Haku

FINE-048786

Tulosta

Asianumero: FINE-048786 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Kiinteistönomistajan vastuu. Tuottamus. Kaatuminen kaiteettomissa ulkoportaissa. Tuliko kaatumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1945) oli 18.2.2022 poistumassa yksityiseltä lääkäriasemalta kaihileikkauksen jälkeen. A ei nähnyt leikatulla silmällä verihyytymän takia, joten hänen näöstään puuttui syvyysulottuvuus. A astui harhaan kiinteistön ulkoportaissa, löi päänsä ja loukkasi molemmat polvensa. A esitti tapahtuneen johdosta korvausvaatimuksen kiinteistönomistajalle, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 29.3.2022. Yhtiö katsoi, ettei A:n kaatuminen ollut johtunut kiinteistönomistajan puolella olleesta virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Portaiden kunnossa tai turvallisuudessa ei ollut mitään huomautettavaa, ja kiinteistön alueella on myös esteetön uloskäynti, joka kiertää portaat. Kiinteistönomistajalle ei siten ollut syntynyt A:n henkilövahingosta korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätös ei muuttunut yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että kiinteistön portaat ovat turvallisuudeltaan puutteelliset, koska niistä puuttuu kaiteet. Portaat ovat leveydeltään erilaisia, mikä yllättää helposti ja saattaa aiheuttaa täysin näkevänkin kaatumisen. A vaatii korvausta henkilövahingosta aiheutuneista kustannuksista sekä kivusta ja särystä.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta toimittamassaan lisäkirjelmässä A katsoo, että kiinteistönomistajan tulee kiinnittää erityistä huomiota kiinteistön turvallisuuteen, jos se vuokraa tilansa yksityiselle lääkäriasemalle. Myös niiden lääkäriaseman potilaiden, joille on tehty kaihileikkaus, tulee voida liikkua kiinteistöllä turvallisesti, etenkin kuin kaihileikkauspotilaat tyypillisesti ovat iäkkäitä, ehkä jo huonojalkaisiakin, ja heidän refleksinsä ovat hitaita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa.

Yhtiö toteaa, että kiinteistön ovesta poistuttaessa on käytettävissä esteetön kulkureitti. Mahdollista on myös laskeutua portaita pitkin katutasolle. Portaissa on joko kaksi tai kolme porrasta ennen katutasoa, riippuen siitä, astutaanko ovesta suoraan eteenpäin vai hieman oikealle. Portaat ovat kiviportaat, ja askelmat ovat saman levyiset. Alimpana on hieman pidempi tasanne. Portaiden vieressä ei ole kaidetta.

Kiinteistö on rakennettu vuonna 1980. Suomen Rakentamismääräyskokoelma F1 1978 (Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi) sisältää määräyksiä ja ohjeita kaiteista ja portaista. Kyseisten määräysten kaavio 6 sisältää luiskan ja portaiden suunnittelun. Portaiden osalta todetaan, että kyse on suosituksista. Kaiteen asentamista portaikon viereen ei siten ole edellytetty, vaan kyse on ollut suosituksesta. Kohteen kiinteistö- ja palvelupäällikön tiedossa ei ole, että kyseisissä portaissa olisi aiemmin tapahtunut vahinkoja.

Yhtiö katsoo, ettei kiinteistön kunnossa tai rakenteissa ole turvallisuuspuutetta, vaan portaikko on rakentamismääräysten mukainen. Kyseessä on puhtaasti tapaturmainen vahinko, josta ketään ulkopuolista ei voida pitää korvausvelvollisena. Näin ollen vahinko ei tule kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kiinteistönomistajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus 3.5.2022 ja sen liitteinä A:n kiinteistönomistajayrityksen toimitusjohtajalle asiasta lähettämä viesti ja toimitusjohtajan vastaus
 • vakuutusyhtiön vastine 8.6.2022
 • A:n lisäkirjelmä 28.6.2022
 • kiinteistönomistajan vahinkoilmoitus 1.3.2022 (sähköpostiviesti)
 • A:n vakuutusyhtiölle laatima kirjallinen selvitys vahingosta 28.2.2022
 • kiinteistönomistajan lisäselvitys vakuutusyhtiölle 7.3.2022
 • sähköpostikirjeenvaihtoa vakuutusyhtiön ja kiinteistönomistajan välillä 1.3.2022–28.3.2022
 • huoltoyhtiön selvitys kiinteistön kunnossapidosta ennen vahingon sattumista
 • pohjapiirros kiinteistön 1. kerroksesta
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 29.3.2022
 • A:n muutoksenhaku vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 6.4.2022
 • vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisu 29.4.2022
 • Suomen rakentamismääräyskokoelma, määräykset ja ohjeet 1978, F1, Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi
 • kulutositteita
 • valokuvia A:n vammoista
 • valokuva vahinkopaikasta
 • vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jolle siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2022 alkaen) kohdan 2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä korvausvelvollisen taholta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että yleiseen käyttöön tarkoitetun liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Rakenteiden osalta tulee ottaa huomioon erityisesti se, että liikekiinteistön alueella liikkuu myös iäkkäitä henkilöitä sekä liikunta- ja näkövammaisia.

A on ilmoittanut astuneensa harhaan ja kaatuneensa kiinteistön ulkoportaissa, koska portaissa ei ollut tuen ottamista varten kaidetta, eikä A juuri tehdyn kaihileikkauksen vuoksi nähnyt portaita kunnolla. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu valokuva ulkoportaista, joissa vahinko sattui. Kyseessä ovat matalat kiviportaat, joiden askelmat ovat saman levyisiä lukuun ottamatta alinta porrasta, joka on hieman leveämpi. Portaissa ei ole kaidetta eikä porrasaskelmia ole erikseen merkitty. Vaihtoehtoisena poistumisreittinä kiinteistöltä on lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan kaiteella varustettu luiska. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan kiinteistönomistajan tiedossa ei ole, että portaissa olisi aiemmin tapahtunut henkilövahinkoon johtaneita kaatumisia.

Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät kyseessä olevan kiinteistön rakentamisajan rakennusmääräykset ole velvoittaneet asentamaan kaidetta portaisiin. Kyseessä ei siten ole määräysten vastainen rakenne. Lautakunta toteaa edelleen, että kiinteistöllä on vaihtoehtoisena kulkureittinä kaiteella varustettu luiska, jota voivat käyttää liikkumiseen ne, jotka esimerkiksi iän, liikuntaesteen, näkövamman tai muun syyn johdosta eivät voi liikkua kaiteettomissa portaissa. Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistön ulkoportaat, joissa A kaatui, ovat rakenteeltaan asianmukaiset ja riittävän turvalliset. Lautakunta katsoo, ettei A:n henkilövahinko ole ollut seurausta kiinteistönomistajan virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa eikä kiinteistönomistajalle ole siten syntynyt vahingosta korvausvastuuta. Kysymyksessä on ollut tapaturmainen kaatuminen, josta kenellekään ei synny korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei tule korvattavaksi kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Laine

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia