Haku

FINE-048046

Tulosta

Asianumero: FINE-048046 (2023)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Esinevahinko. Ajoneuvon vaurioituminen syvään kuoppaan. Johtuiko vaurioituminen kaivuu-urakoitsijan tuottamuksesta tai laiminlyönnistä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja X Oy on suorittanut vahingonkärsinyt A:n asuttaman kiinteistön piha-alueen ja autotien välissä kaivuutöitä 19.10.2021. Työn valmistuttua samana päivänä kuoppa on täytetty öljysoralla ja täytön jälkeen tarkastettu. Seuraavana yönä on satanut vettä, jonka seurauksena kaivanto on painunut sen verran, että siihen on syntynyt veden täyttämä kuoppa, johon A 20.10.2021 ajoi autollaan. Kuoppaan ajamisen seurauksena A:n ajoneuvon keula kärsi vaurioita, joiden korjauskustannukseksi arvioitiin noin 2.000 euroa. A mittasi kuopan syvyydeksi noin 17 senttimetriä.

Korvauksia A:n ajoneuvon vaurioista haettiin X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että selvitysten mukaan X Oy on täyttänyt kuopan oikein ja huolellisesti alan laatunormeja noudattaen. Yhtiön mukaan vahinkoa edeltävänä yönä oli satanut rajusti vettä, mikä oli aiheuttanut kuopan muodostumisen. Näin ollen yhtiö katsoo kuopan syntyneen äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Yhtiö huomauttaa myös, että alueella on ollut niin ikään tietyökyltti, jonka havaitessaan kuljettajan olisi tullut noudattaa erityistä varovaisuutta alueella ajaessaan. Kuopasta ei myöskään ollut ilmoitettu mitään ennen nyt tapahtunutta vahinkoa. Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahingon voida katsoa syntyneen X Oy:n tuottamuksesta. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa vielä tapauksen kannalta olennaiseen lainsäädäntöön ja erityisesti tieliikennelain säännöksiin.

Vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen A haki siihen muutosta muun muassa sillä perusteella, että A:n näkemyksen mukaan tietyötä ei ollut merkitty oikeaoppisesti. A:n mukaan kaivannon päälle olisi tullut laittaa yliajopellit painumisen estämiseksi. A toteaa, että kyseinen kuoppa oli myös liian kevyesti peitetty, jonka vuoksi maa-aines on painunut sateen vuoksi kuopalle. Kuoppaan on viimein lisätty hiekkaa asukkaiden itsensä toimesta. A kertoo myös ajaneensa hyvin hiljaa pois pihalta ja ikään kuin luisuneensa kuoppaan.

Yhtiö antoi asiassa uuden päätöksen, jossa se toistaa aiemmassa päätöksessä lausutun kantansa. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi myös kuopan olleen valoisaan aikaan hyvin havaittavissa ja näin sitä olisi voinut varoa siitä huolimatta, että se oli veden peitossa. A on itsekin kertonut havainneensa lätäkön ja selvää on, ettei lätäkkö voi muodostua tasaiselle tienpinnalle. Näin ollen ilmeistä, että A on ollut tietoinen ainakin jonkinlaisesta kuopasta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön asian käsittelyyn vakuutusyhtiössä ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A kertaa asian tapahtumatiedot ja toistaa vaatimuksensa auton korjaamisesta käyttökuntoon. A on toimittanut lisää valokuvia ja toteaa, että myös toinen talon asukas ei ollut päässyt töihin kaivannon huonon peittämisen takia. A on toimittanut myös taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan näkemyksen siitä, että kaivanto oli peitetty puutteellisesti. Hallituksen puheenjohtaja kertoo myös, että useat henkilöt voivat tarvittaessa todentaa kuopan olemassaolon ja että hän itse on yrittänyt saada X Oy:stä jonkun korjaamaan tilannetta siinä kuitenkaan onnistumatta, jolloin hän itse täydensi kuoppaa taloyhtiön hiekoitussepelillä. Selvityksessä todetaan myös, ettei varoitusmerkkejä ollut näkyvissä pihasta tielle ajaville.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä A toistaa vaatimuksensa perusteineen. A katsoo edelleen X Oy:n toiminnan osoittavan ilmeistä piittaamattomuutta, kun se ole toiminut asianmukaisella tavalla kaivantoa täyttäessään. Kaivannon päälle olisi A:n mukaan tullut laittaa ajopellit, niin tällaiselta vahingolta olisi vältytty. Ei myöskään pidä paikkaansa, että X Oy olisi saanut tiedon kuopan syntymisestä vasta 29.10.2021, vaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on vaatinut kuopan täyttämistä jo vahinkopäivän iltana.

Toisessa lisäkirjelmässä A kertaa vielä seikkaperäisesti tapahtumien kulun ja tarkentaa, että kuopasta ilmoitettiin heti sattuneen vahingon jälkeen 20.10.2021 ja tämän jälkeen X Oy:stä ei kuulunut mitään päiväkausiin. A huomauttaa myös, ettei yön aikana ollutta säätilaa voida pitää mitenkään poikkeuksellisena vuodenaikaan nähden ja näin ollen X Oy:n olisi tullut myös varautua mahdollisen sadesään vaikutukseen kaivannolle. A toteaa, että myös varoitusmerkit olivat poistettu kaivannon täytön jälkeen. A:n näkemyksen mukaan myös täytetystä kaivannosta olisi tullut varoittaa merkein, mikäli oli vaarana, että täyttö painuu ja saa aikaan merkittävän kuopan. A:n auto on vaurioitunut, vaikka A on ajanut piha-alueella ns. ryömintävauhtia, koska taloyhtiöstä ajaville ei ollut ohjeistettu muutakaan reittiä pois pihalta. A viittaa myös maantielakiin, jonka mukaan tienkäyttäjän on voitava luottaa siihen, että maantie täyttää sille asetetun palvelutehtävän. A toteaa, että sama pätee katuihin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö toteaa, että sille annetun selvityksen mukaan vakuutuksenottaja on 19.10.2021 täyttänyt kaivannon öljysoralla, jota myös yleisesti käytetään tällaisten kaivantojen täyttämiseen tilapäisesti ennen tien asfaltoimista. Yhtiö katsoo edelleen, että tätä toimintatapaa on pidettävä huolellisena ja yleisiä laatunormeja noudattavana käytäntönä. Kuopan syntyminen oli johtunut voimakkaasta vesisateesta vahinkotapahtumaa edeltäneenä yönä. Vakuutuksenottaja ei myöskään ollut saanut tietoa täytön painumisesta ennen kuin sille oli ilmoitettu aiheutuneesta vahingosta 29.10.2021, jonka jälkeen vakuutuksenottaja oli käynyt paikalla jo saman päivän aikana ja täyttänyt syntyneen painauman.

Yhtiö toteaa, ettei tapauksessa ole siten osoitettu, että vakuutuksenottaja olisi menetellyt toiminnassaan huolimattomasti tai laiminlyönyt toiminnalleen asetettuja velvollisuuksia.

Vastineessaan yhtiö toteaa myös, että tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän yleisenä velvollisuutena on vaaran ja vahingon välttämiseksi noudattaa liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Ajoneuvo on myös kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa ja se on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osuudella kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. Käytössä olevan selvityksen mukaan kaivanto on sijainnut tonttiliittymässä, jossa tulee ajaa hyvin hiljaista vauhtia. Vahinko on myös sattunut valoisaan aikaan, jolloin tietyöalue ja siinä ollut kuoppa on ollut autoilijan havaittavissa. Yhtiön mukaan merkitystä ei ole sillä, että kuoppa on ollut veden peitossa eikä sen syvyyttä ole siten voinut etukäteen arvioida. Yleisen elämänkokemuksen mukaan on kuitenkin pidettävä selvänä, ettei sadevesi muodosta lätäkköä tasaiselle tienpinnalle, vaan lätäkkö voi muodostua ainoastaan painaumaan tai kuoppaan. A on itse kertonut havainneensa lätäkön, mutta silti jatkanut matkaa ja ajanut veden täyttämään kuoppaan.

Tietyöstä ja kaivannosta oli vastineen mukaan ilmoitettu myös asianmukaisesti liikennemerkillä, joka on sijainnut kiinteistön alueella kuopan kohdalla olevassa risteyksessä. Merkki on ollut näkyvällä paikalla asennettuna 10 metriä ennen kaivuukohtaa. Kohde on sijainnut kujalla, jonne on ollut vain yksi ajoneuvolla ajon mahdollistava reitti.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei käsillä ole perusteita korvauspäätöksen muuttamiselle.

A:n lisäkirjelmän johdosta antamassaan lisävastineessa vakuutusyhtiö toteaa vielä ymmärtäneensä lisäkirjelmästä, että asiassa olisi väitetty, että X Oy:lle olisi ilmoitettu kuopasta jo vahinkoa edeltäneenä päivänä. Yhtiön mukaan tämä ei ole mahdollista, koska kuoppa syntyi vasta sen vahinkoa edeltäneen yön rankkasateiden seurauksena. Yhtiö toteaa myös, ettei tapauksessa ollut tarvetta ajopelleille, koska niittä käytetään tavanomaisesta avoimien kaivantojen päällä ja käsillä olevassa tapauksessa kaivanto oli jo täytetty, mutta päässyt sen jälkeen painumaan kuopalle ennalta-arvaamattomasta syystä ja asianmukaisesta toiminnasta huolimatta.

Toisessa lisävastineessaan vakuutusyhtiö ottaa kantaa siihen, ettei vahinkoa edeltäneen yön sademäärää voida pitää normaalina syyssateena, kun otetaan huomioon, että yön aikana satoi noin 1/7 koko lokakuun sademäärästä. Yhtiön mukaan asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, että kaivanto olisi täytetty laatunormien vastaisesti. Näin ollen vahinkotapahtuman ei voida edelleenkään katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan tuottamuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuksenottaja X Oy:llä ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko taloyhtiön läheisyydessä kaivuutöitä suorittanut X Oy vastuussa täytetyn kaivannon painumisen johdosta taloyhtiön osakkaan autolle aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.

Tieliikenneasetuksen 12 §:n mukaan varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin olosuhteet muutenkin edellyttävät erityistä varovaisuutta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta.

Ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tarkoitetun vahingon.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Katutöitä tekevän urakoitsijan vastuun on vakiintuneesti katsottu olevan korostunutta, mikä merkitsee, että urakoitsijan on näytettävä menetelleensä työssään vahinkojen välttämiseksi niin huolellisesti kuin on ollut tarpeellista.

Asiassa on aiheutunut vahinko, kun vahingonkärsinyt A:n auto oli vaurioitunut A:n ajettua edellisenä päivänä täytetyn kaivannon yli. Kaivanto oli täytetty öljysoralla ja päässyt painumaan kuopalle vahinkoa edeltäneen yön kovien sateiden seurauksena. A vaati korvauksia kaivuutyöstä vastanneelta X Oy:ltä sillä perusteella, että se oli laiminlyönyt kaivannon asianmukaisen täyttämisen ja mahdollisesta kuopasta varoittamisen etenkin taloyhtiön pihasta ajaville henkilöille.

Vakuutusyhtiö on antamissaan päätöksissä katsonut, ettei tapauksessa ole kysymys urakoitsijan vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta, sillä vahingon ei voida katsoa aiheutuneen urakoitsijan huolimattomuudesta. Yhtiö on todennut, että kyseinen tietyömaa oli merkitty asianmukaisin varoitusmerkein ja että kaivanto oli täytetty alan laatunormeja noudattaen öljysoraa käyttäen. Yhtiön mukaan tien käyttäjän olisi tullut varautua juuri täytetyllä kaivantoalueella mahdollisesti oleviin epätasaisuuksiin. Yhtiö toteaa myös, että A on itse kertonut havainneensa lätäkön ja siitä huolimatta hän oli päättänyt ajaa sen yli. Yhtiön mukaan kuopan muodostuminen oli myös tapahtunut yllättävästi ja ennalta arvaamattomasti, koska vahinkotapahtumaa edeltäneenä yönä oli satanut voimakkaasti.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan Oy X on suorittanut taloyhtiön piha-alueen ja autotien välissä kaivuutyötä, joka oli valmistunut 19.10.2021. Kaivuutyöstä oli varoitettu liikennemerkillä, joka sijaitsi ajotien puolella. Työn jälkeen X Oy oli täyttänyt kaivannon öljysoralla ja tarkastanut kaivannon. Kaivanto oli kuitenkin täytön jälkeisen yön aikana painunut yöllä ollen sateisen sään seurauksena. Kaivantoon muodostui ainakin noin 10–20 cm syvä veden täyttämä kuoppa. Kuopan tarkasta syvyydestä on annettu vaihtelevia arvioita mittaushetkestä riippuen. Lautakunnan näkemyksen mukaan vahinkoajankohtana ei voida pitää yllättävänä tai ennalta arvaamattomana, että sää saattaa olla hyvinkin sateinen. Näin ollen, mikäli on odotettavissa, että käytetty öljysora painuu merkittävästi sateen seurauksena, olisi painumiseen tullut varautua kuoppaa täyttäessä. Selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, millä tavoin kaivanto oli tarkastettu tai että oliko täyttöä pyritty tiivistämään esimerkiksi jyrällä sen painumisen estämiseksi. Niin ikään asiassa jää avoimeksi, mitkä ovat ne laatunormit, joiden täyttymiseen asiassa on vedottu ja miten niiden täyttymisen on osoitettu toteutuneen.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, ettei asiassa ole edes väitetty, että A olisi käyttänyt tilanteessa liian suurta ajonopeutta tai muuten kuljettanut autoaan varomattomasti. Lautakunnalle toimitetuista kuvista saa sen käsityksen, että painunut kuoppa on sijainnut As Oy:n pihatien päässä ja ilmeisesti näin ollen myös ainoalla reitillä, jota käyttämällä pihasta pääsee ajamaan pois. Asiassa ei ainakaan ole selvitetty, että asukkailla olisi ollut käytettävissä vaihtoehtoista kulkureittiä. Yksinomaan sen, että A on päättänyt ajaa lätäköltä vaikuttaneen kuopan yli poistuessaan pihasta, ei voida katsoa osoittavan, että A olisi toiminut itse huolimattomasti.

Edellä mainitun perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei nyt käsillä olevassa tapauksessa katutyötä tehnyt X Oy ole kyennyt näyttämään toimineensa huolellisesti. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n ajoneuvolle aiheutuneen vahingon X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karhu
Karimäki
Korpiola
Haapasaari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia