Haku

FINE-046914

Tulosta

Asianumero: FINE-046914 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2022

Todennäköinen syy-yhteys Comirnaty-koronavirusrokotteen ja A:n reaktiivisten nivel- ja lihasoireiden välillä? Tuliko A:n reaktiivinen nivel- ja lihasoireilu korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1974) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 26.11.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai toisen annoksen Comirnaty-koronavirusrokotetta 19.8.2021.

A:n vasen polvi kipeytyi Comirnaty-rokotteen saamista seuraavana päivänä ja hän hakeutui polven kivun ja turvotuksen vuoksi lääkäriin 6.9.2021. Sittemmin kipua ja jäykkyyttä ilmeni myös muualla kehossa. A:n reaktiivisena pidettyä nivel- ja lihasoireilua tutkittiin laajasti. Myöhemmin A:lla todettiin lihasreuma (polymyalgia rheumatica). A katsoi, että hänen nivel- ja lihasoireilunsa oli Comirnaty-rokotteen aiheuttamaa ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 17.1.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu lihasreuma ei todennäköisesti ollut aiheutunut Comirnaty-rokotteesta. Vaikka nivelkivut alkoivat pian Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen, lihasreuman syy-yhteys annettuun rokotteeseen ei yhtiön mukaan ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutusehtojen tarkoittama lääkevahinko. Näin ollen yhtiö katsoi, ettei se ole velvollinen maksamaan A:lle korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että hänen reaktiiviset reumaoireensa ja lihasreuma ovat Comirnaty-rokotteen aiheuttamia.

A toteaa, että lihasreuma on alle 50-vuotiailla harvinainen sairaus. Haittavaikutusrekisteriin on kuitenkin ilmoitettu tapauksia, joissa Comirnaty-rokotteen on epäilty aiheuttaneen niveltulehduksia. A huomauttaa, että hän sai rokotteen 19.8.2021 ja heti seuraavana päivänä hänen vasen polvensa kipeytyi. Lihasreumalle tyypilliseen tapaan A:n sairaus kehittyi viikkojen kuluessa ja oireet laajenivat muihin kehon osiin.

A katsoo, että Comirnaty-rokotteen syy-yhteys polvikipuun ja siitä seuranneeseen elimistön tulehdustilaan sekä sittemmin todettuun lihasreumaan on selvä. A vaatii korvausta hoitokuluista ja tilapäisestä haitasta sekä mahdollisesta pysyvästä haitasta ja ansionmenetyksestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Perusteita korvauspäätöksen muuttamiselle ei ole.

Vakuutusyhtiö toteaa, että lihasreuma on melko yleinen sairaus, eikä sen syytä täysin tunneta. Koronarokotteiden ei kuitenkaan tiedetä aiheuttavan reumasairauksia tai altistavan niiden puhkeamiselle. Vakuutusyhtiö katsoo, että A:n saaman Comirnaty-rokotteen ja lihasreuman välillä ei ole todennäköistä syy-yhteyttä. Tätä tukee myös se, että A:n laajamittainen oireilu alkoi vasta lokakuussa 2021 eli useampi kuukausi annetun rokotteen jälkeen.

Vakuutusyhtiö katsoo, että 17.1.2022 annettua korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi. Jos Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo syy-yhteyden todennäköiseksi, on korvauksen määrä jätettävä erikseen vakuutusyhtiön ratkaistavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 6.9.2021-21.12.2021.

6.9.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin polvikivun vuoksi. Esitietojen mukaan A oli saanut koronavirusrokotteen kaksi viikkoa aikaisemmin. Rokotteen jälkeen hänen vasen polvitaipeensa oli kipeytynyt ilman, että kipeytymiseen olisi liittynyt mitään vammaa. Polvi oli ollut arka ja sittemmin kipua ja turvotusta oli ilmennyt myös pohkeessa. Hoitava lääkäri epäili polvikivun johtuvan Bakerin kystan repeämästä ja tutkimuksissa poissuljettiin myös syvä laskimotukos.

A hakeutui päivystykseen 29.9.2021 samana aamuna tapahtuneen tajunnanmenetyksen vuoksi. A oli töissä menettänyt tajuntansa lyhytkestoisesti kaksi kertaa. A:n tulehdusarvojen todettiin olevan lievästi koholla (CRP 50). Muilta osin verikokeissa ei todettu poikkeavaa. Keuhkokuvassa ei todettu poikkeavaa. Hoitavan lääkärin mukaan oirekuva ja tutkimustulokset sopivat hyvälaatuiseen pyörtymiseen. Polven röntgentutkimuslöydöksen osalta A:ta ohjeistettiin hakeutumaan jatkotutkimuksiin työterveyteen. 

1.10.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan polven kipua oli ollut 19.8.2021 annetun Comirnaty-tehosterokotteen jälkeen. Nyt jäykkyyttä oli myös lonkissa. A sai lähetteen laboratoriotutkimuksiin ja polven röntgentutkimukseen.

13.10.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan nivelkivut olivat alkaneet uudestaan. Kipua oli polvissa, lonkissa, niskassa ja olkanivelissä. Kipua ja jäykkyyttä ilmeni etenkin aamulla. Kuumetta ei ollut. A sai lähetteen laboratoriotutkimuksiin ja hoidoksi määrättiin Prednisolon 20 mg kortisonilääkitys. 26.10.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan kortisonikuuri oli helpottanut nivelkipuja ja turvotusta, ja sen aikana myös tulehdusarvot olivat laskeneet.

2.11.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan A hakeutui lääkäriin reaktiivisen niveltulehdusepäilyn (reaktiivinen artriitti) vuoksi.  Hoitavan lääkärin mukaan A:n oireet sopivat koronarokotteen laukaisemaan reaktiiviseen niveltulehdukseen, sillä muutakaan selitystä sairastumiselle ei ollut löytynyt. A sai lähetteen reumatologille.

17.12.2021 päivätyssä reumatologian poliklinikan hoitokertomusmerkinnässä todetaan, että A:n oireet olivat alkaneet selvästi toisen koronavirusrokotuksen jälkeen ja hoitavan lääkärin mukaan oirekuva sopi reaktiiviseksi. Vasemmassa polvessa mainitaan olleen selkein artriittioireilu anamnestisesti ja muissa nivelissä lievempää oireilua. A:lla oli ollut olkavarsiseudun ja lonkkien sivujen/pakaraseudun jäykkyyttä ja liikearkuutta ilman selvää nivelaffisiota, mikä hoitavan lääkärin mukaan oli polymyalgiaan viittaavaa. Myös se, että tulehdusarvot olivat olleet pitkään koholla samoin kuin hyvä vaste kortisonihoidolle, tulkittiin polymyalgiaan viittaavaksi. Prednisolon 20 mg -kortisonihoitoa jatkettiin. Diagnoosiksi merkittiin määrittämätön niveltulehdus.

21.12.2021 päivätyn työterveyshuollon hoitokertomusmerkinnän mukaan reumatologian poliklinikan selvityksissä diagnoosiksi oli varmistunut polymyalgia rheumatica eli lihasreuma. Kortisonilääkityksen mainitaan vieneen kivut pois, mutta lihasten rasituksensietokyky ei ollut palautunut normaaliksi. Kortisonilääkitystä oli tarkoitus jatkaa ainakin vuoden ajan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen ilmennyt reaktiivinen nivel- ja lihasoireilu korvata Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A sai toisen annoksen Comirnaty-rokotetta 19.8.2021. Seuraavana päivänä hänen vasen polvensa kipeytyi ja turposi. A hakeutui polven oireilun vuoksi lääkäriin 6.9.2021. Muutamien viikkojen kuluessa oireet levisivät myös muualle kehoon. Kipua oli mm. lonkkien seudulla, niskassa, pakaran seudulla, olkanivelissä ja olkavarsien alueella. Lisäksi A:n tulehdusarvojen todettiin olevan lievästi koholla. Kortisonikuuri helpotti nivelkipuja ja turvotusta, ja sen aikana myös tulehdusarvot laskivat. A:n oirekuvan arvioitiin sopivan reaktiiviseen niveltulehdukseen ja myöhemmin hänellä todettiin lihasreuma.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajallinen yhteys Comirnaty-tehosterokotteen saamisen ja A:n tulehduksellisen, reaktiivisen nivel- ja lihasoireilun välillä on vahva. Reaktiivisen nivel- ja lihasoireilun ilmaantumiselle pian rokotteen saamisen jälkeen ei ole lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista löydettävissä muuta syytä. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että Comirnaty-rokote on laukaissut A:n tulehduksellisen, reaktiivisen nivel- ja lihasoireilun. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n nivel- ja lihasoireilun Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona ja maksamaan A:lle vakuutusehtojen mukaiset korvaukset.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                             
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia