Haku

FINE-048077

Tulosta

Asianumero: FINE-048077 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2022

Lakipykälät: 69

Ajoneuvon vauriot. Näyttövelvollisuus. Oliko kyse ilkivaltaisesti tai varkausvahingon yrityksen yhteydessä aiheutuneista vaurioista?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ottanut mopon esiin talvisäilytyksen jälkeen ja huomannut, että mopon tankki kolisi ja se oli muutenkin huonossa kunnossa. Asiakas teki 23.3.2022 rikosilmoituksen. Tapahtuma-ajaksi asiakas oli arvioinut 1.12.2021- 9.3.2022 välisen ajan. Rikosilmoituksessa mopon vaurioina mainittiin, että mopon tankki oli lommoilla, satula, lamput, lokasuoja, moottori ja katteet sekä ainakin toinen rengas olivat rikki. Korvausta vahingoista haettiin ajoneuvon kaskovakuutuksen ilkivaltaosasta.

Mopo tarkastettiin fyysisesti korjaamolla vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan toimesta 6.4.2022. Tarkastuksessa todettiin, että ohjaustangon kiinnityspisteessä oli murtuma, joka oli syntynyt voimakkaan törmäyksen tai kaatumisen yhteydessä ja jalkatappirungon taipuma, joiden ei ole mahdollista syntyä lihasvoimaa käyttäen tai ilkivaltaisesti käsin. Pakoputkiston happianturi oli kierretty väärille kierteille työkalua apuna käyttäen, mikä ei tarkastajan mukaan täytä tyypillisen ilkivallan tunnusmerkistöä. Pakoputkiston takimmainen kiinnityspultin kierre olivat ruosteessa. Lokasuojan kiinnityspulttien alla olevat prikat ja jarrulinjan kiinnityskorvake olivat paikallaan, ja prikkojen alueella oli tasaisesti pölyä. Tarkastajan mukaan ei siten ole todennäköistä, että lokasuoja on anastettu. Etuvalaisimen lasissa ja metallikehyksessä oli naarmuja, jotka vaikuttivat tarkastajan mukaan ajamalla tai kaatumalla syntyneiltä. Lisäksi istuinpäällisen repeämä oli foamin tummumisesta päätellen hyvin pitkään jo käytön aikana vallinnut tila. Tarkastajan mukaan ilkivaltana korvattavia vahinkoja ovat sen sijaan polttoainetankin ja lukkojen vauriot.

Vakuutusyhtiö maksoi polttoainetankin ja lukkojen vaurioista 393,62 euron korvauksen omavastuulla vähennettynä. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen muiden vaurioiden osalta. Kaskovakuutuksen ehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan ajoneuvolle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Tahallisella vahingonteolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Ilkivaltavakuutuksesta ei tästä syystä korvata esimerkiksi toisen henkilön huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, vaan edellytyksenä on, että vahinko on aiheutettu tahallaan. Korvausta hakevan on näytettävä toteen, että kyseessä on ilkivaltaisesti aiheutettu vahinko. Pelkästään vahinko- ja rikosilmoituksen tekeminen ei riitä näytöksi siitä, että kyse on korvattavasta vahingosta.

Asiakas on vaatinut joko mopon käyntikuntoon saattamista tai vaihtoehtoisesti mopon lunastamista käyvästä arvosta. Vakuutusyhtiö on todennut, että mopon käyntikuntoon saattaminen ei ole mahdollista ilman happianturin korjausta, joka vakuutusyhtiön mainitsemien perusteluiden johdosta ei ole vakuutuksesta korvattava. Yhtiö ei voi myöskään lunastaa mopoa, sillä korvattavat korjauskustannukset eivät ylitä 70 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii edelleen vakuutusyhtiötä korvaamaan korjauksen tai vaihtoehtoisesti lunastamaan mopon käyvästä arvosta. Ohjaustangon kiinnityspistettä, jalkatappirunkoa, pakoputkiston happianturia tai muita selvästi tähän vahinkoon kuulumattomia vikoja ei tarvitse korvata. Mopolle on tehty asiakkaan mukaan ilkivaltaa ja osia mahdollisesti myös anastettu. Mopo on laitettu talviteloille omakotitalon autokatokseen loka-marraskuussa 2021, ja se on ollut silloin ehjä ja käyntikuntoinen. Asiakas havaitsi keväällä, kun mopo oli tarkoitus ottaa käyttöön, että sille oli tehty ilkivaltaa. Moposta on vahingoitettu tankin ja virtalukon lisäksi ainakin ajovalo, satula, ilmansuodatin ja etulokasuoja. Moposta on asiakkaan mukaan anastettu ja yritetty anastaa osia, koska mopo ei enää ole käyntikuntoinen. Asiakkaan arvion mukaan korvattavaksi vaadittava kokonaisvahinko on määrältään 800,00–900,00 euroa. Mopon käypä arvo on vähintään 1200 euroa omavastuun vähentämisen jälkeen.

Asiakas katsoo täyttäneensä vakuutussopimuslain 69 §:n ja yleisten vakuutusehtojen 11.1 kohdan mukaisen selvitysvelvollisuutensa.  Asiakkaan mukaan on täysin uskottavaa ja mahdollista, että mopoa on vahingoitettu anastamisyrityksen yhteydessä. Kun mopoa ei ole saatu anastettua, on päädytty vahingoittamaan sitä. Asiakkaan mukaan mopossa on voinut olla vikoja ja naarmuja ennen vahinkotapahtumaa, mutta näistä vakuutusyhtiö ei ole esittänyt mitään selvitystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja perustelunsa. Yhtiö toteaa, että asiakkaalle on maksettu korvaus niistä vaurioista, joiden vahinkotarkastaja on arvioinut olevan jälkiä mahdollisesta anastusyrityksestä tai ilkivallanteosta (polttoainetankin vaurio ja lukkojen vauriot). Muilta osin vahinko ei ole korvattava ja vahingon määrää ei ole tämän vuoksi arvioitu tarkemmin.

Vakuutusyhtiö lisää, että mopo on rikosilmoituksen mukaan ollut kunnossa 1.12.2021, joten asiakkaan edustajan epäily mahdollisen vahingonteon ajankohdasta loka-marraskuussa on ristiriidassa asiakkaan ilmoittaman ajankohdan kanssa.

Sopimusehdot

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.5 (Varkausvakuutus) mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, moottoriajoneuvon käyttövarkaus, ajoneuvon luvaton käyttö, tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ehtokohdan 3.6 (Ilkivaltavakuutus) mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ehtojen kohdan 4.2.3 (Vahingon määrä) mukaan vahingon määrä on ajoneuvon korjauskustannukset, jos sen korjaaminen näiden vakuutusehtojen mukaisesti on kannattavaa. Korjaaminen ei ole kannattavaa, jos arvioidut korjauskustannukset ylittävät 70 % ajoneuvon käyvästä arvosta vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Jos ajoneuvon korjaaminen ei ole kannattavaa, on vahingon määrä ajoneuvolla ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja sillä vakuutustapahtuman jälkeen olevan käyvän arvon erotus.

Vahingon määrää laskettaessa mukaan ei lueta vakuutuksen kohteeseen kuulumattomien eikä muun kuin vakuutetun omistamien laitteiden ja varusteiden vaikutusta ajoneuvon käypään arvoon ja korjauskustannusten määrään.

Yleisten sopimusehtojen kohdan (11 Korvausmenettely) alakohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet (VSL 32 §, 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko sattunut vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on erimielisyyttä siitä, mitkä mopon vauriot on katsottava ilkivaltaisesti tai varkauden yhteydessä aiheutetuiksi ja siten vakuutuksesta korvattavaksi.

Näyttövelvollisuus siitä, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta, kuuluu yleisten vakuutusoikeudellisten periaatteiden mukaan korvauksen hakijalle. Korvausta saadakseen asiakkaan on tässä tapauksessa voitava osoittaa, että vauriot ovat johtuneet vakuutusehdoissa edellytetystä ajoneuvoon kohdistuneesta tahallisesta vahingonteosta tai ehtojen mukaisesta varkausvahingosta taikka sen yrityksestä. Tahallisella teolla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan sitä, että tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että korvattavia vahinkoja ovat polttoainetankin ja virtalukon vahingot. Muiden asiakkaan mainitsemien vahinkojen osalta ei ole osoitettu, että ne on aiheutettu ilkivaltaisesti.

Asiakkaan mukaan korvattavia ovat tankin ja virtalukon lisäksi ainakin ajovalo, satula, ilmansuodatin ja etulokasuoja. Asiakkaan mukaan on mahdollista, että mopoa on vahingoitettu anastamisyrityksen yhteydessä. Asiakkaan mukaan mopossa on voinut olla vikoja ja naarmuja ennen vahinkotapahtumaakin, mutta vakuutusyhtiö ei ole esittänyt näistä mitään selvitystä.

Vahinkotarkastajan lausunnosta ja valokuvista ilmenee muun ohessa, että pakoputkiston takimmainen kiinnityspultin kierre on ollut ruosteessa ja lokasuojan kiinnityspulttien alla olevat prikat ja jarrulinjan kiinnityskorvake oli paikallaan ja prikkojen alueella tasaisesti pölyä, mikä ei viittaa siihen, että lokasuoja olisi anastettu. Etuvalaisimen lasin ja metallikehyksen naarmut sopivat ajamalla tai kaatumalla syntyneiksi. Lisäksi istuinpäällisen repeämän alta näkyvä foam on tummunut, mikä viittaa siihen, että repeämä on syntynyt asiakkaan arvioimaa vahinkotapahtuman sattumisen ajanjaksoa aikaisemmin.

FINE toteaa, että vauriokuvien ja muun selvityksen perusteella riidanalaiset vauriot eli ajovalon, istuimen ilmansuodattimen ja etulokasuojan vauriojäljet, sopivat myös muista syistä kuin tahallisen ilkivallanteon tai varkauden yrityksen seurauksena aiheutuneiksi. Yksinomaan asiakkaan kertomusta siitä, että mopo oli talvisäilytykseen jätettäessä näiltä osin täysin ehjä, ei voida pitää riittävänä näyttönä siitä, että riidanalaiset vauriot on aiheutettu kyseisenä ajanjaksona joko varkauden yrityksellä tai tahallisella vahingonteolla. Valokuvien tai muunkaan selvityksen perusteella ei siten voida todeta, että vakuutusyhtiön epäämät vauriot olisivat ilkivalta- tai varkausvahinkona korvattavia. Koska asiassa näin ollen jää näyttämättä, että riidanalaiset vauriot olisivat aiheutuneet vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta, FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              
Esittelijä Taivalantti

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia