Haku

FINE-046682

Tulosta

Asianumero: FINE-046682 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.06.2023

Kysymys siitä, kuuluiko hammashoitopalveluja tarjoavan vakuutuksenottajan ja asunto-osakeyhtiön välinen riita yrityksen autotalliosakkeita rajanneen seinän purkamisesta vakuutuksen piiriin. Vakuutettu toimiala. Vakuutuksen kattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli hakenut 5.10.2021 vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua autotalliosakkeita koskevaan riitaan. Ilmoituksen mukaan A Oy omisti autotalliosakkeet asunto-osakeyhtiö B:ssä. Osakkeita erottanut väliseinä oli yllättäen purettu ja A Oy vaati B:ltä uuden seinän rakentamista puretun tilalle. B oli kieltäytynyt 5.7.2021 A Oy:n vaatimuksesta, koska se ei katsonut olevansa kunnossapitovastuussa kevytrakenteisesta seinästä. Sittemmin B oli kuitenkin ilmoittanut suostuvansa rakentamaan seinän. A Oy pyysi vakuutusyhtiöltä päätöstä oikeusturvaedusta sovinnon tekemiseksi asiassa.

Vakuutusyhtiö ei myöntänyt A Oy:lle oikeusturvaetua päätöksellään 20.11.2021. Vakuutusyhtiön mukaan oikeusturvavakuutus koski vakuutuskirjassa mainittua toimintaa. A Oy:n yritysvakuutuksella vakuutettu toimiala oli hammashoito/hammaslääkäripalvelut. Vakuutusyhtiön A Oy:ltä saamien tietojen mukaan riidan kohteena olleet autotalliosakkeet oli vuokrattu ulkopuoliselle. Yhtiö katsoi, ettei riidassa ollut kyse vakuutetusta hammaslääkäripalveluiden tuottamisesta. Lisäksi kyse oli huoneenvuokrasuhteeseen liittyneestä riita-asiasta, josta aiheutuneita kuluja ei vakuutusehtojen mukaan korvattu.

A Oy vaati päätöksen muuttamista. A Oy:n mielestä autotalliosakkeiden omistaminen liittyi sen hammaslääkäritoimintaan. Osakkeet olivat yrityksen sijoitusomaisuutta ja ne oli hankittu A Oy:n hammaslääkäritoiminnalla hankituilla varoilla. Vakuutusehdoissa ei ollut mainintaa siitä, ettei vakuutusta voisi käyttää sijoitustoiminnassa. Lisäksi A Oy huomautti, ettei riita liittynyt huoneenvuokrasuhteeseen, vaan kyse oli A Oy:n ja asunto-osakeyhtiö B:n välisestä asiasta.

Vakuutusyhtiön 24.1.2022 A Oy:lle antaman vastauksen mukaan se, että autotalliosakkeet olivat vakuutuksenottajayrityksen omaisuutta ja merkitty yrityksen taseeseen ei tarkoittanut, että autotalliosakkeista syntyneet riidat olisivat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Yhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta ja vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä asiaan. A Oy on toistanut asiassa esittämänsä perusteet ja toteaa lisäksi, että vakuutusehtojen kohdan 5 rajoituksissa ei ole mainittu, että vakuutus ei olisi voimassa vakuutuksenottajan toimintaan liittyvässä sijoitustoiminnassa. Vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen ehdoissa oli usein kyseinen rajoitus, mutta nyt sitä ei ehdoissa ollut.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään esittämänsä perustelut. Yhtiö on painottanut, ettei autotalliosakkeita koskeneella riidalla ollut loogista, todennettavissa olevaa yhteyttä A Oy:n hammaslääkäritoimintaan. Riita-asian osapuolten välistä erimielisyyttä ei ollut käsitelty asunto-osakeyhtiö B:n yhtiökokouksessa, vaan kirjelmien vaihto oli tapahtunut A Oy:n ja hallituksen välillä. Asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:ssä kerrotuilla edellytyksillä osakkeenomistaja saattoi moittia yhtiökokouksen päätöstä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemistä. Nyt oli epäselvää, olisiko asia tullut saattaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jolloin päätös olisi ollut mahdollista saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi moitekanteella. Mikäli vastaus oli myönteinen, asiaa ei olisi voitu saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi ennen yhtiökokouksen päätöstä, eikä asiaan tällöin voitu myöntää oikeusturvaetua tälläkään perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Oikeusturvavakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan OI 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan [Vakuutusyhtiö] sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa OI 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

Kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. […]

Kohdan OI 5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) alakohdan 2. mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, liittykö A Oy:n ja asunto-osakeyhtiö B:n välinen autotalliosakkeita koskeva riita-asia A Oy:n vakuutuskirjassa mainittuun vakuutettuun toimintaan ja tuleeko vakuutusyhtiön sen perusteella myöntää A Oy:lle oikeusturvaetu. A Oy:n vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan A Oy oli vuokrannut riidan kohteena olevat osakkeet ulkopuoliselle taholle.

FINE toteaa, että sille toimitetun vakuutusyhtiön A Oy:lle antaman 9.7.2021 päivätyn vakuutuskirjan mukaan A Oy:n vakuutettuna toimintana on ollut ”Hammashoito, hammaslääkäri vuokralaisena toimiva”. Myös vakuutusyhtiön 20.11.2021 päivätyn korvauspäätöksen mukaan A Oy:n vakuutettuna toimialana on ollut hammashoito/hammaslääkäripalvelut. A Oy ei ole kiistänyt tiedon paikkansa pitävyyttä, joten FINE pitää vakuutettua toimialaa asiassa riidattomana.

A Oy on katsonut omistamiensa autotalliosakkeiden liittyvän yritystoimintaansa sillä perusteella, että se oli ostanut kyseiset osakkeet hammaslääkäritoiminnalla hankkimillaan varoilla. A Oy on vedonnut siihen, ettei vakuutusehdoissa ole erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle sellaisia riita-asioita, jotka liittyvät vakuutettuun toimintaan liittyneeseen sijoitustoimintaan.

FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa on määritelty vakuutuksen koskevan vain vakuutettua toimintaa ja vakuutusehdoissa on erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle sellaisista asioista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan. Näin ollen vakuutuksen korvauspiiri ei vakuutussopimuksen mukaan määräydy lähtökohtaisesti sen tai niiden toimintojen mukaisesti, joita vakuutuksenottaja kulloinkin tosiasiassa harjoittaa. Sen sijaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva toiminta määräytyy kulloinkin erikseen sen mukaan, minkä toiminnan vakuutuksenottajana oleva yritys on sopinut vakuutusyhtiön kanssa vakuutuksen piiriin kuuluvaksi.

FINElle toimitetusta selvityksestä ei ole todettavissa, että autotalliosakkeiden omistamisessa tai niiden vuokraamisessa olisi ollut kyse nimenomaan A Oy:n tarjoamiin hammaslääkäripalveluihin liittyneestä toiminnasta. FINEn näkemyksen mukaan osakkeiden omistamisen ja vuokrauksen ei voida katsoa liittyvän hammaslääkäripalvelujen tarjoamiseen yksin sen perusteella, että A Oy oli mahdollisesti sinänsä hankkinut kyseiset osakkeet mainitusta toiminnasta saamillaan varoilla. Kyseessä oleva riita-asia ei ole muutoinkaan koskenut vakuutettua hammaslääkäripalvelujen tarjoamista. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua.

Koska asia ratkeaa edellä mainitulla perusteella, FINE ei katso tarpeelliseksi ottaa kantaa muihin asiassa esitettyihin perusteisiin.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                                        
Esittelijä Pippola

Tulosta