Haku

FINE-048112

Tulosta

Asianumero: FINE-048112 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2022

Lakipykälät: 69

Kattovuoto ja WC:n vuoto. Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön kerrostalossa (rakennusvuosi 1948) oli havaittu 21.3.2022 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan kattovuoto antennin juuressa savupiipun vieressä ja vuoto asunnon 2 wc-tilassa. Raportin mukaan kattourakoitsija oli käynyt toteamassa ja korjaamassa kattovuodon, joka oli aiheutunut antennin läpiviennin vuotamisesta. Raporttiin kirjatun kattourakoitsijan lausunnon mukaan antennin juuri oli valettu betoniin ja tiivistetty piellä. Antenni oli liikkunut tuulen kuormituksesta, jolloin antennin juuressa oleva piki oli hajonnut ja alkanut vuotaa. Lausunnon mukaan läpivienti oli välikaton vaurioista päätellen vuotanut pidemmän aikaa.

Wc:n havaitun vuodon osalta vahinkotarkastusraporttiin on kirjattu, että asiakkaan kertoman mukaan jokin käyttöveden liitos oli vuotanut pesualtaan alla. Vettä oli valunut lattialle ja muovimaton saumakohdista rakenteisiin ja seiniin.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta 29.3.2022 päätöksen, jonka mukaan kohteessa ei ollut havaittu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa. Antennin läpivienti oli tiivistetty siihen soveltumattomalla materiaalilla, joka ikääntyessään ja kylmyyden vaikutuksesta kovettuu ja voi murtua. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli seurausta vesikatteen ja sen läpivientien epätiiveydestä. Myöskään wc:n lattialla olleen veden syyksi ei ollut havaittu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta rikkoutumista tai muutakaan yksilöitävää vahinkotapahtumaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii kielteisen korvauspäätöksen kumoamista ja vakuutusehtojen mukaista korvausta. Kattokorjaajan mukaan vahinko oli myrskyn ja tuulen aiheuttama. Vahinkoa ei ollut havaittu aiemmin, koska vaurioitunut asunto oli ollut tyhjillään talven. Asiakas kyseenalaistaa vahinkokartoituksen tehneen yrityksen puolueettomuuden. Kartoitus oli epäpätevä ja ylimalkainen.

Asiakas toteaa lisäksi, että antennin läpivienti oli tehty 1990-luvulla sen ajan rakennussäännösten mukaisesti, eikä siinä ole rakennusvirhettä. Kattokorjaajan mukaan kysymys on äkillisestä myrskyn aiheuttamasta vauriosta. Myrskytuuli on vääntänyt antennimastoa ja murtanut läpiviennin, mikä on vesivuodon syy. Vakuutusyhtiön ja kartoitusyrityksen toiminta on ollut ammattitaidotonta. Vahinkokartoituksen tekemistä viivyteltiin ja ensimmäisessä 15.3.2022 päivätyssä raportissa oli virheitä. Rakenteisiin ei tehty porauksia tai sisämittauksia.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottajan tulee näyttää toteen korvattavan vakuutustapahtuman aiheutuminen sekä vahingon syntyminen tämän tapahtuman seurauksena. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole vakuutusehtojen vuotovahinkoja koskevan kohdan 3.9 mukaan korvattava, koska vahinko aiheutui asennustyövirheestä antennin epäasianmukaisesti toteutetun asennuksen seurauksena. Kartoitusraportissa todetut lahovauriot osoittavat vuodon pitkäaikaisuuden. Kyseessä ei ole näytetty olleen vakuutusehtojen kohdan 3.10 mukainen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtunut rikkoutuminen. Talossa ei ole todettu myöskään mitään äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti alkanutta vuotoa rakennuksen vesijohdoista. Näin ollen asunnon 2 wc:n kosteuden ei ole osoitettu aiheutuneen minkään vakuutuksesta korvattavan tapahtuman seurauksena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 § mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kiinteistövakuutuksen 1.1.2022 alkaen voimassa olleiden kohdan ES 3 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännöt) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. […]

Vakuutusehtojen kohdan 3.9 (Vuoto, kosteus ja kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:

 • rakennusta palvelevasta vesijohdosta, tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä,
 • pore- tai uima-altaan putkistosta,
 • aineen säilytysastiasta tai yllä mainittuihin kiinteästi liitetystä ja rakennusta palvelevasta koneesta/laitteesta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että

 • käyttölaite on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella liitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla,
 • vesijohtoverkostoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä ja
 • vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut

 • kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista sadevesiviemäreistä tai syöksytorvista taikka muualta virrannut sade- tai sulamisvesi,
 • […]
 • suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa,
  […]

Vakuutusehtojen kohdan 3.10 (Vesikatteen vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennukselle. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kertyneen jään tai lumen paino tai niiden liike.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys rakennuksen kattovuodon ja wc:ssä havaitun vuodon aiheuttamien vahinkojen korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan muun muassa vuotovahinko, kun neste on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta rakennusta palvelevasta vesijohdosta, putkistosta tai rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta. Vakuutuksesta korvataan myös vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellyn vahinkotapahtuman aiheutumisesta.

Vakuutusyhtiö on pitänyt antennin asennustapaa virheellisenä ja vedonnut vakuutusehtojen vuotovahinkoja koskevaan ehtokohtaan 3.9 sisältyvään rajoitusehtoon asennustyövirheistä. FINE toteaa, että rajoitusehtokohtaa sovelletaan kohdan 3.9 mukaisiin putkisto- tai käyttölaitevuotoihin, jollaisesta ei kuitenkaan ole tapauksessa kattovuodon osalta kysymys.

Vakuutusehtojen kohdan 3.10 mukaan vesikatteen vuotamisesta aiheutuneita vahinkoja korvataan silloin, kun vesikatteen vuoto aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että tapauksessa ei ole osoitettu vesikatteen rikkoutuneen vakuutusehtojen edellytykset täyttävän tapahtuman seurauksena.

Asiakas on tuonut esiin, että vahinko oli myrskyn ja tuulen aiheuttama. Asiakas on vedonnut vahinkokartoitusraporttiin kirjattuun kattourakoitsijan lausuntoon, jonka mukaan antenni oli liikkunut tuulen vaikutuksesta, jolloin antennin juuressa tiivisteenä ollut piki oli hajonnut ja alkanut vuotaa.

FINE antaa ratkaisusuosituksia käytössään olleen kirjallisen materiaalin perusteella. Tässä tapauksessa vahinkokartoitusraporttiin on kirjattu kattourakoitsijan lausunto kattovuodon syystä. Varsinaisesta vuotokohdasta ei ole raportissa tarkkoja valokuvia, mutta raporttiin on sanallisesti kuvattu vuodon syy. Raportin valokuvista on nähtävissä välikatolla antennin juuressa seinällä tummentumaa, joka on levinnyt antennin juuresta seinälle. Myös välikatolla olevan piipun juuressa välikaton lattian läpiviennissä on tummentumaa. Tarkastusraportin mukaan piipun juuren puurakenteet ja eristeet olivat kastuneet ja piipun ympärillä olevat puurakenteet olivat lahoja. Raportin mukaan myös savupiipun ympärillä on joskus ollut vuotoa.

FINE katsoo, että vahinkokartoitusraportista ilmi käyvät vauriojäljet viittaavat pidempiaikaiseen vuotoon. FINE katsoo, että tässä tapauksessa jää osoittamatta, että katon vuotamisesta aiheutunut vahinko olisi johtunut vesikaton äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneesta rikkoutumisesta.

Asunnon 2 wc-tilassa havaitusta kosteudesta on kirjattu kartoitusraporttiin, että jokin liitos on vuotanut pesualtaan alla. Lattialla on ollut vettä ja seinä- ja lattiarakenteet ovat olleet märkiä. Kartoitusraportista ei käy tarkemmin ilmi, mikä vuodon syynä olisi ollut tai mikä liitos wc:ssä olisi vuotanut ja mistä syystä. FINEn käytettävissä olleissa selvityksissä ei ole muita tietoja wc-tilassa havaittuun kosteuteen ja mahdolliseen vuotovahinkoon liittyen. FINE toteaa, että wc:ssä havaitun vesivahingon syyksi ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vuotoa rakennuksen putkistosta tai käyttölaitteesta.

FINE katsoo, että kummankaan kosteusvahingon osalta asiassa ei ole osoitettu olevan kysymys vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Salo

Tulosta