Haku

FINE-048752

Tulosta

Asianumero: FINE-048752 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2022

Ajoneuvon käypä arvo. Ajoneuvon aiempien korjausten vaikutus käypään arvoon. Lunastusetu. Hankintahetken käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi 20.10.2021 nelivetoisella Subaru Forester -henkilöautollaan (vm. 2012, käyttöönotto 5/2012, ajettu 222.187 km) sohjoista metsätietä pitkin. Auto suistui tieltä ja osui puuhun. Auto vaurioitui laajasti. Vakuutusyhtiö määritteli auton käyväksi arvoksi 13.400 euroa.

Vakuutusyhtiö maksoi 13.12.2021 päivätyllä päätöksellään kaskovakuutuksesta lunastuskorvausta lunastussopimuksen mukaiset 13.400 euroa. Tästä summasta otettiin 200 euron omavastuuvähennys. Maksusta suoritettiin ajoneuvon omistajalle 5.816,70 euroa ja vakuutuksenottajalle 7.383,30 euroa. Lunastusetuvakuutuksesta ei maksettu korvausta.

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja valitti päätöksestä vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakumenettelyyn. Asiakkaan mukaan auto oli hyvin siisti ja siihen oli vaihdettu vähän käytetty moottori vain reilu kuukausi ennen vaurioitumista. Autoon oli tehty muitakin korjauksia ja osien vaihtoja, jotka pitäisi ottaa huomioon käyvän arvon määrityksessä.

Asiakas ihmetteli myös, eikö hänellä olevasta lunastusetuvakuutuksesta makseta korvausta. Asiakas kuitenkin katsoi, että vaikka vakuutusyhtiö pitäisi hankintahintaa käyvän arvon korvauksen ylärajana, niin käypä arvo voi olla myös hankintahintaa suurempi, jos autoon on tehty suuria remontteja tai vastaavaa. Asiakas myös vetosi antamiinsa selvityksiin vastaavien myytyjen autojen hinnoista.

Vakuutusyhtiö antoi sisäisessä muutoksenhakumenettelyssään 27.4.2022 päivätyn ratkaisun, jossa katsoi lunastuskorvauksen olevan vakuutusehtojen ja -sopimuksen mukainen ja riittävä.

Ratkaisussa vedottiin vakuutusyhtiön tarkastajan 19.11.2021 päivättyyn lausuntoon, jonka mukaan asiakas osti auton 29.7.2020 hintaan 13.400 euroa. Autosta rikkoutui heinäkuussa 2021 moottori, joka vaihdettiin. Vaihtomoottorin arvo asennuksineen oli autoliikkeen vastaantulon jälkeen ollut 4.100 euroa. Tarkastajan lausunnon mukaan vaihtomoottorin hinta ei nosta auton arvoa ylitse markkinahinnan. Vakuutusyhtiö totesi, että lausunnossa listatut vertailuajoneuvot vastaavat vaurioitunutta ajoneuvoa. Reilussa vuodessa auton arvo lähtökohtaisesti laskee, mutta vaihtomoottorin vaihdon takia päästään enintään ostohetken hintaan 13.400 euroa.

Vakuutusyhtiö totesi lisäksi, että ajoneuvon käypä arvo on katsottu samaksi kuin ajoneuvon hankintahetken käypä arvo 13.400 euroa, joten lunastusedusta ei tule maksettavaa vakuutusehtojen mukainen korvauksen yläraja huomioiden.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön määrittämän 13.400 euron lunastushintaan, koska autoon oli asennettu vaihtomoottori vain reilu kuukausi ennen vahinkoa, ja autoon oli tehty muitakin korjauksia. Asiakas katsoo, että vastaavia autoja on myyty korkeampaan hintaan ja vaatii lunastusarvon korottamista 1.000 eurolla. Huomioiden suoritetut korjaukset ja auton arvon normaali alenema, on korotus oikeudenmukainen ja kohtuullinen.

Lisävastauksessaan asiakas on perustellut vaatimustaan vielä sillä, että auton oston jälkeen on tehty tuulilasin vaihto sekä asiakkaan omina töinä akun, kaikkien jarrupalojen sekä takajarrulevyjen ja -kenkien vaihdot. Lisäksi autoon on tehty tavanomaiset huollot.

Asiakas ihmettelee vahinkotarkastajan auton kunnosta antamaa arviota, joka on kaikissa käyvän arvon lausunnon kohdissa arvioitu viisiportaisella asteikolla tasolle 3, vaikka asiakas esitti korjattuihin kohtiin perustuen tasoa 4. Asiakkaan mukaan myös vakuutusyhtiön vastineessa olleista myynti-ilmoituksen kuvista näkee, että auto on erittäin siisti niin ulkoa kuin sisältä. Tämä oli myös vaikuttanut ostohetken ostopäätökseen.

Asiakas kritisoi vahinkotarkastajan lausunnossa merkintää suuresta polttoaineen kulutuksesta hintaa alentavana tekijänä. Asiakkaan mukaan polttoaineen kulutus on nelivetoisissa autoissa hieman muita suurempaa, mutta tämä on täysin hyväksyttävää ja kuuluu nelivetoisten autojen ominaisuuksiin. Asiakas ilmoittaa selvittäneensä, että auton hinnan alenema yhdessä vuodessa on aina autokohtaista, mutta normaalisti n. 1.500–2.000 euron paikkeilla. Koska nelivetoisia autoja on vaikea korvata sähköisellä versiolla, nelivetoiset autot ovat edelleen haluttuja, eivätkä niiden hinnat ole pudonneet samalla tavalla kuin muiden autojen.

Asiakkaan mielestä vahinkotarkastaja ei ole listauksessaan huomioinut hänen toimittamiaan tietoja vastaavista myytävistä ja myydyistä autoista. Edelleen asiakas katsoo, että vaihtomoottorin vaihto ei ole vain käypää arvoa ylläpitävä tapahtuma, vaan käypää arvoa nostava tekijä. Tässä tapauksessa vaihtomoottori oli vain vähän ajettu ja sitä on pidettävä lähes uutta moottoria vastaavana.

Vastineessa vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset viitaten antamiinsa päätöksiin ja lausuu lisäksi seuraavaa. Kaskovakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varustein. Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määrittäessä otetaan huomioon muun muassa merkin ja mallin markkinahinnat, vuosimalli, käyttöikä, ajetut kilometrit, varusteet ja yksilöllinen kunto. Ajoneuvossa on paljon kuluvia osia ja ajoneuvon huolto on sen normaalia kunnossapitoa. Huolto- ja korjaustoimenpiteet, jotka on tehty liikennekelpoisuuden ylläpitämiseksi, ovat välttämättömiä, eivätkä korota käypää arvoa suoraan sillä rahamäärällä, joka niihin on käytetty.

Vakuutusyhtiö toteaa vakuutetun listanneen vastauksessaan ajoneuvon huoltotoimina rikkoutuneen tuulilasin vaihdon, heikon akun vaihdon, nokka-akselin solenoidimekanismin korjauksen, kaasuläppäkotelon puhdistuksen, moottoriöljyn/suodattimen vaihdon sekä jarrupalojen ja takaosan jarrulevyjen ja kenkien vaihdon. Kaikki vakuutetun kertomat toimet ovat normaalia ajoneuvon huoltoa, jolla on tarkoitus pitää ajoneuvo ajokuntoisena. Ilman tarvittavia ajokelpoisuuden säilyttäviä huoltotoimia näillä olisi ajoneuvon arvoa alentava vaikutus.

Ajoneuvon moottori on rikkoutunut heinäkuussa 2021 ja ajoneuvon myynyt liike on tullut osittain kuluissa vastaan. Kuitenkaan vaihtomoottorin hinta ei nosta ajoneuvon arvoa yli markkinahinnan eli pelkkä moottorin vaihto ei vaikuta ajoneuvon käypään arvoon huoltoon käytetyllä rahamäärällä. Reilussa vuodessa ajoneuvon arvo lähtökohtaisesti laskee. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vaihtomoottorin takia kuitenkin päästään ostohetken hintaan 13.400 euroa.

Vahinkotarkastaja on ajoneuvon käypää arvoa määrittäessään käyttänyt arvioinnin pohjana ajoneuvon yksilöllistä kuntoa ja verrannut ajoneuvoa useiden vastaavien ajoneuvojen hintoihin. Vakuutetun ajoneuvon mittarilukema on ollut 222.187 km. Vahinkotarkastaja on ottanut huomioon ajoneuvon hintaa nostavina tekijöinä vaihdetun moottorin ja nelivedon. Ajoneuvon yksilöllisen kunnon, iän, ajomäärän, varustetason sekä vertailukohteiden hinnoittelutietojen perusteella vahinkotarkastaja on arvioinut ajoneuvon käyväksi arvoksi ennen vahinkoa enintään 13.400 euroa, mikä vastaa ajoneuvon ostohintaa.

Vakuutetun esittämien verrokkiajoneuvojen pyyntihinnat vaihtelevat 12.890 (mittarilukema 220.000 km) - 20.390 euron (mittarilukema 53.000 km) välillä. Huomionarvoista näissä on, että yli 200.000 km ajetuilla ajoneuvoilla pyyntihinta on tavallisesti alle 13.000 euroa. Vakuutetun esittämät verrokkiajoneuvot eivät vakuutusyhtiön mielestä vastaa hänen ajoneuvonsa ominaisuuksia, eivätkä näitä koskevat hintatiedot osoita vakuutetun ajoneuvon käypää arvoa tarkastajan määrittämää korkeammaksi.

Lunastusetuvakuutuksen ehtojen mukaan käytettynä hankitusta ajoneuvosta ei korvata enempää kuin sen hankintahetken käypä arvo. Traficomin mukaan asiakas on ostanut ajoneuvon 29.07.2020. Myynti-ilmoituksessa 28.07.2020 ajoneuvon pyyntihinta on ollut 13.400 euroa ja tämä on ollut ajoneuvon kauppahinta. Vakuutusyhtiö ei pidä yleisen elämänkokemuksen mukaan uskottavana, että ajoneuvosta olisi maksettu enemmän kuin autoliikkeen ilmoituksessa ollut pyyntihinta. Lunastusetuvakuutuksesta ei näin ollen voida maksaa lisäkorvausta yli hankintahetken käyvän arvon.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3 (Esinevakuutukset) alakohdan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle
1. tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
[…]

Ehtokohdan 3.8 (Lunastusetuvakuutus) mukaan lunastusetuvakuutus on kohtien 3.1–3.7 mukaisia vakuutuksia täydentävä esinevakuutus, josta maksetaan lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi, jos korvauksen edellytykset näiden ehtojen mukaisesti täyttyvät. Korvaus käyvän arvon osalta maksetaan vahinkotyypin mukaan määräytyvästä esinevakuutuksesta.
[…]

Ehtokohdan 3.8.2 (Lisäkorvauksena enintään 30 prosenttia käyvästä arvosta) mukaan, jos ajoneuvo ei täytä Lunastusetuvakuutuksen mukaisia uuden ajoneuvon korvauksen ehtoja, Lunastusetuvakuutuksen mukaisessa korvauksessa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on 30 prosenttia kohdassa 5.5.3 määritellystä ajoneuvon käyvästä arvosta.

Ehtokohdan 3.8.3 (Korvauksen yläraja) mukaan kokonaiskorvauksen yläraja on kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon hankintahetken käteishinta tai sen ajankohdan hinta, kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä, jos korvaus maksetaan kohdan 3.8.1 mukaisesti. Käytettynä hankitusta ajoneuvosta ei korvata kuitenkaan enempää kuin sen hankintahetken käypä arvo.
[…]

Ehtokohdan 5 (Korvaussäännökset) alakohdan 5.4 (Vahingon määrä) mukaan vahingon määrä on vakuutuksen kohteen korjauskustannukset, jos vakuutuksen kohteen korjaaminen näiden vakuutusehtojen mukaisesti on kannattavaa.

Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen, moottoripyörien, kevyiden ja matkailuperävaunujen korjaaminen ei ole kannattavaa, jos ajoneuvon korjauskustannukset ylittävät 70 % ajoneuvon käyvästä arvosta vakuutustapahtuman sattumispäivänä.
[…]

Jos ajoneuvon korjaaminen ei ole kannattavaa, on vahingon määrä ajoneuvolla ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja sillä vakuutustapahtuman jälkeen olevan käyvän arvon erotus. Jos vakuutukseen sisältyy lunastus etuvakuutus, luetaan edellä mainittuun vahingon määrään mukaan lunastusedun osuus.
[…]

Ehtokohdan 5.5.3 (Käypä arvo) mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varustein (katso kohta 5.4).

Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.
[…]

Ehtokohdan 5.5.5 (Korvauksen maksaminen) mukaan vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa
[…]
3. lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, mikä ajoneuvon käypä arvo oli vahinkohetkellä. Kyse on myös auton kunnostustoimenpiteiden merkityksestä käypää arvoa määritettäessä. Lunastusedun osalta kyse on auton käyvän arvon suuruudesta hankintahetkellä.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vahingon määrästä on vakuutuskorvausta hakevalla. Lisäkorvausta käyvän arvon osalta saadakseen asiakkaan tulisi siis kyetä osoittamaan, että hänen autonsa käypä arvo on vahinkohetkellä ollut suurempi kuin vakuutusyhtiön määrittelemä 13.400 euroa.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti arvioitaessa ajoneuvon käypää arvoa. Tämän lisäksi käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon myös kyseisen vaurioituneen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Lisäksi erityisesti autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät suoraan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, sillä näihin hintoihin sisältyy todennäköistä käteismyyntihintaa vastaavaan käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä.

Vakuutuskäytännössä käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien autojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen auton yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypään arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Ajoneuvon kunto on merkittävä tekijä ajoneuvon hinnoittelussa, mutta sitä ei voi kuitenkaan yksinään pitää hinnanmääräytymisen perusteena. Ajoneuvon kunnostamiseen tai lisävarusteisiin käytetyt varat eivät korota käypää arvoa vastaavalla määrällä. Myöskään auton aiempi ostohinta ei sellaisenaan osoita sen vahinkohetkisen käyvän arvon suuruutta.

Kyseessä on vuonna 2012 käyttöön otettu Subaru Forester -henkilöauto, jonka mittarilukema on vahinkotapahtuman sattuessa ollut 222.187 km. Auton kunnon osalta FINE toteaa, että vahinkotarkastaja on lausunnossaan katsonut ajoneuvon vastaavan tasoa 3, mikä merkitsee ajoneuvon ikään nähden normaalia kuntoa. Asiakas on pitänyt autoaan tavallista parempikuntoisena ja viittaa reilun vuoden takaiseen myynti-ilmoitukseen. FINE kuitenkin katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että ajoneuvon kunto olisi ollut vahinkotarkastajan arvioimaa parempi. Lisäksi on huomioitava, että tämän ikäisissä autoissa ajokilometrit ja käyttöönottovuosi ovat käyvän arvon määrityksessä ratkaisevimpia, kun taas auton kunnolla on verraten vähäinen merkitys.

FINEn näkemyksen mukaan tässä tapauksessa käyvän arvon arvioinnissa on otettava huomioon, että osapuolten esittämän vertailuaineiston perusteella yli 200.000 km ajettujen vuonna 2012 käyttöön otettujen Subaru Foresterien hintataso on noin 12.900 euroa, mikä on alhaisempi kuin vakuutusyhtiön arvioima 13.400 euroa. Asiakkaan valituksessa vedotut hintatiedot ovat pääosin koskeneet olennaisesti vähemmän ajettuja ajoneuvoa.

Asiakkaan auto on otettu käyttöön vuonna 2012 ja sen ajokilometrit ovat olleet 222.187 km. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on arvioinut käyväksi arvoksi saman määrän kuin asiakkaan hieman yli vuotta ennen vahingon sattumista autosta maksama ostohinta on ollut. FINE katsoo, että asiakkaan autoon asennettu vaihtomoottori on sinänsä nostanut ajoneuvon käypää arvoa, mutta auton arvo on toisaalta samalla laskenut ajokilometrien ja auton iän lisääntymisen myötä. FINE katsoo, että asiassa jää näyttämättä, että asiakkaan mukaan noin 40.000 kilometriä ajettu vaihtomoottori korottaisi ajoneuvon käypää arvoa vakuutusyhtiön määrittämää 13.400 euroa korkeammaksi. Asiakkaan mainitsemat muut huoltotoimenpiteet ovat FINEn näkemyksen mukaan olleet välttämättömiä auton liikennekelpoisuuden säilyttämiselle, eikä niillä ole olennaista vaikutusta käyvän arvon arviointiin. FINE katsoo edellä mainituilla perusteilla tapauksessa jäävän näyttämättä, että auton käypä arvo olisi vahingon sattumishetkellä ylittänyt vakuutusyhtiön arvioiman 13.400 euroa.

Lunastusetuvakuutuksesta maksettavan korvauksen ylärajaa koskevan ehtokohdan 3.8.3 mukaan käytettynä hankitusta ajoneuvosta ei korvata enempää kuin sen hankintahetken käypä arvo. FINE pitää hankintahetken käypää arvoa arvioitaessa vahvana näyttönä henkilöautosta maksettua ostohintaa, joka on tässä tapauksessa vastannut myynti-ilmoituksen hintapyyntöä. FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että henkilöauton auton käypä arvo hankintahetkellä on ollut korkeampi kuin 13.400 euroa. Tämän perusteella myöskään lunastusetuvakuutuksesta ei jää tässä tapauksessa korvattavaa. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on näistä syistä pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Paasikoski

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia