Haku

FINE-047068

Tulosta

Asianumero: FINE-047068 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2022

Pakastimen sulatusvesien valuminen lattialle. All Risks -vakuutus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman kerrostalon asunnon keittiössä aiheutui kosteusvahinko, kun jääkaappi-pakastimen pakastinosaan kertyneitä jäitä oli sulatettu muuton yhteydessä. Vahinkokartoitusraporttiin kirjatun tiedon mukaan sulamisvedet olivat päässeet lattialle. Keittiön ja eteisen lattiapinnoite sekä keittiön kaapistot olivat vaurioituneet.

Vahingosta haettiin korvausta All Risks -kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi 14.9.2020 antamassaan päätöksessä, että kyse oli vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaisesti kondenssivedestä aiheutuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö katsoi, että pakastinkaapin rakenteisiin kertynyt ja jäätynyt vesi oli kondenssivettä.

Asiakas katsoi muutoksenhaussaan, että pakastimen sulamisvettä ei voi pitää kondenssivetenä, koska pakastimeen kertyy jäätä sen normaalin toiminnan yhteydessä. Vesi pysyy jäänä niin kauan, kunnes pakastin sulatetaan tai jää sulaa jonkin tapahtuman seurauksena. Pakastimessa olevan jään sulamisvettä ei voitu pitää verrannollisena jääkaapin kondenssiveteen. Vakuutusyhtiö vetosi edelleen kondenssivedestä aiheutuneita vahinkoja koskevaan rajoitusehtoon.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEä ratkaisemaan, voiko vakuutusyhtiö evätä korvauksen vakuutusehtojen kondenssivesirajoituksen perusteella. Asiakas viittaa FINEn Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen tapauksessa FINE-014350 ja tuo esiin, että pakastimeen kertyy jäätä sen normaalin toiminnan yhteydessä. Jää pysyy kiinteässä olomuodossa niin kauan, kunnes se sulatetaan tai se sulaa jonkin vahinkotapahtuman takia. Pakastimen sulamisvahingoissa vahinko aiheutuu äkillisesti. Asiakkaan näkemyksen mukaan kyseessä ei ollut hitaasti syntyvä vahinko. Asiakas on lisäksi painottanut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta VKL 503/05, jossa on katsottu, että tällainen vahinko on äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Vakuutusyhtiö toteaa, että isännöitsijän toimittaman selvityksen mukaan asukkaat olivat olleet asunnossa, mutta eivät olleet huomanneet, että pakastimen sulamisvedet valuivat suoraan lattialle. Vakuutusyhtiö katsoi, että sulamisvesien valuminen jää-/pakastinkaapin sulatuksen yhteydessä lattialle ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma, vaan tarkoituksella toteutettu kylmäkalusteen sulatustoimenpide. Sulatuksen yhteydessä vesi on valunut hitaasti jään sulaessa lattialle ja vähitellen kastellut rakenteita. Veden valumisen syynä ei ole ollut äkillinen vuotovahinko. Vakuutusyhtiö on liittänyt vastaukseensa FINEn ratkaisusuositukset FINE-014350 ja FINE-032115.

Sopimusehdot

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen 1.11.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 6.1 (Korvattavat esinevahingot) mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Kohdan 6.3 (Korvausrajoitukset) alakohdan 6.3.8 (Muut korvausrajoitukset) mukaan kohdissa 6.3.1–6.3.7 mainittujen korvausrajoitusten lisäksi vakuutuksesta ei korvata
[…]
- vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta, ellei tämä ole välitön ja väistämätön seuraus äkillisestä vuotovahingosta.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys pakastimen sulatuksen yhteydessä tapahtuneen kosteusvahingon korvattavuudesta kiinteistön All Risks -vakuutuksesta. Vakuutusehtojen mukaan All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Asiakkaan mukaan vahinko on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton, eikä tapaukseen voida soveltaa kondenssivedestä aiheutuvia vahinkoja koskevaa rajoitusta, koska pakastimen sulamisvettä ei voida pitää kondenssivetenä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että sulamisvesien valuminen lattialle jää-/pakastinkaapin sulatuksen yhteydessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma ja että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta kondenssivedestä aiheutuneesta vahingosta.

Vahinkotapahtumasta käytettävissä olleiden tietojen mukaan asukkaat olivat olleet sulattamassa pakastinta muuton yhteydessä. Asukkaat olivat olleet asunnossa, mutta eivät olleet huomanneet, että pakastimen sulamisvedet valuivat lattialle. FINE toteaa, että FINEn käytettävissä olleista tiedoista ei ilmene tarkemmin, minkä vuoksi sulamisvesi on päässyt valumaan lattialle.

Korvauksen hakijan tulee pystyä näyttämään toteen, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty tapahtuma. FINE katsoo, että lattiapinnoitteiden ja kaapistojen vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutusehdoissa edellytetyllä tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta vahingosta. Asian ratketessa tällä perusteella FINE ei ota kantaa kondenssivedestä aiheutuvia vahinkoja koskevan rajoitusehdon soveltuvuuteen tapaukseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia