Haku

FINE-047029

Tulosta

Asianumero: FINE-047029 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.06.2022

Todennäköinen syy-yhteys Prednisolon-lääkkeen käytön ja asiakkaalla todetun lonkkanivelen artroosin tai sen pahenemisen välillä. Tuliko lonkkanivelen artroosi tai sen paheneminen korvata Prednisolonin aiheuttamana lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 30.11.2021 mukaan A:lle (s. 1950) määrättiin 28.2.2017 Prednisolon-kortisonilääkekuuri epäillyn polymyalgia rheumatican (lihasreuma) hoitoon. A:n kivut hävisivät kortisonilääkityksen myötä lähes kokonaan. Sittemmin A:n oikean lonkan ja alaraajan kivut kuitenkin palasivat. A:lle suoritettiin 20.6.2017 lonkan tekonivelleikkaus nopeasti edenneen oikean lonkan nivelrikon vuoksi. Leikkauksen jälkeen todettiin proteesin varren vajoamista, mikä aiheutti A:lle kipuja. Uusintaleikkaus tehtiin 18.4.2018. Tämän leikkauksen jälkeen proteesin varsi kierähti ympäri ja lonkka jouduttiin leikkaamaan vielä kolmannen kerran 10.8.2018. A katsoi, että hänellä todettu oikean lonkan artroosi oli Prednisolon-kortisonilääkityksen aiheuttama ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 11.1.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö katsoi, että A:lla todettu oikean lonkan nivelrikko ei todennäköisesti ollut aiheutunut Prednisolon-lääkkeen käyttämisestä. Henkilövahingon syy-yhteys annettuun lääkkeeseen ei yhtiön mukaan ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutusehdoissa tarkoitettu lääkevahinko. Näin ollen korvausta lääkevahinkovakuutuksesta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A toteaa, että 3.6.2016 tehdyssä oikean lonkan röntgentutkimuksessa luiset nivelpinnat olivat siistit ja nivelrako säännöllinen. Tilanne oli potilasasiakirjojen mukaan ennallaan vielä 1.2.2017. Prednisolon aloitettiin 28.2.2017. Potilasasiakirjoista ilmenee, että 28.3.2017 eli vain kuukautta myöhemmin oikealla nähtiin jo keskinkertainen lonkkakuluma. 9.6.2017 päivätyssä röntgenlausunnossa nivelraon on mainittu kaventuneen selvästi 1.2.2017 tehtyyn röntgentutkimukseen verrattuna.

A toteaa, että lonkan artroosin ajallinen syy-yhteys Prednisolonin aloitukseen on erittäin vahva. Syy-yhteyttä tukee myös se, että luuhun kohdistuvat haittavaikutukset, kuten osteoporoosi on Prednisoniin liitetty ja Prednisolonin pakkausselosteessakin mainittu yleinen haittavaikutus.

A katsoo, että Prednisolon-lääkitys on todennäköisesti syynä artroosin nopealle kehittymiselle tai vähintäänkin artroosin olennaiselle pahenemiselle. Myös häntä hoitanut reumatologi on arvellut nivelrikon poikkeuksellisen nopean etenemisen johtuvan Prednisolonista.

A:lle jouduttiin tekemään graavin artroosin vuoksi lonkan tekonivelleikkaus 20.6.2017. Irti olevan varren vuoksi hänelle tehtiin uusintaleikkaus 18.4.2018 ja toinen uusintaleikkaus 10.8.2018. Lonkan tilanne on jäänyt heikoksi. A:n mukaan tekonivelleikkausta ei ilman lääkevahinkoa olisi tarvinnut tehdä lainkaan tai ainakin leikkaus aikaistui merkittävästi lääkevahingon johdosta. A vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Perusteita korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että A:n käyttämän Prednisolon-lääkkeen ja todetun oikean lonkkanivelen artroosin tai sen pahenemisen välillä ei ole lääkevahinkovakuutusehtojen edellyttämää todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että ennestään nivelrikoista kärsivä A kävi voimakkaiden lonkkakipujen takia terveyskeskuksessa jo ennen kortisonilääkityksen aloittamista. Terveyskeskuksen käyntimerkintöjen perusteella nopeasti kehittyvää artroosia epäiltiin jo heinäkuussa 2016. Elokuussa 2016 A:n oikean lonkan nivelraon todettiin kaventuneen melko nopeasti. Lonkkaleikkausta harkittiin käyntimerkinnän 14.2.2017 perusteella jo syksyllä 2016 sekä vuodenvaihteessa 2016–2017.

Vakuutusyhtiö toteaa, että sen käyttöön toimitetun selvityksen perusteella Prednisolon-lääkityksellä ei todennäköisesti ole osuutta A:n artroosiin tai sen pahenemiseen. Tätä tukee myös se, että lääkkeen käyttöä on jatkettu normaalisti ja A käyttää lääkettä edelleen.

Vakuutusyhtiö kiinnittää huomiota myös siihen, että A:n oikean lonkan leikkaus jouduttiin uusimaan kahdesti. Potilasvakuutuskeskus on katsonut, että kyseessä on tältä osin korvattava potilasvahinko. Mikäli syy-yhteys artroosiin tai sen pahenemiseen katsotaan todennäköiseksi, on sanottu huomioitava korvauksen määrää arvioitaessa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 7.5.2007-10.6.2021. Selvitysten mukaan A:lla on perussairauksina mm. verenpainetauti, kilpirauhasen vajaatoiminta, astma, hyperkolesterolemia, masennus, fibromyalgia ja nivelrikkoa.

3.6.2016 päivätyn oikean lonkan röntgenlausunnon mukaan luustruktuuri oli säännöllinen ja luiset nivelpinnat olivat siistit. Nivelrako oli normaalilevyinen.

23.6.2016 päivätyn yliopistollisen keskussairaalan selkäpoliklinikan lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla oli ollut noin kolmen kuukauden ajan oikean alaraajan säteilykipua. Kipu tuntui etenkin nivusessa ja reidessä ja säteili sääreen ja välillä myös jalkaterään. Oikeassa lonkassa todettiin sisärotaatiorajoitus ja selvä abduktiokipu, jotka provosoituivat nivuseen ja reiteen. Kesäkuun alussa tehdyssä lonkkakuvassa oikean lonkan nivelrako oli ollut vasenta matalampi. Graavia artroosia ei kuitenkaan ollut todettu. Oikean lonkan rotaatiokipu oli niin voimakas, että A sai lähetteen lonkan magneettitutkimukseen.

30.6.2016 päivätyn yliopistollisen keskussairaalan selkäpoliklinikan lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A oli käynyt yksityisellä lääkäriasemalla lonkan magneettitutkimuksessa. Oikeassa lonkkanivelessä oli todettu laaja-alaiset pääosin G3 rustovauriot sekä paikoin myös läpäisevää vauriota ja siihen liittyen subkondraalista hohkaluuödeemaa. Hoitava lääkäri arvioi kuvauslöydöksen sopivan kliiniseen tilanteeseen. Hän arvioi, että A:lle oli mahdollisesti kehittymässä nopeampi artroosi.

8.7.2016 päivätyn yliopistollisen keskussairaalan lääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A:n oikeassa lonkassa oli ollut pitkään kipua. Röntgenkuvassa 3.6.2016 oli todettu vain lievää kulumaa. Oikean lonkan MRI:ssä oli kuitenkin todettu laaja-alaiset rustokulumat. Oikean lonkan rotaatiot olivat selvästi rajoittuneet ja kivuliaat.

4.8.2016 päivätyn terveyskeskuslääkärin hoitokertomusmerkinnän käyntisyyksi on merkitty lonkan nivelrikko. Kirjauksen mukaan oikean lonkan nivelraon oli todettu kaventuneen melko nopeasti. Oikean lonkan rotaatioiden todettiin olevan hyvin kivuliaat ja lonkka aristi palpaatiota. A sai oikeaan trokanter bursaan lidocain 2 ml injektion.

14.2.2017 päivätyn terveyskeskuslääkärin puhelumerkinnän mukaan A pyysi lähetettä laboratorioon, koska ortopedillä oli harkittu jälleen lonkkaleikkausta.

27.2.2017 päivätyn terveyskeskuslääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin heikkouden ja yleisen väsymyksen vuoksi. A:n tulehdusarvot olivat lievästi koholla (CRP 11 ja La 37). Lonkkasäryn ja koholla olevien tulehdusarvojen vuoksi hoitava lääkäri epäili polymyalgia rheumaticaa ja konsultoi asiassa reumalääkäriä. 28.2.2017 päivätyn merkinnän mukaan reumalääkäri oli ollut sitä mieltä, että kortisonilääkitystä voisi hyvin kokeilla. A:lle määrättiin Prednisolon-kortisonikuuri 20 mg annoksella.

6.3.2017 päivätyn terveyskeskuslääkärin hoitokertomusmerkinnän mukaan kivut olivat jääneet kokonaan pois kortisonin myötä. A oli kuitenkin huomannut, että Prednisolon-lääkityksen aloittamisen jälkeen hän oli nukkunut huonosti ja ruokahalu oli lisääntynyt. Paino oli noussut 3-4 kg. Prednisolon-annostusta laskettiin 15 mg:aan. 14.3.2017 päivätyn kirjauksen mukaan A:n tulehdusarvot olivat viitealueella (CRP 4 ja La 13). Prednisolon-annostusta alennettiin edelleen 10 mg:aan. 21.3.2017 päivätyn kirjauksen mukaan oikean jalan säryt olivat palanneet ja Prednisolon-annostusta nostettiin 12,5 mg:aan. 24.3.2017 päivätyn kirjauksen mukaan säryt vaivasivat kovasti ja Prednisolon-annostusta nostettiin edelleen 15 mg:aan.

11.4.2017 päivätyn yliopistollisen keskussairaalan hoitokertomusmerkinnän esitietojen mukaan A:lla on todettu mm. oikean lonkan artroosi. A tuli reumalääkärin arvioon polymyalgia rheumatica -epäilyn vuoksi. A:n oirekuvan ja löydösten sekä Prednisolon-lääkityksen erinomaisen ja nopean hoitovasteen perusteella reumatologi piti polymyalgia rheumatica diagnoosia varmistuneena. 2.3.2017 otetuissa lannerangan MRI-kuvissa oli todettu runsaat degeneratiiviset muutokset. 1.2.2017 otetussa röntgenkuvassa tilanne oli ollut ennallaan 7/2016 kuvaan verrattuna; nivelrako oli madaltunut ja reunakerrostumaa oli ollut hieman. Reumatologi piti oikean alaraajan kipuja pääosin lonkka-artroosista sekä selästä säteilevistä hermokivuista johtuvina. Polymyalgia rheumatica vaikutti olevan remissiossa ja Prednisolon-lääkkeen annostusta päätettiin laskea.

23.5.2017 päivätyn yliopistollisen sairaalan reumalääkärin kirjauksen mukaan heinäkuussa 2016 lonkan artroosin tilanne oli ollut röntgenologisesti vielä rauhallinen ja operaatiosta oli pidättäydytty. Polymyalgian suhteen tilanne oli hallinnassa ja Prednisolon-annosta oli pikkuhiljaa laskettu. Oikean lonkan sisärotaatio todettiin olevan selvästi aristava ja synovia oli paksu ultraäänellä tarkasteltuna. Molemmista lonkista oli otettu tuoreet magneettikuvat ja oikeassa lonkassa oli todettavissa graavi artroosi. Luiset nivelpinnat olivat kontaktissa ja kohtalaista deformaatiota havaittiin femurin caputissa kraniaalisesti. Subkondraaliluun alla oli 4 mm leveydeltä tehostumaton alue. Oikean lonkan graavi artroosi oli edennyt varsin nopeasti, sillä helmikuun 2017 röntgenkuvassa luiset nivelpinnat olivat olleet vielä varsin siistit.

9.6.2017 päivätyn oikean lonkan röntgenlausunnon mukaan A:n oikean lonkan nivelrako oli voimakkaasti madaltunut, kraniaalisesti luiset nivelpinnat olivat vastakkain ja näillä oli reunakerrostumaa. Nivelrako oli kaventunut selvästi lisää 1.2.2017 tehtyyn röntgentutkimukseen nähden. Caput oli vielä muodoltaan säännöllinen ja luurakenne oli tavanomaista.

12.6.2017 päivätyn yliopistollisen sairaalan hoitokertomusmerkinnän mukaan A oli saapunut oikean lonkan preoperatiiviselle käynnille. Esitietojen mukaan A:n oikea lonkka oli vaivannut pitkään. Lonkassa oli liikekipua ja leposärkyä. Oikean lonkan tilanteen mainitaan viime aikoina huonontuneen niin paljon, että A oli joutunut ottamaan käyttöön kyynärsauvat. Röntgenkuvissa oikean lonkan kraniaalinen nivelrako oli ummessa. A:lle suunniteltiin tehtäväksi oikean lonkan totaali artroplastia. Leikkaus suoritettiin 20.6.2017.

20.2.2018 päivätyn yliopistollisen sairaalan hoitokertomusmerkinnän mukaan mukaan Prednisolon-lääkitys oli muutamaa päivää aikaisemmin saatu purettua pois. Ongelmana oli kuitenkin oikean lonkkaproteesin varren ilmeinen irtoaminen, jonka vuoksi uusi operaatio oli suunnitteilla. 21.3.2018 päivätyn kirjauksen mukaan polymyalgia oli aktivoitunut Prednisolonin purun jälkeen. Prednisolon päätettiin aloittaa uudestaan.

26.3.2018 päivätyn yliopistollisen sairaalan hoitokertomusmerkinnän mukaan proteesin varsi oli vajonnut ja A:n lonkka oli jäänyt oireilevaksi. A:lle suunniteltiin tehtäväksi proteesin varren vaihto. Lonkan uusintaleikkaus suoritettiin 18.4.2018. 10.8.2018 päivätyn leikkauskertomuksen mukaan proteesin varsi oli pyörähtänyt postoperatiivisesti selkeästi retroversioon ja lonkka jouduttiin leikkaamaan vielä kolmannen kerran.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla todettu oikean lonkkanivelen artroosi tai sen paheneminen korvata Prednisolon-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A:lla on perussairauksina mm. verenpainetauti, kilpirauhasen vajaatoiminta, astma, hyperkolesterolemia, masennus, fibromyalgia ja nivelrikkoa. 23.6.2016 A hakeutui lääkäriin noin kolme kuukautta jatkuneen oikean alaraajan säteilykivun vuoksi. Oikeassa lonkassa todettiin liikerajoitusta ja kipua. Kesäkuun alussa tehdyssä lonkkakuvassa oikean lonkan nivelrako oli ollut vasenta matalampi. Myöhemmin kesäkuussa tehdyssä oikean lonkan magneettitutkimuksessa todettiin laaja-alaiset ja selkeät nivelkulumamuutokset. Pitkään vaivanneet lonkan oireet jatkuivat edelleen ja lonkkaleikkaustakin harkittiin.

27.2.2017 A hakeutui lääkäriin heikkouden ja yleisen väsymyksen vuoksi. A:n tulehdusarvot olivat lievästi koholla. Lonkkasäryn ja koholla olevien tulehdusarvojen vuoksi A:lla epäiltiin polymyalgia rheumaticaa ja A:lle määrättiin Prednisolon-kortisonikuuri. Polymyalgia rheumatican suhteen saavutettiin pian hyvä hoitovaste ja kortisoniannostusta alettiin pikkuhiljaa alentaa. Hoitava reumatologi piti A:n oikean alaraajan kipuja pääosin lonkka-artroosista sekä selästä säteilevistä hermokivuista johtuvina. Oikean lonkan graavi artroosi eteni varsin nopeasti ja A:lle suoritettiin lonkan tekonivelleikkaus 20.6.2017. Leikkauksen jälkeen todettiin proteesin varren vajoamista, mikä aiheutti A:lle kipuja. Uusintaleikkaus tehtiin 18.4.2018. Tämän leikkauksen jälkeen proteesin varsi kierähti ympäri ja lonkka jouduttiin leikkaamaan vielä kolmannen kerran 10.8.2018.

Lautakunta toteaa, että A:lla on mainittu olleen jo vuonna 2016 oikean lonkan pidempään jatkuneita kipuoireita. Kesäkuussa 2016 magneettitutkimuksessa todettiin selkeää nivelkulumaa. A aloitti Prednisolon-lääkityksen 28.2.2017. Kuvattu oikean lonkan pitkäaikainen oireilu ja kuvantamisella ennen Prednisolon-lääkkeen aloitusta varmistettu selkeä oikean lonkan nivelrikko huomioon ottaen Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n oikean lonkan nivelrikko tai sen paheneminen eivät todennäköisesti ole Prednisolon-lääkkeen aiheuttamia. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia