Haku

FINE-047722

Tulosta

Asianumero: FINE-047722 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2022

Lakipykälät: 69, 72

Käsilaukun varkaus. Vahingon korvattavuus. Oliko vakuutuksenottaja antanut vakuutusyhtiölle vilpillisiä tietoja vakuutustapahtuman jälkeen? Kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:lta varastettiin laukku Tallinnassa 24.7.2021 hänen ollessaan ostoksilla. Laukku anastettiin, kun A oli laskenut laukun auton päälle ja hän oli itse kumartuneena laittaessaan laastaria jalkaansa. Tällöin tuntematon henkilö nappasi laukun eikä A ilman kenkiä päässyt hänen peräänsä. A vaati korvausta anastetusta merkkilaukusta sisältöineen (yhteensä noin 1.600 euroa) matkatavaravakuutuksestaan. Myöhemmin A ilmoitti huomanneensa, että myös pienet timanttiset korvakorut olivat laukussa, mutta nämä löytyivät myöhemmin.

A teki asiasta rikosilmoituksen heti Virossa ja myöhemmin myös Suomessa 29.7.2021.

Vakuutusyhtiö otti korvausasian käsittelyyn ja pyysi A:ta toimittamaan varastetusta laukusta ostotositteen. A kertoi ostaneensa laukun ulkomailta, mutta toimitti kuvatodisteen laukun pesulapusta ja suojapussista. A ilmoitti ottaneensa kuvan pesulapusta etukäteen ystävänsä kehotuksesta. Myöhemmin A kuitenkin kertoi kuvan olevan A:n ystävän laukun pesulapusta, kun kuvan metatiedoista ilmeni, että kuva oli otettu ilmoitetun varkauden jälkeen. Yhtiö huomauttaa myös, ettei A ole hankkinut tai yrittänyt hankkia uutta passia varastetun tilalle.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa sittemmin päätöksen, jossa se katsoo, että A on pyrkinyt erehdyttämään vakuutusyhtiötä tietoisesti, jotta hän saisi korvauksia. Laukun pesulapusta otetun kuvan metatietojen mukaan se on otettu A:n kotona, jolloin yhtiö ei pidä myöskään uskottavana sitä, että kuva olisi otettu A:n ystävän laukusta. Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei käsillä olevassa tapauksessa ole voitu luotettavasti todentaa A:n laukun varkautta A:n antamien vilpillisten tietojen vuoksi. Näin ollen vakuutuksesta ei suoriteta korvausta miltään osin.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toteaa, että laukku on varastettu siten, kun hän on vahinkoilmoituksessa kertonut. Ainoa syy, miksi hän ei kyennyt todistamaan laukun hintaa olisi se, että laukku oli ostettu Puolasta eikä hän pystynyt siksi todistamaan, millaisesta laukusta oli kysymys. Tästä syystä A päätyi ottamaan ystävänsä laukun pesulapusta kuvan ja kun häneltä kysyttiin asiasta puhelimessa, niin tällöin hän ilmoitti vastoin totuutta, että kuva oli hänen laukkunsa pesulapusta. A myöntää tehneensä väärin, mutta hän koki, ettei hänellä ollut muuta keinoa. A ei ole saanut korvauksia ja myös hänen vakuutuksensa ovat irtisanottu tämän vuoksi. A pitää tätä kohtuuttomana. A:n valituksen mukaan hän on tehnyt kaikkensa, jotta hän olisi saanut selvitettyä laukun hinnan vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A selventää taustaa sille, miksi saattoi toimia yhtiön kanssa harkitsemattomasti. A kertoo aloittaneensa vastikään uudessa työssä ja pitkät työpäivät johtivat työuupumukseen. Tallinnan loma, jonka aikana laukku varastettiin, oli A:n ainoa loma sinä kesänä. A toteaa myös, ettei ole tavatonta, ettei jokaista kuittia säilytetä. A oli myös yrittänyt saada vakuutusyhtiöltä apua kuitin saamiseksi. Lisäksi A selventää, että timanttikorvakorut löytyivät myöhemmin toisesta hänellä mukana olleesta laukusta. A:lla on yleensä useita laukkuja mukana matkoilla. A huomauttaa myös, ettei hän ole edelleenkään hankkinut uutta passia kiireiden vuoksi. A toteaa kokeneensa hyvin stressaavana vakuutusyhtiön tavan ”pommittaa” häntä vaikeana aikana kysymyksillä. A kertoo myös, että hän on pyytänyt ystäväänsä käymään luonaan ja tuomaan oman laukkunsa mukanaan. A oli tavannut lähettää ystävälleen kuvia laukuista, joita hän on harkinnut ostavansa ja tällöin hän on ottanut kuvan pesulapusta, josta pystyy määrittämään laukun aitouden. Näin ollen A:n tarkoituksena oli osoittaa, että hänenkin laukkunsa oli ollut aito. A myöntää, että väsyneenä hän teki typerän päätöksen kertoessaan kuvan taustoista. A pitää kohtuuttomana, että tämän virheen vuoksi vakuutusyhtiö on leimannut hänet rikolliseksi ja irtisanonut hänen vakuutuksensa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa vahingosta annetut tapahtumatiedot sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi vakuutusyhtiö toistaa aiemmissa päätöksissään lausutun kantansa.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että vakuutussopimus perustuu korostetun luottamukselliseen suhteeseen vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä. Vakuutuksenottajan tulee näin ollen aina kertoa vahingosta totuudenmukaisesti eikä hän saa salata vakuutusyhtiöltä vahingon selvittämisen kannalta tiedossaan olevia olennaisia seikkoja.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on kertomansa mukaan selvittänyt laukun myyneen liikkeen yhteystiedot, mutta hän ei ole toimittanut vakuutusyhtiölle kuittia, jolla laukun hinta voitaisiin todentaa. Niin ikään asiakas ei ole esittänyt selvitystä anastetuksi kertomansa passin uusimisesta. Yhtiö toteaa myös, että tapauksessa on todistettavasti ilmennyt, että kuva laukun pesulapusta on otettu väitetyn vahinkotapahtuman jälkeen asiakkaan kotiosoitteessa, vaikka A on kertonut yhtiölle, että kuva on otettu hänen toisessa kaupungissa asuvan ystävänsä laukusta. Yhtiön mukaan asiassa herää siten epäilys, ettei laukkua ole tosiasiallisesti anastettu, vaan asiassa on kyse A:n yhtiölle hyötymistarkoituksessa antamista harhaanjohtavista tiedoista, jolla on ollut merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö pitää edelleen asiassa antamaansa korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä vaaditut korvaukset A:n vakuutusyhtiölle vilpillisesti antamien väärien tai puutteellisten tietojen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 72 §:n (Väärät tiedot vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen) mukaan jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Sovellettavien vakuutusehtojen yleisten sopimusehtojen kohdan 10 (Korvausmenettely) alakohdan 10.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet 69 § ja 72 §) mukaan korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle. 

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava, kuka on kuljettanut ajoneuvoa ja onko alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla ollut osuutta vakuutustapahtuman syntyyn. 

Asiakirjat ja selvitykset korvauksen hakijan on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Korvauksen hakijan on säilytettävä asiakirjat ja tiedot vähintään kuusi kuukautta korvauksen hakemisen jälkeen ja toimitettava ne vakuutusyhtiölle pyydettäessä. 

Vakuutettu ei saa esimerkiksi vahinkopaikalta poistumalla, muulla vahingon selvittelyä välttelevällä toiminnalla tai nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia vaikeuttaa tai estää sellaisen seikan selvittämistä, jolla voi olla merkitystä vakuutustapahtumaa ja vakuutuksenantajan vastuuta arvosteltaessa. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus ennen korjausta tarkastaa vahingoittunut omaisuus vahingon syyn selvittämiseksi ja sen toteamiseksi, onko kysymyksessä vakuutuksesta korvattava vahinko. Jos korjaukseen on ryhdytty ilman että vakuutusyhtiölle on varattu tarkastusmahdollisuutta, korjaustyö tulee dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla ja vaurioituneet osat säilyttämällä. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. 

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. 

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan hänen korvaustaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Korvauskäsittelyssä voidaan tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja vahinkovakuutuksia koskevasta vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietojärjestelmästä. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus vahingon jälkeen selvittää ajoneuvon tietojärjestelmään tallentuneet vika- ja ajotapahtumatiedot siltä osin kuin niiden selvittäminen on vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta tarpeellista.

Asian arviointi

Asiaan soveltuvan vakuutussopimuslain 72 §:n mukaan, jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutuksenantajan vastuun selvittämisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Asiallisesti samansisältöinen määräys sisältyy vakuutusehtoihin. Säännöksen soveltaminen edellyttää pääsääntöisesti, että vakuutuksenantajan, joka aikoo vedota siihen korvausvastuunsa alentamiseksi, on ensin selvitettävä vahingon suuruus ja vasta sitten harkittava, onko korvausta korvauksenhakijan vilpillisen menettelyn johdosta alennettava ja kuinka paljon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että yksinomaan kuitin puuttumista ei voida pitää sellaisena seikkana, jonka perusteella vakuutuskorvaus voidaan evätä. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, ettei käsillä olevassa tapauksessa ole esitetty mitään luotettavaa selvitystä anastetuksi ilmoitetun laukun arvosta. Ilmeistä on myös, että A on suhteessa vakuutusyhtiöön antanut vilpillisen tiedon siitä, että laukun pesulapusta otettu kuva olisi otettu hänen omasta laukustaan ja ennen ilmoitettua anastusvahinkoa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että koska käsillä olevassa tapauksessa ei siten ole riittävää ja luotettavaa selvitystä anastetuksi ilmoitetun omaisuuden arvosta ja koska asiassa kiistattomasti annettu vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta olennaisista seikoista vilpillistä tietoa, on vakuutusyhtiöllä lautakunnan mukaan siten ollut oikeus vakuutusehtojen mukaan evätä korvaus A:n esittämästä anastusvahingosta kokonaisuudessaan. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, että tilanteessa, jossa vakuutuksenottaja on tietoisesti antanut vilpillistä tietoa korvauskäsittelyyn liittyvistä seikoista, ei voida pitää kohtuuttomana, että vakuutusyhtiö epää tilanteessa korvauksen.

Asiassa jää epäselväksi, onko A vaatinut asiassa kotivakuutuksensa irtisanomisen peruuttamista. Tältä osin lautakunta toteaa, että mikäli A haluaa riitauttaa vakuutuksiensa irtisanomisen, voi A saattaa irtisanomista koskevan asian FINEn käsiteltäväksi.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutattavaksi. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Koskinen
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia