Haku

FINE-047960

Tulosta

Asianumero: FINE-047960 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2022

Lakipykälät: 15, 39, 26, 38, 40, 43, 62, 64, 17

Vakuutuksen irtisanominen. Vakuutusmaksun laiminlyönti. Oliko irtisanominen tehty pätevästi?

Tapahtumatiedot

A:n vahinkoilmoituksen mukaan hänen henkilöautonsa etuosa ja oikea etukulma olivat vaurioituneet 18.12.2021 ohituksen yhteydessä tapahtuneessa liikennevahingossa. Myös toinen ajoneuvo oli lähtenyt ohittamaan samaa ajoneuvoa, ja A oli aiheuttanut vahingon yrittäessään palata takaisin oikealle kaistalle.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 5.1.2022 mukaan henkilöauton kaskovakuutus oli päättynyt maksamattomana 29.11.2021. Alkuperäinen lasku on lähetetty 22.8.2021 ja vakuutuksen päättymistä on edeltänyt muistutuslasku, joka on lähetetty 24.10.2021. Perintäyhtiö X Oy:n toimeksianto on ollut 15.11.2021, jossa ilmoitetaan viimeinen mahdollinen maksupäivä sekä vakuutuksen päättymispäivä 29.11.2021. X tarkistaa asiakkaan osoitteen väestörekisteristä ennen laskun lähetystä. Kaskovakuutus on X:n lasku maksamalla saatettu uudelleen voimaan 27.12.2021 alkaen. Koska vakuutus ei ole vahinkopäivänä 18.12.2021 ollut voimassa, vakuutusyhtiö ei korvaa A:n henkilöauton vaurioita.

Oikaisupyynnössään A myönsi, että vakuutusyhtiön lasku oli jäänyt epähuomiossa maksamatta. A kuitenkin kiisti saaneensa vakuutusyhtiön ilmoitusta vakuutuksen päättymisestä 29.11.2021 tuona päivänä, tai muutoinkaan. Tieto vakuutuksen päättymisestä on annettu vasta 23.12.2021 A:n kysyttyä asiasta.

A:n käsityksen mukaan vakuutusyhtiön väittämä irtisanomismenettely, jossa irtisanomista koskeva ilmoitus olisi annettu X Oy:n perintäkirjeen yhteydessä, ei ole pätevä. Vakuutusehtojen mukaan ilmoitus tulee antaa vakuutusyhtiön eikä perintäyhtiön toimesta. A on liittänyt oikaisupyyntöönsä X Oy:n lähettämän perintäkirjeen. Kirjeessä ei sanota, että A:n ajoneuvon kaskovakuutus on päättynyt. X Oy:n kirjeessä tosin mainitaan mahdollisuudesta irtisanoa kaskovakuutus, mutta irtisanomista ei ole koskaan tehty tai siitä ainakaan A:lle ilmoitettu. 

A on ollut sinä uskossa, että henkilöauton kaskovakuutus on voimassa ja korvaa vahingon. A vetoaa maksulaiminlyöntiä koskevaan yleisten sopimusehtojen kohtaan 4.2 ja irtisanomismenettelyä koskevaan ehtokohtaan 16.5. Viimeksi mainitun ehtokohdan mukaan vakuutusyhtiön on suoritettava irtisanominen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Irtisanomista ei edes väitetä lähetetyn kuukautta ennen vakuutuksen päättymistä.

Korvauspäätöksessään 4.4.2022 vakuutusyhtiö totesi korvanneensa liikennevahingon vastapuolen vahingot A:n ajoneuvon liikennevakuutuksesta, joka on ollut voimassa vahingon sattuessa. Kaskovakuutus ei kuitenkaan ole ollut voimassa. Menettelytavasta vakuutusmaksun viivästyessä on säädetty vakuutussopimuslain 39 §:ssä, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

A on saanut vakuutusyhtiön valtuuttamalta perintätoimisto X:ltä kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan henkilöauton kaskovakuutus tulee päättymään 29.11.21, jos A ei suorita erääntynyttä vakuutusmaksua päättymispäivään mennessä. Koska erääntynyttä maksua ei ole päättymispäivään mennessä suoritettu, vakuutus on päättynyt 29.11.21. Kaskovakuutuksen päättymisestä maksamattomuuden vuoksi on ilmoitettu asianmukaisesti. Vahinko on tapahtunut 18.12.21, jolloin vakuutus ei ole ollut enää voimassa A:n hyväksi. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

A katsoo, ettei hänen henkilöautonsa kaskovakuutusta ole irtisanottu vakuutusehtojen ja lain mukaisella tavalla. Henkilöauton vauriot tulee korvata kaskovakuutuksen perusteella. A toistaa aiemmassa oikaisupyynnössään esittämänsä seikat.

A myöntää saaneensa X:ltä perintäkirjeen 15.11.2021. Kirjeessä on todettu, että A:n tulee maksaa erääntynyt vakuutusmaksu 29.11.2021 mennessä, tai kaskovakuutus on mahdollista irtisanoa. Mitään mainintaa henkilöauton kaskovakuutuksen päättymisestä kirjeessä ei kuitenkaan ole. A on liittänyt valitukseen X:n lähettämän perintäkirjeen.

A:n mukaan mitään varsinaista irtisanomisilmoitusta vakuutuksen päättymisestä ei muutenkaan ole ennen vahinkotapahtumaa toimitettu hänelle, vaan vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksen päättymisestä vasta A:n tehtyä asiassa vahinkoilmoituksen 23.12.2021. A on sitoutunut noudattamaan vakuutusehtoja, mutta niiden mukaan X:llä ei ole oikeutta irtisanoa A:n vakuutusta. X ei ole vakuutussopimuksen osapuoli, eikä vakuutusyhtiö voi A:n tietämättä pätevästi siirtää irtisanomista X:n tehtäväksi. A ilmoittaa sinänsä hyväksyvänsä X:n oikeuden periä maksamatta olevat vakuutusmaksut.

A kiistää saaneensa vakuutusyhtiöltä tai X:ltä erillistä ilmoitusta kaskovakuutuksen päättymistä. Näyttötaakka siitä, että irtisanomisilmoitus on tässä tapauksessa lähetetty, on vakuutusyhtiöllä. A:ta olisi tullut joka tapauksessa informoida irtisanomisesta 14 vuorokauden kuluessa päivämäärästä 29.11.2021 lukien. Vakuutusyhtiö itse on tuonut päätöksessään esille vakuutussopimuslain 64 §:n, jonka mukaan vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutetulle vastuun päättymisestä ja vastuu vakuutettua kohtaan päättyy aikaisintaan 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty. X:n kirje on päivätty ennen kuin vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksen tulleen irtisanotuksi, joten kyseessä on karhukirje tai lasku, ei pätevä oikeustoimi vakuutuksen irtisanomiseksi.

A katsoo yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 merkitsevän sitä, että vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus erillisellä ilmoituksella 14 päivän kuluessa irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Aikaa perintätoimisto X:n väitetysti lähettämästä irtisanomiskirjeestä on kulunut reilusti yli 14 päivää irtisanomisen toteuttamiseen, mikä on tapahtunut 23.12.2021. Irtisanomista ei myöskään ole tehty ehtokohdassa 16.5 edellytetyllä tavalla viivästyksettä sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon irtisanomisperusteesta. Tämän lisäksi ehtokohdan 16.5 mukaan vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen toimittamisesta. Mitään irtisanomisilmoitusta ei edes väitetä lähetetyn A:lle kuukauden kuluttua vakuutuksen päättymisestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset.  Irtisanominen on tehty vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisesti, minkä johdosta ajoneuvon kaskovakuutus ei ole ollut voimassa vahinkohetkellä 18.12.2021. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole korvausvastuussa ajoneuvolle sattuneesta vahingosta.

Vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetetty A:lle 15.11.2021 vakuutusyhtiön nimissä. Kirje on otsikoitu irtisanomisilmoitukseksi, ja siinä kerrotaan, että vakuutus irtisanotaan päättymään 14 päivän kuluttua ilmoituksen päiväyksestä lukien eli 29.11.2021. A myöntää valituksessaan saaneensa kirjeen, jolloin hän on ollut tietoinen vakuutuksen päättymisestä 29.11.2021. Kirjeessä mainitaan mahdollisuudesta suorittaa vakuutusmaksu ennen irtisanomisajan päättymistä, jolloin vakuutus ei olisi päättynyt irtisanomisajan kuluttua. Lisäksi kirjeessä on maininta maksun laiminlyönnistä tilanteessa, jossa laiminlyönti johtuu vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista.

A on esittänyt, että vakuutusyhtiöllä olisi oikeus irtisanoa vakuutus vain erillisellä ilmoituksella 14 päivän kuluessa irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.  Tämä kanta ei kuitenkaan perustu vakuutussopimuslakiin tai sopimusehtoihin. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeudelle ei ole asetettu mitään lisäedellytyksiä, kuten muistutuslaskun lähettäminen tai viivästyksen olennaisuus, vaan irtisanomisoikeus syntyy heti maksun viivästyttyä.

Vakuutuksenottaja A:n mukaan hän ei ole saanut tietoa vakuutuksen irtisanomisesta eikä niistä perusteista, joilla vakuutus olisi irtisanottu. Hän kertoo saaneensa kaskovakuutusta koskevan laskun ja X:n lähettämän perintälaskun, mutta jättäneensä nämä huomioimatta ja laskun maksamatta. A on väittänyt, että valitukseen liitetyssä X Oy:n perintäkirjeessä ei sanottaisi ajoneuvon kaskovakuutuksen päättyneen, eikä A ylipäätään olisi saanut irtisanomisilmoitusta.

X:n lähettämän perintäkirjeen mukana on ollut vakuutusyhtiön lähettämä irtisanomisilmoitus. Valituksen liitteenä olevassa kirjeessä on mainittu kirjeessä olevan neljä sivua, joista A:n valituksessa on liitteenä vain sivu 1/4. Vakuutusyhtiön vastauksen liitteenä on loput kirjeen sivut, joista yhtenä on vakuutusyhtiön nimissä lähetetty irtisanomisilmoitus. Vakuutusyhtiö ei ole siirtänyt vakuutuksen irtisanomista perintäyhtiön tehtäväksi, kuten vakuutuksenottaja väittää. Se, että vakuutuksenottaja tietoisesti päättää olla reagoimatta saamaansa irtisanomisilmoitukseen, ei johdu epäselvistä sopimusehdoista tai muustakaan epäselvyydestä vakuutusyhtiön puolelta. Yksinomaan kirjekuoressa mahdollisesti ollut logo ei myöskään muodosta sellaista epävarmuus- tai epäselvyystilannetta, että vakuutetun voitaisiin perustellusti katsoa olleen tietämätön vakuutuksen irtisanomisesta. Ilmoitus irtisanomisesta on tehty vakuutusyhtiön nimissä.

Vakuutussopimuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä siinäkin tapauksessa, että ilmoitus ei saavu perille, jos ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Tässä tapauksessa irtisanomisilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

A on viitannut vakuutussopimuslain 15 §:ää vastaavaan yleisten sopimusehtojen kohtaan 16.5, jonka mukaan vakuutusyhtiön on suoritettava irtisanominen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta, jolloin vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen toimittamisesta. Tämä ehtokohta koskee irtisanomismenettelyä sopimusta päätettäessä vakuutuskauden aikana. Nyt ei kuitenkaan ole kyse kyseisessä lainkohdassa ja ehtokohdassa mainituista irtisanomisperusteista, vaan vakuutussopimuslain 5 luvussa tarkoitetusta vakuutusmaksun viivästymisestä. Yleisissä sopimusehdoissa on erikseen maininta, ettei ehtokohta 16.5 sovellu tilanteeseen, jossa vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi.

A:n väite siitä, että perintätoimiston kirje olisi irtisanomisilmoituksen sijaan vain karhukirje, koska kirje on päivätty ennen kuin vakuutusyhtiö on ilmoittanut irtisanomisen tapahtuneeksi, ei pidä paikkaansa. Väitteellä ei ole asiassa merkitystä, koska irtisanomisen on tehnyt vakuutusyhtiö, ja irtisanomisessa on noudatettu vakuutussopimuslakia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan A:n ajoneuvon vaurioitumisen 18.12.2021 kaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vakuutus on ennen vakuutustapahtuman sattumista päättynyt vakuutuksen irtisanomiseen maksulaiminlyönnin johdosta. Riidatonta on, että A on laiminlyönyt ajoneuvonsa kaskovakuutuksen maksamisen laskun eräpäivään mennessä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutussopimuslain 15 §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt;

2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä;

3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa, jollei vakuutuksenottaja ole 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vilpillisesti laiminlyönyt 26 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun viivästymisen takia säädetään 39 §:ssä.

Vakuutussopimuslain 39 §:n (Vakuutusmaksun viivästyminen) mukaan jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen 38 §:ssä säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusmaksun laiminlyönnin takia ei kuitenkaan saa irtisanoa 40 §:n 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa vahinkovakuutusta.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantajan on mainittava tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos kysymyksessä on henkilövakuutus, irtisanomisilmoituksessa on lisäksi annettava tieto 43 §:ssä säädetystä vakuutuksenottajan oikeudesta saada vakuutus uudelleen voimaan.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoitukseen on otettava maininta myös tämän momentin mukaisesta mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Jos irtisanomisilmoituksesta puuttuu jokin 2 tai 3 momentissa säädetyistä tiedoista, irtisanominen on mitätön.

Kolmannen henkilön oikeus vahinkovakuutuksessa

Vakuutussopimuslain 62 §:n (Henkilöt, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa) mukaan jollei toisin ole sovittu, omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

Vakuutussopimuslain 64 §:n (Ilmoitus vakuutuksenantajan vastuun päättymisestä tai supistumisesta) mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen ilmoittamaan vastuunsa päättymisestä tai vastuuta supistavasta sopimuksesta tai toimenpiteestä tiedossaan olevalle, 62 §:ssä tarkoitetulle vakuutetulle, jonka oikeutta kyseinen sopimus tai toimenpide merkittävästi supistaa. Vakuutuksenantajan vastuu päättyy tai sopimus tai toimenpide tulee voimaan 62 §:ssä tarkoitettua vakuutettua kohtaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle.

Vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 4.2 (Vakuutusmaksun viivästyminen, VSL 39 §) mukaan jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.

Ehtokohdassa 16.2 (Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vahinkovakuutus vakuutuskauden aikana, VSL 15 §) on vakuutussopimuslain 15 §:ää vastaavat määräykset.

Ehtokohdan 16.5 (Vakuutusyhtiön irtisanomismenettely, VSL 15 ja 17 §) mukaan vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluessa irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 17.1 (Kolmannen henkilön oikeudet vahinkovakuutuksessa, Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa, VSL 62 §) mukaan sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa kohdissa ”Vakuutetut” on muutoin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että A on vastaanottanut vakuutusyhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen X Oy:n toimesta 15.11.2021 lähetetyn maksuvaatimuksen. A on kuitenkin kiistänyt, että hänen saamaansa maksuvaatimukseen olisi liitetty ilmoitusta vakuutuksen irtisanomisesta. A on lisäksi vedonnut siihen, että jos irtisanomisilmoitus olisikin kirjeen mukana lähetetty, kyse on ollut vakuutusyhtiön sijaan perintäyhtiö X Oy:n toimesta tehdystä vakuutuksen irtisanomisesta.

Vakuutuslautakunnalle on A:n asiamiehen toimesta lähetetty X Oy:n maksuvaatimukseksi otsikoitu kirje. Kirjeen oikeassa yläkulmassa on merkintä ”Sivu 1/4”. Kirjeen mukaan vakuutusyhtiö on siirtänyt A:n laskun perintään. Kohdassa toimeksiantaja mainitaan vakuutusyhtiön yhtiönimi, laskun eräpäivä 29.11.2021 ja maksettava määrä (yhteensä 159,01 euroa). Kirjeessä on teksti ”Maksathan oheisilla maksutiedoilla eräpäivään mennessä, niin asia on kunnossa ja vältyt vakuutuksesi irtisanomiselta”. Lisäksi kirjeessä kerrotaan, että ”Mikäli et maksa eräpäivään mennessä tai ole yhteydessä meihin, vakuutuksesi irtisanotaan ja asia saattaa edetä oikeudelliseen perintään. Tällöin luottotietoihisi voi aiheutua maksuhäiriömerkintä ja maksettavaksesi saattaa tulla oikeudenkäynnin ja ulosoton kuluja. Erittely, irtisanomisilmoituksen ja lisätietoja löydät seuraavalta sivulta.

Vakuutusyhtiön vastaukseen liitetyssä kirjeessä on A:n asiamiehen lähettämää vastaava 1. sivu. Tämän lisäksi vakuutusyhtiön lähettämässä kirjeessä on sivu 2/4, joka on otsikoitu ”irtisanomisilmoitukseksi”. Kirjeessä mainitaan vakuutusyhtiön yhtiönimi. Kirjeessä on seuraava teksti: ”Emme ole saaneet suoritustasi eräpäivään mennessä. Irtisanomme vakuutuksen päättymään 14 päivän kuluttua tämän ilmoituksen päiväyksestä lukien. Vakuutuksesi päättyy 29.11.2021. Mikäli suoritat erääntyneen vakuutusmaksun kokonaisuudessaan viimeistään tämän kirjeen eräpäivänä, vakuutuksen voimassaolo jatkuu vakuutusehtojen mukaisesti.” Kirjeessä on lisäksi maininta vakuutussopimuslain 39 §:n 3 momentissa tarkoitetun ns. sosiaalisen suoritusesteen vaikutuksesta irtisanomisaikaan. 

Vakuutusyhtiön toimittaman kirjeen sivulla 3/4 on X Oy:n erittely, josta käyvät ilmi avoin pääoma, perintäkulut ja eräpäivä 29.11.2021. Erittelyssä on eritelty vakuutusmaksu ja maksun eräpäivä sekä kohdassa ”maksettava määrä yhteensä” avoin pääoma perintäkuluineen. Kirjeen sivulla 4/4 on erittely maksuvaatimuksesta aiheutuneista perintäkuluista.  

Asiassa on riidatonta, että A ei ole maksanut henkilöautonsa laskua (laskutusjakso 1.10.2021 – 30.11.2021) laskun eräpäivänä. Vakuutussopimuslain 39 §:n mukaan, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Lainkohdan esitöiden mukaan (HE 114/1993, s. 52) mukaan irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä siinäkin tapauksessa, että ilmoitus ei saavu perille, jos ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle ilmoittamaan osoitteeseen.  

Ottaen huomioon, että A on myöntänyt saaneensa X Oy:n lähettämän kirjeen 15.11.2011, Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön lähettämän kirjeen sivunumeroinnin perusteella näytettynä, että A on vastaanottanut myös kirjeen sivut 2/4 – 4/4, eikä yksinomaan valitukseen liitettyä sivua 1/4.

A ei vakuutusyhtiön lautakunnalle antaman vastauksen tiedoksi saatuaan ole väittänyt, että X Oy:n lähettämää kirjettä olisi pidettävä epäselvänä siltä osin kuin kyse on ollut sen toisella sivulla olevasta vakuutusyhtiön irtisanomisilmoituksesta. Vakuutuslautakunnan mielestä A on voinut kirjeeseen tavanomaisella huolellisuudella tutustumalla havaita, että henkilöauton kaskovakuutus on vakuutusyhtiön toimesta irtisanottu. Selvitysten perusteella vakuutusyhtiö on käyttänyt perintäyhtiö X Oy:tä apulaisenaan irtisanomiskirjeen lähettämisessä, ja X on samassa yhteydessä lähettänyt A:lle maksumuistutuksen ja perintäkirjeen.

Vaikka irtisanomisilmoitus on lähetetty A:lle samassa lähetyksessä X Oy:n perintäkirjeen kanssa, lautakunnalla ei ole perusteita arvioida tilannetta siten, että vakuutusyhtiön sijaan X olisi irtisanonut vakuutuksen. Koska vakuutusyhtiön lähettämässä kirjeessä on ollut vakuutussopimuslain 39 §:ssä edellytetyt tiedot, Vakuutuslautakunta pitää irtisanomista pätevänä. Vakuutuksen on siten katsottava yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 ja vakuutussopimuslain 39 §:n nojalla päättyneen 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

A:n valituksessa esitetyn johdosta lautakunta toteaa vielä, että A:n vetoama yleisten sopimusehtojen kohta 16.5, joka koskee vakuutusyhtiön irtisanomismenettelyä sopimusehtojen kohdassa 16.2 ja vakuutussopimuslain 15 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, ei yleisten sopimusehtojen mukaan sovellu tilanteeseen, jossa irtisanominen perustuu 15 §:ssä lueteltujen irtisanomisperusteiden sijaan vakuutussopimuslain 39 §:ssä tarkoitettuun vakuutusmaksun viivästymiseen. Myöskään A:n vetoama vakuutussopimuslain 64 §, joka koskee vakuutettuna olevan kolmannen henkilön asemaa vakuutuksenantajan vastuun päättyessä, ei sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen, jossa vakuutettuna on ollut vakuutuksenottaja A, jolle vakuutuksen irtisanomisesta on ilmoitettu vakuutussopimuslain 39 §:n mukaisesti.

Edellä mainituin perustein vakuutuksen on katsottava päättyneen irtisanomisen johdosta 29.11.2021. Koska vakuutus ei 18.12.2021 vakuutustapahtuman sattuessa ole enää ollut voimassa, vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava. Tämän johdosta vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  Gustav Bygglin                                         

Sihteeri Tuomas Siirala

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia