Haku

FINE-046685

Tulosta

Asianumero: FINE-046685 (2022)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.07.2022

Korvattava vakuutustapahtuma. Rikosvahinko. Vahingosta esitetty selvitys. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa määritelty murtovahinko?

Tapahtumatiedot

V Oy:n vakuutusyhtiölle 6.7.2021 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan yrityksen kauneushoitolasta oli anastettu 6.6.2021 työvälineitä ja muuta omaisuutta noin 30 000 euron arvosta. Poliisin 7.7.2021 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan kaksi tuntematonta henkilöä oli murtautunut liikkeeseen 6.6.2021 klo 01.00 ja 03.30 välisenä aikana. Viimeinen työntekijä oli poistunut liikkeestä noin klo 00.30. Kaikki ovet olivat olleet lukittuina. Valvontakameranauhoitteesta näkyi kahden henkilön tunkeutuminen liikkeeseen noin klo 01.13 kujan puoleisesta ovesta. He olivat anastaneet omaisuutta ainakin vastaanottotiskiltä ja poistuneet samasta ovesta. Noin klo 03.01 liikkeeseen oli tullut jälleen kujan puoleisesta ovesta kaksi henkilöä. He olivat ottaneet ainakin yhden kannettavan kosmetiikkalaitteen ja tyhjentäneet aulassa olleen lasivitriinin kosmetiikkatuotteista. Ulko-ovissa ei havaittu murtojälkiä.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi päätöksellään 8.7.2021 korvaamasta vahinkoa. Yhtiö vetosi omaisuusrikosvakuutuksen ehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvattiin murrosta, ryöstöstä tai vahingonteosta aiheutuneet vahingot. Murrossa rakennukseen oli tunkeuduttava sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutuksesta korvattiin myös varkausvahinko, jos säilytyspaikkaan oli tunkeuduttu avaimella, joka oli saatu murron tai ryöstön yhteydessä. Poliisin mukaan ulko-ovissa ei ollut havaittu murtojälkiä eikä muistakaan murtojäljistä ollut ilmoitettu, joten kyse ei ollut vakuutusehtojen mukaisesta murrosta. Liiketilan avainta ei tietojen mukaan ollut saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä.

Asiakkaan valitus

V Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien 31 529,38 euron vahingon korvaamista yritysvakuutuksesta. Perusteluinaan V Oy on lausunut, että sen liiketiloihin oli murtauduttu tiirikoimalla lukko. Vaaditun suojaustasonkaan mukaisen lukon tiirikoinnista ei välttämättä jäänyt jälkiä, joten oli kohtuutonta vaatia V Oy:tä osoittamaan vahinkotapahtuma vain ulkoisiin tekijöihin vedoten. Kyse oli, oliko esitetty riittävä selvitys siitä, että liiketilaan oli päästy tiirikoimalla. V Oy on vedonnut valvontakameratallenteeseen tiirikoimisesta ja vahingonaiheuttajien tunkeutumisesta sisään viekkautta käyttäen.

V Oy on katsonut näyttäneensä, ettei vahingonaiheuttajilla ollut avaimia liiketilaan, vaan sinne oli tunkeuduttu luvatta. Liikehuoneiston rakenteellinen murtosuojaus täytti vakuutusyhtiön suojeluohjeiden vähimmäistason. Vakuutettu omaisuus oli ollut vahingon sattuessa vakuutussopimuksen mukaisesti suojattu. Lukittuna olleeseen liikehuoneistoon ei ollut työntekijöitä ja siivoojaa lukuun ottamatta luvallista pääsyä. Avaimia ei ollut annettu ulkopuolisille, kadotettu tai hävitetty, ja lisäavainten valmistus oli rajattua ja valvottua. Murron jälkeisenä päivänä kaikki avaimet oli tarkistettu eikä puutteita ollut havaittu.

V Oy:n mielestä vahinko oli pystytty yksilöimään äkilliseksi tapahtumaksi, johon se ei ollut voinut tosiasiallisesti vaikuttaa. Asiasta oli tehty rikosilmoitus, V Oy oli noudattanut yleistä huolenpitovelvollisuutta eikä ollut myötävaikuttanut vahinkoon. Valvontakameratallenteista näkyi, kuinka murtautujat muun muassa konttasivat, anastivat omaisuutta ja pyrkivät piiloutumaan kameroilta. Lukon tiirikoinnista ei välttämättä jäänyt ulkoisia jälkiä. Poliisi ei ollut tutkinut ulko-ovia tai lukkoja ulkoisia havaintoja tarkemmin. Lukot oli tapahtuneen jälkeen vaihdettu. Poliisi ei ollut ottanut lukkoja tutkittaviksi ja ne oli sittemmin sulatettu. Lukkojen vaurioita ei siten ollut voitu asianmukaisesti tarkistaa.

Vaikka rikoslaki ei tarkemmin määritellyt murtovarkauden käsitettä, pidettiin murtovarkautena yleisesti tilannetta, jossa henkilö murtautui lukittuun tilaan ja anasti sieltä toiselle kuuluvaa irtainta omaisuutta. Käsitys murtovarkaudesta ei voinut riippua siitä, oliko huoneistoon tunkeuduttu nimenomaan rakenteita tai lukkoja vahingoittaen, ja tämän seikan todistamisesta. V Oy on painottanut tiirikointirikosten yleisyyttä ja sitä, että tietoa tiirikoinnista oli yleisesti saatavilla ja sitä oli kenen tahansa mahdollista halutessaan opetella. Vakuutuksen luonteen ja tarkoituksen kannalta oli selvää, että kyseisten murto- ja omaisuusrikosten tuli kuulua vakuutuksen piiriin. Vakuutetulla oli tällaisten tapahtumien korvattavuudesta oikeutettu oletus, ellei muuta erikseen ilmoitettu.

Murtojälkien puuttumisen ei tullut olla kielteisen korvauspäätöksen ainoa peruste, kun vahinkotapahtumasta oli muutakin näyttöä. Lista anastetusta omaisuudesta oli toimitettu poliisille. Tuotteet olivat pääosin tunnistettavissa ja niitä oli myyty jälkeenpäin muun muassa Virossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt V Oy:n vaatimuksen. Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehdoissa oli erikseen määritelty, millä tavoin tapahtuvia omaisuusrikosvahinkoja pidettiin vakuutuksesta korvattavina vahinkoina. Muulla tavoin tapahtuneet vahingot eivät olleet vakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin, joiden mukaan murtovahingolla tarkoitettiin tunkeutumista rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Murtovahingoksi katsottiin myös anastus, joka tehtiin murtamalla omaisuuden suojeluohjeen mukainen kiinnitys (esimerkiksi teräsketju) tai sen lukitus. Lisäksi korvattiin varkausvahinko, joka oli aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytyspaikkaan avaimella, joka oli saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta oli korvauksenhakijalla. Olennaista oli se, oliko V Oy esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta eli siitä, että murtovahinko oli tapahtunut rakenteita tai lukkoja rikkoen. Olettamus tiirikoinnista ei ollut riittävä näyttö. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan ulko-ovissa ei ollut havaittu murtojälkiä. Lukkoa ei ollut erikseen tutkittu eikä esitetty muutakaan näyttöä siitä, että lukko olisi vahingoittunut. Asiaa oli siis arvioitava poliisin tutkimuksen perusteella.

Valvontakameratallenteista oli havaittavissa kahden tunkeutujan tuleminen liikehuoneistoon kolme eri kertaa. Tallenteet oli kuvattu suhteellisen kaukaa ovesta eikä niistä voitu V Oy:n väittämin tavoin havaita, että oven lukko olisi tiirikoitu. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tekijöiden käyttäytyminen viittasi enemmänkin siihen, että liikehuoneistoon oli tultu avaimella tai muutoin rakenteita ja lukkoja vahingoittamatta. Ovea ei havaittavasti ollut otettu pois lukosta vaan se oli ollut lukossa joka kerran tunkeutujien tullessa huoneistoon. Lukko oli siis tullut tiirikoida auki kolme kertaa. Jos lukko olisi vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vahingoittunut, ei huoneistoon todennäköisesti olisi voinut päästä ensimmäisen kerran jälkeen uudelleen tiirikoimalla.

Tallenteilta oli havaittavissa, että ovi oli avattu suhteellisen nopeasti, noin neljässä – viidessä sekunnissa. Avaamisessa käytetty tekniikka oli parhaiten nähtävissä kameran 1 kuvaamasta kolmannesta sisääntulosta. Henkilön oikea käsi oli kahvalla ja vasen käsi lukon kohdalla eikä käsi liikkunut ylhäältä alas, mikä olisi viitannut muuhun oven avaustekniikkaan. Kyse oli ollut yleisesti markkinoilla olevasta sertifioidusta vaativimpien standardien SFS 5970 ja SFS 7020 lukosta, joten vakuutusyhtiön mielestä ei voitu uskottavasti väittää, että lukko olisi tiirikoitu mainitussa ajassa.

V Oy:n avaimista antama selvitys huomioon ottaen asiassa ei ollut esitetty, että liiketilan avain olisi saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä. Sillä, oliko liiketilaan pääsemiseksi käytetty erityistä viekkautta tai miten tiirikointiin tarvittavaa tietotaitoa oli saatavilla, ei ollut merkitystä, sillä vakuutusehto edellytti murtautumista rakenteita tai lukkoja rikkoen. Vakuutusyhtiön mielestä kameratallenteiden perusteella liikehuoneistoon oli tultu käyttäen lukkoon sopinutta avainta. Kyseessä ei siten ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko 6.6.2021 tapahtunut omaisuuden anastusvahinko ollut V Oy:llä voimassa olleen yritysvakuutuksen vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

V Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavien 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.4.1, Omaisuusrikosvakuutuksesta korvattavat vahingot, mukaan omaisuusrikosvakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
- murto
- ryöstö
- vahingonteko.

Vakuutetun omaisuuden säilytystilan (rakennuksen tai huoneiston) rakenteellisen murtosuojauksen on täytettävä vähintään suojeluohjeen rakenteellisen suojaustason 1 vaatimukset, ellei vakuutuskirjassa tai erityisehdossa ole edellytetty tätä korkeampaa rakenteellista suojaustasoa.

Vakuutuksesta korvataan myös varkausvahinko, joka on aiheutettu tunkeutumalla rakennukseen, huoneistoon tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suljettuun säilytyspaikkaan avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Murtovahingolla tarkoitetaan tunkeutumista rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun säilytyspaikkaan sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Murtovahingoksi katsotaan myös omaisuuden anastus, joka on tehty murtamalla omaisuuden suojeluohjeen mukainen kiinnitys (esimerkiksi teräsketju) tai sen lukitus.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että V Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty erikseen, millä tavoin tapahtuvaa omaisuuden anastamista pidetään omaisuusrikosvakuutuksesta korvattavana murtovahinkona. Muulla tavalla tapahtuneet anastusrikokset eivät ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Vakuutusehtojen kohdan 5.4.1 mukaan korvattava murtovahinko edellyttää, että rakennukseen tai muuhun suojeluohjeen mukaisesti suojaavasti suljettuun omaisuuden säilytyspaikkaan on tunkeuduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai sinne on päästy avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan tapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle. Asiakirjojen mukaan V Oy:n liikkeen ovet olivat olleet tapahtuma-aikana 6.6.2021 lukittuina, eikä V Oy ole väittänytkään, että liiketilan avaimia olisi päätynyt sivullisen haltuun aiemmin tapahtuneen ryöstön tai murtautumisen yhteydessä. Asiaa koskevan poliisin tutkintailmoituksen tietojen mukaan liiketilan ulko-ovissa ei ole havaittu murtojälkiä eikä lautakunnalle toimitetusta asiaa koskevasta selvityksestä ilmene muutakaan näyttöä liiketilan lukituksen tai muiden sitä asiattomalta tunkeutumiselta suojanneiden rakenteiden vahingoittumisesta. Näin ollen lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että V Oy:n liiketilaan olisi tunkeuduttu vakuutusehdoissa edellytetyin tavoin sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.

Vakuutusehdoissa asetettujen korvausedellytysten omaisuuden säilytystilan lukituksen ja rakenteiden vahingoittumisesta tai avainten joutumisesta sivullisen haltuun ei siten ole voitu osoittaa täyttyneen. Lautakunta katsoo, että kyseiset vakuutusehdoissa yksilöidyt omaisuuden säilytystilan laatuun ja lukituksen avainturvallisuuteen liittyvät seikat vaikuttavat sen vahingonvaaran laatuun ja suuruuteen, jonka vakuutusyhtiö on tarjoutunut vakuutussopimuksella sovittua vakuutusmaksua vastaan kattamaan. Tämänkään vuoksi niillä V Oy:n esittämillä seikoilla, että omaisuutta oli sinänsä todistettavasti voitu muilla keinoin anastaa, muut vakuutusehtojen edellytykset oli väitetysti täytetty tai sillä, kuinka suuri viimeksi mainitun tyyppisten anastusrikosten riski on ollut, ei ole vakuutusehtojen soveltamisen kannalta merkitystä.

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuksissa vakiintuneesti noudatetun käytännön mukaan vakuutuksesta korvattavat vahinkotapahtumat määritellään nimenomaisesti vakuutusehdoissa. V Oy ei ole edes väittänyt, että vakuutusyhtiö ei olisi antanut sille ennen vakuutussopimuksen tekemistä tietoja vakuutuksen sisällöstä ja sen piiriin kuuluvista vahingoista.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, ettei V Oy ole osoittanut korvattavan vakuutustapahtuman sattumista. Sen vuoksi vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan V Oy:lle 6.6.2021 sattunutta anastusvahinkoa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet

Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas
Sjögren
Vierula

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia