Haku

FINE-046791

Tulosta

Asianumero: FINE-046791 (2023)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2023

Kaupungin vahingonkorvausvastuu. Kivien väistämisen seurauksena tapahtuneen kaatumisen aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot.

Tapahtumatiedot

B:n kaupungin vakuutusyhtiölle toimittaman vastuuvahinkoilmoituksen mukaan A (s. 1954) kaatui 30.5.2019 sotkeuduttuaan koiransa talutushihnaan. A kertoi B:lle toimittamassaan kirjelmässä kaatumisen tapahtuneen, kun hän oli väistellyt tien vieressä olleelta rakennustyömaalta sinkoutuneita kiviä. A:n tapaturmavakuutus korvasi kaatumisen seurauksena aiheutuneen henkilövahingon kulut muutoin, mutta se ei korvannut matkakuluja, haittaa ja kipua. Lisäksi A:n housut menivät kaatumisen seurauksena rikki. A vaati näiltä osin vahingonkorvausta B:ltä.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Vastuuvakuutus antaa turvaa sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Yhtiö viittasi päätöksessään vahingosta saamiinsa selvityksiin, joiden mukaan kyseisessä vahinkopaikassa ei ole ollut kaupungin työmaata käynnissä. Vahingon on ilmoitettu tapahtuneen, kun A oli väistänyt rakennustyömaalla kaivurin työskentelystä sinkoutuneita kiviä. Ohitustilanne oli tapahtunut juosten, jolloin A:n jalka oli sotkeutunut koiran talutusremmiin. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut aiheutunut B:n tai B:n työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä, vaan kyseessä on ollut tapaturmainen vahinko, josta B ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen.

Asiakkaan vaatimukset

A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiaan FINEn ratkaisusuositusta. A toteaa kävelyttäneensä koiraansa 30.5.2019 noin kello 19.30 tiellä, jonka vieressä oli rakennustyömaa. Työmaalla kaivinkone oli pienimässä kivenlohkareita piikillä noin viiden metrin etäisyydellä viereisestä julkisesta tiestä. A kulki koiransa kanssa mahdollisimman etäällä kaivurista. Tienkäyttöä ei ollut mitenkään rajoitettu eikä tielle ollut asetettu varoitusmerkkejä, valvontaa tai ohjausta.

A katsoo, että yleisen kulkuväylän käyttöturvallisuus on laiminlyöty, jonka vuoksi irtokiviä sinkoutui tielle ja viereiseen jokeen. A juoksi kivien sinkoilua pakoon, jolloin hänen jalkansa sotkeutui koiran talutushihnaan aikaansaaden sen, että hän kaatui kulkuväylän asfalttipinnalle rajusti.

A:lla ei ole tiedossaan rakennustyömaan alueen urakoitsijoita tai rakennuttajatahoja. A katsoo kaupunki B:n kuitenkin laiminlyöneen urakoitsijoiden ohjeistuksen ja valvonnan sillä perusteella, että tällaista sivullisille ilmiselvää vaaraa aiheuttavaa työtä on voitu ylipäätään suorittaa. Hän myös uskoo, että työmaan toiminnasta on kirjattu muitakin tietä tuolloin käyttäneiden taholta tehtyjä huomautuksia. A katsoo, että B:n velvollisuus on viime kädessä vastata julkisten kulkuväylien turvallisuudesta. B:n kaupungin jalankulkuväylien käyttöturvallisuudesta vastaa ylimpänä tahona B:n kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus. Internetistä löytyy useita viittauksia, joilla B ilmoittaa jalankulun liikenneturvallisuuta parantavista toimenpiteistä. Mikäli jalankulkuväylien käyttöturvallisuus ei olisi kaupungin vastuulla, niin edellä mainittuja ilmoituksia ei olisi kaupungin sivuilla.

Rakennus- ja maankäyttölain mukaan rakentamisesta ei saa aiheutua vaaraa muulle ympäristölle. B:n kaupungin rakennusvalvonnan vastuulla on omalta osaltaan varmistaa, että lakia myös noudatetaan. B:n kaupungin olisi pitänyt etukäteen ohjeistaa ja valvoa urakoitsijoiden toimintaa siten, että vahinkotilanteen mukaista kivien sinkoilutilannetta ei missään tapauksessa olisi voinut päästä muodostumaan etenkin, kun kysymyksessä oli huomattavan suuri ja pitkäkestoinen louhintatyömaa. A toteaa, etteivät rakennusurakoitsijat voi toimia asemakaava-alueella mielivaltaisesti vailla julkista valvontaa, kuten nyt on käynyt. Kaupungin toiminta asiassa on siten ollut huolimatonta ja puutteellista. Mikäli kaupunki olisi asiallisesti valvonut ja ohjeistanut urakoitsijoita ja edellyttänyt, että työturvallisuustekijät suurella louhintatyömaalla on hoidettu niin, ettei työmaasta voi koitua minkäänlaista vaaraa työmaa-alueen aitauksen ulkopuolelle, olisi A säästynyt vahingolta.

A toteaa lisäksi, ettei vakuutusyhtiö mainitse FINElle lähettämässään vastineessa mitään kivien sinkoilusta, minkä A tulkitsee tarkoittavan, ettei hänen kertomaansa uskota. Lisäksi vakuutusyhtiö painottaa edelleen, että hänen kaatumisensa syynä olisi ollut spontaani juoksuun lähteminen, vaikka näin asia ei ollut.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiön B:ltä saamien selvitysten mukaan kaupungille ei ole tullut muita ilmoituksia kyseisestä vahinkopaikasta. Vahinkopaikan vieressä olleella tontilla on ollut talonrakennustyömaa, mutta kyse ei ole ollut kaupungin työmaasta. Vaikka vahinkotapahtuma on sattunut B:n kunnossapitovastuun alaisella kulkuväylällä, ei kyse ole vahinkotapahtumasta, joka olisi seurausta katualueen huonosta kunnossapidosta tai kunnossapidon laiminlyönnistä vaan siitä, että A on kompastunut koiran talutushihnaan.

Yhtiö toteaa katsovansa edelleen, että kyseessä on tapaturmainen vahinko A:n kompastuessa koiransa talutushihnaan. Vahinko ei ole aiheutunut B:n tai B:n työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä, eikä se siten ole vastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutettuna olevalle B:n kaupungille tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Kaupunki on viitannut vastauksessaan vakuutusyhtiön FINElle toimittamaan vastineeseen ja toteaa, ettei sillä ole vastineeseen lisättävää.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnanvastuuvakuutusehtojen kohdan 5.1 (Mitä toiminnanvastuu korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. […]

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko B:n kaupunki korvausvelvollinen kaatumisen seurauksena A:lle aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista ja ovatko nämä kulut korvattavia B:n vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

A kaatui kompastuessaan koiransa talutushihnaan, kun hän väisteli tien vieressä olleelta rakennustyömaalta sinkoilleita kiviä. FINElle toimitetun selvityksen mukaan kyseessä ei ollut B:n kaupungin rakennustyömaa. A katsoo, että B:n kaupungin olisi pitänyt kuitenkin ohjeistaa ja valvoa rakennusurakan osapuolia niin, ettei ulkopuolisille olisi aiheutunut työmaan vuoksi haittaa tai vaaraa.

FINE toteaa, että rakennusurakan osapuolet voivat olla velvollisia korvaamaan kolmannelle aiheutuneen vahingon vahingonkorvauslain perusteella. FINElle asiasta toimitetun selvityksen mukaan B:n kaupunki ei ole ollut asiassa kyseessä olevan rakennusurakan sopimusosapuoli, eikä se näin ollen ole lain mukaisessa korvausvastuussa rakennusurakan A:lle aiheuttamista vahingoista. Asiassa ei ole väitetty, että vahinko olisi seurausta esimerkiksi tien kunnossapidon laiminlyönnistä tai jostakin muusta sellaisesta seikasta, jonka perusteella B voisi olla vahingosta korvausvelvollinen. FINE pitää näin ollen vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Koska asia ratkeaa edellä mainituilla perusteilla, FINE ei katso tarpeelliseksi ottaa kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Pippola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia