Haku

FINE-047083

Tulosta

Asianumero: FINE-047083 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.08.2022

Varallisuusvahinko. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vastuuvakuutuksen vakuutettuna olevan T Oy:n omistamaa ja asiakkaan käytössä ollutta matkapuhelinta käyttäen on tehty maksuvälinepetos, jonka seurauksena asiakkaan omistamilta ja hallinnoimilta tileiltä on hävinnyt rahaa yhteensä 37 000 euroa. Myöhemmin asiakas on kertonut, että osa anastetuista rahoista on saatu takaisin.  T Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva asiakas on hakenut korvausta menetetyistä rahoista T Oy:n vastuuvakuutuksesta, koska vahinko on johtunut T Oy:n omistamasta puhelimesta.

Vakuutusyhtiö on 13.9.2021 antamassaan korvauspäätöksessä todennut, että vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta, koska vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata rahallista menetystä, joka ei liity esine- tai henkilövahinkoon. Edelleen 29.10.2021 päivätyssä uudelleenkäsittelypäätöksessä yhtiö on katsonut lisäksi, että kyse on vahingonkärsineelle itselleen sattuneesta vahingosta, eivätkä anastetut rahavarat ole olleet myöskään yrityksen esinevakuutuksella vakuutettuna. Lisäksi yhtiö on todennut, että toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottaja T Oy:n ei ole näytetty aiheuttaneen varallisuusvahinkoa huolimattomalla toiminnalla. Yhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä päätös ei ole muuttunut. Muutoksenhakuelimen antamassa ratkaisussa on viitattu asiassa annettuihin päätöksiin ja todettu, että mikäli kyse on huolimattomuudesta omien pankkitunnuksien säilyttämisessä, ei kyse ole yrityksen vakuutetussa toiminnassa aiheutetusta vahingosta. Edelleen ratkaisussa on todettu, että sillä, onko vahinkoa kärsinyt asiakas toiminut huolimattomasti vai ei, ei ole merkitystä asian ratkaisun kannalta, koska vahinko ei rajoitusehdon johdosta joka tapauksessakaan täytä korvattavan vahinkotapahtuman edellytyksiä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiö vetoaa päätöksissään muun muassa tuottamuksen puuttumiseen, ja kuitenkin pankki, jonka kautta anastettuja rahoja on yritetty saada takaisin, on todennut, että asiakas on toiminut huolimattomasti ja sen vuoksi rikoksentekijät ovat voineet viedä rahat.

Lisäkirjeessään asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön vastineessa on virheellisiä väittämiä. Asiakas kertoo, ettei ole säilyttänyt pankkitunnuksiaan paperilla, vaan ainoastaan omassa muistissaan. Asiakas toteaa, että poliisi ja asiakas itse ovat selvittäneet puhelinoperaattorilta, että rahojen anastaminen on tapahtunut jollain tapaa siten, että rikolliset ovat tunnistautuneet operaattorille asiakkaan henkilötunnuksilla ja tilanneet T Oy:n omistamaan puhelimeen uuden SIM-kortin, jonka vaihtopäiväksi oli sovittu 9.6.2021. Tällä päivämäärällä puhelin lakkasi toimimasta ja rikolliset tyhjensivät tilit asiakkaan tietämättä, koska puhelimeen ei tullut pankeilta vahvistus tekstiviestejä rahojen siirroista. Asiakas katsoo myös, ettei T Oy:n vakuutetulla toimialalla ole vahingon suhteen merkitystä, koska yhtiön esineellä eli puhelimella on aiheutettu vahinko ulkopuoliselle. Asiakas lisää vielä, että kyse ei ole itselle aiheutuneesta vahingosta, koska asiakas ja T Oy ovat juridisesti eri tahoja, ja lisäksi vietiin myös asiakkaan äidin omistamia rahoja, joka on selvästi ulkopuolinen henkilö. Myöskään sillä, että T Oy:n ei ole näytetty aiheuttaneen varallisuusvahinkoa huolimattomalla toiminnalla, ei asiakkaan mukaan ole tässä tapauksessa merkitystä, koska T Oy ja sen hallituksen puheenjohtajana toimiva asiakas on pyrkinyt toimimaan huolellisesti, mutta ei riittävän huolellisesti, että kaappaus on voitu tehdä.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuihin päätöksiin ja toteaa, että valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun 

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta 
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja 
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia. 

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan edellä mainituin edellytyksin luonnolliselle henkilölle aiheutettu puhdas varallisuusvahinko henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai sen nojalla annetun lainsäädännön perusteella. Korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa vakuutuskaudella yhteensä. 

Vastuuvakuutuksesta ei korvata sakkoa, rangaistusluonteista maksua tai korvausta (kuten EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset hallinnolliset sanktiot), menettämisseuraamusta tai muuta rangaistukseksi määrättyä seuraamusta riippumatta siitä, keneen seuraamus kohdistuu. 

Henkilö- ja esinevahingon kärsineelle korvataan myös vahingosta välittömästi seuraava taloudellinen menetys tai kustannus. 

Toiminnan vastuuvakuutusturvaa rajoittavat vakuutusmäärä, omavastuu sekä Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen kohdan 4 yhteiset korvausrajoitukset ja alla kohdassa 2 mainitut toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset ja mahdolliset erityisehdot.  

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata puhdasta varallisuusvahinkoa. Puhdas varallisuusvahinko on määritelty Vastuuvakuutusten yhteisessä ehdossa.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen (voimassa 1.1.2014 alkaen) kohdan 2 mukaan vakuutettu toiminta on vakuutetun harjoittama ja vakuutuskirjaan kunkin vastuuvakuutuksen osalta erikseen merkitty toiminta.

Puhdas varallisuusvahinko tarkoittaa taloudellista menetystä tai kustannusta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Kohdan 4 mukaan jokaisessa vastuuvakuutuksessa noudatetaan tuote- ja erityisehdoissa olevien korvausrajoitusten lisäksi näitä vastuuvakuutusten yhteisiä korvausrajoituksia.

Kohdan 4.1 mukaan vastuuvakuutuksesta ei korvata vakuutetulle itselleen aiheutunutta vahinkoa. 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaalle aiheutunut vahinko korvattava T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksilla katetaan sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka syntyy voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutetulle hänen huolimattomuudellaan vahinkoa kärsineelle aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusehdoissa määritellään ne edellytykset, joiden perusteella korvaukseen oikeuttavista vakuutustapahtumista voidaan maksaa korvausta.

Vakuutuksesta ei vakuutuksen rajoitusehdon 2.5 mukaan korvata puhtaita varallisuusvahinkoja eli taloudellista menetystä tai kustannusta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

FINE toteaa, että oikeuskäytännön mukaan kyseessä on taloudellinen vahinko tai puhdas varallisuusvahinko, kun vahinko ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon. Vahinko kohdistuu tällöin suoraan taloudellisiin etuuksiin. Esinevahinko puolestaan ilmenee tavanomaisesti siten, että esine vaurioituu tai tuhoutuu.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut siitä, että T Oy:n omistamaa ja asiakkaan käytössä ollutta matkapuhelinta käyttäen on tehty maksuvälinepetos, jonka seurauksena asiakkaan omistamilta ja hallinnoimilta tileiltä on hävinnyt rahaa. Vahinko on niin kutsuttu puhdas varallisuusvahinko, joka on johtunut siitä, että vahinkoilmoituksen mukaan puhelin on jollain tapaa kaapattu rikollisten toimesta ja sitä käytetty maksuvälinepetoksen toteuttamisessa. Asiakkaan myöhemmän selvityksen mukaan rahojen anastaminen on tapahtunut siten, että rikolliset ovat tunnistautuneet operaattorille asiakkaan henkilötunnuksilla ja tilanneet T Oy:n omistamaan puhelimeen uuden SIM-kortin, jonka vaihtopäiväksi oli sovittu 9.6.2021. Tämän jälkeen matkapuhelin lakkasi toimimasta ja rikolliset tyhjensivät tilit asiakkaan tietämättä. Tällaiset varallisuusvahingot eivät tule korvattaviksi vakuutuksesta, vaan kyse on vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamasta puhtaasta varallisuus vahingosta, joka ei ole yhteydessä esine- tai henkilövahinkoon.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa, että asian ratketessa edellä mainitun rajoitusehdon perusteella, ei FINE katso tarpeelliseksi ottaa asiaan kantaa muilta osin.

Lopputulos

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen, eikä suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

                                              

Tulosta