Haku

FINE-047602

Tulosta

Asianumero: FINE-047602 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2022

Kiinteistönomistajan tuottamus. Liukastuminen piha-alueella. Hiekoitus. Lumisade. Tuliko liukastumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1954) liukastui 22.2.2022 B Oy:n kiinteistön piha-alueella, kaatui ja loukkasi vasemman ranteensa. A esitti vahingon johdosta korvausvaatimuksen B Oy:lle, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 21.3.2022. Yhtiö viittasi B Oy:ltä saatuihin kiinteistön kunnossapitotietoihin, joiden mukaan kiinteistön piha-alue oli hiekoitettu ennen vahinkoa 2.2. ja 11.2.2011 ja vahingon jälkeen 23.2.2022. Piha-alue oli aurattu 22.2.2022, koska lunta oli satanut edellisestä illasta lähtien. Hiekoitus tehdään jälkikäteen lumisateen loputtua. Vakuutusyhtiö katsoi, että B Oy oli huolehtinut kiinteistön kunnossapidosta olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja asianmukaisesti, eikä B Oy:n toiminnassa ollut voitu todeta laiminlyöntejä. A:n henkilövahinko ei ollut seurausta B Oy:n tuottamuksesta eli virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, eikä B Oy:lle siten ollut syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

A:n oikaisupyynnön johdosta vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden korvauspäätöksen 4.4.2022. Yhtiön kielteinen ratkaisu ei muuttunut.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A kertoo, että piha-alue oli vahinkohetkellä aurattu lasimaisen liukkaaksi, eikä hiekoitusta ollut. A on toimittanut vakuutusyhtiölle lisäselvityksiä kiinteistön kunnossapidon puutteista ja laiminlyönneistä vahinkopäivänä, sitä edeltävinä viikkoina ja koko talven aikana, mutta vakuutusyhtiön päätös ei ole muuttunut. A:n mukaan kiinteistön isännöitsijä ja hänen esimiehensä ovat tietoisia huoltoyhtiön laiminlyönneistä kunnossapidossa ja he ovat ne myöntäneet. A ihmettelee, miten vakuutusyhtiö tietää piha-alueen kunnossapidon paremmin kuin B Oy tai kiinteistön asukkaat.

Lunta satoi 21.–22.2.2022 välisenä yönä. Vahinkopäivänä tapahtumapaikalla ei enää satanut lunta. Kulkuväylät aurattiin aamulla 22.2.2022, minkä jälkeen piha-alue olisi välittömästi aurauksen jälkeen vaatinut hiekoituksen. Hiekoitus tehtiin vasta seuraavana päivänä, vaikka kiinteistön luottamushenkilö pyysi 22.2. huoltoyhtiöltä hiekoitusta välittömästi. Edellisen kerran hiekoitus oli tehty 11.2.2022. Jos piha-aluetta olisi hiekoitettu säännöllisesti, kulkuväylä olisi aurauksen 22.2.2022 jälkeen ollut ihan toisenlainen. Lunta oli satanut sen verran vähän, että lumen alla oleva mahdollinen hiekoitus olisi osittain jäänyt kulkuväylälle aurauksen jälkeen, eikä se olisi ollut niin liukas ja peilikirkas.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessään esitettyyn. Yhtiö toteaa lisäksi, että A on korvaushakemuksessaan ilmoittanut, että kiinteistölle oli 21.–22.2.2022 satanut runsaasti lunta. Lumisateen vuoksi hiekoitus olisi ollut turhaa, koska hiekka olisi jäänyt satavan lumen alle.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. B Oy on ilmoittanut kannanotossaan, ettei se ole ottanut kantaa tähän yksittäiseen tapaukseen tai myöntänyt A:n esittämiä laiminlyöntejä. Sen sijaan B Oy on yleisesti todennut, että huolloilla on ollut haasteita lumitöissä, kun lunta on kyseisenä kautena tullut huomattavan paljon.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 29.3.2022 ja lisäkirjelmät 1.4.2022, 4.4.2022 ja 9.5.2022
- Vakuutusyhtiön vastine 4.4.2022 ja lisävastine 6.5.2022
- B Oy:n kannanotto A:n ratkaisusuosituspyyntöön 19.5.2022
- A:n korvausvaatimus B Oy:lle 24.2.2022
- B Oy:n vastuuvahinkoilmoitus 7.3.2022
- A:n korvausvaatimus vakuutusyhtiölle 13.3.2022
- vakuutusyhtiön korvauspäätös 21.3.2022
- A:n muutoksenhakukirjelmä vakuutusyhtiölle 21.3.2022
- A:n lisäselvitys vakuutusyhtiölle 23.3.2022
- kiinteistön asukkaiden B Oy:lle osoittama kirje 22.3.2022
- vakuutusyhtiön uusi korvauspäätös 4.4.2022
- A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 23.2.–4.3.2022 ja kulutositteita
- hiekoituspäiväkirja
- vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle 22.2.2022 aiheutunut henkilövahinko korvata B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Jatkuvan, runsaan lumisateen aikana hiekoitusta tai muita liukkaudentorjuntatoimenpiteitä ei edellytetä, koska lumisade käytännössä mitätöi liukkaudentorjunnan vaikutuksen. Tällöin on korvausvastuun syntymisen kannalta olennaista, onko liukkaudentorjunnasta huolehdittu asianmukaisesti ennen lumisateen alkamista.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun hiekoituspäiväkirjan mukaan vahinkopaikka oli viimeksi ennen 22.2.2022 sattunutta vahinkoa hiekoitettu 11.2.2022. Seuraavan kerran hiekoitus tehtiin 23.2.2022. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksistä ilmenevien tietojen mukaan vahinkopaikka aurattiin 22.2.2022, koska lunta oli satanut edellisestä illasta lähtien. Lunta satoi 22.2.2022 noin kello 12 asti. Yhtiön päätösten tietojen mukaan lumisade oli vähäistä. Vakuutuslautakunnalle ei ole toimitettu Ilmatieteen laitokselta tai muusta sääpalvelusta hankittuja säätilatietoja. A:n ilmoituksen mukaan vahinkopäivänä ei enää satanut lunta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asian osapuolten esittämät tiedot vahinkohetken säätilasta ovat keskenään ristiriitaiset. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että vahinkohetkellä vallitsi jatkuva lumisade, jonka vuoksi hiekoitusta ei olisi voinut edellyttää, kun taas A:n kertomuksen mukaan lumisade oli pihaa aurattaessa 22.2.2022 jo lakannut. Vakuutuslautakunta viittaa edellä kerrottuun koskien kiinteistön omistajan liukkaudentorjuntavelvollisuuttaa jatkuvan lumisateen aikana ja toteaa, että kiinteistön omistajan tulee tällaisissa tilanteissa vastuusta vapautuakseen osoittaa, että liukkaudentorjunnasta oli huolehdittu asianmukaisesti ennen lumisateen alkua. Nyt käsillä olevassa tapauksessa lautakunnalle on toimitettu tieto, jonka mukaan hiekoitus oli edellisen kerran ennen vahinkoa suoritettu 11.2.2022 eli 11 päivää ennen A:n liukastumista. Mitään selvitystä vahinkopaikan kunnon ja hiekoituksen riittävyyden tarkkailusta tämän jälkeen ennen vahingon sattumista 22.2.2022 ei ole esitetty. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei B Oy ole osoittanut huolehtineensa kiinteistön kulkuväylien liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että B Oy:lle on syntynyt korvausvastuu A:n henkilövahingosta ja kyseessä on siten B Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava henkilövahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon B Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Haapasaari
Karhu
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin

 
 
   

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia