Haku

FINE-047193

Tulosta

Asianumero: FINE-047193 (2022)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 10.10.2022

Lainanhoitotili. Tilinomistajan muutos. Automaattinen lainanlyhennys.

Tapahtumatiedot

Avioeroon ja ositukseen liittyen asiakas ja tämän ex-puoliso asioivat pankin konttorissa 25.3.2019 tarkoituksenaan, että heidän raha-asiansa eriytetään ja että ex-puolison käyttöoikeus tiliin poistetaan toimittaen pankille myös 15.4.2019 laaditun ositussopimuksen. Asiakas ilmoitti sittemmin joulukuussa 2021 pankille, että ex-puolison opintolainojen lyhennykset ovat yli kahden vuoden ajan menneet hänen tililtään, jolloin tulevat lyhennykset poistettiin tililtä ja lainanhoitotiliksi vaihdettiin ex-puolison omistama tili.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan ex-puoliso salasi häneltä asioita, minkä vuoksi hän ei ole ollut tietoinen tämän raha-asioista ja lainoista, jotka eivät näkyneet myöskään hänen nettipankissaan edes avioliiton aikana. Asiakkaan mukaan kuluttaja voi olettaa, että tilinkäyttöoikeuden poistaminen tarkoittaa kaikenlaista tilin käyttöä, minkä jälkeen kukaan muu kuin hän itse ei voi käyttää tiliä millään tavalla. Käyttötili oli molempien yhteisessä käytössä avioliiton aikana, mutta avioeron ja osituksen myötä se jäi asiakkaalle, koska tili oli ollut hänen nimissään alun perinkin. Asiakas toteaa lisäksi, että tilanne olisi eri, jos lainan lyhennyksiin kyseiseltä tililtä olisi hänen oma hyväksyntänsä.

Koska asiakas ei ole edes takaajana velassa, niin hän vaatii, että pankki palauttaa ex-puolison luottoon tehdyt veloitukset 25.3.2019 jälkeen ja perii ne hallussaan olevien velkakirjan ja tilin käyttöoikeuden muutosilmoituksen perusteella suoraan velalliselta. Asiakkaan näkemyksen mukaan käyttöoikeuden muutosilmoituksen voi katsoa kumoavan tiliin mahdollisesti aikaisemmin tehdyt veloitussopimukset. Asiakas toteaa myös, että jos käyttöoikeuden poiston asemasta aikaisempi yhteinen tili olisikin lopetettu, niin pankki olisi ollut suoraan yhteydessä velalliseen selvittääkseen miltä tililtä hänen lainansa jatkossa veloitetaan. Asiakas ihmettelee myös sitä, että miksi pankki on katsonut voivansa lopettaa lainan lyhennykset heti hänen ilmoituksensa jälkeen, vaikka se kertoo muutokselle vaadittavan asiakkaiden toimeksiannot.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaan vaatimukset ja katsoo ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Pankin mukaan asiaa koskevasta dokumentaatiosta ei ilmene, että asiakas olisi pyytänyt pankkia ”eriyttämään itsensä ja ex-puolisonsa raha-asiat”. Ex-puolisot olivat tulleet konttoriin ilman ajanvarausta ja heidän pyynnöstään on maksettu loppuun yhteinen laina sekä avattu ex-puolisolle oma käyttötili ja poistettu hänet ja hänen käyttöoikeutensa puolisoiden yhteiseltä tililtä. Pankin mukaan kysymys siitä, mitä eri velkojen lainanhoitotileistä on velkakirjoissa sovittu, ei ole asiakkaiden aloitteesta tullut esille. Myöskään pankille myöhemmin toimitetussa osituskirjassa ei ole mainintaa osapuolten henkilökohtaisten velkojen maksuvelvollisuudesta, millä perusteella asiaan olisi voitu kiinnittää huomiota. Yksittäiset sopimukset jatkuvat alkuperäisen sisällön mukaisina, ellei pankille tehdä yksilöityä toimeksiantoa siitä, miten sopimuksia on muutettava. Pankin mukaan väitetyn yleisluontoisen toimeksiannon toteuttaminen ei olisi ollut välttämättä teknisesti edes mahdollista tai pankin tehtävä, eikä se voi oma-aloitteisesti tehdä sopimuksiin muita kuin asiakkaiden pyytämiä muutoksia.

Asiaa sittemmin selvitettäessä on käynyt ilmi, ettei opintolainasta ole teknisesti mahdollista poistaa jo maksettuja maksuja. Pankki on ollut asiakkaan luvalla yhteydessä ex-puolisoon, joka on ilmoittanut, ettei aio maksaa saamaansa oikeudetonta hyötyä asiakkaalle, vaan asia käsitellään käräjäoikeudessa. Pankki toteaa lisäksi, että asiakkaalla on tilinomistajana ollut näkyvyys siihen, että tililtä on veloittunut ex-puolison opintolainan lyhennyksiä sekä ennen tilinomistajuuden muutosta että myös sen jälkeen, mistä huolimatta hän on antanut tilanteen jatkua yli kahden vuoden ajan. Mikäli veloitusten jatkuminen ei ole vastannut osapuolten keskinäistä yhteisymmärrystä, olisi aiheutunutta vahinkoa tullut tilinomistajan toimesta rajoittaa reagoimalla aikaisemmin tilitapahtumista ilmeneviin toisen henkilön lainanlyhennyksiin.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Asiakkaan ja ex-puolison tilisopimus 14.10.2004
- Asiakkaan ja ex-puolison avioerohakemus 1.4.2019
- Asiakkaan ja ex-puolison avioero-ositussopimus 15.4.2019

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden Pankkilautakunnan tulee arvioida, olisiko pankin tullut kiinnittää osapuolten tilisopimuksen osalta esittämistä muutoksista mahdollisesti seuraaviin ristiriitaisuuksiin ex-puolisoiden välisissä varallisuussuhteissa vai onko se voinut tältä osin luottaa asian tulleen huomioiduksi osapuolten haluamalla tavalla heidän itsensä toimittaman ja sen hyväksymisen myötä lainvoiman saaneessa ositussopimuksessa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 1 §:n mukaan sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, luottolaitoksen on noudatettava hyvää pankkitapaa.

Finanssiala Ry:n laatimien Hyvän Pankkitavan ohjeiden mukaisesti hyvään pankkitapaan kuuluu, että pankit toimivat rehellisesti ja ammattitaitoisesti. Ohjeen mukaan pankki kiinnittää toiminnassaan erityisesti huomiota tallettajan aseman turvaamiseen. Asiakassuhde perustuu molemminpuoliseen rehellisyyteen ja luottamukseen, jota pitkäaikainen asiakassuhde vahvistaa. Pankit ottavat liiketoiminnassaan huomioon asiakkaan edun.

Maksupalvelulain 70 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä siten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta maksutililtään tai hyvittämisestä maksutililleen. Viimeksi mainittua määräaikaa ei sovelleta, jos palveluntarjoaja ei ole antanut maksupalvelun käyttäjälle maksutapahtumaa koskevia tietoja siten kuin 2 luvussa säädetään.

Saman lain 71 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta korvausta vahingosta, joka on aiheutunut muusta kuin 70 §:ssä tarkoitetusta virheestä, jollei hän ilmoita virheestä palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Maksupalvelun käyttäjällä on tämän pykälän estämättä oikeus korvaukseen, jos palveluntarjoaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Asiakkaan ex-puolison asema TAI-tilinomistajana on poistettu sopimuksen muutoksella 25.3.2019.

Pankin muutoksen aikaan voimassa olleiden yleisten tiliehtojen mukaan tilinomistajalla tarkoitetaan sitä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla. Tilinomistaja voi päättää tilillä olevien varojen käyttämisestä ja tilin käyttöön oikeutetuista, sopia pankin kanssa tilisopimuksen ehtojen muutoksista sekä tilin lopettamisesta.

Ehtojen mukaan pankki on velvollinen korvaamaan tilinomistajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin maksupalvelulain tai tilisopimuksen vastaisesta menettelystä. Pankki korvaa tällöin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä palvelumaksut vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Pankki vastaa tilinomistajalle huolimattomuudella aiheuttamastaan välillisestä vahingosta ainoastaan, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen tai sen perusteella tässä tilisopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Pankki ei kuitenkaan vastaa maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin aiheuttamasta välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään pankin virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulon menetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vahinkoa. Tilinomistajalla ei ole oikeutta saada pankilta korvausta, jollei hän ilmoita virheestä pankille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Ehdoissa todetaan lisäksi, että vahinkoa kärsivän asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos tämä laiminlyödään, tilinomistaja saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella pankin suoritettavaksi tulevaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, tilinomistajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, maksupalvelusta suoritettava vastike, pankin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Edelleen ehtojen mukaan kun pankki antaa tiedot maksutapahtumista tai muun tiliä koskevan ilmoituksen sähköisesti verkkopankkipalvelussa tai muussa pankin tarjoamassa tai hyväksymässä sähköisessä palvelussa, lähettää ne edellä mainittuun osoitteeseen tai toimittaa muulla erikseen sovitulla tavalla, asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että asiasta saadun selvityksen perusteella asiakas ja tämän ex-puoliso ovat sekä käyneet pankissa että toimittaneet sittemmin pankille myös keskenään laatimansa ositussopimuksen tarkoituksenaan eriyttää raha-asiansa. Konttorissa asioinnin yhteydessä heidän yhteinen luottonsa on maksettu pois sekä ex-puolisolle avattu oma käyttötili ja poistettu hänet ja hänen käyttöoikeutensa puolisoiden yhteiseltä tililtä. Ositussopimuksessa on todettu puolisoiden yhteisissä nimissään olleiden velkojen ja varojen tasajako sekä henkilökohtaisissa nimissä olleen omaisuuden säilyminen ennallaan ja että irtainomaisuus jaetaan suullisesti. Sopimuksessa todetaan myös tasingon määrä, mutta osapuolten henkilökohtaisista veloista ei sopimuksessa ole mainintaa.

Tapauksessa on riidatonta, että konttoriasioinnin yhteydessä ex-puolisoiden yhteinen tili on siirretty asiakkaan nimiin ja että sitä ennen sekä sen jälkeen tililtä on veloittunut suorituksia ex-puolison lainaan joulukuuhun 2021 asti. Riitaista asiassa sen sijaan on, että olisiko pankin tullut oma-aloitteisesti kiinnittää ex-puolisoiden huomio siirtyneeseen tiliin liittyneisiin muihin sopimuksiin.

Lautakunta toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti ex-puolisot voivat sopia varallisuusoikeudellisten suhteidensa jakamisesta haluamallaan tavalla, niin tapauksessa on ilmeistä, että syystä tai toisesta heidän henkilökohtaiset luottonsa sekä erityisesti niihin liittyvät järjestelyt ovat jääneet sopimuksessa huomioimatta.

Tilisopimukseen tehdyn muutoksen seurauksena tapauksessa on syntynyt tilanne, jossa luoton maksu on tapahtunut toisen henkilön kuin velallisen itsensä tililtä ja ennen kaikkea varoilla. Asiakas on kiistänyt antaneensa suostumustaan veloitusten jatkumiseen. Pankki on puolestaan todennut, ettei sille ole esitetty muutospyyntöä asiaan liittyen ja ettei se voi omatoimisesti muuttaa voimassaolevia asiakassopimuksia.

Lautakunta toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti puolisoiden olisi itse tullut huolehtia eroonsa liittyvien käytännön asioiden hoitamisesta, niin hyvän pankkitavan mukaisesti pankkien tulee ottaa liiketoiminnassaan huomioon asiakkaan etu sekä kiinnittää toiminnassaan erityisesti huomiota tallettajan aseman turvaamiseen, mikä asiakkaan osalta ei ole toteutunut.

Lautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota myös siihen, että tilinomistajana asiakkaalla on ollut mahdollisuus seurata tilin tapahtumia ja sen myötä havaita siltä tapahtuneet veloitukset. Asiakas on kuitenkin ollut pankkiin yhteydessä veloituksista vasta reilu kaksi vuotta niiden jatkumisesta, mikä ei siten ole tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä ja minkä ajan lautakunta katsoo myös ylittävän kohtuullisena reklamaatioaikana pidettävän ajan. Ottaen kuitenkin huomioon, että yksittäiset maksutapahtumat eivät ole olleet euromääriltään erityisen suuria, Pankkilautakunta katsoo kokonaisuutena, ettei asiakkaan voida katsoa viivästyneen ja siten laiminlyöneen maksupalvelulain 70 §:n mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan kahden viimeisen kalenterikuukauden maksutapahtumien suhteen. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että pankin on hyvitettävä nyt kyseessä olevista riidanalaista maksutapahtumista asiakkaalle hänen tililtään marras- joulukuun 2021 aikana tehdyt veloitukset.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että pankki hyvittää asiakkaalle muutoksen jälkeen tämän tililtä menneet ex-puolison luoton veloitukset kahden viimeisen kuukauden osalta siitä kun asiakas on tapahtumista reklamoinut pankille.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth, Atrila, Piilo, Tervonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia