Haku

FINE-047450

Tulosta

Asianumero: FINE-047450 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2022

Henkilövahinko. Kompastuminen. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kaatui vakuutuksenottajana olevan kaupungin matonpesupaikalla 4.6.2021 klo 10:30. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas kompastui matonpesupaikan puutason reunaan. Asiakas haki korvausta kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta eikä siten korvannut vahinkoa. Yhtiö totesi, että toimitetun valokuvan perusteella matonpesupaikan puutasot ovat ehjiä, eikä niissä ole turvallisuuspuutteita. Vahinko on sattunut valoisaan aikaan, joten puutasojen korkeuserot ovat olleet hyvin nähtävissä. Kyse on valitettavasta tapaturmaisesta vahingosta, josta vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisuositusta. Asiakas kertaa tapahtumatiedot ja toteaa, että hän käveli matonpesupaikalla suuri, märkä matto molemmissa käsissään. Asiakkaan oikea jalka putosi matonpesutason kulmassa olleeseen kuoppaan ja asiakas kaatui naamalleen mankelia päin loukaten itsensä. Asiakas katsoo, että matonpesupaikan reunan korkeus oli selvästi rakennusohjeistusta suurempi, eikä reuna ollut merkitty huomiovärillä. Vahingon jälkeen pesupaikan ympäristö korotettiin samaan tasoon matonpesupaikan puureunan kanssa. Asiakas katsoo, että pesupaikan rakenne ei vahinkohetkellä ollut ympäristöministeriön ohjeiden mukainen ja kaupunki on korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuun päätökseen ja toteaa edelleen, että asiakkaan loukkaantuminen matonpesupaikalla 4.6.2021 on ollut tapaturmainen vahinko, josta vakuutuksenottajana oleva kaupunki ei ole korvausvastuussa. Yhtiö toteaa, että asiakas on korvausvaatimuksessaan ja muutoksenhaussaan esittänyt muun muassa, että pesupaikan reunat olisi pitänyt merkitä huomiovärein. Asiassa saatujen selvitysten perusteella pesupaikan reunojen merkinnät eivät olisi estäneet tätä tapaturmaa, koska selvitysten mukaan vahinkoa kärsinyt on kantanut painavaa mattoa tapahtumahetkellä. Mattoa on kannettu siten, että vahinkoa kärsinyt on kulkenut miehensä perässä maton päätä kantaen. Vahinko on tapahtunut kesällä klo 10.30 ja pesupaikan korkeusero ja reuna on näin ollen ollut päivänvalossa hyvin havaittavissa. Syy siihen, ettei vahinkoa kärsinyt ole korkeuseroa havainnut on ollut kantamuksena ollut painava matto. Yhtiön näkemyksen mukaan vahinkopaikka on ollut tarkoitustaan vastaavassa kunnossa ja turvallinen käyttää. Lisäksi yhtiö toteaa, että asiakas on viitannut Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Kyseinen asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä. Maton pesupaikka ei ole asetuksen tarkoittama rakennus eikä asetusta näin ollen voida soveltaa arvioitaessa maton pesupaikan käyttöturvallisuutta. Sama koskee myös Ympäristöministeriön suunnitteluoppaassa esitettyjä määrityksiä portaiden havaitsemisesta. Suunnitteluopas koskee rakennuksia, ei muita rakennelmia -kuten matonpesupaikkoja.

Yhtiö toteaa myös, että se, että kaupunki on ryhtynyt tapaturman jälkeen toimenpiteisiin ja parantanut matonpesupaikan turvallisuutta, ei ole näyttö siitä, että pesupaikka olisi vahinkohetkellä ollut turvallisuudeltaan puutteellinen. Tapaturman jälkeen tehdyt toimenpiteet ovat osoitus siitä, että kaupunki huolehtii matonpesupaikan käyttöturvallisuudesta asianmukaisesti ja on ryhtynyt tapaturmasta kuultuaan toimenpiteisiin vastaavien vahinkojen välttämiseksi.

Lopuksi vakuutusyhtiö pyytää vielä huomioimaan, että FINElle tehdyssä muutoksenhaussa on kerrottu asiakkaan oikean jalan pudonneen matonpesupaikan kulmassa olleeseen kuoppaan ja vahinkoa kärsineen kaatuneen tästä syystä. Vaikka uusi tapahtumakuvaus ei aiheuta muutosta aiemmin annettuun päätökseen, toteaa yhtiö kuitenkin, että vakuutusyhtiölle aiemmin annettujen selvitysten mukaan tapaturma on johtunut siitä, että vahinkoa kärsinyt on kompastunut pesupaikan reunaan ja/tai pesupaikan alta esiin tulevaan puupalaan.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella kaupungilla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaan kaatuminen johtunut pesupaikan rakenteellisesta puutteellisuudesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Matonpesupaikan kunnossa- ja ylläpito on ollut kaupungin vastuulla. FINE katsoo, että kunnossa- ja ylläpidosta vastaavalla taholla on niin sanottu korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että tällaisella alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kunnossapitovelvollisella on näyttötaakka siitä, että muun muassa alueen rakenteellisesta turvallisuudesta on olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisesti huolehdittu. FINE toteaa, että vaikka velvollisuus huolehtia alueen kunnossapidosta on korostunut, vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa.

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on kaatunut matonpesupaikalla 4.6.2021 klo 10:30, kun hän kompastui matonpesupaikan puutason reunaan. FINElle toimitetun muutoksenhakukirjeen mukaan asiakkaan oikea jalka on pudonnut matonpesupaikan kulmassa olleeseen kuoppaan ja tästä syystä asiakas on kaatunut päin pesupaikalla olleen mankelin jalkaa. FINE käytettävissä olevista valokuvista on nähtävissä, että matonpesupaikka on selkeästi ympäröivää maa-aluetta ylempänä. Käytössä olevan selvityksen mukaan pesupaikka ei ole ollut miltään osin rikki.

FINE toteaa, että yleisön käytössä olevien matonpesupaikkojen tulee olla käyttäjien kannalta turvallisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi alueen tulee olla täysin tasaista tai etteikö matonpesupaikka itsessään voisi olla muuta ympäristöä korkeammalla. Tämä paikkaa käyttävien henkilöiden tulee osaltaan ottaa huomioon.

Käytössään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo, että kyseinen matonpesupaikka ei ole ollut rakenteeltaan sellainen, että siinä olisi sellainen piilevä turvallisuutta vaarantava seikka, johon asiakas ei olisi voinut varautua. FINE pitää matonpesupaikkaa rakenteeltaan tavanomaisena, joka ei sinänsä aiheuta käyttäjälleen yllättävää vaaraa. FINEn käyttöön toimitetun selvityksen mukaan päivänvalolla matonpesupaikan korkeuserot ovat myös olleet käyttäjien havaittavissa, vaikka tason reunoissa ei olekaan erityistä huomioväriä tai -teippiä.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa vielä, että asiakkaan mainitsemat Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta sekä Ympäristöministeriön suunnitteluoppaassa ”Esteetön rakennus ja ympäristö” esitetyt määräykset portaiden havaitsemisesta eivät sovellu maton pesupaikan käyttöturvallisuutta arvioitaessa.

Edellä mainituilla perusteilla kyseessä on FINEn näkemyksen mukaan ollut tapaturmainen vahinko, jonka seuraukset jäävät vahingonkärsineen itsensä kannettaviksi. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei tule myöskään vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                 
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia