Haku

FINE-048647

Tulosta

Asianumero: FINE-048647 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2022

Liukastuminen. Selvitykset. Kiinteistönomistajan vastuu. . Oliko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 25.1.2022 noin kello 12:30 ja loukkasi itsensä. Ilmoituksen mukaan liukastumispaikka oli autokatoksen kulmalla, johon oli edellisten päivien aikana valunut sulamisvettä autokatoksen rännistä ja pakkasen tultua sulamisvesi oli jäätynyt peilijääksi.  Korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että vakuutuksenottaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta kiinteistön alueella asianmukaisesti. Kiinteistön piha oli hiekoitettu vahinkoa edeltävän päivän aamuna koneellisesti ja portaat oli harjattu ja hiekoitettu käsin. Vahinkopäivän aamuna huoltoyhtiö oli käynyt kiinteistön pihalla ja todennut, että piha on turvallinen ja hyvässä hiekassa. Tällöin ei ole havaittu ränneistä valuneen veden muodostamaa jäistä aluetta. Huoltomiehen käynnillä vahinkotapahtuman jälkeen kyseinen vahinkopaikka oli vahvassa sepelissä. Säätila on ollut plussan puolella reilun asteen verran 24.1.2022 ja vahinkopäivänä 25.1.2022 on koko päivän ollut pakkasta noin -4 astetta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen. Asiakas kertoo, että piha oli liukastumiskohdassa jäinen ja hiekoittamaton. Asiakas toteaa, että silminnäkijän lausunto ja huollon selvitys ovat ristiriitaiset. Valituksen liitteenä asiakas on toimittanut myös paikalle välittömästi kaatumisen jälkeen tulleen henkilön selvityksen asiasta. Tuon selvityksen mukaan vahinkopaikka oli jäätynyt luistinradaksi. Selvityksen mukaan huoltomies olisi käynyt vahinkopäivän aamuna koneellisesti hiekoittamassa pihaa, mutta kone jättää 1–2 metriä auton takaa hiekoittamatta. Tuo alue tulisi hiekoittaa käsin. Vahingon jälkeen toinen henkilö kävi pyytämässä huoltomiehet hiekoittamaan käsin ko. alueen ja lisäsi siihen vielä sen jälkeen itsekin hiekkaa. Asiakas vaatii korvausta tilapäisestä haitasta 1500 euroa.

Lisäkirjeissä asiakas kertaa tapahtumatiedot ja toteaa muun muassa, että vahinkopäivänä oli pakkasta, eikä vesi ole voinut valua rännistä vahinkopäivän aikana pakkasella, vaan jäätynyt alue oli syntynyt jo aikaisempien päivien aikana. Huoltomiehen olisi tarkastuskierroksillaan tullut havaita se viimeistään vahinkoa edeltävänä päivänä, jos tarkastus olisi tehty asianmukaisesti. Asiakas kiinnittää myös huomiota huoltoyhtiön selvitykseen pihan hiekoituksesta vahingon jälkeen ja toteaa, että toinen henkilö pyysi huoltoyhtiön hiekoittamaan ko. paikan ja tuo henkilö hiekoitti sen vielä itsekin. Alue on vasta noiden lisähiekoitusten jälkeen kuvattu ja sen vuoksi se on kuvissa hiekoitettu.  Asiakas toteaa myös, että huoltoyhtiön mukaan kiinteistöllä olisi ollut kymmenkunta huoltokäyntiä tapaturman aikaan, mutta siitä huolimatta kukaan kävijöistä ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota jäiseen alueeseen. Asiakas katsoo, että tämä osoittaa selkeää huolimattomuutta huollon toimesta.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja katsoo, että asiassa annettu päätös on oikea eikä syytä sen muuttamiseen ole.

Lisävastineessa vakuutusyhtiö kiistää edelleen asiakkaan vaatimukset. Yhtiö katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, koska As Oy ei ole vahingosta vahingonkorvausvastuussa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 20.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön toiminnassa tai omistamisessa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun

  • vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt kunnossapitotoimia.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 25.1.2022 noin kello 12:30 ja loukkasi itsensä. Ilmoituksen mukaan liukastumispaikka on ollut autokatoksen kulmalla, johon oli edellisten päivien aikana valunut sulamisvettä autokatoksen rännistä ja pakkasen tultua sulamisvesi oli jäätynyt peilijääksi.  Toimitetun selvityksen mukaan piha-alue on hiekoitettu koneellisesti vahinkopäivän aamuna. Selvitysten perusteella kyseisen paikan hiekoittaminen koneellisesti ei kuitenkaan onnistu, vaan koneellisesti hiekoittaen autojen taakse, autokatoksen eteen jää 1–2 metrin levyinen hiekoittamaton alue. Myöhemmin vahingon jälkeen huoltomies on toisen asukkaan pyynnöstä tullut käsin lisäämään hiekkaa vahinkopaikalle ja paikka on hiekoitettu myös toisen asukkaan toimesta vielä uudelleen.  Asiakirjojen mukaan säätila on vaihdellut siten, että vahinkoa edeltävänä päivänä lämpötila on ollut plussan puolella ja vahinkopäivänä koko päivän ajan pakkasella noin neljä astetta. 

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. Ratkaisukäytännössään FINE on edellyttänyt, että kiinteistön omistajan tulee näyttää huolehtineensa liukkauden torjunnasta asianmukaisesti esittämällä liukkaudentorjunnasta huolehtivan tahon antama luotettava selvitys tehdyistä liukkaudentorjuntatoimenpiteistä kuten esimerkiksi kunnossapitopäiväkirja tai muu luotettava selvitys.

Tässä tapauksessa vahinkopaikka on toimitetun selvityksen perusteella sellainen, ettei sitä pääse hiekoittamaan koneellisesti. FINEn käyttöön ei ole toimitettu selvitystä siitä, milloin vahinkopaikka on viimeksi ennen vahinkoa hiekoitettu käsin. Säätila on vaihdellut siten, että vahinkoa edeltävänä päivänä lämpötila on ollut plussan puolella ja vahinkopäivänä koko päivän ajan pakkasella noin neljä astetta, mikä on FINEn käsityksen mukaan omiaan aiheuttamaan sulamisvesien jäätymisen liukkaiksi alueiksi kulkuväylille. FINE katsoo lisäksi, että säätila huomioiden sulamisvesien on täytynyt valua rännistä jo edeltävän päivän aikana ja se olisi ollut huoltomiehen tarkastuskierroksella havaittavissa vahinkopäivän aamuna. Ottaen huomioon sen sekä toimitetun toisen henkilön selvityksen siitä, että vahinkopaikka oli rännistä valuneen ja edelleen jäätyneen veden johdosta todella liukas, FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisella tavalla huolehdittu ennen asiakkaan liukastumista. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, joten FINE katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiö ei ole antanut korvauspäätöstä aiheutuneen vahingon määrästä, minkä vuoksi FINE ei tässä vaiheessa lausu vahingon määrästä.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                 
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia