Haku

FINE-048085

Tulosta

Asianumero: FINE-048085 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2022

Viemärin tukkeutuminen. Kaupungin vastuuvakuutus. Onko viemäriputken päälle asennettu valaisinpylväs aiheuttanut putken painumisen?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan asuintalon viemärit olivat menneet tukkoon helmikuussa ja uudelleen toukokuussa 2020. Tämän jälkeen viemäriputki kuvattiin ja huomattiin, että vuonna 2015 pystytetty kaupungin valaisinpylväs sijaitsi suoraan asiakkaan viemäriputken päällä. Valaisinpylvään jalusta oli asennettu vuonna 2012. Pylvään alapuolella viemäriputkessa oli painauma. Painaumaan kerääntyi viemärijätettä, joka johti tukkeutumiseen. Viemäriputki avattiin ja uusittiin. Viemäriputken uusi reitti tehtiin valaisinpylvään ohitse. Asiakkaan mukaan tukkeuman aiheuttanut valaisinpylväs on kaupungin vastuulla, minkä vuoksi kaupunki on vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kaupunki ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii siihen muutosta. Asiakas katsoo, että kaupunki on vastuussa aiheutuneesta vahingosta ja vaatii korvaamaan hänelle viemäriputken vahingoittumisesta ja uudelleen sijoittamisesta aiheutuneet kustannukset, yhteensä 12 021,56 euroa. Asiakkaan mukaan tukkeuman aiheuttanut valaisinpylväs on kaupungin vastuulla, minkä vuoksi kaupunki on myös vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Asiakas kummastelee vakuutusyhtiön päätökseen liittyvää selvitystä tontin omistajan vastuusta viemäriputken tarkasta sijainnista. Hän ihmettelee, miksi kaupunki antoi E Oy:n pyytämät tarkat, mutta kuitenkin virheelliset koordinaatit valaisinpylvään pystyttämiseen. Jos hän olisi tontin omistajana saanut tietopyynnön viemäriputken sijainnista, hän olisi varmistanut tarkasti, missä putki sijaitsee. Asiakas oli valaisinpylvään pystyttämisen aikaan matkoilla, mutta kaupungilla olisi ollut hänen yhteystietonsa. Kaupunki antoi E Oy:lle tarkistamattomat tiedot viemäriputken sijainnista, mutta vastuu kaupungin virheestä on jäänyt tontin omistajalle suurine kustannuksineen.

Kaupunki tarjosi kesäkuussa 2021 sovitteluratkaisua tapahtuneesta. Kaupunki olisi maksanut asiakkaalle 1 200 euron kertakorvauksen viemärivahingosta. Asiakas ei ollut kuitenkaan suostunut sovintoratkaisuun.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää antamaansa päätöstä oikeana. Se viittaa antamaansa korvauspäätökseen ja toteaa lisäksi seuraavaa.

Kaupungin mukaan E Oy oli suorittanut kaapelin ja jalustan asennustyön pääurakoitsijana. Työ oli tilattu yhteishankkeena C Oy:n kanssa. C Oy toimi hankkeessa päätilaajana ja kaupunki osallistui osapuolena yhteishankkeeseen. Kaupunki on osapuolena yhteishankkeessa maksanut kaupungille tehdyistä töistä E Oy:lle. E Oy on katsonut, ettei se ole korvausvelvollinen viemärivahinkoon. Kaupunki valvoo työn tilaajan roolissa kaupungin tilaamat työt, myös silloin, kun nämä ovat yhteishankkeita jonkun toisen tilaajan kanssa.

Tapauksessa valaisintolppa on sijoitettu kaupungin omistamalle maalle, joka on kaavassa katualue. Alueen katuvalaistukseen liittyvät työt on tehty kaupungin suunnitelmien ja ohjeiden mukaan, ja kyseessä oleva valaisintolppa on aluekaapelointiurakassa sijoitettu kaupungin suunnitelman mukaan. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu ajankohtaiset kaapeli- ja putkikartat sekä kaapelien ja putkien sijainnit. Vasta myöhemmin on käynyt ilmi, ettei kiinteistön tonttiviemäri ole sijainnut putkikartan mukaisessa paikassa.

Kaupunki ja vesihuoltolaitos vastaavat vesi- ja viemärikartasta, joka ei kuitenkaan sisällä tonttijohtoja, vaan ainoastaan liittymiskohdat ja vesiventtiilit. Suunnittelutehtävissä kaupunki käyttää aina uusimpia putki- ja johtokarttoja. Kaupunki ja vesihuoltolaitos vastaavat siis putkikartan kartoituksesta ja ylläpidosta liittymiskohtaan saakka. Kiinteistön omistajat taas vastaavat tonttijohtojen sijainnista rakennuksesta liittymiskohtaan saakka, vaikka liittymiskohta sijaitsisi kaupungin puolella.

Yksityiset ja muiden laitosten johdot ja viemärit on rakennettava siten, että ne kestävät esimerkiksi liikennettä, maanpainoa sekä katualueelle kuuluvat laitteet ja rakenteet. Kiinteistönomistajat saavat sijoittaa ja rakentaa yleisille alueille tonttijohtoja, mutta johdot eivät saa aiheuttaa kadunpitäjälle haittaa, ja ne ovat kiinteistönomistajan kunnossapitovastuulla. Lisäksi omistajan vastuulle kuuluvat tonttiviemärien suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttijohtojen sijaintien merkitseminen.

Nyt kyseessä olevan tonttiviemäriputken sijainti on poikennut putkikartassa ilmoitetusta sijainnista noin 1,3 metriä. Tämä on käynyt ilmi vuonna 2020, kun tonttiviemäri on kaivettu esille ja putken painauma on löydetty. Tonttiviemärit ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Kiinteistönomistajan kuuluu suunnitella, rakentaa ja merkitä, missä tonttijohdot kulkevat. Kiinteistönomistajan vastuulla on myös rakentaa esimerkiksi tonttiliittymät kohtaan, joka usein sijaitsee joko kiinteistön rajan tuntumassa tai kaupungin yleisellä maalla. Kiinteistönomistaja vastaa omasta tonttiverkostostaan rakennuksesta liittymispisteeseen, vaikka liittymiskohta olisi kaupungin maalla.

Kaupungin putkikartan mukaan tonttiviemäri oli kulkenut noin 1,3 metriä siitä paikasta, jossa viemäri todellisuudessa kulki. Viemäri oli rakennettu vuonna 1975, eli kyseessä on vanha viemäri. Tämä voi olla syynä siihen, että viemärin sijainti ei täsmää karttamerkintään.

Kaupunki ei vastaa siitä, että tonttiviemärin todellinen sijainti on poikennut kaupungin putkikartassa ilmoitetusta sijainnista. Kaupungilla ei ole ollut käytettävissään kiinteistön tonttiviemärikarttaa, eikä kaupungilla ole tiedossa, onko kyseisellä kiinteistöllä olemassa tonttiviemärikarttaa. Ajankohtaiset tonttikartat ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Kaupungilta saadun tiedon mukaan myöskään kiinteistönomistajalla ei ole ollut tietoa siitä, missä tonttiviemäri on todellisuudessa kulkenut, kun vikaa on etsitty vuonna 2020. Kiinteistönomistajan vastuulla on suunnitella, kartoittaa ja näyttää tonttiliittymät ja tonttijohtojen sijainti.

Kaupungin vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaan kiinteistönomistajan kunnossapitovelvollisuus alkaa liittämiskohdasta. Liittämiskohta on kiinteistön ulkopuolella, kuten tässä tapauksessa. Vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa on mainittu, että jos tonttijohdot saneerataan tai muutetaan laitoksen toimesta, kustannukset jaetaan ehtoihin liitetyn taulukon mukaisesti. Kun liittyjä itse muuttaa tonttijohdot toiseen paikkaan, toimenpiteestä on sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa ja liittyjä vastaa kustannuksista itse. Kun kiinteistönomistajan kunnossapitovelvollisuus alkaa liittämiskohdasta, vaikka se sijaitsisi kaupungin maalla, kiinteistönomistaja vastaa kaupungin maalla olevista johdoistaan ja viemäreistään sekä niiden sijainnin muuttumisesta. Tässä tapauksessa kyse on ollut nimenomaan kiinteistönomistajan vastuulla olevasta kaupungin katualueella sijaitsevasta tonttiviemäristä, jonka sijainnista, merkitsemisestä ja sijainnin muuttamisesta kiinteistönomistaja vastaa.

Tapauksessa E Oy on ollut aluekaapelointiurakan pääurakoitsija ja suorittanut kaapelin ja valaisintolpan jalustan asennustyöt. Urakoitsijan vastuulla on tilata johtoselvitys/kaapelinäyttö alueen putkista ja johdoista. Tämä ei ole kaupungin vastuulla, joka on toiminut aluekaapeloinnin yhteishankkeessa tilaajana yhdessä C Oy:n kanssa. Edellä mainituin perustein kaupunki ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista.

Valaisinpylvään jalusta asennettiin muiden kaapelitöiden yhteydessä vuonna 2012, ja vahinko ilmeni asiakkaan talossa vuonna 2020. Asennustyön ja vahingon ilmenemisen välisen pitkän ajanjakson vuoksi vakuutusyhtiö pitää mahdollisena, että tonttiviemärin painuminen ja sen seurauksena syntynyt vahinko ovat johtuneet jostain muusta syystä kuin valaisinpylvään jalustan painosta. Näin ollen asiakkaalle aiheutunut vahinko ei olisi syy-yhteydessä valaisinpylvään asennustyön suorittamiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kaupunki vastuussa valaisinpylvään aiheuttamasta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lainkohdat

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

2 luvun 1 §

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

[ – – ]

Vakuutusehdot

3 Toiminnan vastuuvakuutus

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan vain sellaisia vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttaa pääsääntöisesti tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettu vahinko. Tuottamuksella tarkoitetaan kulloinkin kysymyksessä olevissa olosuhteissa tai tehtävää suoritettaessa tavanomaisesti vaadittavan huolellisuuden laiminlyömistä.

Arvioitavassa tapauksessa on kaupungin maalle pystytetty valaisinpylväs vuonna 2015. Pylvään jalusta oli asennettu vuonna 2012. Valaisinpylvään alapuolella on kulkenut yksityisen kiinteistönomistajan viemäriputki, jossa on havaittu painauma valaisinpylvään alapuolella vuonna 2020. Viemäriputki on asennettu vuonna 1975. Viemäriputki on vuonna 2020 siirretty toiseen kohtaan siten, ettei se enää sijaitse valaisinpylvään alla. Kiinteistönomistaja on vaatinut kaupunkia korvaamaan putken tukkeutumisesta ja siirrosta aiheutuneet kustannukset.

Kaupunki on kiistänyt vastuunsa vahinkoon. Kaupunki toteaa, että tapauksessa on ollut kyse kiinteistönomistajan vastuulla olevasta kaupungin katualueella sijaitsevasta tonttiviemäristä, jonka sijainnista, merkitsemisestä ja sijainnin muuttamisesta kiinteistönomistaja vastaa. Kaupungin putkikartassa viemärin sijainti on poikennut 1,3 metriä putken tosiasiallisesta sijainnista. Valaisinpylväs on pystytetty urakassa, jossa kaupunki on ollut yhdessä C Oy:n kanssa tilaajana ja urakoitsijana on ollut E Oy. Kaupungin mukaan urakoitsijan vastuulla on ollut selvittää tonttiviemäreiden sijainnit.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään kehottanut asiakasta toimittamaan E Oy:n vakuutusyhtiön korvauspäätöksen sekä E Oy:n ja kaupungin väliset sopimusasiakirjat vakuutusyhtiölle, jotta kaupungin vastuun selvittämistä voidaan jatkaa. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan näitä asiakirjoja ei ole toimitettu. E Oy on kuitenkin toimittanut kirjallisen lausuman, jossa se kiistää vastuunsa vahinkoon.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla eli tässä tapauksessa vahinkoa kärsineellä. Vahingonkorvausoikeudessa on perinteisesti katsottu, että vahingonkärsijän on näytettävä vastuuperuste, vahinko, vastuuperusteen ja vahingon välinen syy-yhteys sekä vahingon määrä.

Tapauksessa E Oy on ollut aluekaapelointiurakan pääurakoitsija ja suorittanut kaapelin ja valaisintolpan jalustan asennustyöt. Kaupungin mukaan urakoitsijan vastuulla on tilata johtoselvitys ja kaapelinäyttö alueen putkista ja johdoista. Asiassa ei ole näytetty, etteikö näin olisi ollut. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa jää näyttämättä, että kaupunki olisi toiminut asiassa tuottamuksellisesti, ja näin ollen vakuutusyhtiön epäävä korvauspäätös on asianmukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen eikä suosita siihen muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia