Haku

FINE-046982

Tulosta

Asianumero: FINE-046982 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2022

Julkisyhteisön vastuuvakuutus. Runkovesijohdon rikkoutuminen. Omakotitalolle aiheutunut kosteusvahinko. Äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti tapahtunut vahinko. Rajoitusehdon soveltaminen.

Tapahtumatiedot

Kaupungin kadulla olleen runkovesijohtoon liitetyn palopostin laippaliitos oli rikkoutunut, ja runkovesijohdosta oli virrannut runsaasti vettä maaperään. Maaperään virrannut vesi oli kastellut kadun varrella sijaitsevien kolmen omakotitalon (numerot 11, 13 ja 15) rakenteita. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen kaupungin vastuuvakuutuksesta, koska vahinko ja sen syy eivät ole tapahtuneet äkillisesti, odottamatta ja nopeasti.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää, että Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee vahingon uudelleen ja korvaa asiakkaan vastuuvakuutuksesta kiinteistöille vuotovahingosta aiheutuneet korjauskustannukset.

Kaupunki on 22.9.2021 suorittamallaan huoltokäynnillä havainnut, että kaupungin kadulla oleva runkovesijohtoon liitetyn palopostin laippaliitos oli rikkoutunut ja runkovesijohdosta oli virrannut runsaasti vettä maaperään. Paloposti on rakennettu vuonna 1995 ja sen tekninen käyttöikä on vähintään 50 vuotta. Laippaliitoksen rikkoutuminen on siten ollut yllättävä tapahtuma.

Maaperään virrannut vesi on kastellut kadun varrella sijaitsevien kolmen omakotitalon (numerot 11, 13 ja 15) rakenteita. Asiaa tutkittaessa on selvinnyt, että omakotitalojen 13 ja 15 kellareihin on alkanut tulla vettä jo viikon 12 aikana ja vettä on jouduttu pumppaamaan pois kellareista. Talon 15 kellarista on pumpattu vettä noin 7 m3/vrk ja talossa 13 on ollut käytössä 5 pumppua. Näistä tapahtumista on pääteltävissä, että runkovesijohdon vuoto on alkanut jo huomattavasti ennen vuodon havaitsemista, eli aikaisintaan maaliskuussa 2021.

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö on tulkinnut vakuutusehtoja virheellisesti. Vahingon syy, palopostin laippaliitoksen pettäminen, on tapahtunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti. Laippaliitos on pettänyt kerralla, jolloin paineellisesta runkovesijohdosta on syöksynyt nopeasti suuri määrä vettä maaperään. Vahingon syy on myös ollut odottamaton, koska laippaliitos on pettänyt noin puolivälissä sen teknistä käyttöikää.

Myös vahinko on aiheutunut äkillisesti, odottamatta ja nopeasti. Toisin kuin vakuutusyhtiö on 1.3.2022 päätöksessään todennut, maaperään on päässyt nopeasti suuri määrä vettä, ja vuoto on jatkunut samanlaisena siihen saakka, kun runkovesijohto on korjattu. Vettä on tunkeutunut kolmen rakennuksen kellaritiloihin ja aiheuttanut kosteusvahingot välittömästi, kun vesimassat ovat saavuttaneet rakennukset. Vuodon äkillisyys ja suuruus käyvät ilmi R Oy:n talo 15:ttä ja 13:a koskevista tutkimusraporteista 5.10.2021. Raporttien mukaan talon 15 kellarista on alettu pumppaamaan vettä noin 7 m3/vrk heti siitä alkaen, kun vettä on alkanut kertymään kellaritiloihin. Talon 13 kellarista vettä on pumpattu viidellä pumpulla. Pumppaustarve on päättynyt molemmissa taloissa heti, kun runkovesijohto on korjattu. Lisäksi rakennusten salaojat ovat purkaneet vettä pois rakennuksen viereltä.

Vakuutusyhtiö on myös virheellisesti väittänyt, että vuodon vähäisyyttä osoittaisi se, ettei vuotoa ole havaittu kaupungin veden seurantajärjestelmällä, eikä se ole näkynyt maan pinnalle. Vesivuoto on tapahtunut kaupungin keskustaajaman alueella, johon johtavassa runkovesijohdossa on yksi seurantajärjestelmään liittyvä mittari. Seurantajärjestelmällä pystytään havaitsemaan, jos keskustaajaman yöaikainen kulutus kasvaa yllättäen noin 10 m3:lla tunnissa. Esillä olevassa vuodossa yöaikaisen kulutuksen kasvu on tätä olennaisesti pienempi, eikä sitä ole pystytty havaitsemaan.

Vuodon näkymisestä maan pinnalle ei voi tehdä johtopäätöksiä vuodon suuruudesta. Vuodon näkyminen maan pinnalla riippuu maaperän ominaisuuksista, korkeuseroista, lähellä olevista ojista ynnä muista seikoista. Tässä tapauksessa suuri vuoto ei ole näkynyt maan pinnalla.

Vahingon korvattavuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, että vahingon syy, eli palopostin laippaliitoksen särkymisen tarkka ajankohta ei ole selvillä, eikä myöskään sillä, että vahingon syyn selvittämiseen on kulunut pidemmän aikaa. Näiden kysymysten osalta Vakuutuslautakunta on antanut useita ratkaisuja, kuten esimerkiksi ratkaisun FINE-012117 (2018). Esillä olevan tapauksen erona kyseiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisuun on, että esillä olevassa tapauksessa vahingon laajuus ei ole kasvanut ajan kuluessa. Talojen rakenteisiin on päässyt kerralla suuri määrä vettä, jolloin vahinko on aiheutunut lopullisessa laajuudessaan. Rakenteita kastelevaa vettä on ryhdytty välittömästi pumppaamaan pois taloista, eikä veden määrä ole kasvanut ajan kuluessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää sen antamaa korvausratkaisua asiassa oikeana ja toteaa seuraavaa.

Asian tausta ja vakuutusyhtiön korvauspäätökset
Vahinkoilmoituksen mukaan huoltokierroksella 16.9.2021 oli havaittu sadevesikaivoon tulevan kirkasta vettä, jonka jälkeen oli välittömästi käynnistetty talousvesijohtovuodon etsintä. Vuoto paikantui palopostin läheisyyteen. Tämän jälkeen oli viipymättä aloitettu vuodon korjaustoimet johtonäytön ja kaluston tilauksella (kaivinkonetyö ja kaivulupa) sekä ilmoitettu vesikatkoksesta. Korjaustoimiin oli päästy aamulla 21.9.2021. Korjaustyö kesti yhden työpäivän. Vahingon syyksi ilmoitettiin runkovesijohtoon liitetyn palopostin liitoslaipan rikkoutuminen. Runkovesijohdon liitoksesta vuosi vettä, joka aiheutti maaperän kostumisen. Läheisten omakotitalojen omistajat olivat ilmoittaneet kosteudesta kellareissa.

Vakuutusyhtiön korvausyksikkö on antanut 9.12.2021 korvauspäätöksen, jonka mukaan vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava. Vahingon seuraus on ollut pitkäaikainen, koska paloposti on vuotanut ainakin maaliskuusta syyskuuhun eli ainakin 6 kuukautta. Koska ehtokohdan 3.2.11 edellyttämä äkillisyys vahingon syyn ja seurauksen synnystä ei täyty, palopostin vuodosta aiheutunut vahinko ei ole julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään ottanut myös kantaa vahinkoon 22.9.2021, jossa oli kyse puun juurien aiheuttamasta viemärin tukkeutumisesta ja viemärin tulvimisesta. Kaupungin muutoksenhaku kohdistuu vakuutusyhtiön tulkinnan mukaan kuitenkin ainoastaan palopostin laippaliitoksen rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta annettuun korvauspäätökseen. Kyse on siis siitä, että onko tämä palopostin laippaliitoksen rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko vakuutuksesta korvattava. Mikäli katsotaan, että muutoksenhaku koskisi myös viemärin tulvimista 22.9.2021, vakuutusyhtiö varaa mahdollisuuden lausua erikseen myös tästä.

Muutoksenhaun johdosta on annettu toinen korvauspäätös 1.3.2022. Korvausyksikkö on käsitellyt uudelleen runkovesiputken vuodosta aiheutuneen kosteusvahingon. Muutoksenhaussa ei ole tullut esiin mitään sellaista, minkä perusteella vakuutusyhtiö voisi muuttaa aiemmin annettua korvauspäätöstä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vahingon seuraus ei ole ollut äkillinen ja nopea, vaan pienen vuodon hitaasti aiheuttama, joten vahinko ei ole julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtokohdan 3.2.11 perusteella korvattava.

Sovelletut vakuutusehdot
Sovelletut vakuutusehdot ovat seuraavat julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehdot VA 07 (voimassa 1.4.2020 lukien).

3 Toiminnan vastuuvakuutus
3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
• joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
• josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

[ – – ]

3.2.11 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• kosteudesta tai
• sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

7 Vahingon selvittäminen

7.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylittää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Asian arviointi
R Oy:n kosteuskartoitusraporteissa, jotka koskevat kiinteistöjä numero 13 ja 15, mainitaan, että kellareihin on alkanut nousta vesi viikon 12 aikana. Molempiin kellareihin on tullut vettä sellaisia määriä, että ylimääräistä pumppausta on tarvittu. Talon numero 15 kellarista on pumpattu vettä 7 kuutiota/vrk ja talossa numero 13 on ollut käytössä viisi pumppua. Vesimäärän ja pumppauksen tarpeen perusteella voidaan päätellä, että vuoto on alkanut maaliskuussa 2021, eikä 16.9.2021. Lisäksi raporteissa mainitaan, että veden tulo on loppunut vasta kun palopostin vuoto on korjattu, mikä myös tukee sitä, että palopostin vuoto on alkanut maaliskuussa ja ollut pitkäaikaista. Jotta kosteudesta aiheutunut vahinko olisi julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta korvattava, on vahingon syyn ja seurauksen täytynyt tapahtua äkillisesti, odottamatta ja nopeasti. Tässä tapauksessa vahingon seuraus on ollut pitkäaikainen, koska paloposti on vuotanut ainakin maaliskuusta syyskuuhun eli ainakin kuusi kuukautta. Koska ehtokohdan edellyttämä äkillisyys vahingon syyn ja seurauksen synnystä ei täyty, ei palopostin vuodosta aiheutunut vahinko ole julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta korvattava.

Muutoksenhaussa lausunnonpyytäjän edustaja kertoo vahingon aiheutuneen äkillisesti, odottamatta ja nopeasti ja että maaperään päässyt suuri vesimäärä on tunkeutunut kiinteistöihin välittömästi. Lausunnonpyytäjän edustajan mukaan vuoto oli kokonaiskulutukseen nähden kuitenkin niin pieni, ettei sitä voinut erottaa seurantajärjestelmästä edes yöaikaan, jolloin vedenkulutus on muutenkin vähäisempää. Vuotoa ei myöskään näkynyt maan pinnalla. Vakuutusyhtiö toteaa, että molemmat näistä seikoista viittaavat pieneen, pitkäaikaiseen ja hitaaseen vuotoon.

Lausunnonpyytäjän edustaja on vedonnut FINEn ratkaisuun FINE-012117 (2018). Vakuutusyhtiö toteaa, että nyt käsittelyssä oleva tapaus ei ole rinnastettavissa kyseiseen FINEn ratkaisuun, koska tässä tapauksessa paloposti ei ole vuotanut suoraan rakennukseen, vaan useita kuukausia maaperään ja vettynyt maaperä on vähitellen aiheuttanut kosteusvahinkoa rakennukselle. Kyse ei ole äkillisestä vesivahingosta, vaan hitaasti syntyneestä, ei-korvattavasta kosteusvahingosta.

Koska vahinko ei ole vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, vakuutusyhtiö ei voi ottaa kantaa kaupungin korvausvastuuseen vahingosta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätöstä ei ole aihetta suosittaa muutettavaksi. Jos FINE kuitenkin katsoo, että vahinko on julkisyhteisön vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, vakuutusyhtiö huomauttaa, että korvausvaatimuksia ei ole tutkittu vakuutusyhtiössä määrän osalta. Näin ollen lausunnon tulee koskea vain korvattavuutta, ei korvauksen määrää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tulisiko omakotitaloille aiheutuneet kosteusvahingot korvata kaupungin julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Tarkemmin asiassa on kysymys siitä, ovatko omakotitaloille aiheutuneet kosteusvahingot syntyneet ehtojen mukaisesti äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

3 Toiminnan vastuuvakuutus

3.2.11 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• kosteudesta tai
• sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Asian arviointi

Kaupunki on 22.9.2021 suorittamallaan huoltokäynnillä havainnut, että kaupungin kadulla oleva runkovesijohtoon liitetyn palopostin laippaliitos oli rikkoutunut ja runkovesijohdosta oli virrannut runsaasti vettä maaperään. Maaperään virrannut vesi oli kastellut kadun varrella sijaitsevien kolmen omakotitalon rakenteita. Lautakunnalle toimitetuista kosteuskartoitusraporteista selviää, että omakotitalojen 13 ja 15 kellareihin oli alkanut tulla vettä jo keväällä, viikon 12 aikana ja vettä on jouduttu pumppaamaan pois kellareista. Pumput ovat olleet käytössä koko vuodon ajan. Veden tulo omakotitalojen kellareihin on loppunut vasta kun palopostin vuoto on korjattu syksyllä 2021.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei pääsäännön mukaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta. Pääsäännöstä poiketen vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on esimerkiksi rakennukseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Jotta kosteudesta aiheutunut vahinko olisi julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta korvattava, vahingon syyn ja tämän seurauksena syntyneen vahingon on täytynyt tapahtua edellä mainituin tavoin äkillisesti, odottamatta ja nopeasti. Vuotaminen ja sitä seurannut vahinko on todennäköisesti johtunut palopostin laippaliitoksen rikkoutumisesta, sillä vuoto on loppunut samanaikaisesti, kun palopostin vuoto on saatu korjatuksi. Mitään vaihtoehtoista syytä vuodolle ei ole esitetty.

Vakuutuslautakunta katsoo, että palopostin laippaliitoksen rikkoutumista eli tässä tapauksessa vahingon syytä voidaan pitää äkillisenä ja odottamattomana. Laippaliitoksen rikkoutumisesta johtunut vuotaminen on alkanut maaliskuussa 2021, jolloin kahteen omakotitaloon oli alkanut tulla vettä. Taloissa oli aloitettu veden pumppaaminen vuodon alettua. Vakuutuslautakunta katsoo, että myös omakotitaloille edellä kerrotusti aiheutuneita kosteusvahinkoja voidaan pitää äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti tapahtuneina. Vaikka veden vuotaminen omakotitaloihin on kestänyt useiden kuukausien ajan ja vuotaminen on siten tuossa vaiheessa ollut jo pitkäaikaista, vahinkojen ei voida katsoa perustuvan hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, sillä vettä on valunut taloihin välittömästi niin paljon, että sitä on täytynyt pumpata pois. Lisäksi vuotamisen pitkäaikaisuus on johtunut siitä, ettei vuodon aiheuttajaa ole pystytty paikantamaan ennen syyskuuta 2021. Vettä on pumpattu taloista useiden kuukausien ajan siihen asti, kunnes vuodon aiheuttaja on havaittu ja vika on saatu korjatuksi. Siten talojen omistajat ovat jo itsekin vaikuttaneet siihen, ettei vahinko ole päässyt hallitsemattomasti laajentumaan. Vakuutuslautakunta katsoo siten, että kyseessä on vakuutusehtojen perusteella korvattava vahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa omakotitaloille 13 ja 15 aiheutuneen kosteusvahingon korjaamisesta syntyneet kustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia