Haku

FINE-047485

Tulosta

Asianumero: FINE-047485 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2022

Tuliko A:lla koronavirusrokotteen saamisen jälkeen todettu alaraajan syvä laskimotukos korvata Spikevax-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona? Todennäköinen syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

A (s. 1963) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 29.10.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai toisen koronarokoteannoksen Spikevax-valmisteella (Moderna) 18.8.2021.

A hakeutui 25.8.2021 lääkäriin oikean pohkeen kivun vuoksi. A:lla todettiin oikeassa pohkeessa syvä laskimotukos. A katsoi, että hänellä todettu alaraajan syvä laskimotukos oli seurausta hänen saamastaan koronarokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi 15.2.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu syvä laskimotukos ei todennäköisesti ollut aiheutunut hänen saamastaan Spikevax-rokotteesta. Koska rokotteen ja syvän laskimotukoksen välillä ei ollut vakuutusehdoissa edellytettyä todennäköistä syy-yhteyttä, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo edelleen, että hänellä todettu syvä laskimotukos on Spikevax-koronarokotteen aiheuttama ja hän vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Perusteita korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole.

Koronarokotteiden ja laskimotukosten välistä mahdollista syy-yhteyttä on tutkittu melko runsaasti. Syvät laskimotukokset ovat väestössä melko yleisiä ja tutkimuksissa niitä on todettu ilmenevän rokottamisen jälkeen saman verran kuin rokottamattomalla väestöllä keskimäärin. mRNA -rokotteiden (mukaan lukien Spikevax) ei tiedetä aiheuttavan laskimotukoksia tai lisäävän niihin sairastumisen riskiä.

A:lla todetun syvän laskimotukoksen ja rokotteen välillä ei ole lääkevahinkovakuutusehtojen tarkoittamaa todennäköistä syy-yhteyttä. Tästä syystä A:n korvattavaksi hakemia kustannuksia ei vakuutuksesta voida korvata.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 25.8.2021-2.9.2021.

25.8.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin pohjekivun vuoksi. Esitiedoissa A:n on mainittu olevan perusterve eikä hänellä ole säännöllisiä lääkityksiä. A:n mainitaan saaneen 18.8.2021 toisen koronarokoteannoksen. Rokotteen saamisen jälkeen hänen oikea pohkeensa oli pikkuhiljaa kipeytynyt. Tiedossa ei ollut edeltävää traumaa tai poikkeavaa toistorasitusta. Turvotusta, punoitusta tai kuumotusta ei ollut ollut. Suvussa ei ollut tukostaipumusta. A:lla ei ollut hormonaalisia lääkityksiä käytössä. Immobilisaatiota tai edeltäviä leikkauksia ei ollut ollut. A koki vointinsa muutoin hyväksi, eikä hänellä ollut ollut hengenahdistusta, rintakipua tai muitakaan oireita.

A:n yleistila todettiin hyväksi. A käveli oikeaa jalkaa varoen. Inspektoiden iho oli siisti, eikä pohkeessa todettu turvotusta. Sen sijaan todettiin voimakas palpaatioarkuus. Pohje oli palpoiden pehmeä. Polvinivel oli rauhallinen. Polven tai nilkan liikkeet eivät provosoineet pohjekipua. Säären etuosassa ei todettu palpaatioarkuutta. Laboratoriokokeissa ei todettu oiretta selittävää.

26.8.2021 suoritetussa alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksessa todettiin pohkeen yläosassa mediaalisesti 4,5 cm pitkä syvä laskimotukos. Hoidoksi määrättiin Xarelto 15 mg ja Xarelto 20 mg lääkitys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Spikevax-rokotteen saamisen jälkeen todettu alaraajan syvä laskimotukos korvata Spikevax-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4. (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A sai toisen koronarokoteannoksen Spikevax-valmisteella 18.8.2021. Rokotteen saamisen jälkeen A:n oikea pohje alkoi pikkuhiljaa kipeytyä ja hän hakeutui oireen vuoksi lääkäriin 25.8.2021. 26.8.2021 suoritetussa alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimuksessa todettiin pohkeen yläosassa mediaalisesti 4,5 cm pitkä syvä laskimotukos. 

Laskimoveritulppa on suhteellisen yleinen sairaus ja riski sairastua siihen kasvaa iän myötä. Yleisyydestään huolimatta laskimotukos syntyy vain harvoin ilman tunnettuja, tukokselle altistavia riskitekijöitä. Laskimotukoksen syntymisen riskiä lisäävät muun ohessa aikaisemmin sairastettu veritulppa, suonikohjut, luunmurtumat sekä immobilisaatio ja lentomatkat. Myös leikkaukset ja tietyt sairaudet, kuten vaikeat tulehdussairaudet, sydämen vajaatoiminta ja syöpäsairaudet lisäävät laskimotukoksen riskiä. Lisäksi jotkut lääkkeet, hormonihoidot, raskaus ja perinnöllinen tukostaipumus lisäävät riskiä sairastua laskimoveritulppaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että laskimotukos ei ole Spikevax-rokotteen yleisesti tunnettu haittavaikutus. Lääketieteellisissä julkaisuissa on kuitenkin kuvattu tapauksia, joissa syvä laskimotukos on yhdistetty Spikevax-rokotteeseen. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei A:n tapauksessa ole kuvattu syvälle laskimotukokselle muita kilpailevia syitä, kuten aikaisemmin sairastettua laskimotukosta tai muita tukokselle altistavia sairauksia. Ottaen huomioon tämän sekä huomattavan selkeän ajallisen yhteyden rokotteen antamisen ja oireilun alkamisen välillä, Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että A:lla todetussa syvässä laskimotukoksessa on ollut kyse rokotteen haittavaikutuksesta. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon lääkevahinkovakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia