parkkipaikan maksu sekä etukäteen Thaimaahan maksetut Thaimaassa matkan aikana suoritettavaksi tarkoitetut koronavirustestit. Vakuutusyhtiö ei korvannut ennen matkaa tehtyjä pakollisia koronavirustestejä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaat vaativat, että ennen matkaa otetut koronavirustestit korvataan matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisesta aiheutuneina kuluina.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa kielteisen kantansa korvattavuuteen ja toteaa, että ennen matkaa tehdyt koronavirustestit eivät ole vakuutusehtojen mukaisesti korvattavia kustannuksia.

Sopimusehdot

Tapauksessa sovellettavaksi tulevat matkustajavakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Vakuutusehtojen kohdan F300.4.3.1 (Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen) mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti mm. vakuutetun tai muun kohdassa F300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Vakuutusehtojen kohdan F300.5.2 (Matkan peruuntuminen) mukaan, matkan peruuntumisesta korvataan ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matka- tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. Vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai palveluntarjoajalle matkan peruuntumisesta. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta saamatta jäänyt hyvitys.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko asiakkaat oikeutettuja korvaukseen ennen matkaa otetuista koronavirustesteistä, jotka on otettu matkakohteeseen pääsemiseksi kohdemaan vaatimuksesta.

Käsillä olevassa tapauksessa asiakkaille on korvattu ne matka- ja majoituskulut, joista asiakkaat eivät ole saaneet matkanjärjestäjältä maksunpalautusta. Lisäksi asiakkaille on korvattu etukäteen matkan ajaksi maksettu lentokentän parkkipaikkamaksu. Asiakkaat ovat myös saaneet korvaukset matkakohteen vaatimuksesta etukäteen ostetuista, matkan aikana Thaimaassa suoritettavaksi tarkoitetuista koronavirustesteistä, jotka jäivät käyttämättä matkan peruuntuessa. Riidanalaiseksi on jäänyt ennen matkaa Suomessa otettujen koronavirustestien korvattavuus.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia ja vahinkotapahtumasta aiheutuneita kuluja, jotka vakuutussopimuksen ja ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisesta korvataan ainoastaan ne välittömät kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan matka tai sopimusehtojen mukaan vastuussa. Matkustajavakuutuksen ehdoissa on määritelty ne kulut, joita matkan peruuntumisen johdosta korvataan. Matkustamisesta voi kuitenkin aiheutua myös muunlaisia kustannuksia, esimerkiksi ennen matkaa otettavat matkakohteen vaatimat rokotukset ja testit. FINE katsoo, että matkakohteen maahantuloa varten vaatimat Suomessa otetut koronavirustestit eivät ole nyt käsiteltävänä olevassa tilanteessa sellaisia kuluja, jotka käsillä olevien matkustajavakuutusehtojen mukaan tulisivat korvattavaksi matkan peruuntumiskuluina.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös olla korvaamatta matkan peruuntumisen johdosta asiakkaiden ennen matkaa Suomessa otettuja koronavirustestejä, on vakuutusehtojen mukainen. FINE toteaa lisäksi selvyyden vuoksi, että etukäteen ostetut, matkan aikana Thaimaassa suoritettavaksi tarkoitetut koronavirustestit, jotka matkan peruuntumisen vuoksi jäivät käyttämättä, arvioidaan vakuutuksesta eri lailla matkan peruuntuessa kuin matkustamista varten etukäteen tehdyt koronavirustestit.

FINE katsoo, ettei sillä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin

 
 
   

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia