Haku

FINE-048156

Tulosta

Asianumero: FINE-048156 (2022)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.11.2022

Djurförsäkring. Urininkontinens och illamående hos hund. Ersättning för veterinärkostnader och för hundens värde. Strukturellt fel.

Uppgifter om händelseförloppet

Kundens hund (en tik, f. 14.5.2021) hade haft urininkontinens och andra urinbesvär som hade undersökts vid veterinärbesök under sommaren och hösten 2021. Hunden fördes till veterinär också 30.11.2021, och då fattades beslutet att avliva den. Kunden sökte ersättning för veterinär- och läkemedelskostnader samt för hundens värde från sjukförsäkringen för hund.

Enligt skadeanmälan som gällde veterinärbesöket 30.11.2021 var ”inkontinens/ illamående” orsaken till veterinärbesöket. Hunden hade slutat äta och spydde allt hon åt.

Försäkringsbolaget fattade ett negativt ersättningsbeslut 4.1.2022 och meddelade att de tidigare besöken felaktigt hade ersatts. Enligt försäkringens begränsningsvillkor ersätter försäkringen inte veterinärkostnader eller avlivning som orsakats av ett strukturellt fel, en tillväxtrubbning eller ett medfött eller ärftligt fel. Enligt försäkringsbolaget var det oklart om inkontinensen berodde på ett ärftligt fel eller inte, men det stod klart att det handlade om ett strukturellt fel där blåsan var placerad mera kaudalt än normalt.

Enligt ett veterinärintyg som daterats 9.12.2021 hade hunden från valp haft urinläckage/inkontinens. Det första veterinärbesöket för urinvägssymtom och urinläckage hade företagits 15.7.2021. Då var pH i urinen högt, och kristaller förekom i urinen. Vid kontrollbesöket 22.7.2021 var pH-värdet i urinen normalt, men urinläckaget hade fortsatt oförändrat. Vid en ultraljudsundersökning konstaterades att blåsan låg mera kaudalt än normalt, uppe/bakåt i höftregionen. Redan då misstänktes en anatomisk avvikelse.

Hunden löpte första gången vid 5,5 månaders ålder, 10.11.2021. Efter löpningen ökade urinläckaget, därför misstänkte veterinären att någon hormonell komponent förvärrade situationen.

Vid en ultraljudsundersökning 30.11.2021 konstaterades det på nytt att urinblåsan låg mera kaudalt än normalt. Urinläckaget var oförändrat. Baserat på sjukdomshistoria och symtom misstänktes inkontinensen vara följden av medfödd avvikande anatomi och position av urinvägarna, såsom ektopisk ureter eller ”lantiorakko”.

Kunden var missnöjd med försäkringsbolagets beslut och gav in till försäkringsbolaget ett tillägg till det tidigare veterinärintyget. Tillägget hade daterats 5.1.2022. Enligt tillägget gjorde den snabba försämringen av allmäntillståndet och hundens långa sjukdomshistoria att beslut om eutanasi togs. Kunden lämnade in till försäkringsbolaget också ett intyg över valpbesiktning som hade utförts 29.6.2021. Vid den hade inget avvikande konstaterats. Veterinärbesöket 30.11.2021 hade berott på att hunden hade kastat upp och inte hade ätit på två dagar. Hunden var trött, slö och medtagen. Ett urinprov var normalt. Urinproblem var inte den främsta orsaken till besöket. Rasen har inte problem med urinblåsans position. Eftersom hunden hade en del inkontinensproblem som orsakades av urinblåsans position valde man 30.11.2021 att inte närmare undersöka orsaken till uppkastningarna och illamåendet. Beslutet om eutanasi fattades på grund av hundens dåliga allmäntillstånd. Kunden ansåg att ersättning för hunden var motiverad eftersom valpen hade varit frisk när den köptes 8.7.2021.

Försäkringsbolaget ansåg alltjämt att blåsans position, längre bak och högre upp i bäckenet än normalt, var ett strukturellt fel som avses i begränsningsvillkoret.

Kundens yrkanden hos FINE och tjänsteleverantörens ståndpunkt

Kunden söker ersättning för kostnader och för hundens värde. Vid valpbesiktningen var allt OK. Småningom upptäcktes urinläckage och urinvägsinfektion. Hunden slutade 27.11.2021 äta och drack knappt något. Hon började kasta upp allt hon åt och blev mycket medtagen. En veterinär undersökte hunden 30.11.2021 och konstaterade att allmäntillståndet var dåligt, så ägarna fattade beslut om eutanasi. Eutanasin berodde inte på urinläckaget utan på hundens illamående och dåliga tillstånd. Något annat hade tillstött. Enligt Kennelförbundet har denna ras inte haft liknande urinblåseproblem.

Försäkringsbolaget konstaterar att hunden från det att den var valp har undersökts och man försökt behandla den för urinläckage/inkontinens. Det första veterinärbesöket var 15.7.2021, då urinvägsinfektion behandlades. Urinläckaget hade fortsatt 22.7.2021, och då konstaterades vid en ultraljudsundersökning också att urinblåsans position var avvikande. Enligt veterinären hade hunden dagligen gått med byxor/blöja som helt fyllts av urin under dagen, alltså var urinläckaget kraftigt.

Beslutet om eutanasi fattades av ägarna själva. Enligt ett veterinärutlåtande hade en datortomografiundersökning rekommenderats för utredning av orsaken till inkontinensen. Kostnaderna för datortomografin och en eventuell operation skulle ha varit höga och prognosen var osäker. Detta i kombination med inkontinensens allmänpåverkan på hundens dagliga liv och mående gjorde att ägarna tog beslut om eutanasi. Försäkringsbolaget anser utifrån de inlämnade uppgifterna att beslutet om eutanasi fattades på grund av inkontinensen och de besvär som följde av den.

Försäkringsvillkor

F55 Sjukförsäkring för hund och katt (gäller från och med 1.1.2021)

F55.1 Försäkringens syfte
Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en hund eller katt till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F55.4 Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i samband med dem

F55.4.1 Försäkringsfall som ersätts
Försäkringen ersätter under sin giltighetstid när den gäller en hund eller en katt
- dödsfall till följd av ett olycksfall eller en sjukdom
- oundviklig avlivning till följd av ett olycksfall eller en sjukdom
- försvinnande
- veterinärkostnader när vårdkostnader valts att omfattas av försäkringen.
[...]
Avlivning anses vara oundviklig när ett djur trots sakkunnig vård måste avlivas för att undvika djurplågeri.
[...]

F55.4.2 Skador och veterinärkostnader som inte ersätts

F55.4.2.1
Försäkringen ersätter inte om djuret dör eller avlivas på grund av
- lynnesfel eller beteenderubbningar
- medfött eller ärftligt fel, medfödd eller ärftlig sjukdom
- strukturellt fel eller tillväxtrubbning
[…]

F55.4.2.2
Försäkringen ersätter inte veterinärkostnader som orsakats av
[...]
- undersökning eller behandling av strukturella fel, tillväxtrubbningar, medfödda eller ärftliga fel, t.ex. sjukdomar till följd extra ögonfransar, förträngning i luftstrupe, mjuk gom, näsborre eller svalg hos en hund eller andra kostnader för motsvarande strukturella fel
[...]

F55.6 Övriga ersättningsbestämmelser
[...]
Om djuret måste avlivas för att undvika djurplågeri, ska ett veterinärutlåtande där orsaken till avlivningen framgår lämnas in till Fennia.
[...]

Avgörande

I ärendet är det fråga om att ersätta kostnaderna för att behandla hunden samt hundens värde. 

Försäkringsbolaget har ansett att orsaken till behandlingskostnaderna och till avlivningen var att hundens urinblåsa fanns på en avvikande plats. Detta är ett strukturellt fel som anges i försäkringens begränsningsvillkor. Kunden har fört fram att hunden avlivades på grund av illamående och försämrat allmäntillstånd.

Enligt veterinärintyget hade hunden från och med 15.7.2021 undersökts på grund av urinvägsinfektioner och urininkontinens, och inkontinensen hade fortgått vid besöken 22.7.2021, 4.8.2021 och 30.11.2021. Hunden hade 23.8.2021 också förts till en annan veterinär. Enligt uppgifter som den veterinären antecknat hade urininkontinens förekommit hos hunden ända sedan valptiden. Vid valpbesiktningen hade inget avvikande upptäckts. FINE anser ändå att det på basis av de tillgängliga veterinärmedicinska utredningarna kan konstateras att hundens urininkontinens sannolikt var orsakad av något slags strukturellt fel i urinledarna eller av blåsans avvikande position i bäckenet, vilken även den är att betrakta som ett strukturellt fel. Fastän det i detta fall inte hade konstaterats att felet var ärftligt, nämns i försäkringens begränsningsvillkor skador orsakade av strukturella fel som en separat villkorspunkt när det gäller både avlivning och veterinärkostnader. 

Enligt försäkringsvillkoren förutsätter utbetalning av ersättning för hundens värde till följd av avlivning att avlivningen varit oundviklig. Enligt försäkringsvillkoren avses med detta att djuret trots sakkunnig vård måste avlivas för att undvika djurplågeri.

Enligt ett veterinärintyg som daterats 9.12.2021 tog ägarna 30.11.2021 beslutet att avliva hunden för att den inte skulle behöva lida. En datortomografiundersökning hade rekommenderats för utredande av orsaken till inkontinensen. Undersökningen skulle ha behövts för vidare diagnostik och för bedömning av behovet av eventuell kirurgisk behandling. Vidare undersökningar av inkontinensen och eventuell operation eller livslång medicinering skulle dock ha varit kostsamma och det var osäkert om hundens symtom skulle ha underlättats. Dessutom påverkade inkontinensen starkt hundens dagliga liv och mående. I anteckningarna från veterinärbesöket 30.11.2021 sägs det att urinens pH hade normaliserats och att kristaller inte fanns men att inkontinensen hade fortsatt oförändrad. Enligt besöksjournalen togs beslutet att avliva hunden eftersom prognosen var dålig. Enligt ett 5.1.2022 daterat tillägg till veterinärintyget gjorde den snabba försämringen av hundens allmäntillstånd och den långa sjukdomshistorien att beslut om eutanasi togs.

FINE anser utgående från de veterinärmedicinska utredningarna att den främsta orsaken till att hunden avlivades var att det var ovisst om undersökning och behandling av inkontinensen skulle ha haft avsedd effekt. Den närmare orsaken till att hundens allmäntillstånd hade försvagats och hunden var illamående har inte klarlagts. Enligt veterinärintygen och uppgifter som kunden gett var det ägarna som fattade beslutet att hunden skulle avlivas.

Utifrån den utredning som lagts fram i ärendet anser FINE att det ännu skulle ha varit möjligt att mer ingående klarlägga orsaken till hundens tillstånd och symtom samt behandlingsmöjligheterna. Avlivningen kan därmed inte anses ha varit oundviklig på det sätt som avses i villkoren.

På de grunder som nämns ovan anser FINE att ett strukturellt fel som avses i försäkringens begränsningsvillkor orsakat behandlingskostnaderna och avlivningen. I fallet har det inte heller konstaterats att avlivningen av hunden var oundviklig på det sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren. Därmed anser FINE att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

Slutresultat

FINE rekommenderar inte en ändring av försäkringsbolagets beslut.

FINE
Försäkrings- och finansrådgivningen

Sektionschef Korpelainen
Föredragande Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia