Haku

FINE-047909

Tulosta

Asianumero: FINE-047909 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.07.2022

Rajoitusehdon soveltaminen. Moottorivaurio. Puutteellinen öljynkierto.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli 26.4.2021 ajanut hiekkatiellä mönkijällä ja yrittänyt väistää tiessä olevaa kuoppaa, jolloin mönkijä kävi osittain ojassa. Asiakas pystyi jatkamaan ajamista ongelmitta, kunnes noin kilometrin ajon jälkeen mönkijän mootori sammui ja ajoneuvon alta valui hieman öljyä. Vahinkoasiakirjoista ilmenee, että mönkijän öljysuodatin oli saanut ulkopuolisen iskun ja suodattimen kuori oli mennyt rikki. Öljysuodattimen rikkoutumisen lisäksi mönkijässä todettiin moottorivaurio. Asiakas haki korvausta mönkijän vaurioista kaskovakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 26.5.2021 ja todennut, että moottorin vaurioiden perusteella öljysuodatin on rikkoutunut, jonka jälkeen mönkijällä on vielä ajettu pidempi matka puutteellisella voitelulla. Yhtiön mukaan kaskovakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa ajoneuvon moottorille aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu puutteellisesta öljyn kierrosta. Lisäksi vakuutusyhtiö mainitsee, että korjaamolta saatujen selvitysten perusteella moottorin vaurioista on pääteltävissä, että mönkijällä on ajettu jo pidempään ilman öljyä, jolloin moottorille sattunut vahinko ei ole enää välitön. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin katsoi 21.6.2021 antamallaan ratkaisulla, ettei asiassa 26.5.2021 annettua korvauspäätöstä ole syytä muuttaa.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas katsoo valituksessaan, että vakuutusyhtiön väite siitä, että mönkijällä olisi ajettu pitkiä matkoja ilman öljyä, ei pidä paikkaansa. Ajoneuvo sammui ja moottori vaurioitui nopeasti ojaan suistumisen jälkeen, joten syy moottorivaurioon on öljynsuodattimen rikkoutuminen. Asiakkaan mukaan myös huoltoliike on vahvistanut, että öljysuodattimeen on luultavasti osunut ulkoinen esine ja ettei mönkijällä voi ajaa muutamaa minuuttia pitempään, jos öljynpaine katoaa. Asiakas kertoo, että öljysuodatin on tehty kestävästä metallista, joka vaatii kovan iskun rikkoontuakseen. Lisäksi mönkijällä oli ajettu ainoastaan 17 tuntia, joten moottorissa ei ole voinut vielä olla voiteluongelmia. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa uuden vastaavan moottorin, jonka hinta on 4 505,10 euroa.

Lisäkirjelmässään 24.5.2022 asiakas toteaa, että vahinko tulisi korvata vakuutusehtojen kohdan 3.1 törmäysturvan mukaisesti. Asiakkaan mukaan vahingon juurisyy on selvä, eikä vahinkotapahtumia voida pilkkoa omiin osavahinkoihin, kuten vakuutusyhtiö on tehnyt. Asiakas lisää, että 26.4.2021 sattuneessa vahingossa kaikki öljy valui hetkessä paineella ulos öljysuodattimen rikkoutumisen johdosta.

Vakuutusyhtiö toistaa 2.5.2022 antamassaan vastineessa kielteisen kantansa ja katsoo, että asiassa 26.5.2021 annettu korvauspäätös sekä vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen 21.6.2021 antama ratkaisu ovat vakuutusehtojen mukaisia, eikä niitä ole perusteltua muuttaa. Vakuutusyhtiön mukaan mönkijän öljynsuodatin on saanut ulkopuolisen iskun ja sen kuori on mennyt rikki. Öljynsuodattimen lisäksi mönkijän moottori on rikkoutunut. Vakuutusyhtiön mukaan öljynsuodatin on kyllä rikkoutunut vakuutusehtojen mukaisesti äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, mutta itse moottorin vaurio on aiheutunut vakuutuksen yleisen rajoitusehdon mukaisesti puutteellisesta öljyn kierrosta. Vakuutusyhtiö perustelee soveltamaansa rajoitusehtoa sillä, että ehtoa on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti eli kaikki sellaiset vahingot on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle, jotka ovat aiheutuneet ehdossa mainitulle laitteelle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, miksi öljyn kierto on toiminut puutteellisesti ja onko se ollut mönkijän käyttäjän havaittavissa vai ei. Olennaista on, että moottori on rikkoutunut puutteellisen öljyn kierron vuoksi.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen, voimassa 1.1.2021 alkaen, ehtokohdan 3.1 (Törmäysturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) alakohdan 10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko mönkijän moottorivaurion kulut korvata kaskovakuutuksesta, kun vaurioituminen on aiheutunut moottorin voitelun estymisestä öljynsuodattimen rikkouduttua.

FINElle toimitetun korjaamon selvityksen mukaan vaurion aiheuttajan uskotaan olevan ulkoisen tekijän aiheuttama öljynsuodattimen puhkeama, jolloin öljyn paine on kadonnut ja öljy on valunut moottorista ulos. Öljynkierron estymisen seurauksena mönkijän moottori vaurioitui. Korjaamon antaman lausunnon mukaan moottorin sisältä löytyi silminnähtäviä vaurioita, kuten sinistymistä, isoja välyksiä sekä metallisilppua.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen (ehtokohta 3.1) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Rajoitusehdon (ehtokohta 4, alakohta 10) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta.

FINElle esitetyn selvityksen mukaan mönkijän moottorivaurion syy oli öljynkierron estyminen. Vakuutusehtoihin sisältyvissä rajoitusehdoissa puutteellisesta öljynkierrosta moottorille aiheutuvat vauriot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunnan samankaltaisissa tapauksissa noudattaman ratkaisukäytännön mukaisesti FINE katsoo, että vaikka öljynsuodattimen rikkoutumisen on aiheuttanut vakuutuksesta korvattava tapahtuma, johtuu moottorin vaurioituminen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla puutteellisesta öljynkierrosta. Näillä perusteilla FINE katsoo vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen olevan asiassa sovellettavien vakuutusehtojen mukainen, eikä suosita muutosta päätökseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Talvitie

                                            

Tulosta