Haku

FINE-048022

Tulosta

Asianumero: FINE-048022 (2023)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2023

Vuotovahinko. Asennusvirhe. Oliko vahinko aiheutunut asennusvirheestä?

Tapahtumatiedot

Asiakas havaitsi 14.11.2021, että takkahuoneen sisäkatosta tippuu vettä sisään. Kohteessa suoritettiin vahinkotarkastus 16.11.2021, jolloin vuotokohta tutkittiin ja todettiin, että takkaa lähellä olevat ilmastointiputket tulisi lisäeristää, koska sisään vuotanut vesi oli kondensoitunutta vettä ilmanvaihtoputken (IV-putken) pinnasta. Asiakas tilasi ilmastointiputken lisäeristyksen, mutta katosta tippui uudelleen vettä 7.–8.12.2021 välisenä yönä. Asiakas oli yhteydessä lisäeristyksen tehneeseen palveluntarjoajaan, joka kartoitti vahingon uudelleen 15.12.2021. Tarkastuksen yhteydessä talon välikatolta puhalluseristevillojen sisältä löytyi rikkoutunut ilmanvaihtokoneen kondenssiveden viemäröintiputki, josta tippui edelleen vettä. Tarkastusraportin mukaan kohteessa oli lukuisia asennusvirheitä, kuten kondenssivesiviemärin materiaali ja kaato, viemärin kannakoinnin puute sekä ilmanvaihtokanavien eristyksen puute. Asiakas haki korvausta vahingon korjauskuluihin kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 22.12.2021 kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, vaan asennusvirheiden seurauksena. Näin ollen vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava. Asiakas haki päätökseen muutosta vakuutusyhtiön sisäisestä muutoksenhakuelimestä, mutta päätös pysyi kielteisenä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vakuutusyhtiön antamaan korvauspäätökseen tyytymätön ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Valituksessaan asiakas toteaa, että taloon vuonna 2009 asennettu ilmanvaihtokone ja sen kondenssivesiviemäri ovat toimineet moitteetta 12 vuoden ajan, joten kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Asiakas toteaa vakuutusyhtiön viittaavan lisäeristystyön tehneen palveluntarjoajan raporttiin, jonka mukaan ilmanvaihtokoneen ja kondenssivesiviemärin asennuksessa oli tehty useita asennusvirheitä. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan yksilöinyt putken rikkoutumisen aiheuttajaa. Asiakkaan mukaan se, että laite on toiminut moitteetta 12 vuoden ajan, todistaa, että asennusvirheet ovat olleet vähäisiä. Asiakas lisää, että lisäeristystyön tehneen palveluntarjoajan edustajan mukaan laitetta ei ole asennettu huonosti, vaan rakentamisstandardit ovat olleet asentamisajankohtana erilaiset kuin nyt.

Yhtiön väittämien virheiden osalta asiakas toteaa, että asennuksessa vuonna 2009 käytetty muoviputki ei ole ristiriidassa asennusohjeen kanssa. Tarkastusraportin mukaan rikkoutunut putki on myös ollut puhallusvillan sisällä näkymättömissä. Putken on todettu olleen notkollaan, joten asiakas pitää mahdollisena, että sen päälle on astuttu esimerkiksi nuohouksen tai ilmanvaihtosuodattamisen vaihdon yhteydessä, minkä seurauksena putken kaato on muuttunut. Ilmanvaihtokanavien eristyksen puutteeseen asiakas kommentoi, että ilmanvaihtokanavat on eristetty, mutta jostain syystä joistain kohdista eristys on kulunut tai siihen on tullut epäjatkuvuuskohtia. Puutteet on asiakkaan mukaan sittemmin korjattu. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan vanhojen, kastuneiden villojen poistamisen, kondenssivesiviemärin korjauksen, ullakkotilojen kuivauksen sekä uusien villojen asennuksen.

Asiakas toteaa 15.8.2022 toimittamassaan lisäkirjelmässä, että hänen aikaisemmin lähettämien kuvien perusteella haljennut putki on jäykähkö. Asiakkaan mukaan laite kondenssiviemäreineen on toiminut moitteetta vuodesta 2009. Riittävä kaato on siis ollut olemassa. Asiakkaan mukaan todennäköisin syy putken rikkoutumiselle on ollut esimerkiksi sen päälle astuminen ilmansuodattamia vaihdettaessa tai ilmanvaihtokanavia nuohotessa. Asiakas pohtii, voidaanko asiassa ylipäänsä vedota näin vanhaan asennusvirheeseen. Vastuu rakennusvirheistä on voimassa kymmenen vuotta. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vakuutuksenottajalla olisi tätä pidempi vastuuaika virheistä. Lisäksi asiakas huomauttaa, että vakuutusyhtiön vastineen liitteenä olleessa asennusohjeessa ei mainittu kondenssivesiviemärin kannakoinnista mitään. Lopuksi asiakas toteaa, että haljennut putki on kulkenut eristevillan sisällä, eikä vakuutusyhtiön lähettämä vahinkokartoittaja asiakkaan mukaan tämän vuoksi huomannut putkea tai kiinnittänyt siihen muutenkaan huomiota.

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa 9.8.2022 toimittamassaan vastineessa ja toteaa, että vahinko on aiheutunut asennusvirheestä, minkä vuoksi vakuutus ei korvaa vahinkoa. Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan asennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Vakuutusyhtiö viittaa myös lisäeristystyön tehneen palveluntarjoajan tarkastusraporttiin ja toteaa, että kohteessa on havaittu useita asennusvirheitä. Ohjekortin LVI 20-10348 (2004) kohtaan 3.1 (Putkistojen asennus) sekä ilmanvaihtolaitteen valmistajan ohjeisiin viitaten vakuutusyhtiö toteaa, että kondenssivesi tulee johtaa sisähalkaisijaltaan vähintään 12 millimetriä paksulla jäykähköllä, paksulla letkulla tai putkella. Kohteessa käytetty kondenssivesiviemäröintiletku oli kuitenkin taipuisa, ei jäykkä. Samoin vakuutusyhtiö katsoo kondenssivesiviemärin kaadon olleen puutteellinen ja viittaa tältä osin Talotekniikkainfon ohjeeseen, tarkemmin liitteen 4 (Viemärilaitteiston mitoitusohjeet) kohtaan 3. Ohjekortin LVI 12-10370 (2004) kohtaan 3.1 viitaten vakuutusyhtiö lisäksi toteaa, että kondenssiviemärin kannakointi oli puutteellinen. Ilmavaihtokoneen asennusohjeisiin viitaten vakuutusyhtiö toteaa, että ilmanvaihtokanavien eristeet olivat kohteessa puutteelliset. Asennusohjeiden mukaan kylmään tilaan asennettava kondenssivesiputki on aina eristettävä 50 millimetrin mineraalieristeellä.

Selvitykset

Ilmanvaihtolaitteen asennusohjeen kohdan 2 mukaan kondenssivesi johdetaan sisähalkaisijaltaan vähintään 12 mm paksulla jäykähköllä letkulla tai putkella lattiakaivoon, pesupöydän vesilukkoon tai vastaavaan. [Laitteen] kondenssiletkua ei saa liittää suoraan viemäriin. Vesiukko, joka on tehty mukana seuraavaan letkuun lenkittämällä, asennetaan pystyasentoon ja täytetään vedellä. Mikäli vesilukkoa ei ole tai putkessa on enemmän kuin yksi vesilukko, on olemassa vaara, että veden poisto ei toimi, minkä seurauksena laitteessa voi tapahtua vesivuotoja. [Laitteen] päädyn alareunassa on kondenssivesiyhde, johon letku on kiinnitetty. kondenssivesiputken pitää sijaita lämpimässä tilassa.

Kylmään tilaan asennettu kondenssivesijohto on aina eristettävä vähintään 50 mm:n mineraalieristeellä sekä varustettava lämmityskaapelilla.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) ehtokohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Tästä turvasta ei korvata vakuutustapahtumaa, joka näiden vakuutusehtojen mukaan voitaisiin korvata jostakin muusta turvasta.

Ehtokohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset), alakohdan 1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut  omaisuudelle tai esineelle suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä tai perustamisvirheestä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, ovatko rakennuksen rakenteissa todetut kosteusvauriot olleet ilmanvaihtokoneen ja sen kondenssivesiviemärin äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena aiheutuneita ja näin ollen vakuutuksesta korvattavia. Asiassa tulee lisäksi tarkastella sitä, onko vakuutusyhtiö osoittanut vahingon aiheutuneen vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamien asennus- tai rakennusvirheiden seurauksena.

Vakuutusyhtiö on käsitellyt vahingon äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turvasta, josta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusturvien yleisten rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle tai esineelle suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista, rakennusvirheestä tai perustamisvirheestä.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta on asiakkaan siten osoitettava, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman aiheuttama vahinko. Vakuutusyhtiön on puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdoissa mainitusta tai muusta asiakkaan oikeutta korvaukseen rajoittavasta syystä. FINE kuitenkin toteaa lisäksi, että laajoista kotivakuutuksista, jollaisesta tässä tapauksessa on kyse, vakiintuneesti korvataan erilaisia putken rikkoutumisesta aiheutuvia vuotovahinkoja, mikä osaltaan korostaa vakuutusyhtiön näyttötaakkaa korvauksen epäämiseen johtavien perusteiden osalta.

FINEn käyttöön toimitetun asiakirjaselvityksen mukaan asiakkaan takkahuoneen katosta alkoi tippua vettä sisään. Aluksi syyksi epäiltiin veden kondensoitumista ilmanvaihtoputken pintaan, mutta myöhemmässä tutkimuksessa vahingon syyksi selvisi talon välipohjassa, puhalluseristevillojen sisällä ollut rikkoutunut kondenssiveden viemäröintiputki. Tutkimuksen yhteydessä kohteessa havaittiin myös useita asennusvirheitä. IV-tarkastusraportin sekä lisälausunnon mukaan poistoputkena käytetty muovinen kaapelisuojaputki ei sovellu materiaaliltaan kondenssiviemäröintiin, eikä putken kaatoa ollut asennettu oikein. Raportissa todetun mukaan asennusvirhe putken kaadon osalta johti siihen, että osa putkesta täyttyi vedellä, ja koska putki kulki ullakkotilassa, se jäätyi ja halkesi aiheuttaen sulaessaan vesivahingon. Lisäksi raportissa todettiin, että viemäriputkia ei ollut kannakoitu muutaman metrin matkalta, eikä ilmanvaihtokanavia ollut eristetty riittävästi. Asiakas on kiistänyt väitteet asennuksen virheellisyydestä perustellen näkemystään sillä, että asennus on toiminut ongelmitta 12 vuoden ajan. Hän on pitänyt mahdollisena, että syynä putken rikkoutumiseen on se, että yläpohjassa liikuttaessa putken päälle on vahingossa astuttu.

Poistoputken virheellisyydestä esitetyn näytön osalta FINE katsoo, ettei siitä, että putki on taipuisa, ole tehtävissä johtopäätöstä, etteikö putki olisi asennusohjeen tarkoittamalla tavalla jäykähkö. Näin myös siksi, että asennusohje hyväksyy putken lisäksi myös letkun käyttämisen kondenssivesien poistoon. Vakuutusyhtiön viittaaman LVI-ohjekortin osalta FINE puolestaan toteaa jäävän epäselväksi, mihin kohtaan ohjeessa yhtiö tarkalleen viittaa. Edellä todettu huomioiden sekä poistoputkesta toimitettujen kuvien perusteella FINE katsoo, ettei poistoputkeen sen materiaalin osalta ole osoitettu liittyvän yhtiön väittämää virhettä, joka olisi syy-yhteydessä vahinkoon.

Myös kannakoinnin osalta FINE toteaa jäävän epäselväksi, mihin kohtaan LVI-ohjekortissa yhtiö tarkalleen vetoaa. Huomioiden asiantuntijalausunnon kannanotot kannakoinnin puutteellisuuden ja putken virheellisen kaadon osalta, FINE katsoo asiassa sinänsä olevan ilmeistä, että kokonaan kannakoimattoman poistoputken asennuksessa on tapahtunut vakuutusehdoissa tarkoitettu asennusvirhe. FINE kuitenkin toteaa, että vaikuttaakseen vahingon korvattavuuteen asennusvirheen on oltava syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Yhtiön puutteelliseksi väittämän kondenssivesiputken eristyksen osalta FINE toteaa olevan riidatonta, ettei putkea ole eristetty asennusohjeessa mainitulla tavalla 50 millimetrin mineraalieristeellä vaan se on sijainnut yläpohjan puhallusvillaeristeen sisällä. Asiantuntijalausunnon mukaan putki on rikkoutunut jäätymisen seurauksena virheellisestä kaadosta ja puutteellisesta eristyksestä johtuen. FINE kuitenkin toteaa, että kyse tältä osin on lausunnon laatijan tekemästä päättelystä, josta ei ole esitetty muuta selvitystä ja näyttöä.

Yhteenvetona asennuksen väitetyn virheellisyyden osalta FINE katsoo, että siltä osin, kuin asennusvirheen olemassaolo on asiassa osoitettu, riittävällä tavalla näyttämättä kuitenkin jää asennusvirheen ja putken rikkoutumisen välinen syy-yhteys. Putken jäätymisen osalta yhtiö ei puolestaan ole esittänyt muuta selvitystä kuin asiantuntijalausuntoon sisältyvän maininnan.

Asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuudessaan arvioiden FINE katsoo jäävän epäselväksi, mistä syystä kondenssivesiputki on rikkoutunut. Yleisesti vuotovahinkoihin liittyen FINE kuitenkin toteaa, että putken rikkoutumisen aiheuttaneen tarkan tapahtumainkulun jääminen selviämättä on verrattain tavanomaista erilaisten kotivakuutuksesta vakiintuneen käytännön mukaan korvattavien vuotovahinkojen kohdalla. Sen, että kondenssiveden poisto on toiminut noin 12 vuoden ajan ilman ongelmia, FINE katsoo osoittavan, ettei kondenssivesiputki ole vuotanut asennuksesta alkaen vaan vuodon on aiheuttanut putken myöhempi rikkoutuminen. Edellä vuotovahinkojen korvattavuudesta todettuun viitaten FINE katsoo tässä olevan lähtökohtaisesti kyse laajasta kotivakuutuksesta korvattavasta vuotovahingosta, ja näyttötaakan korvauksen epäysperusteista olevan vakuutusyhtiöllä. Vahinkoon riittävässä syy-yhteydessä olevan asennusvirheen jäädessä näyttämättä FINE katsoo vahingon kuuluvan kotivakuutuksen korvauspiiriin.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Talvitie

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia