Haku

FINE-048159

Tulosta

Asianumero: FINE-048159 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.09.2022

Ehtojen tulkinta. Oliko vakuutettu luopunut vaatimuksistaan vai oliko kysymys riita-asian sopimisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on pannut vireille X:n testamenttia koskevan moitekanteen yhdessä B:n kanssa 4.1.2021. Vastaajana kanteessa oli C, jolle X oli aiemmat testamentit peruuttaen määrännyt kuoltuaan kaiken omaisuutensa menevän. C vastasi A:n ja B:n kanteeseen 24.3.2021.

A haki oikeusturvaetua edellä mainittuun riita-asiaan oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se myönsi A:lle oikeusturvaedun testamentin moitetta koskevaan riita-asiaan. Päätöksessä yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja etenkin niiden kohtaan 7.5.1, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisen riitaisen asian selvittelystä ja hoitamisesta, jonka johdosta vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Päätöksen jälkeen A sopi riidan 18.11.2021 allekirjoitetulla sovintosopimuksella. Sopimuksen mukaan kantajat luopuvat 4.1.2021 vireille laittamansa moitekanteen vaatimuksista ja että osapuolet vastaavat itse omista kuluistaan. Lisäksi moitekanteen kohteena olevan testamentin todettiin tulevan lainvoimaiseksi ja kantajien osakkuus todettiin kuolinpesässä päättyneeksi.

A toimitti asian hoitamisesta aiheutuneen 5.927,80 euron laskun vakuutusyhtiölle riita-asian päättymisen jälkeen. Vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden korvauspäätöksen, jonka mukaan korvausta ei voida maksaa, koska asiakas vakuutusehtojen kohdassa 7.5.1 tarkoitetulla tavalla luopunut vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Lisäksi yhtiö toteaa, että A:n laskun toimenpide-erittelyn mukaan kustannukset asiassa ovat osittain muodostuneet myös pesänselvittäjän ja -jakajan hakemisesta, pesänselvityskokoukseen osallistumisesta sekä tutkintailmoituksen laatimisesta. Nämä eivät ole oikeustur­vavakuutuksen perusteella korvattavia toimenpiteitä, joten niiden osalta ei korvausta olisi muutoinkaan suoritettu.

Päätöksen jälkeen asiaa käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä, mutta vakuutusyhtiö ei katsonut aiheelliseksi muuttaa antamaansa korvauspäätöstä.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A selvittää asian tapahtumatietoja tarkemmin ja toteaa, että testamentin moitekanteen lisäksi A ja B ovat tehneet poliisille tutkintapyynnön siitä, ovatko X:n kuolinpesän muut osakkaat syyllistyneet kuolinpesän asioihin liittyen johonkin rikokseen. Poliisi on tehnyt 22.6.2021 päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta. A toteaa, että asiaa on tarkasteltava kokonaisuutena yhdessä pesänselvittäjän hakemisen kanssa. Asiassa päädyttiin lopulta sovintoon, jossa A ja B luopuivat moitekanteen vaatimuksista, mutta he hyväksyivät pesänselvittäjän ja -jakajan vapauttamisen tehtävästään ilman tilinantovelvollisuutta. Lisäksi osapuolet sopivat, että he vastaavat itse omista kuluistaan. Näin ollen A:n mukaan tapauksessa on ollut kysymys nimenomaan riita-asian sopimisesta eikä A ole luopunut vaatimuksistaan vastikkeetta, vaan kyseessä on nimenomaan sovintosopimuksen täyttäminen.

A toteaa, että oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan riita-asian sopiminen on hyväksyttävä tapa päättää riita-asia. Vaikka kyseisessä tapauksessa sovinto näyttäytyy yksipuoliselta kantajien luopumiselta kaikista haastehakemuksessa esitetyistä vaatimuksista, kyse on tosiasiallisesti ollut vastikkeellisuuteen perustuvasta sovinnosta. Oikeudenkäyntikulut ovat perustuneet asian ajamiseen ja lopulta sovintoon, mihin oikeusturvaetu on myönnetty.

Selvyyden vuoksi A huomauttaa, että hänen myötäpuolelleen B:lle on samassa asiassa korvattu vastaavat kulut täysimääräisesti. A toteaa myös, että pesänselvittäjän- ja jakajan hakeminen on niin ikään ollut riita-asian välttämätön toimenpide vastapuolen toiminnan vuoksi.

Edellä todetuin perustein A vaatii edelleen, että vakuutusyhtiö korvaa A:n vaatimat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut täysimääräisinä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä toistaa asian tapahtumien kulun sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä.

Yhtiö painottaa edelleen, että A:lle on oikeusturvaedun myöntöpäätöksessä ilmoitettu vaatimuksen luopumiseen liittyvästä rajoituksesta tummennetulla tekstillä. Näin ollen sekä A:n että hänen asiamiehensä on katsottava tulleen tästä seikasta tietoiseksi päätöksen saatuaan. Yhtiö toteaa myös, että asiamiehen tulisi ennen sovinnon solmimista olla yhteydessä vakuutusyhtiöön yhtiön kannan selvittämiseksi.

Niin ikään pesäselvittäjän ja -jakajan hakemisesta aiheutuvat kustannukset ovat lähtökohtaisesti rajattu oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle ja tapauksessa onkin myönnetty oikeusturva nimenomaan pesänselvittäjän toimien moittimista koskevaan riita-asiaan.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö pitää edelleen asiassa antamaansa korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä vakuutusehtojen tapauksessa vakuutuskorvaus sillä perusteella, että vakuutettu on luopunut vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaati­mus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtojen kohdan 5.15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asi­assa, jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän mää­räämisestä tehtäväänsä tai siitä vapauttamisesta taikka yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 7.3.1 mukaan, jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkit­tavaksi on jokin oikeustoimi tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannuk­set korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Ehtojen kohdan 7.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutu­neet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena va­kuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Ehtojen kohdan 7.5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

Ehtojen kohdan 7.6.1 mukaan vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuk­sesta osoittanut maksaneensa kuluista omavastuuosuutensa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksen sisältö määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan mitä vakuutussopimuksessa eli vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja mahdollisissa muissa sopimusasiakirjoissa on sovittu. Näin ollen myös vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ja sen laajuus määrittyvät lähtökohtaisesti vakuutussopimuksen perusteella.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:lle on myönnetty oikeusturvaetu testamentin moitetta koskevaan riita-asiaan. Kanne on nostettu 4.1.2021 ja asiakkaan vastapuoli antoi asiassa vastauksen 24.3.2021. Asiassa tehtiin sovintosopimus, jossa kantajat luopuvat vireille laittamansa moitekanteen vaatimuksista ja osapuolet sopivat vastaavansa itse omista kuluistaan. A haki 8.940 euron asianajolaskun korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.  Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa voida suorittaa A:lle korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö on vielä todennut, että alun perinkin oikeusturvaetu oli myönnetty ainoastaan testamentin moitetta koskevaan riitaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka 4.1.2021 asiakirja on nimetty sovintosopimukseksi, niin tosiasiassa sopimuksella A ja hänen myötäpuolensa B ovat luopuneet kaikista vaatimuksistaan täysimääräisesti. Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut peruste soveltaa asiaan vakuutusehtojen kohdan 7.5.1 rajoitusta, jonka nojalla vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta A:lle asian käsittelystä aiheutuneista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Koskinen
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia