Haku

FINE-048888

Tulosta

Asianumero: FINE-048888 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Lakipykälät: 9, 70, 76

Kahden vuoden sääntö. Ryhmäetuvakuutus. Markkinoinnissa annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Asiakas As. Oy on ollut 1.10.2019 alkaen vakuutettuna Z Oy:n ottamassa oikeusturvavakuutuksessa. Vakuutuksenantajana on vakuutusyhtiö V Oy. Oikeusturvavakuutukseen on 1.10.2021 lisätty laajennus, jonka myötä oikeusturvaedun voi saada myös perustajaurakoitsijaan kohdistuvissa riita-asioissa. Asiakkaan mukaan oikeusturvavakuutusta on markkinoitu siten, että oikeusturvaedun voi saada myös perustajaurakoitsijariitoihin, jos taloyhtiö on ollut niin kutsutun oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta. Asiakas on hakenut oikeusturvaetua tällaiseen riitaan 1.10.2021 vakuutusyhtiöltä, mutta vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun, koska vakuutusturvan laajennus ei ole vielä ollut käytettävissä riita-asiaan vakuutusehtojen kahden vuoden säännön vuoksi.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja katsoo, että sen ilmoittama vahinkotapahtuma tulisi korvata vakuutusyhtiö V Oy:n edustajan Z Oy:n oikeusturvavakuutuksen markkinoinnissa antamien tietojen mukaisesti. Markkinoinnissa annettujen tietojen mukaan ”Oikeusturvavakuutus kattaa ns. gryndeririidat (riita perustajaurakoitsijaa kohtaan) erillisellä 30.000 euron vakuutusmäärällä sekä omavastuulla vähintään 3.000 euroa / 15 %. Turvaa voi saada 1.10.2021 alkaen, kun taloyhtiö on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus ja riita-asia ovat tapahtuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.”

Vakuutusta on edelleen markkinoitu Z Oy:n lehdistötiedotteessa 21.9.2021: ”Tähän asti oikeusturvavakuutuksen asiakasetumme vakuutusmäärä on ollut 50.000 euroa. Jatkossa vakuutusmäärä nousee yhteensä 80.000 euroon. Tästä summasta gryndeririitoihin on käytettävissä 30.000 euroa. Laajennukset tulevat voimaan 1.10.2021 tai taloyhtiökohtaisesti tätä myöhemmin. Oikeusturva-asiakaseturyhmän jäsenyyden kestosta sekä ryhmävakuutuksen ehdoista riippuu, mistä alkaen laajennettu turva on käytettävissä.”

Z Oy:n tiedotteessa kiinteistöasiakkaille vakuutusmuutoksista vuodelle 2022 Z Oy on tiedottanut seuraavasti: ”Ehtolaajennukset ja suurempi vakuutusmäärä ovat käytettävissä 1.10.2021 alkaen, kunhan taloyhtiö on ollut ryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus ja riita-asiat ovat tapahtuneet em. laajennusten voimassaoloaikana liittyen gryndeririitoihin.” Vastaavan sisältöinen tiedoksianto vakuutuksen korvausehdoista löytyy myös edellä mainituista Z Oy:n vakuutusesitteistä.

As. Oy on ollut Z Oy:n oikeusturvaryhmän jäsenenä 1.1.2019 alkaen. As. Oy on 2.3.2022 toimittanut Z Oy:lle vahinkoilmoituksen koskien oikeusturvavakuutuksesta korvattavaa riitaa perustajaurakoitsijaa kohtaan ja pyytänyt Z Oy:tä toimittamaan korvauspäätöksen. Z Oy toimitti 2.5.2022 päivätyn kielteisen korvauspäätöksen 5.5.2022. Z Oy ja vakuutusyhtiö V Oy ovat jättäneet noudattamatta vakuutussopimuslain 70 §:n mukaista yhden kuukauden aikarajaa. Vakuutussopimuslaissa annettua yhden kuukauden aikarajaa rikottuaan vakuutusyhtiö on 2.5.2022 päivätyssä kielteisessä korvauspäätöksessään perustellut päätöstään seuraavasti: ”Vakuutusturvan laajennus on vahinkotapahtuman sattuessa ollut voimassa alle kaksi vuotta, eikä riidan peruste ole tapahtunut laajennuksen voimassaoloaikana.” Eli kielteinen korvauspäätös on perusteltu vakuutusyhtiön edustajan Z Oy:n tiedotteessa (suora lainaus edellä) ja vakuutusesitteissä tai-sanan jälkeen tiedoksi annetuilla korvausehdoilla.

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön edustaja Z Oy on tiedotteessaan ja vakuutusesitteissään antanut As. Oy:lle tiedoksi, että oikeusturvavakuutuksen ehtolaajennukset ja suurempi vakuutusmäärä ovat käytettävissä 1.10.2021 alkaen, kunhan taloyhtiö on ollut ryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta. Taloyhtiö on toimittanut vahinkoilmoituksen 2.3.2022, jolloin taloyhtiö oli ollut ryhmän jäsenenä yhtäjaksoisesti 2 vuotta ja 5 kuukautta.

Koska vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen perustelut ovat ristiriidassa Z Oy:n vakuutuksen markkinoinnissa antamien vakuutustietojen kanssa, on As. Oy:lle annettu virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja. Asiakas viittaa vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää esitetyn vaatimuksen oikeusturvaedun myöntämisestä asunto-osakeyhtiön ja grynderin väliseen riitaan seuraavin perustein.

As. Oy on vakuutettuna vakuutusyhtiön myöntämässä oikeusturvavakuutuksessa. Vakuutus sisältää laajennuksen, joka lisää grynderien kanssa käytävät riidat (eli riidat perustajaurakoitsijaa kohtaan) tietyillä ehdoilla oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin.

Asiakas on hakenut oikeusturvaetua grynderin kanssa käytävään riitaan. Vakuutusturvan laajennus ei ole kuitenkaan vielä ollut käytettävissä tähän riita-asiaan vakuutusehtojen kahden vuoden säännön vuoksi. Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Asiakas on vedonnut asiassa siihen, että asiakkaalle on annettu virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa vakuutuksen sisällöstä.

Tiedot vakuutuksesta ja sovellettavista vakuutusehdoista

Vakuutusyhtiö on myöntänyt 1.1.2019 alkaen Z Oy:lle oikeusturvavakuutuksen. Vakuutuksenottajana on Z Oy. Kyse on ryhmäoikeusturvavakuutuksesta, joka on suunnattu muun muassa asunto-osakeyhtiöille. Vakuutusturvan piiriin kuuluvia yhtiöitä ovat muun muassa asunto-osakeyhtiölaissa määritellyt asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat liittyneet kirjallisesti Z Oy:n oikeusturvavakuutusryhmään.

Asiakas As. Oy on liittynyt tähän ryhmään 1.10.2019. Oikeusturvavakuutukseen on 1.10.2021 lisätty laajennus koskien perustajaurakoitsijaa kohtaan kohdistuvia vaatimuksia. Laajennuksen mukaan perustajaurakoitsijaan kohdistuvien vaatimusten osalta riidan perusteen katsotaan syntyneen, kun yhtiön hallinto luovutetaan perustajaurakoitsijalta taloyhtiölle.

Keskeiset vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä yhtiön kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 6 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kohdan 6 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Edelleen kohdan 6 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Vakuutusehtojen kohdan 9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuutuksista.

Vakuutusyhtiön päätös

Tässä tapauksessa asiakas on hakenut oikeusturvaetua Z Oy:n ryhmäoikeusturvavakuutuksesta. Kyseessä on riita perustajaurakoitsija S Oy:tä vastaan. Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle vakuutustapahtuman sattuneen 1.10.2021, jolloin asiassa esitetyt vaatimukset on kiistetty. Oikeusturvavakuutukseen on samana päivänä eli 1.10.2021 lisätty laajennus, jonka mukaan perustajaurakoitsijaan kohdistuvien vaatimusten osalta riidan perusteen katsotaan syntyneen, kun yhtiön hallinto luovutetaan perustajaurakoitsijalta taloyhtiölle.

Vahinkoon sovelletaan kuitenkin oikeusturvavakuutuksen ns. kahden vuoden sääntöä, jonka mukaan riidan perusteen tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaolon aikana, jos vakuutus ei vahingon sattuessa ole ollut vastaavansisältöisenä voimassa kahta vuotta. Ehdon tarkoituksena on estää jälkivakuuttaminen eli se, että vakuutus otetaan vasta siinä vaiheessa, kun oikeusturvavahingon tiedetään olevan tulossa tai ainakin se on selvästi ennakoitavissa.

Tässä tapauksessa oikeusturvavakuutus on ollut asiakkaan hyväksi voimassa tasan kaksi vuotta, kun vahinko on sattunut. Kuitenkin oikeusturvavakuutus on ollut vain yhden päivän voimassa sen sisältöisenä, että se kattaisi grynderin kanssa käytävät riidat. Saatujen selvitysten mukaan riidan peruste eli yhtiön hallinnon luovuttaminen perustajaurakoitsijalta taloyhtiölle on sattunut ennen kuin gryndeririitoja koskeva laajennus on ollut osaksi oikeusturvavakuutusta.

Oikeusturvavakuutus ei ole vahingon sattuessa siten ollut gryndeririidat sisältävänä voimassa kahta vuotta eikä myöskään perusteesta lähtien. Ehdon mukaan kahden vuoden säännössä edellytetään vastaavansisältöisen vakuutuksen voimassaoloa joko kaksi vuotta tai riidan perusteesta lukien. Tämä edellytys ei täyty, jolloin vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakas hakee vakuutuskorvausta myös sillä perusteella, että se on saanut vakuutuksen korvauspiiristä virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, kun Z Oy on ilmoittanut ryhmän jäsenille gryndeririitoja koskevasta laajennuksesta. Jos vakuutuksesta on annettu harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa, niin vakuutus on vakuutussopimuslain mukaan voimassa sen sisältöisenä, kuin asiakkaalla on ollut saamiensa tietojen perusteella aihetta käsittää (vakuutussopimuslain 9 ja 76 §).

Tältä osin vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on lausuntopyynnön liitteenä toimittanut yhtenä saamanaan tietolähteenä Z Oy:n lakiasiainjohtajan haastattelun. Lakiasiainjohtajan mukaan laajennukset tulevat voimaan 1.10.2021 tai taloyhtiökohtaisesti tätä myöhemmin. Oikeusturva-asiakaseturyhmän jäsenyyden kestosta sekä ryhmäetuvakuutuksen ehdoista riippuu, mistä alkaen laajennettu turva on käytettävissä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on saanut oikean tiedon laajennuksen sisällöstä, eikä sillä ole ollut perusteltua aihetta käsittää, että gryndeririidat olisivat korvattavissa, kunhan vain vakuutustapahtuma on sattunut laajennuksen alkamisen jälkeen.

Vaikka lautakunta vastoin vakuutusyhtiön käsitystä katsoisi, että asiakas on saanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, vahinko ei silti tule korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta. Lausuntopyynnön ja asiakirjojen perusteella on selvää, että asiakaskin on katsonut ja käsittänyt, että jotta vahinko kuuluisi gryndeririitoja koskevan laajennuksen piiriin, vakuutustapahtuman tulee olla tapahtunut laajennuksen voimaantulon jälkeen eli aikaisintaan 1.10.2021. Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että heidän tapauksessaan vakuutustapahtuma on sattunut juuri tuona päivänä eli 1.10.2021. Asiakas on kuitenkin liittänyt lausuntopyyntöönsä taloyhtiön edustajan sekä Z Oy:n välistä viestintää oikeusturvavakuutuksen käytöstä. Lausuntopyynnön liitteessä (s. 25) taloyhtiön edustaja kirjoittaa: ”As. Oy on 4.1.2021 riitauttanut perustajaosakkaan eli S Oy:n kanssa Kuluttajariitalautakuntaan toimitetulla valituksella. Riitautuminen koskee tekemättömiä vuosi- eli takuukorjauksia.”

Vakuutusyhtiö katsoo, että asia on riitautunut viimeistään 4.1.2021, kun taloyhtiö on vienyt asian kuluttajariitalautakuntaan, eli vakuutusturvan laajennus ei ole ollut voimassa riidan syntymisen aikana. Lisäksi taloyhtiö ei tuolloin ole ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä kahta vuotta (1.10.2019–4.1.2021). Näin ollen riita-asiaa ei korvata vakuutuksesta. Jos asiakas on eri mieltä riitautumisen päivämäärästä, vakuutusyhtiö pyytää asiakasta toimittamaan kuluttajariitalautakuntaan toimitetun kirjelmän sekä grynderin vastauksen lautakuntaan.

Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää lausunnonpyytäjän vaatimuksen perusteettomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko asiakkaalle myöntää oikeusturvaetu sen ja perustajaurakoitsijan väliseen riita-asiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslaki (543/1994)

9 § Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Asian arviointi

Asiassa asiakas, As. Oy, on ollut vakuutettuna Z Oy:n ottamassa ryhmäetuoikeusturvavakuutuksessa 1.10.2019 lukien. Vakuutuksen myöntäjänä on vakuutusyhtiö V Oy. As. Oy on 1.10.2021 hakenut vakuutusyhtiöltä oikeusturvaedun myöntämistä sen ja perustajaosakkaan väliseen riita-asiaan. Riita koskee tekemättömiä takuukorjauksia. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen sillä perusteella, että vakuutus ei ole ollut vastaavansisältöisenä voimassa kahta vuotta eikä vakuutustapahtuma ole tapahtunut laajennuksen voimaantulon jälkeen. Asiakas puolestaan katsoo, että vakuutusturvan laajennusta on markkinoitu harhaanjohtavasti, minkä vuoksi oikeusturvaetu tulisi myöntää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Oikeusturvavakuutukseen tehtyä perustajaurakoitsijoita koskevaa laajennusta on markkinoitu muun muassa lehdistötiedotteella (21.9.2021), jossa on todettu, että ”laajennukset tulevat voimaan 1.10.2021 tai taloyhtiökohtaisesti tätä myöhemmin. Oikeusturva-asiakaseturyhmän jäsenyyden kestosta sekä ryhmävakuutuksen ehdoista riippuu, mistä alkaen laajennettu turva on käytettävissä.” Laajennuksesta on tiedotettu edelleen Z Oy:n kiinteistöasiakkaille kohdistamassa tiedotteessa, jossa on todettu, että ”oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä nousi 1.10.2021 lukien 80.000 euroon ilman kustannusvaikutusta loppuvuodeksi 2021 kaikille ryhmän jäsenille. Tästä summasta gryndeririitoihin (perustajaurakoitsija) on käytettävissä 30.000 euroa, omavastuu on 15 %, mutta kuitenkin vähintään 3000 euroa. Muiden asioiden osalta vakuutusmäärä on 80.000 euroa. Ehtolaajennukset ja suurempi vakuutusmäärä ovat käytettävissä 1.10.2021 alkaen, kunhan taloyhtiö on ollut ryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus ja riita-asiat ovat tapahtuneet em. laajennusten voimassaoloaikana liittyen gryndeririitoihin.” Vastaavasti Z Oy:n oikeusturvavakuutusta koskevassa markkinointiesitteessä on todettu esitteen ensimmäisellä sivulla korostetulla fontilla, että ”vakuutus kattaa myös gryndeririidat erillisellä vakuutusmäärällä sekä omavastuulla. Turvaa voi saada, kun taloyhtiö on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus tai riita-asiat ovat tapahtuneet em. laajennusten voimassaoloaikana.” Esitteessä on tämän jälkeen muun muassa lueteltu, mitä vakuutus korvaa. Esitteen kolmannella sivulla on kerrottu tuotteen uudet ominaisuudet 1.10.2021 alkaen. Tähän alle on listattu perustajaurakoitsijariidat, joiden osalta on kirjattu ”turvaa voi saada 1.10.2021 alkaen, kun taloyhtiö on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus ja riita-asia ovat tapahtuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.” (alleviivaus alkuperäinen).

Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä olevan oikeusturvavakuutuksen laajennusta perustajaosakasriitoihin on markkinoitu vakuutetulle useassa eri lähteessä. Tiedotteissa ja esitteessä on todettu, että vakuutus kattaa niin kutsutut gryndeririidat. Tämän lisäksi on todettu, että laajennus on käytettävissä 1.10.2021 alkaen, jos taloyhtiö on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta tai kohteen hallinnonluovutus tai riita-asiat ovat tapahtuneet laajennusten voimassaoloaikana. Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tiedotteissa tai markkinointiesitteessä ei ole otettu kantaa mahdollisiin rajoitusehtoihin tai siihen, että laajennukseen sovelletaan oikeusturvavakuutuksen tavanomaisia vakuutusehtoja. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että vakuutettu on perustellusti markkinointiaineistosta voinut saada sen käsityksen, että vakuutusturvan laajennus gryndeririitoihin on käytettävissä, jos taloyhtiö on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä yli kaksi vuotta 1.10.2021.

As. Oy on liittynyt oikeusturvaryhmään 1.10.2019, jolloin se on ollut oikeusturvaryhmän jäsenenä kaksi vuotta ja yhden päivän 1.10.2021. Vakuutusyhtiö tai Z Oy ei ole tapauksessa osoittanut, että vakuutetulle olisi annettu muuta tietoa kuin yllä mainitut seikat. Näin ollen lautakunta katsoo vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin nojalla, että vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutetun hyväksi sen sisältöisenä kuin hänellä oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, ja vakuutetulle tulisi myöntää oikeusturvaetu vakuutetun ja perustajaurakoitsijan väliseen riita-asiaan. Vakuutuslautakunta toteaa edelleen, että asian ratketessa edellä mainituin tavoin, asiassa ei ole merkitystä sillä, että riita on mahdollisesti syntynyt jo ennen oikeusturvavakuutuksen laajennusosan voimaantuloa 1.10.2021.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään oikeusturvaedun asiakkaan ja perustajaurakoitsijan väliseen riita-asiaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta