Haku

FINE-048809

Tulosta

Asianumero: FINE-048809 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.09.2022

Auton moottorin vaurioituminen. Puutteellisesta öljynkierrosta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajamalla tiellä oli ollut jäästä aiheutuneita syviä monttuja. Auton rengas oli osunut monttuun ja auton öljypohja oli vaurioitunut. Asiakas pysähtyi noin 300 metrin päähän törmäyskohdasta. Korjaamolla todettiin, että terävä kivi oli iskeytynyt läpi auton öljypohjasta, jonka vuoksi moottoriöljyä oli päässyt valumaan alustaan. Korjaamon mukaan moottori oli leikannut kiinni käytyään ilman öljyä. Moottorissa oli laajat vauriot.

Vakuutusyhtiö korvasi törmäyksestä moottorin öljypohjaan ja airbagin osiin aiheutuneet vauriot. Moottorin vaurioiden osalta vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen rajoitusehtoon puutteellisesta öljynkierrosta.  

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Autolla ei ollut ajettu ilman öljyä, vaan törmäys oli aiheuttanut öljyvuodon, jonka johdosta moottori oli vaurioitunut. Öljyvuodon syy-seuraussuhde törmäykseen oli selkeä. Autoa ei ollut mahdollista parkkeerata keskelle liikennöityä tietä.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempaa päätöstään, vaan katsoi, että puutteellisen öljynkierron seurauksena aiheutuneet vahingot on vakuutusehdoissa kategorisesti rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, riippumatta siitä, onko asiakas menetellyt huolellisesti.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta auton korjauskuluista. Autolla ei jatkettu ajoa muutoin kuin turvalliseen paikkaan pysäköinnin vuoksi. Asiakkaan mielestä korvauksen epääminen öljynkierron puutteellisuuden vuoksi on ymmärrettävää, jos on toimittu vastuuttomasti tai jatkettu ajoa tahallisesti. Sen sijaan tuntuu kohtuuttomalta, että asiakas joutuu maksajaksi varmistettuaan tilanteen turvallisuuden. Asiakas on lisäksi tuonut esiin asiakaspalvelun huonon saavutettavuuden käsittelyn aikana.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin päätöksiin sekä toteaa, että rajoitusehto puutteellisesta öljynkierrosta on sisällöltään yksiselitteinen ja liittyy yksinomaan moottorin tekniikkaan. Tässä tapauksessa auton moottorin vaurioituminen kiinnileikkaamisen seurauksena aiheutui korjaamon mukaan puutteellisesta öljynkierrosta. Ehdon soveltaminen ei ole sidoksissa siihen, toimiiko asiakas huolellisesti tai vastuullisesti.

Sopimusehdot

Autovakuutuksen 1.4.2021 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

  • tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
  • tien sortumisesta
  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.11 (Esinevakuutuksen yhteiset rajoitukset) alakohdan 2 mukaan kolarointiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle tai väärästä polttoaineesta moottorille tai polttoainejärjestelmälle tai polttoainejärjestelmän tai muun nestejärjestelmän (esim. hydrauliikka) likaantumisesta, likaamisesta tai rikkoutumisesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys asiakkaan autolle aiheutuneen moottorivaurion korvattavuudesta. Auton öljypohjaan oli iskeytynyt kivi, jonka vuoksi moottoriöljyä oli päässyt vuotamaan ulos moottorista. Moottori oli vaurioitunut öljyn vähyyden vuoksi.

Vakuutusyhtiö oli katsonut korvattavaksi auton öljypohjalle törmäyksestä aiheutuneen vaurion. Moottorivaurion osalta vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa vahinkoa, joka aiheutuu puutteellisesta öljynkierrosta ajoneuvon moottorille.

Asiakas on katsonut moottorivaurion olleen suorassa yhteydessä törmäykseen. Asiakas on korostanut toimineensa vastuullisesti ja matkustajien turvallisuuden varmistaen pysäköidessään auton noin 300 metrin päähän törmäyskohdasta.

FINEn Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että vakuutusyhtiöllä on oikeus vedota puutteellista öljyn tai jäähdytysnesteen kiertoa koskevaan rajoitusehtoon silloinkin, kun asiakas ei ole menetellyt huolimattomasti. Tämä käy ilmi esimerkiksi Vakuutuslautakunnan antamista ratkaisusuosituksista tapauksissa VKL 207/06 ja VKL 870/04 sekä käsittelyn aiemmissa vaiheissa esillä olleessa tapauksessa VKL 125/04. Rajoitusehdon soveltamisen edellytyksenä ei ole rajoitusehdon sanamuodon mukaan asiakkaan menettely tai muut vahinkotilanteen olosuhteet, vaan pelkästään moottorin vaurioitumisen syy. Rajoitusehto tulee sovellettavaksi, kun moottorin vaurioituminen on aiheutunut puutteellisesta öljynkierrosta, riippumatta siitä, mikä öljyn puuttumisen syynä on ollut.

Asiakas on katsonut, että rajoitusehdon soveltaminen tässä tilanteessa johtaa kohtuuttomuuteen. FINE toteaa, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia ja tapauksessa sovellettu rajoitus on autovakuutuksissa yleisesti käytetty ja tavanomainen. Näillä perusteilla ja huomioiden myös rajoitusehdon soveltamista koskevan vakiintuneen ratkaisukäytännön FINE katsoo, että ehdon soveltaminen ei tässä tapauksessa johda kohtuuttomuuteen.

Edellä selostamillaan perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia