Haku

FINE-047264

Tulosta

Asianumero: FINE-047264 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2022

Toiminnan vastuu. Vahingon määrä. Selvitykset.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan kaupungin toimesta on suoritettu kaivuutöitä vahinkoa kärsineen asiakkaan omistaman kiinteistön edessä. Työ käsitti hulevesikaivojen kaivu- / asennustyötä 12-13.8.2021. Töiden yhteydessä vanhan talohaaran betoniviemärin todettiin vaurioituneen. Vahinkoa kärsineen asiakkaan omistamassa kiinteistössä oli vahinkohetkellä käynnissä laajat remontti ja kunnostustyöt. Korvausta vahingoista haettiin kaivuutöitä suorittaneen urakoitsija P Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on antanut 20.9.2021 korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinko ei ole vakuutuksen perusteella korvattava. Viemäriputken vaurioitumisen ei ole katsottu aiheutuneen hulevesikaivourakasta. Vakuutuksenottajan ei ole katsottu syyllistyneen mihinkään huolimattomuuteen tai virheeseen, eikä vakuutuksenottaja näin ollen ole korvausvelvollinen viemäriputken rikkoutumisvahingosta. Koska vakuutuksenottajalla ei ole tuottamusta vahinkoon, ei korvausta voitu suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella. 

 Asiakkaan toimittaman lisäselvityksen johdosta vakuutusyhtiö on antanut asiassa uuden korvauspäätöksen 11.10.2021. Päätöksen mukaan vahingon on katsottu olevan korvattava vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta. Yhtiö on päätöksessä todennut, että vahingonkorvausoikeudellisesta rikastumiskiellosta johtuen esineen arvokorvaus määritellään yleensä tuhoutuneen esineen päivänarvon, ei uuden vastaavanlaisen esineen hankintahinnan mukaisesti. Kyseinen viemäri on otettu käyttöön vuonna 1957. Betonisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 40 vuotta, eli rikkoutunut viemäri oli vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan jo ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Viemärillä oli kuitenkin käyttöarvoa, mistä johtuen vakuutusyhtiö on arvioinut, että kyseisestä viemäristä maksettava päivänarvokorvaus on 20 % uuden viemärin hinnasta.

Asiakas haki muutosta korvauksen määrään sillä perusteella, että ilman urakoitsijan tekemää vahinkoa hän olisi putken korjaamiseksi valinnut huomattavasti edullisemman vaihtoehdon, eli sukittanut vanhan putken, asentanut uuden pienemmän putken vanhan putken sisälle tai odottanut kunnes kadulla tehdään muita kaivuutöitä ja asentanut uuden putken silloin. Näiden vaihtoehtojen kustannukset olisivat olleet samaa suuruusluokkaa kuin nyt tehdyn korjausurakan varsinaisen putken asennustyön, ilman kaivuu ja liikennejärjestelykustannuksia. Vakuutusyhtiö on käynyt vaateen uudelleen läpi ja todennut sähköpostiviestissään, että jos rikkoutunut viemäri olisi ollut siinä kunnossa, että sen olisi voinut paikkakorjata tai sukittaa, olisi viemäri paikkakorjattu tai sukitettu myös tämän vahingon korjaustoimenpiteenä. Putken kunto oli kuitenkin vahinkohetkellä sellainen, ettei paikkakorjaus tai sukitus ollut mahdollista, joten putki piti uusia koko matkaltaan.  Tällä perusteella vastuuvakuutuksesta korvattiin korvauspäätöksen mukainen 20 % korvauksen putken uusimisen kokonaiskustannuksista. 

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakkaan vaatimukset

Vahinkoa kärsinyt asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää, että FINE antaisi ratkaisusuosituksen asiassa. Asiakas kertaa tapahtumatiedot ja toteaa, että koska kaivuutöissä kaivettiin jätevesiputken läpi ja putki oli poikki noin metrin matkalta, on selvää, että ainoa tapa korjata putki oli kaivaa se kokonaisuudessaan esille ja asentaa uusi putki. Korjausurakan kokonaiskustannukset, kaivuutöineen ja liikennejärjestelyineen, oli 10.333,91 EUR, josta valtaosa, eli 9689,24 EUR syntyi kadun kaivamisesta sekä liikennejärjestelyistä ja ainoastaan pieni osa varsinaisesta uuden putken asennustyöstä (644,67 EUR).  Vakuutusyhtiö on todennut, että jätevesiputki oli sen verran vanha (n. 70 vuotta), että sen tekninen käyttöikä oli jo ylittynyt. Asiakas toteaa, että jätevesiputki oli kuitenkin täysin käyttökuntoinen ja ehjä. Asiakkaan näkemyksen mukaan tämä 20 %:n korvaus asettaa vahingonkärsijän todella paljon huonompaan asemaan kuin mikä olisi tilanne, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Asiakas toteaa, että mikäli hän olisi halunnut korjata putken, ilman urakoitsijan tekemää vahinkoa, olisi hän tietysti valinnut huomattavasti edullisemman vaihtoehdon, eli käytännössä jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vanhan putken sukitus, uuden pienemmän putken vanhan putken sisälle tai odottanut kunnes kadulla tehdään muita kaivuutöitä ja asentanut uuden putken, kun katu on muutenkin kaivettu auki. Edelleen asiakas toteaa, että periaatteessa hän hyväksyy 80 % ikävähennyksen uuden putken varsinaisista asennuskustannuksista, mutta vaatii täyttä vahingonkorvausta korjausurakan kaivuu- ja liikennejärjestelykuluista. Noita kuluja ei olisi syntynyt ilman aliurakoitsijan tekemää vahinkoa (9689,24 EUR).  

Lisäkirjeessään 21.4.2022 toteaa, että asiassa on täysin irrelevanttia, missä vaiheessa putki olisi ilman vahinkoa vaihdettu tai korjattu. Relevanttia asiassa on, mihin kustannuksiin kyseinen vaihto tai korjaus olisi tehty tai voitu tehdä.   Asiakas kertoo, että ennen vahinkoa oli keskusteltu työmiesten kesken siitä, että kyseinen putki olisi vaihdettu samalla, kun katu oli muutenkin kaivettu auki kaupungin urakan takia. Vaikka putki oli vielä ennen vahinkoa täysin toimiva, olisi putken vaihtaminen iän takia ollut hyvä vaihtoehto toteuttaa samassa yhteydessä. Tämä olisi ollut yksi esimerkki sellaisesta edullisesta korjaustoimenpiteestä, jonka asiakas on vakuutusyhtiölle ja FINE:lle esittänyt mahdolliseksi. Suunniteltu putken vaihto olisi ollut 24.8.2021, eli vain reilu viikko vahingon jälkeen. Asiakkaan käsityksen mukaan kaupungin aliurakoitsija ei kuitenkaan ollut halukas koordinoimaan asiakkaan työmiesten kanssa siten, että putki olisi voitu vaihtaa samassa yhteydessä. Sen vuoksi asiakas joutui perumaan suunnitellut putken vaihtotoimenpiteet lyhyellä varoitusajalla, koska kaupungin katutyömaan kaivanto oli täytetty ja asfaltoitu jokunen päivä ennen 24.8.2021. Asiakas toteaa, että vaikka se oli harmillista, ei se kuitenkaan ollut ongelma, koska putken uusimiselle oli myös muita vaihtoehtoja. Vakuutuksenottajan aiheuttama vahinko teki kuitenkin kaikki muut kustannustehokkaat ja järkevät vaihto- tai korjaustoimenpiteet mahdottomiksi.  

Toisessa lisäkirjeessä 12.5.2022 asiakas toteaa, että hänen muistikuvansa mukaan katualue olisi asfaltoitu jo ennen 24.8.2021, mutta voi olla, että siinä vaiheessa kaivanto oli ainoastaan täytetty, eikä vielä asfaltoitu. Joka tapauksessa siinä vaiheessa ei enää ollut mahdollista toteuttaa putken vaihtoa järkevästi ilman uutta kaivantoa. Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö toteaa virheellisesti, että asiakas olisi vasta kaivannon täytön jälkeen alkanut harkita muita putken uusimisvaihtoehtoja. Asiakas toteaa, että alusta alkaen koko putken vaihto samassa yhteydessä kadun muiden putkitöiden yhteydessä oli ainoastaan yksi vaihtoehdoista. Edelleen asiakas toteaa, että vakuutusyhtiö väittää virheellisesti myös, että ”kiinteistö on ollut kyseisellä hetkellä täysremontissa” ja ”muu rakennus remontoidaan täysin” ja ettei olisi uskottavaa, että putket olisi jätetty vaihtamatta täysremontin yhteydessä. Asiakas toteaa, että kiinteistössä tehtiin ”täysremontti” jo vuosina 2010–2011, jolloin kyseinen putki kuitenkin todettiin täysin toimivaksi eikä sitä silloin vaihdettu. Kesällä 2022 kiinteistö ei ollut täysremontissa vaan kiinteistöön tehtiin laajennus ja vaihdettiin kattopinnoite. Vanhaa rakennusta ei remontoitu ollenkaan. Kiinteistön putkistoihin ei tehty muita muutoksia kuin ne, jotka liittyivät talon laajennukseen. Ennen vahinkoa ei missään vaiheessa ollut tarkoitus että, putki olisi uusittu omalla täydellä kaivannolla katualueella (omine liikennejärjestelyineen), koska tämä olisi ollut suhteettoman kallis toimenpide eikä tälle ollut tarvetta.

Vakuutusyhtiön vastine                         

Vakuutusyhtiön mielestä syytä päätöksen muuttamiseen ei ollut. Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja toistaa niissä ilmoitetun kantansa. Yhtiö toteaa, että asiassa on riidatonta se, että viemärin uuden putken varsinaisista asennuskustannuksista korvaus on maksettu päivänarvonkorvauksena 20 % mukaisesti. Kyse on siitä, että tuleeko korjausurakan kaivuu- ja liikennejärjestelyistä aiheutuneet kustannukset kuitenkin korvata täysimääräisinä. Asiakas on esittänyt, että tapahtunut vahinko on tehnyt mahdottomaksi edullisempien korjaustoimenpiteiden suorittamisen ja vahingon jälkeen ainoa tapa korjata putki oli kaivaa se kokonaisuudessaan esille ja asentaa uusi putki. Asiakas on esittänyt, että mikäli hän olisi halunnut korjata putken, ilman aliurakoitsijan tekemään vahinkoa, hän olisi tietysti valinnut huomattavasti edullisemman vaihtoehdon.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingosta saatujen tietojen mukaan kiinteistö on vahinkohetkellä ollut täysremontissa. Talo oli 13.8.2021 kokonaan huputettuna harjasta kellariin ja piha oli kaivettu auki; liitosputket katkaistuna ja näkyvillä tontin puolella. Pihalla syvässä avokaivannossa oli uusia jäte- ja hulevesipumppaamoita odottamassa liittämistä kaupungin verkkoon. Yhtiö lisää, että kuvista ilmenee myös uudet hulevesikaivot asennettuna kaupungin suunnitelmien mukaisesti pintakuivatusurakkaan kuuluvina estämään katuvesien virtaamista kiinteistön alavalle pihalle. Vakuutuksenottajan mukaan elokuun alun työpäivinä katutyön alettua tuli vahinkoa kärsineen omistaman kiinteistön työmiesten kanssa puheeksi ongelma tilan käytöstä kadulla. Heillä oli jätelava ja tavarantoimituksia kadulla ja vakuutuksenottajan kaivanto oli tulossa heidän työmaansa kohdalle. Työmiehet kertoivat, että myös heille on tulossa uudet liitokset kadulle vesihuoltolaitoksen toimesta 24.8.2021. Yhtiö toteaa, että tämä seikka ilmenee myös kuvakaappauksesta, josta näkyy, että tonttijohtojen uusinta on tilattu 7.7.2021 ja tämän sovittu ajankohta on ollut 24.8.2021. Kuvauksessa on todettu, että viemäriputki on huonossa kunnossa ja ehdotetaan putken vaihtoa myös tontin rajan ja viemärikaivon välissä jalkakäytävän ja kadun alle. Tilauksesta ilmenee myös, että työntilaaja on ilmoittanut tuovansa vesijohtoa varten putkimateriaalin itse.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahingonkärsijän väite siitä, ettei putkea olisi ilman vahinkoa tarvinnut vaihtaa, kuulosta uskottavalta, kun huomioidaan, että edellä mainittu työtilaus putkien vaihtamiseksi on tehty jo 7.7.2021. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on itse todennut vaihtamisen tarpeelliseksi ja tilannut työn jo ennen vahingon sattumista. Tämä on myös osoitus viemäriputken heikkokuntoisuudesta ennen vahinkoa. Näin ollen jälkikäteen, vahingon tapahduttua ja korvauspäätöksen saamisen jälkeen, esitettyä väitettä siitä, että viemäri olisi myöhemmin sukittamalla tai vanhan putken sisään laitettavalla uudella putkella korjattu edullisemmin, ei voida yhtiön näkemyksen mukaan pitää uskottavana. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asiakkaan väite siitä, ettei putkea olisi tarvinnut vaihtaa, on ristiriidassa kiinteistön omien työmiesten kertoman kanssa. Yhtiö katsoo, että vahinkoa kärsineellä on ollut tarkoitus vaihdattaa kyseinen viemäriputki kokonaisuudessaan jo ennen vahinkoa. Näin ollen siitä olisi joka tapauksessa aiheutunut samat kaivuu- ja liikennejärjestelykustannukset kuin vahingon jälkeen putkea vaihdettaessa on aiheutunut.

Lisävastineessa 27.4.2022 vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin sekä vastineeseen ja toteaa lisäksi seuraavaa. Vahinkoa kärsinyt asiakas on lisäkirjelmässään esittänyt, että tarkoituksena oli vaihtaa samalla, kun katu oli kaivettu auki kaupungin urakan takia. Asiakkaan käsityksen mukaan urakoitsija ei kuitenkaan olisi ollut halukas koordinoimaan työmiesten kanssa siten, että putki olisi voitu vaihtaa samassa yhteydessä. Asiakkaan mukaan tämän vuoksi he joutuivat perumaan suunnitellut putken vaihtotoimenpiteet lyhyellä varoitusajalla, koska katutyömaan kaivanto oli täytetty ja asfaltoitu jokunen päivä ennen 24.8.2021.

Vakuutusyhtiö kertoo selvittäneensä katutyömaan aikataulua ja mahdollisia asiakkaan työmiesten yhteydenottoja sekä vakuutuksenottajalta, että työmaan vastaavalta johtajalta. Vakuutuksenottaja on todennut, että kun koko kadun saneeraus etenee, kaivantoja ei voi jättää auki liikennejärjestelyjen sekä turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Lisäksi hän on todennut, että koska asiakkaan kiinteistö oli rakennustyömaana tuolloin, tarvitsivat heidän rakennusmiehensä tilaa kadulla myös tavaran toimituksille ja roskalavalle.

Vakuutuksenottaja toteaa edelleen, että kaivannon auki ollessa olisi tietenkin ollut järkevä tehdä kerralla kaikki valmiiksi, mutta kukaan ei tullut puheisiin liitoksista kahden työpäivän aikana, kun he olivat asiakkaan kiinteistön kohdalla. Vakuutuksenottaja kertoo kysyneensä tästä vielä työn alla ollessa myös työnjohdolta.  Yhtiö kertoo, että työmaan vastaava johtaja on kertonut, että sähköpostiviestien mukaan asukas on lähestynyt heidän tilaajaansa ensimmäisen kerran 2.9.2021 vaatien tonttiputkien korjausta. Asukas ei ole lähestynyt vastaavaa johtajaa töiden yhteensovittamisen muodossa. Työryhmän mukaan asukkaalla piti olla vesihuollon liitostyöt, mutta seuraavan kerran kun vastaava johtaja kuuli asiasta, niin asukkaan urakoitsija oli informoinut työryhmää, että asukas oli perunut tämän työn, koska heidän urakoitsijansa oli ollut liian kallis. Kaivannon täyttämisestä on vastannut V Oy, koska mitään tietoa töiden yhteensovittamisesta ei ole vastaavalle johtajalle tullut. Katu asfaltoitiin vasta 3.9.2021.

Yhteenvetona yhtiö toteaa, että edellä mainittujen seikkojen perusteella väitettä siitä, että asiakkaan työmiehet olisivat pyrkineet yhteensovittamaan putken vaihdon katutyömaan kanssa samaan aikaan, ei voida pitää uskottavana. Myöskään putken vaihdon perumista kaivannon täyttämisen ja asfaltoinnin vuoksi ei voida pitää uskottavana. Tämän vuoksi jälkikäteen, vahingon tapahduttua ja korvauspäätöksen saamisen jälkeen, esitettyä väitettä siitä, että lausunnonpyytäjä olisi korjannut viemärin myöhemmin sukittamalla tai vanhan putken sisään laitettavalla uudella putkella ei voida myöskään pitää uskottavana. Yhtiö toteaa lisäksi, että työmiehet ovat kertoneet vakuutuksenottajalle elokuun alussa (eli ennen vahinkoa), että asiakkaan kiinteistölle on tulossa uudet liitokset kadulle ja työn ajankohta on 24.8.2021. Näin ollen asiakkaan väite siitä, ettei putkea olisi tarvinnut vaihtaa, on ristiriidassa kiinteistön omien työmiesten kertoman kanssa. Näin ollen yhtiö katsoo, että aiemmin todetusti asiakkaalla on ollut tarkoitus vaihdattaa kyseinen viemäriputki kokonaisuudessaan jo ennen vahinkoa ja siitä olisi aiheutunut samat kaivuu- ja liikennejärjestelykustannukset kuin vahingon jälkeen putkea vaihdettaessa on aiheutunut.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden lausua oma kantansa asiasta. Vakuutuksenottaja ei ole antanut asiassa lausumaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, 
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja 
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Vakuutuksen ehtojen kohdan 8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, kun vakuutetulla tai korvauksen saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon. (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on riidatonta, että viemärin uuden putken varsinaisista asennuskustannuksista korvaus on maksettu päivänarvonkorvauksena 20 % mukaisesti. Riitaa on siitä, olisiko kaivuu- ja liikennejärjestelyistä aiheutuneet kustannukset syntyneet myös ilman vakuutuksenottajan aiheuttamaa vahinkoa, ja tuleeko nuo kustannukset korvata täysimääräisinä vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksesta suoritetaan korvaus siitä vahingosta, josta vahingonaiheuttaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen. Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana esinevahinkojen osalta on täyden korvauksen periaate; vahinkoa kärsinyt on korvauksen avulla saatettava siihen taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän ilman vahinkoa olisi. Vahinkoa kärsinyt ei kuitenkaan saa hyötyä vahinkotapahtumasta (ns. rikastumiskielto). Esinevahingon korvausmäärän arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen esineen korjauskustannus. Korjauksen myötä esine tulee saattaa siihen kuntoon kuin, missä se oli ennen vahinkoa. Näyttötaakka vahingon määrästä on vahinkoa kärsineellä.

Asiakkaan tulisi siten korvausvaatimuksessaan menestyäkseen osoittaa, että viemärin uusimisen tarve on johtunut vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta, eikä korvattavaksi vaadittuja kaivuu- ja liikennejärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia olisi syntynyt lainkaan ilman vakuutuksenottajan aiheuttamaa vahinkoa.

FINE toteaa, että sille esitetystä selvityksestä ei ilmene, että uusimisen tarve olisi johtunut pelkästään käsiteltävänä olevasta vastuuvahingosta. Asiakas on korvauspäätöksen jälkeen kertonut, ettei putkea olisi uusittu ilman vahinkoa, vaan mikäli hän olisi halunnut korjata putken, olisi korjaus tehty huomattavasti edullisemmalla tavalla. Asiakirja selvityksen mukaan omakotitalo on valmistunut vuonna 1957 ja sen viemärit ovat alkuperäiset. Betonisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 40 vuotta, eli rikkoutunut viemäri oli ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja olisi todennäköisesti ilman vahinkoakin ollut uusimisen tarpeessa. Tätä seikkaa tukevat FINEn käsityksen mukaan myös asiakirjaselvityksessä esitetyt selvitykset siitä, että asiakkaan kiinteistölle oli jo ennen vahingon sattumista tilattu tonttijohtojen uusinta 7.7.2021 ja tämän työn sovittu ajankohta on ollut 24.8.2021. Kuvauksessa on lisäksi todettu, että viemäriputki on huonossa kunnossa ja kuvauksessa ehdotetaan putken vaihtoa myös tontin rajan ja viemärikaivon välissä jalkakäytävän ja kadun alle.

Edellä mainituilla perusteilla ja käytössään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että putken uusimisen tarve on johtunut pelkästään vakuutuksenottajan aiheuttamasta vastuuvahingosta ja että ilman vastuuvahinkoa kaivuutöitä ja liikennejärjestelyitä ei olisi tarvinnut tehdä lainkaan. Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua korvauksenmäärästä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                                
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia